جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

شماره 45992 /ت 372 - 25/4/1368
وزارت برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/4/1368 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 3248 ـ 4 ـ 4190 ـ 1 مورخ 30/3/1368 وزارتخانه های برنامه و بودجه و کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرائی تسهیلات اعتباری اشتغال رزمندگان داوطلب ، موضوع قسمت ب بند 10 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور را بهشرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1 ـ هدف از اعطای تسهیلات اعتباری این بخش از بند 10 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور منحصرا فراهم نمودن موجبات اشتغال رزمندگان داوطلب که حداق شش ماه متوالی یا متناوب در جبهه بوده اند می باشد و بانک ملی ایران موظف است تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرح های تولیدی در بخشهای کشاورزی و صنایع روستائی صنعت و معدن و مصالح ساختمانی مربوط به تقاضی واجد شرایط که صلاحیت و مدت خدمت آنان توسط نهاد اعزام کننده (ارتش یا سپاه ) مورد تایید قرار گرفته باشد ، به عنوان مجری طرح براساس شرایط مندرج در این آئین نامه به صورت قرض الحسنه پرداخت نماید .
ماده 2 ـ حداکثر سهم اعتباری موضوع این آئین نامه پنج میلیارد ریال می باشد که براساس جدول توزیع استانی پیوست به مصرف خواهد رسید .
تبصره 1 ـ حداکثر وام پرداختی از محل اعتبار تخصیصی به ازاء هر نفر ده میلیون ریال خواهد بود .
تبصره 2 ـ بر اساس عملکرد چهارماهه در اعطای تسهیلات اعتباری فوق وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد حوزه معاونت امور و مراکز گسترش وزارت کشور عنداللزوم تغییرات لازم را در توزیع تسهیلات اعتباری در هر یک از سهم استانها انجام خواهند داد مشروط بر اینکه در جمع کل مبلغ پنج میلیارد ریال تغییری حاصل نشود .
ماده 3 ـ طرح های موضوع ماده یک پس از بررسیهای لازم توسط معاونت امور مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی وزارت کشور و تایید مقام مزبور و یا نماینده تام الاختیار مشارالیه به منظور استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه در زمینه ایجاد ، توسعه و یا خرید واحدهای اماده بهره برداری یا نیمه تمام جهت تکمیل و راه اندازی و تامین سرمایه در گردش بخشهای مختلف تولیدی کتبا به بانک ملی ایران ارائه خواهد شد .
ماده 4 ـ بانک ملی ایران حداکثر ظرف مدت یک ماه برای طرح های کمتر از پنجاه میلیون ریال و حداکثر ظرف مدت 45 روز سایر طرحهای را بررسی و نتیجه را به معاونت امور مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی اعلام خواهد نمود . در صورتی که طرحی قابل توجیه نباشد دلائل آن از طرف بانک ملی ایران به معاونت مزبور منعکس می گردد.
ماده 5 ـ منظور از طرح در این آئین نامه عبارت است از شرح عملیات اجرائی و ارائه پیش بینی ها در رابطه با ایجاد ، بازسازی ، توسعه ، تکمیل و راه اندازی مجدد یک واحد مشتمل بر توجیه لازم برای اجرای طرح و پیش بینی تخصصهای لازم و چگونگی تامین آنها و پیش بینی آموزشهای فنی اجرای طرح ، مشخصات فنی کلیه ساختمانها ، تاسیسات ، ماشین آلات و بهای واحد و کل آنها ، محل استقرار طرح ، زمان اجرای طرح بانضمام پیش بینی شرمایه در گردش مورد نیاز و صورتهای مالی و جداول مشخص کننده وضع فنی مالی و اقتصادی طرح .
تبصره 1 ـ اعطای تسهیلات از جانب بانک موکول به تعیین محل استقرار طرح وارائه مشخصات حقوقی زمین و موافقت اصولی ، پروانه های تاسیس و سایر مجوزهای لازم طرح می باشد .
تبصره 2 ـ سهم منابع سرکایه گذاری استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری با توجه به تمکن آنان به تشخیص معاونت امور مراکز گسترش وزارت کشور تعیین خواهد شد .
تبصره 3 ـ بانک ملی ایران با رعایت مقررات داخلی خود می تواند تا 15% از هزینه های ثابت طرح ها را تحت عنوان هزینه مقدماتی پس از ارائه موافقت اصولی و پروانه تاسیس یا مجوزهای لازم از وزارتخانه یا ارگان ذیربط در مورد هر طرح در اختیار متقاضی مربوطه معرفی شده از طرف معاونت امور مراکز گسترش اعم از اشخاص حقیق یا حقوقی قرار دهد .
ماده 6 ـ بانک ملی ایران پس از انجام بررسیهای لازم و تشخیص پس از اخذ تضمین موضوع ماده 7 این آئین نامه ، منابع مالی مورد نیاز طرح متناسب با پیشرفت عملیات اجرائی طرح تامین می نماید .
ماده 7 ـ تضمینهائی که در قبال تسهیلات اعطائی موضوع این آئین نامه توسط بانک ملی ایران اخذ خواهد شد عبارتند از :
الف ـ تضمین بازپرداخت متقاضی یا متقاضیان بوسیله سفته با دو امضاء .
ب ـ توثیق کلیه مستحدثات و اموال منقول و غیر منقول و دارائیهای قابل توثیق ناشی از اجرای طرح نزد بانک ملی ایران .
ج ـ وزارت برنامه وبودجه مانده مطالبات لا وصول ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری از محل موضوع این آئین نامه اجرائی که از طریق بانک ملی ایران اعطاء گردیده است تضمین می نماید تا در طول 5 سال پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری سالامی ایران در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی منظور نماید .
ماده 8ـ تضمین دولت نافی وظائف بان ملی ایران جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه نمی باشد . لذا بانک ملی ایران مکلف است جهت حفظ حقوق خود اقدامات قانونی لازم را جهت مصرف و واریز تسهیلات اعتباری اعطائی بع عمل آورد . در حسن اجرای این تکلیف بانک ملی مکلف است بر مصرف و واریز تسهیلات اعتباری موضوع این آئی نامه به شرح ذیل نظارت نماید :
الف ـ نظارت بر مصرف واریز مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری از محل درآمد طرح .
تبصره ـ استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این آئین نامه موظفند اقساط تسهلات دریافتی را به موقع بازپرداخت نمایند . عدم باز پرداخت اقساط بدهی استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری مزبور ، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود .
ماده 9 ـ مهلت باز پرداخت تسهیلات با توجه به ماهیت طرح حداکثر 5 سال می باشد که اولین قسط آن یک سال پس از دریافت کل تسهیلات اعتباری خواهد بود . در هر حال زمان و اجراء و بازپرداخت در مجموع از ده سال تجاوز نخواهد کرد .
ماده 10 ـ اطلاعات و آمار مربوط به عملکرد تسهیلات اعطائی موضوع این آئین نامه باید هر شش ماه یک بار توسط بانک ملی ایران و با هنکاری معاونت امور مراکز گسترش وزرات کشور تهیه و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد .
ماده 11 ـ تامین نیازهای اجرائی و تولیدی طرح های مربوط به رزمندگان از طرف دستگاههای اجرائی ذیربط در مرکز و استانها اولویت کامل خواهد داشت .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12931
تاریخ تصویب :
1368/04/07
تاریخ ابلاغ :
1368/05/04
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :