جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

شماره 4444/ ت 409 - 28/4/1368
وزارت اموراقتصادی ودارائی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 27/3/1368 بنا به پیشنهاد شماره 4145/688/52 مورخ 1-/2/1368 وزارت امور اقتصادی ودارائی ، آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1- سفارش چاپ انواع تمبر وسایر اوراق واسناد موضوع ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور که براساس تبصره یک ماده مذکور تسخیص ودراین آئین نامه « اوراق بهادار» نامیده میشود توسط وزارت اموراقتصادی ودارائی – اداره کل اوراق بهادار صادر و اوراق مزبور برطبق مفاد این آئین نامه تحت نظر هیئت تظارت درشرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران که دراینآئین نامه « چاپخانه » نامیده میشود چاپ وتحویل میگردد.
تبصره – ساخت مجدد سیلندر – فیلم – زینگ و کلیشه اوراق و اسناد موضوع این ماده با اطلاع اداره کل اوراق بهادار و با نظارت هیئت انجام خواهد شد.
ماده 2- اعضاء هیأت نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار که دراین آئین نامه « هیأت » نامیه میشود مرکب از افراد زیر بوده ودرانجام وظایف محوله مسئولیت مشترک دارند وبطور تمام وقت به انجام وظایف مذکور خواهند پرداخت :
الف – دونفر نماینده وزیر اموراقتصادی ودارائی به پیشنهاد خزانه دار کل کشور وحکم وزیر اموراقتصادی ودارائی که یکنفر از آنان طبق حکم صادره ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت .
ب- نماینده دادستان کل کشور.
پ- نماینده دیوان محاسبات کشور.
ث – یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
تبصره 1- آئین نامه داخلی وهمچنین دستورالعملهای لازم برای انجام وظایفی که بعهده هیئت قراردارد با رعایت مقررات این آئین نامه بوسیله هیئت تهیه و بموقع اجرا گذارده میشود.
تبصره 2- هییأت برای انجام امورمحوله علاوه بر دبیرخانه عوامل اجرائی موضوع مواد ( 6 ) و (3 ) راکه توسط وزارت اموراقتصادی ودارائی ( خزانه داریکل کشور ) تأمین میگردد دراختیار خواهد داشت تا تحت نظر رئیس هیأت انجام وظیفه نمایند.
ماده 3- انواع اوراق بهادار روی کاغذ یا مقوای واتر مارک با علامت جمهوری اسلامی ایران چاپ خواهد شد.
اضافه کردن هرنوع علامت اختصاصی دیگر درصورت ضرورت موکول به تصویب کمیسیونی مرکب از رئیس هیئت ، مدیرعامل چاپخانه و مدیرکل اوراق بهادار میباشد.
تبصره – استفاده از کاغذ واترمارک با علامت جمهوری اسلامی ایران جز درمورد اوراق بهادار موضوع این آئین نامه ممنوع خواهد بود.
ماده 4- سفارش تهیه کاغذ ومقوای مخصوص چاپ اوراق بهادار توسط چاپخانه و با اطلاع هیأت بنام چاپخانه بعمل آمد وهیچیک از سازمانهای دولتی حق سفارش وخرید کاغذ و مقوای مزبور را نخواهند داشت .
تبصره 1- چاپخانه مکلف است در خریدهای خارجی هنگام گشایش اعتبار و درخریدهای داخلی هنگام عقد قرارداد میزان ومشخصات کامل کاغذ یا مقوای مورد نظر را کتباً به اطلاع هیأت برساند.
تبصره 2- حکم این ماده شامل کاغذ ومقوای خریداری شده قبلی سازمانهای دولتی نمیباشد.
تبصره 3- تازمان تهیه موای وارترمارک ، چاپ گواهینامه های رانندگی با استفاده از مقوای مخصوص فعلی انجام خواهد شد.
ماده 5- علطک مخصوص ساخت کاغذ یا مقوای اوراق بهادار، بنابه سفارش چاپخانه و با اطلاع هیئت زیر نظر مأمور منتخب نمایندگی جمهوری اسلام ایران در محل ، تهیه و مورد استفاده قرارخواهد گرفت و پس از خاتمه کاردرمحل مطمئنی زیر کلید نمایندگی مزبور نگهداری ومراتب از طریق وزارت امورخارجه کتباً به چاپخانه وهیئت اعلام خواهد شد.
تبصره – وزارت امورخارجه مکلف است در اجرای این ماده اقدامات لازم را بعمل آورد.
ماده 6- کاغذ و مقوای مذکور درماده 4 این آئین نامه باید ازمحل کارخانه سازنده با وسائل مطمئن حمل و از محل گمرکی که کالا بصورت قطعی ترخیص میشود زیر نظر نماینده هیأت به انبار چاپخانه منتقل وباتنظیم صورتمجلسی که حسب مورد شامل نوع ، وزن ، تعداد صندوق و یا تعداد پالت و یا سایر مشخصات موردلزوم باشد به امضاء انباردارانبارمشترک مسئول انبارهای چاپخانه ، نماینده و ناظر هیأت و زیر کلید مشترک چاپخانه و هیئت قرارگیرد.
تبصره – ادارات گمرک بمنظور تسریع و تسهیل درترخیص کالای موضوع این ماده و ازجمله ترخصی یکسره آن همکاری لازم رامعمول خواهند داشت .
ماده 7- درهنگام بازکردن صندوقها و یا پالتها ی کاغذ و مقوای تحویلی به انبار مشترک موضوع ماده 6 این آئین نامه ، صورتمجلسی شامل نوع ، وزن ، تعداد یوبین و یا تعداد بندها و کسر واضافه احتمالی و سایر مشخصات مورد لزوم تننظیم وبه امضای مسئول انبارهای چاپخانه ، انباردار ، انبارمشترک ، ناظر هیئت وتایید حداقل یکنفر از اعضای منتخب هیأت برسد.
تبصره – ناظر هیئت براساس آئین نامه داخلی هیئت انتخاب و بر امر ورود و خروج کاغذ از انبار مشترک نظارت خواهد داشت .
ماده 8- چنانچه درهنگام باز نمودن و شمارش کسری و یا اضافی در تعداد برگهای هر بند مشاهده شود موضوع باید بلافاصله با تنظیم صورتجلسه بامضاء مسئول انبارهای چاخانه ، انباردار مشترک وناظر هیئت برسد ونسخه ای از صورتجلسه به هیئت و چاپخانه دولتی ایران جهت بررسی و اقدام لاز ارسال گردد.
ماده 9- کاغذ و مقوای مورد نیاز هرسفارش چاپ با تنظیم صورتمجلسی شامل نوع ، تعداد برگ و یا وزن و سایر مشخصات مربوط که به امضاء نماینده چاپخانه ، مسئول انبارهای چاپخانه ، انباردار انبار مشترک و یکنفر از اعضاء منتخب هیأت و ناظر هیئت رسیده است تحویل نماینده چاپخانه مبشود.
تبصره – نماینده چاپخانه توسط چاپخانه به هیئت معرفی وگردش کاغذ و مقوا را درمراحل مختلف چاپ و صحافی تا کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 16 این آئین نامه و براساس دستورالعمل موضوع ماده 11 پیگیری خواهد نمود.
ماده 10- صورتجلسات مذکور در مواد 6 و 7 و 9 این آئین نامه هریک در پنج نسخه تنظیم و به هریک از امضاء کنندگان یک نسخه از آن تحویل خواهد شد.
ماده 11- چگونگی کنترل داخلی کاغذ و مقوا درمراحل مختلف چاپ ، صحافی و بسته بندی برطبق دستورالعملی خواهد بود که با رعایت مقررات این آئین نامه توسط هیئت عامل چاپخانه تصویب و بمورد اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 12- چاپخانه اوراق بهادار چاپ شده به میزان هرسفارش را دقیقاً شماره و با تنظیم صورتمجلسی تحویل مخزندار اداره کل اوراق بهادار می نماید. صورتمجلس مزبور در پنج نسخه تنظیم وبه امضای تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و دونسخه آن به چاپخانه ، یک نسخه به هیئت یک نسخه به اداره کل اوراق بهادار ویک نسخه به تحویل گیرنده تسلیم میگردد.
تبصره – بسته بندی اوراق بهادار موضوع این ماده براساس سفارش مربوط بعهده چاپخانه میباشد.
ماده 13- اوراق بهادار موضوع این آئین نامه توسط کمیسیون تحویل وتوزیع اوراق بهادار مرکب از نمایندان هیئت و اداره کل اوراق بهدار ومخزندار مربوط پس ازسفارش براساس برگ درخواست واصله تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط گردیده و یا بوسیله پست یا طرق مقتضی دیگر به شهرستانها ارسال خواهد شد.
تبصره – دستوراالعمل اجرائی مواد ( 2 1) و ( 31) این آئین نامه توسط وزارت اموراقتصادی ودارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14- چاپخانه مکلف است پس از اتمام هرسفارش چاپی و تحویل آن ، بمنظور تسویه حساب کاغذ دریافتی آن سفارش با هیئت ، حداکثر ظرف ده روز مازاد کاغذ را با تنظیم صورتمجلس به انبارمشترک و نمونه های چاپی را با دریافت رسید به مخزن مربوط و اوراق باطله و ضایعات را به کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 16 این آئین نامه تحویل نماید. صورتمجلس مذکور دراین ماده در پنج نسخه تهیه و به امضای نماینده چاپخانه ، مسئول انبارهای چاپخانه ، انباردار انبار مشترک ، ناظر هیئت وعضو منتخب هیئت رسیده ومازاد کاغذ بصورت دریافتی انبار مشترک تلقی و دردفاتر بعنوانوارده ثبت میشود . در مورد بویین ها و باقیمانده آنها با قید وزن به مهر هیأت ممهور و پس از امضای یک نفر منتخب هیئت به انبارمشترک تحویل خواهدشد ونسخ صورتمجلس مذکور به ترتیب به هیأت ، چاپخانه ، مسئول انبارهای چاپخانه و نماینده چاپخانه تسلیم میگردد.
ماده 15- هیئت در تمام مراحل اعم از مقدمات چاپ ، چاپ { صحافی ، تحویل وامحاء لوازم چاپ موضوع ماده 17 نظارتهای لازم را معمول خواهد داشت .
ماده 16- کمیسیون رسیدگی به ریاست رئیس هیئت یا جانشین او و با شرکت حداقل یکنفر دیگر از اعضای هیئت نماینده اداره کل اوراق بهادار ونماینده مدیرعامل چاپخانه تشکیل و بموجب دستورالعمل مربوط نسبت به ریدگی اوراق تحویلی به کمیسیون وتسویه حساب کاغذ دریافتی مربوط به هرسفارش با تنظیم صورتمجلس از نماینده چاپخانه تحویل ومتعاقب آن هیئت اوراق تحویلی به کمیسیون رارترتیبی که در دستورالعمل مذکور تعیین میگردد امحاء خواهد نمود.
تبصره – امحاءلوازم چاپ نیز براساس دستورالعمل موضوع این ماده بعهده کمیسیون فوق الذکر خواهد بود.
ماده 17- درصورتیکه مقدار کاغذ و یا مقوای دریافتی هرسفارش از انبار مشترک با میزان اوراق صحیح چاپ و تحویل شده ، تعداد نمونه ، مازاد کاغذ و یا مقوای برگشتی به انبار و باطله وضایعات امحاء شده تطبیق نماید توسط کمیسیون موضوع ماده 16 به هیئت گزارش وهیئت پس از بررسیهای لازم موارد قابل پیگیری را با اظهار نظر صریح جهت اقدام لازم به وزارت اموراقتصادی ودارائی اعلام می نماید.
ماده 18- هیئت ملف است در بود اجرای این آئین نامه وهمچنین حداقل سالی یکبار موجودی کاغذ و مقوا طبق دفاتر و سوابق را با موجودی انبار مشترک تطبیق و مراتب را به وزارت اموراقتصادی ودارائی نیز اعلام نماید.
ماده 19- از هرسفارش چاپ اوراق بهادار یک نمونه چاپی تهیه و بامهر « نمونه » و بطور کاملاً مشخص ممهور میگردد. نمونه های مذکور وهنچنین فیلم وحسب مورد کلیشه و یازینگ مربوط توسط چاپخانه نگهداری ومشخصات کام آنها با ذکر شماره سفارش وتاریخ تهیه دردفتر مربوط ثبت خواهد شد.
تبصره 1- نمونه های مذکور دراین ماده که زمان استفاده از آنها به تشخیص چاپخانه و هیئت سپری شده باشد به پیشنهاد مشترک مراجع مذکور وبه تشخیص وزارت اموراقتصادی ودارایی تحت نظر خزانه داریکل درمحل مطمئن و مناسبی نگهداری خواهد شد.
تبصره 2- نمونه های مذکور دراین ماده که تازمان تصویب این آئین نامه زیر کلید هیئت نهداری میگردد ومربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسامی ( 22/11/57 ) میشد مشمول قسمت اخیر تبصره یک خواهد بود.تبصره 3- ازتاریخ اجرای این آئین نامه کلیه نمونه های موجود نزد هیئت که مشمول تبصره 2 نمیباشد با تنظیم صورتمجلسی بین هیئت وچاپخانه تحویل چاپخانه خواهد شد.
ماده 20- چاپخانه موظف است همکاری لازم درجهت اجرای مفاد این آئین نامه را با هیئت بعمل آورده و تسهیلات و امکانات لازم در محیط چاپخانه وهمچنین اطلاعات مورد نیاز را دراختیار هیئت قراردهد.
ماده21- درصورتیکه براساس تبصره 2 ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی چاپ وتحویل تمام یاقیمتی از اوراق موضوع این آئین نامه با تصویب هیئت وزیران به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران یا چاپخانه یکی دیگرد از بانکهای دولتی واگذار شود نحوه نظارت هیئت در متن تصویبنامه مربوط تعیین خواهد شد.
ماده 22- چاپخانه موظف است نسبت به اجرای فوری طرح احداث ساختمان جدید چاپخانه و جایگزینی ماشین آلات قدیمی و فرسوده با ماشین الات جدید چاپ اقدام نماید . کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات ونهادهای ذیربط مکلفند تسهیلات لازم را دراجرای این منظور فراهم سازند.
ماده 23- چاپخانه مکلف است بمنظور اجرای هرچه بهتر این آئین نامه وهمچنین انجام سایروظایف محوله نسبت به اصلاح تشکیلات سازمانی متناسب با وظایف خود اقدام فوری معمول دارد . به منظور تحقق یافتن هدف مذکور پستهای موجود در سازمان فعلی هیئت حسب مورد باتوافق وزارت اموراقتصادی ودارائی به پستهای سازمانی چاپخانه و اداره کل اوراق بهادار اضافه خواهد شد.سازمان اموراداری واستخدامی کشور مکلف به همکاری دراین زمینه خواهد بود.
ماده 24- مقررات این آئین نامه در مورد اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه در مواردیکه با قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب مهرماه 1348 و آئین نامه اجرائی آن مغایرت نداشته باشد لازم الاجراء است .
ماده 25- مفاد این آئین نامه پس از 6 ماه ازتاریخ تصویب لازم الاجرا است وتا تاریخ مذکور هیئت موضوع ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس آئین نامه قبلی به استثنای مواردیکه با مفاد ماده مذکور و تبصره های آن مغایرت دارد، وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده 26- این آئین نامه در 26 ماده و 17 تبصره تنظیم و هرگونه اصلاح و تفسیری در مفاد آن بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارائی و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر خواهد بود.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12931
تاریخ تصویب :
1368/03/27
تاریخ ابلاغ :
1368/05/04
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :