جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

شماره 46756/ت 436
وزارت کشاورزی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 21/4/1368 بنابه پیشنهاد شماره 3938/3521/217 مورخ 13/2/1368 وزارت کشاورزی و دراجرای ماده 9 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/67 مجلس شورای اسلامی آئین نامه اجرائی قانون مشمول قانون خدمت نیروی انسانی ، درمانی وبهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی بفارغ التحصیلان رشته دامپزشکی مصوب 28/3/1364 مجلس شورای اسلامی را به شرح ذیل مورد تصویب قراردادند.

ماده 1- نیازهای دامپزشکی وزارتخانه های کشاورزی ، جهاد سازندگی ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و دفاع از فارغ التحصیلان موضوع تبصره ( 2 ) ماده واحده قانون شمول قانون خدمت نیروی انسانی درمانی وبهداشتی 0000مصوب 28/3/1364 مجلس شورای اسلامی که دراین آئین نامه « ماده واحده » تشخیص وحتی الامکان تأمین میگردد:
الف – فارغ التحصیلان ایرانی دانشکده های دامپزشکی سراسر کشور.
ب- فارغ التحصیلان ایرانی لیسانس وفوق لیسانس و دکترای دامپزشکی خارج از کشور .
ج – فار غالتحصیلان ایرانی فوق دیپلم ( کاردانی ) در رشته های دامپزشکی .
ماده 2- وزارت فرهنگ وآموزش عالی مکلف است لیست فارغ التحصیلان مشمول ماده واحده مندرج درماده یک این آئین نامه را جهت اطلاع واقدام لازم به سازمان دامپزشکی کشور واداره وظیفه عمومی ارسال دارد.
ماده 3- بمنظور اجرای دقیق « ماده واحده » سازمان دامپزشکی کشور صورت اساسی فارغ التحصیلان مشمول را که مجاز به خروج از کشور نمیباشند به شهربانی جمهوری اسلامی ایران ( اداره گذرنامه ) اراسرع وقت ، ارسال خواهد نمود.
ماده 4- دراجرای هرچه دقیق تر تبصره ( 3 ) ماده واحده ، مشمولان این قانون در موارد زیر وپس از تائید وزرای ذیربط مجاز بخروج از کشور میباشند:
الف – برای درمان بیماری خود یا بعنوان همراه با همسر ، پدرومادر ،فرزند ،برادر و یا خواهر بیماری خود باتایید شورایعالی پزشکی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی .
ب – حج واجب .
ج- انجام مأموریتهای کوتاه مدت اداری حداکثر بمدت یکماه .
د- برای اعضاء هیأت علمی مراکز آموزشی ونیز آندسته از مشمولان لایحه ، جهت طی دوره های آموزشی کوتاه مدت و شرکت در کنفرانس های بین المللی .
هـ- به تبعیت از همسر درمورد آندسته از مشمولان که همسر آنان از بورس آموزشی یا مأموریت آموزشی بیشتر از ( 4 ) ماه استفاده می نمایند .
تبصره – خروج افراد موضوع این قانون از کشور با رعایت تبصره ( 3 ) « ماده واحده » موکول به اخذ وثایق کافی به تشخیص وزیر ذیربط میباشد.
ماده 5- آن دسته از مشمولان این قانون که از بورس نیروهای مسلح استفاده می نمایند، بعنوان سهمیه در اختیار نیروی مربوطه قرار می گیرند وپس از اتمام خدمت مقرر، مراتب از طریق سازمان دامپزشکی کشور جهت رفع ممنوعیت خروج ازکشور به اداره گذرنامه اعلام خواهد گردید.
ماده 6- برای کسانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند یا بهر نحو از آن معاف میباشند، مدت خدمت ضرورت با معافیت ، از 5 سال موضوع « ماده واحده » کسرخواهد شد.
ماده 7- صورت اسامی افرادیکه خدمت موضوع این آئین نامه را دریکی از وزارتخانه های جهاد ازندگی کشاروزی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع به پایان رسانیده اند از طریق سازمان دامپزشکی کشور به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال ، تا با رعایت سایر مقررات مربوط ، نسبت به تحویل مدارک تحصیلی اقدام گردد.
ماده 8- هیئت موضوع تبصره ( 1 ) « ماده واحده » متشل از نمایندگان وزارتخانه های کشاروزی ( سازمان دامپزشکی ) جهاد سازندگی ، دفاع ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حداقل سالی یکبار بنابه دعوت سازمان دامپزشکی ، در سازمان مذور تشکیل میگردد.
تبصره – هیئت موضوع این ماده موظف است حداقل 75% از مشولین این آئین نامه را به سازمان دامپزشکی اختصاص دهد.
ماده 9- کارمندان رسمی چهار وزارتخانه مذکور در متن ماده واحده که با دریافت مدرک تحصیلی جدید مشمول این قانون میشوندتا پایان موضوع این قانون طبق مقررات قانون استخدام کشوری حقوق و مزایای خودرا ازمحل ردیف سازمانی محل خدمت اصلی دریافت مینمایند و سایر کارمندان با هماهنگی با سازمان ذیربط بصورت مأمور با پرداخت حقوق خدمات قانونی خود را دریکی از چهار وزارتخانه مندرج درقانون خواهد گذراند.
ماده 10- اعتبار لازم برای تأمین حقوق ومزایای مشمولینی که درخدمت هریک از چهار وزارتخانه مندرج در لایحه قانونی قرارمیگیرند توسط وزارت برنامه وبودجه د رلایحه بودجه منظور و دراختیار وزارتخانه های ذیربط قرارخواهد گرفت .
ماده 11- حقوق ومزایای ماهانه مشمولان این قانون معادل حقوق و مزایای گروه و پایه ای که طبق مقررات قانون استخدام کشوری به کارکنان مشابه و هم سطح آنها تعلق میگیرد تعیین وپرداخت خواهد شد.
ماده 12- مدت مرخصی استعلاجی و استحقاقی و میزان فوق العاده ایام مأموریت مشمولین این آئین نامه تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.
ماده 13- صدورکارت معافیت از خدمت دوره ضرورت ، درهرصورت موکول به اعلام سازمان دامپزشکی مبنی بر اتمام خدمت قانونی مشمولین این آئین نامه خواهد بود.
ماده 14- اشتغال و بکارگیری مشمولین این آئین نامه قبل از انجام تعهدات قانونی مجاز نمی باشد و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت .
ماده 15- مفاد این آئین نامه جهت مشمولانی که درحال حاضر مشغول انجام خدمت قانونی خود میباشند نیز قابل اجراء خواهد بود.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12937
تاریخ تصویب :
1368/04/21
تاریخ ابلاغ :
1368/05/11
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :