جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

شماره 46752/ت 429 - 5/5/1368
وزارت کشاورزی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 10/4/1368 بنابه پیشنهاد مشترک شماره 2667- 80- 2694- 1 مورخ 30/3/1368 وزارتخانه های کشاورزی و برنامه و بودجه سال 1368 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده1- باتوجه به سیاست واگذاری اجرای کار به مردم و ایفائ نقش هدایت ، فنی حمایتی دولت در مواردیکه به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرائی هرفعالیتی درمنطقه تأمین شده باشد وزارت کشاورزی میتواند باستثنای فعالیتهائی که اجرای مستقیم آنها را ضروری تشخیص میده تأسیسات ، تجهیزات ومستحدثات عرصه و اعیان وماشین آلات مربوطه را به واجدین شرایط نقداً یابه اقساط یا بصورت نقد واقساط به افراد حقیی یا حقوقی بفروش برساند.
تبصره – تأسیسات . تجهیزات ومستحدثات عرصه واعیان و ماشین آلات مربوطه تا مبلغ یکصد میلیون ریال با تصویب وزیر کشاورزی و بیش از یکصد میلیون ریال پس از تائید وزیر کشاورزی با تصویب هیأت وزیران قابل فروش به واجدین شرایط خواهد بود.
ماده 2- تشخیص موارد قابل واگذاری ( تأسیسات . تجهیزات ومستحدثات عرصه واعیان وماشین لات مربوطه ) در هرمنطقه وهمچنین تائید صلایت متقاضیان ( اعم از حقوقی وحقیقی ) و باتوجه به ماده 4 این آئین نامه وتعیین نحوه فروش بصورت نقداً یا اقساط و یانقد واقساط توسط کمیسسیون متشکل از افراد مشروحه زیر درهرساتان خواهد بود.
1- مدیرکل کشاورزی استان
2- نماینده تام الختیار استاندار
3- رئیس بانک کشاورزی استان یا نماینده تام الاختیار
4- رئیس سازمان برنامه وبودجه یا نماینده تام الاختیاراو
5- یکنفر کارشناسمجرب در امور کشاورزی به انتخاب مدیرکل کشاورزی دبیری کمیسیون بعهده مدیرکل کشاورزی استان خواهد بود.
تبصره 1- اعضای کمیسیون واحدهای ستادی وزارت کشاورزی مستقر در مرکز عبارت خواهند بود از مدیر کل دفتر برنامه ر یزی و بودجه وزارت کشاورزی ، نماینده واحد اجرائی حسب مورد، نماینده بانک کشاورزی ایران نماینده وزارت برنامه وبودجه و یکنفر از کارشناسان خبره به انتخاب وزیر کشاورزی
تبصره 2- اعضای کمیسیون برای سازمانهای عمران منطقه ای 0 سازمان عمران جیرفت . سازمان عمران قزوین بهمان ترکیب کمیسیون استان میباشدکه بجای مدیر کل کشاورزی مدیرعامل سازمان عمران منطقه ای عضویت خواهدداشت و کارشناس مجرب درامور کشاوری توسط مدیرعامل سازمان عمران منطقه ای انتخاب خواهد شد.
ماده 3- قیمت فروش موارد واگذاری براساس مزایده عمومی و با احتساب هزینه های جنبی تعیین میگردد.
تبصره – وجوه حاصل از فروش موارد واگذاری پس از وصول از طریق بانک کشاورزی مستقیماً بحساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف 421200 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 واریز خواهد شد.
ماده 4- مقاضیان و داوطلبان خرید موارد واگذاری باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – مقیم بودن افراد حقیقی وحقوقی درمنطقه.
ب – عدم اشتغال دربخش دولتی پس از واگذاری برای افراد حقیقی.
ج- داشتن تجربه ومهارت برای اجرای فعالیت به تأیید اداره کل کشاورزی محل .
د- تعهد اشتغال مستقیم درفعالیت مورد واگذاری .
و- تعهد رعایت تعرفه های خاص فعالیت .
ز- دارابودن صلاحیت اخلاقی واجتماعی.
تبصره 1- متقاضیان خرید در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی به ترتیب ، کارکنان واحد مربوطه ، کشاورزان منطقه . کارکنان وزارت کشاورزی ، سایرکارکنان دولت که بازخرید میشوند. بانکهای تخصصی ، بخش خصوصی حق تقدم دارند و اولویت با آن دسته از متقاضیان میباشدکه بصورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب موارد واگذاری باشند.
تبصره 2- برنده نهایی براساس بالاترین قیمت پیشنهادی از بین متقاضیان دارای صلاحیت توسط کمیسیون مزایده موضوع ماده ( 9 ) آئین نامه معاملات دولتی انتخاب خواهد شد.
ماده 5- وزیرکشاورزی براساس پیشنهاد کمیسیونهای مزایده ماده ( 19 ) آئین نامه معاملات دولتی برحسب مورد مراتب واگذاری هرفعالیتی را با قید شرایط خاص آن تامبلغ یکصد میلیون ریال درصورت تصویب جهت اجراء به ادارات کل کشاورزی استان و واحدهای ستادی مربوطه ابلاغ مینمایدو درخصوص فعالیتهای بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال موافقت اعلام میدارد.
ماده 6- بانک کشاورزی به نمایندگی از طرف وزارت کشاورزی نسبت به تنظیم اسناد واگذاری وفروش هریک از فعالیتهای موضوع ماده 3 این آئین نامه به متقاضیان با دریافت 2% کارمزد از خریدار ، دردفاتر اسناد رسمی اقدام خواهد نمود که موارد واگذاری وفروش ( موضوع ماده 3 این آئین نامه ) تاپرداخت بهای کامل آنها ( آخرین قسط ) دروثیقه وزارت کشاورزی باقی خواهد ماند.
تبصره 1- اداره کل کشاورزی استان با واحدهای ستادی وزارت کشاورزی مستقر در مرکز مکلفند ضمن ابلاغ مجوز فروش هرفعالیت به بانک کشاورزی کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را که برای عقد قراردادفروش در دفاتر رسمی مورد نیاز است به بانک کشاورزی ارسال دارند.
تبصره 2- خریدار ( طرف قرارداد) مکلف است برای حسن انجام قراردادنسبه به بقیه سوانح آتش سوزی سرقت اموال منقول وغیرمنقول مورد وثیقه رابرای طول مدت قرارداد به نرخ واگذاری وبه نفع وزارت کشاورزی تاحد مطالبات وزارت مذکور اقدام نماید وزارت کشاورزی مجاز است از طریق بانک کشاورزی تا میزان فرانشیز متعلقه از طرف قرارداد سفته اخذ نماید.
تبصره 3- خریدار ( طرف قرارداد ) مکلف به رعایت بند « د » و بند « و » موضوع ماده 4 این آئین نامه بوده و جزء شرایطلاینفک قرارداد فروش خواهد بود . درصورت تخلف از بندهای مذکور کمیسیونهای ماده 2 این آئین نامه مجاز به فسخ قرارداد دراین مورد با اعلام کتبی کمیسیونای ماده 2 توسط بانک کشاورزی صورت خواهد گرفت رأی کمیسیونهای مذکور قطعی ولازم الاجرااست .
تبصره 4- بانک کشاورزی موظف ومتعهد به دریافت اقساط و واریز وجوه دریافتی بحساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف 421200 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 کل کشور میباشد.
ماده 7- فرم قرارداد و فروش و واگذاری هرفعالیتی با تعیین شرایط وشکل حقوقی ومالی متناسب با موضوع واگذاری و تعهدات طرفین قرارداد و ضمانت حسن اجرای تعهدات و نحوه نظارت برآن با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و آئین نامه معاملات دولتی توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی تهیه و جهت اجراء از طرف وزارت کشاورزی به بانک ابلاغ خواهد شد.
ماده 8- بانک کشاورزی و سایر بانکها میتوانند بمنظور تکمیل و راه اندازی فعالیتها ی واگذار شده مبالغی را بصورت وام ازمنابع خود دراختیار خریدار یا خریداران طبق شرایط بانک کشاورزی یا سایر بانکها بگذارند.
ماده 9- کلیه هزینه های واگذاری و فروش شامل هزینه آگهی وهزینه انتقال وسایر هزینه های جنبی بعهده خریدار وهزینه های مربوط به عوارض ومالیات و غیره بعهده فروشنده خواهد بود.
ماده 10- ادارات کل کشاورزی استانها وسایر واحدهای تابعه وزارت کشاورزی موضوع این آئین نامه مکلفند صورتحسساب فرستاده اموال دولتی را که دراجرای این آئین نامه بفروش میرسد بهمراه سایر مدارک لازم براساس مقررات مندرج در آئین نامه اموال دولتی به وزارت اموراقتصادی ودارائی ( اداره کل اموال دولتی ) ارسال دارند.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12937
تاریخ تصویب :
1368/04/10
تاریخ ابلاغ :
1368/05/11
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :