جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

شماره 46398/ ت 426 - 2/5/1368
وزارت معادن وفلزات
هیأت وزیران درجلسه مورخ 10/4/1368 بنابه پیشنهادشماره 3301/100 مورخ 28/9/1367 وزارت معادن وفلزات و باستناد تبصره 1 بند 8 ماده واحده قانون اصلاح قانون معادن مصوب 26/3/1364 مجلس شورای اسلامی ، اساسنامه مرکزی تعاونیهای معدنی را بشرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1- دراجرای بند 8 ماده واحده اصلاحی قانون معادن مصوب 26/3/1364 مجلس شورای اسلامی « سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی » وابسته به وزارت معادن و فلزات که دراین اساسنامه « سازمان » نامیده میشود بااهداف و وظایف زیر تأسیس میگردد:
ماده 2- سازمان دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و برطبق مفاد این اساسنامه اداره میشود.
ماده3- هدف سازمان تشکیل شرکتهای تعاونی معدنی و نظارت فنی ومالی وکمک و تجهیز و راه اندازیمعادن شرکتهای مزبور وهمچنین بهره برداری ازمعادن بزرگ و غیر بزرگ مصوب 1/3/1363 میباشد.
ماده 4- وظایف سازمان عبارتست از :
1- تشکیل و گسترش شرکتهای تعاونی معدنی ( اکتشافی و بهره برداری ) متشکل از کارکنان معدن .
2- انجام هرگونه عملیات مالی وتجاری ، صنعتی معدنی و معدنی که موجب رشد وکمک به توسعه تعاونیهای معدنی باشد.
3- ارائه خدمات فنی ، بازرگانی ، معدنی ، مشاوره ای و آموزشی وهمچنین تهیه طرحهای تولیدی معدنی برای شرکتهای تعاونی.
4- نظارت فنی ومالی برفعالیتهای شرکتهای تعاونی .
5- تهیه وتنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و کارآموزی و بازدید برای اعضاء شرکتهای تعاونی .
6- تهیه و تدوین اساسنامه ، ضوابط کلی و دستورالعملهای اجرائی شرکتهای تعاونی براساسقوانین و مقررات مربوط .
7- برگزاری و شرکت درسمینارها و کنفرانسهای معدنی .
8- ایجاد ارتباط با سازمانهای بین المللی مشابه و قبول عضویت در سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
9- فراهم نمودن تسهیلات مالی ، معاملاتی ، فنی وهمچنین تأمین مواد اولیه ، ماشین آلات وکادر فنی برای شرکتهای تعاونی .
10- بهره برداری و استخراج معادن بزرگ و غیربزرگ
11- انجام سایرفعالیتهای مربوط در حدود اهداف سازمان .
تبصره 1- سازمان بمنظور اجرای بندهای 2 و 3 و10 این ماده میتواند نسبت به مشارکت در شرکتهای وابسته به وزارت معادن وفلزات اقدام نماید.میزان مشارکت هیچگاه نباید از 49% سرمایه ثبت شده شرکتهای مذکور بیشترباشد.
تبصره 2- سازمان درصورت لزوم میتواند به پیشنهادرئیس سازمان و تصویب وزیر معادن وفلزات شعب یا دفاتری را دراستانها ایجاد نماید.
ماده 5- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی سازمان است که توسط وزیر معادن و فلزات منصوب میشود و برای اداره امورمالی ، اداری ، استخدامی ، فنی وکلیه وظایف مربوط به سازمان در حدود قوانین و مقررات مربوط دارای اختیارات لازم میباشدو.
تبصره – رئیس سازمان میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود رابه هریک از کارکنان سازمان نفویض نماید.
ماده 6- سازمان از لحاظ استخدامی ، مالی ومعاملاتی تابع مقررات مربوط به شرکت ملی فولاد ایران میباشد.
ماده 7- سازمان بودجه سالیانه خود را تهیه و جهت تصویب به وزارت معادن وفلزات ارسال تا در بودجه کل کشور منظور گردد.
ماده 8-درآمدهای سازمان که از طریق بهره برداری از معادن یا ارائه خدمات به شرکتهای تعاونی معدنی یا سایر منابع تحصیل میشود بحساب درآمد دولت واریز میگردد. برداشت از حساب مذکور جهت هزینه های شرکت منوط به کسب مجوز قانونی است .
ماده 9- این اساسنامه جایگزین اساسنامه مصوب 6/7/1365 موضوع تصویبنامه شماره 61820 مورخ 13/7/1365 میگردد.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
12937
تاریخ تصویب :
1368/04/10
تاریخ ابلاغ :
1368/05/11
دستگاه اجرایی :
وزارت معادن و فلزات
موضوع :