جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

شماره 46400/ ت 425 - 2/5/1368
وزارت کارواموراجتماعی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 10/4/1368 بنابه پیشنهاد شماره 985 مورخ 15/1/1368 وزارت کار واموراجتماعی تصویب نمودند.

تبصره ذیل به ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری موضوع تصویبنامه شماره 77356/ت 622 مورخ 9/8/1366 الحاق گردد.
تبصره – آندسته از واحدهای تولیدی وصنعتی مشمول قانون بیمه بیکاری که بدلیل عدم تخصیص سهمیه ارزی کافی وکمبود مواد اولیه ، ارزش تولیداتشان درسال 1366 و بعد از آن کمتر از 50% میزان سال 1364 میباشد و کارگاه با بیکاری موقت و کاهش شدید ساعت کار مواجه شده باشد.
درصورت اعلام نیاز ودرخواست . بتأیید و موافقت وزارت کارواموارجتماعی می توانند برای ایام بیکاری به تعداد کارگردان بیکارشده از صندوق بیمه بیکاری مستمری بیمه بیکاری دریافت نمایند.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12937
تاریخ تصویب :
1368/04/10
تاریخ ابلاغ :
1368/05/11
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :