جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

شماره 46760/ ت 451 - 5/5/1368
هیأت وزیران
هیأت وزیران درجلسه مورخ 28/4/1368 بنابه پیشنهاد شماره 1/24/4854 مورخ 10/8/65 وزارت کشور و دراجرای ماده 72 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشوری آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند.

فصل اول – کلیات
ماده 1- دراین آئین نامه اجرائی به جهت رعایت اختصار ، عبارات ( قانون انتخابات ) و ( قانون تشکیلات ) و ( قانون اصلاح قانون تشکیلات ) بترتیب بجای عبارات ( از فسل دوم لغایت فصل نهم قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب 1/5/1365) و ( قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361) و ( فصل اول قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1/5/1365) بکار برده شده است
.ماده 2- تاریخ شروع اولین دوره شوراهای اسلامی کشوری پس از برگزاری انتخابات به تشخیص وزیر کشور تعیین میشود.
ماده 3- باستناد ماده 7 قانون انتخابات ، فرمانداران و بخشداران میتوانند درکلیه مراحل انتخابات از مأمورین ودستگاههای انتظامی استفاده نمایند.
تبصره – برای استفاده از امکانات نیروهای نظامی ، شورای تأمین هر منطقه تصمیم گیری می نماید.
ماده 4 – درصورت انحلال شورا توسط مرجع قانونی ، موضوع ماده 39 قانون انتخابات ، مرجع مذکور موظف است بالفاصله مراتب انحلال رابه وزارت کشور اعلام نماید.
ماده 5- هیأت های ثبت نام روستائی مندرج درتبصره 3 ماده 29 قانون انتخابات موظفند بطرق مقتضی اسامی و مشخصات کامل داوطلبان شوراهای اسلامی روستائی را دراولین فرصت وبا سریعترین وسیله ممکن به بخشدار اعلام نمایند.
ماده 6- فرمانداران وبخشداران برای هریک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یکنفر نماینده تعیین مینمایند. درمورد شعب ثبت نام واخذ رأی حوزه های شهری واقع در محدوده بخش ، فرمانداران را مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار مربوطه نسبت به تعیین نماینده اقدام مینمایند.
ماده 7- فرمانداران وبخشداران مکلفند درجلسات انتخابات اعضاء هیئت رئیسه و تعیین نماینده جهت عضویت درشوراهای مافوق شخصاً شرکت نموده ویا نماینده اعزام نمایند.
ماده 8- درهریک از شوراهایی که از طریق انتخابات غیرمستقیم تشکیل می شود و فاقد عضو علی البدل میباشند جنانچه عضوی به هرعلت از عضویت شورا خارج گردد به نحوی که تعداد اعضاء شورا از حد نصاب مقرر درقانون کمتر شود ، جانشین وی از شورای مادون مربوط انتخاب می شود( به استثنای آن تعداد از شوراهایی اسلامی دهستان ومنطقه که دارای اعضاء علی البدل میباشند)
ماده 9- درصورتی که عضو معرفی شده از شورای مادون به عضویت شورای مافوق انتخاب نشود ویا بعنوان عضو اصلی بکار خود ادامه می دهد، شورای مادون نیز تا روشن شدن وضعیت انتخابات وتشکیل شورای مافوق از دعوت عضو علی البدل به جای نماینده معرفی شده خودداری مینماید.
ماده 10 – درصورت کافی نبودن تعداد مدعوین درجلسات انتخابات اعضاء اصلی وعلی البدل شوراهای اسلامی دهستان منطقه وعدم امکان انتخاب معادل بیش از نصف اعضاء اصلی شورا بعنوان اعضاء علی البدل ، تشکیل شورا با هرتعداد اعضاء علی البدل بلا مانع خواهد بود.
ماده 11- درصورتییکه آراء دو یا چند نفر ازنامزدها مساوی باشد وانتخاب یک یا چند نفر از آنها ضرورت پیدا کند ملاک انتخاب داشتن سواد خواندن ونوشتن است ودر شرایط مساوی با قرعه تعیین وتکلیف می شود که در هر دوصورت تصمیمات قانونی درجلسه هیأت اجرائی گرفته می شود.
تبصره – نامزدهای انتخاباتی مذکور در صورت تمایل می توانند درجلسه قرعه کشی شرکت نمایند . تاریخ ومحل قرعه کشی باید حداقل 24 ساعت قبل توسط فرماندار یا بخشدار به متنخبین ذیربط ابلاغ گردد.
ماده 12- خویشاوندان سببی درجه یک مندرج در ماده چهل قانون انتخابات عبارت از پدر ویامادر زوج و زوجه میباشد.
ماده 13- تشخیص آبادیهای مجاور هم موضوع ماده 47 قانون انتخابات به پیشنهاد بخشدار وتأیید فرماندار خواهد بود وانتخابات تعیین دونفر نماینده آبادی همزمان با انتخابات سایر روستاها وبوسیله بخشدار برگزار می شود.
ماده 14- تعداد اعضاء علی البدل شوراهای اسلامی روستائی مندرج درماده پنج قانون اصلاح قانون تشکیلات برای شوراهای سه نفره ، 2 نفر – شوراهای پنج نفره 3 نفر – شورای هفت نفره 4 نفر میباشد.
ماده 15- سرپرستان استانداری ، فرمانداری وبخشداری به جای استاندار فرماندار وبخشدارخواهند بود.
ماده 16 – بخشداران جهت توجیه وآگاه نمودن روستائیان از چگونگی انتخابات شوراها ، 2 ماه قبل از انتخابات از نیروهای جهاد سازندگی استفاده مینماید.
تبصره – درصورت نیاز از سایر ارگانها نیز استفاده خواهد شد.
ماده 17- انجام انتخابات محله در شهرها موکول به اعلام محدوده رسمی محلات از طرف شهرداری مربوط میباشد.
ماده 18- درانتخابات شوراهای اسلامی روستاها – محله – شهر اعضاء اصلی و علی البدل شورا پس از پایان رأی گیری وبه ترتیب تقدم آراء مکتسبه ، بوسیله هیأت اجرائی مشخص واعلام خواهد شد.بنابراین رأی دهنده اسامی نامزدهای مورد نظر خودرا حداکثر به تعداد اصلی شورا انتخاب و 2 برگ رأی درج مینماید.
تبصره – درصورتی که اسامی نوشته شده دربرگ رأی بیش از تعداد لازم باشد اسامی اضافی از آخر خوانده نمی شود.
ماده 19- درانتخابات شوراهای اسلامی روستاها چنانچه بعلت کسرت روستاهای بخش ، نیروی اجرائی وامکانات لازم آنچنان فراهم نباشد که اهخذ رأی کلیه روستاها همزمان ودریک روز انجام پذیرد، به تشخیص هیأت اجرائی فرعی بخش وتأیید هیأت اجرائی مرکز شهرستان اخذ رأی میتواند حداکثر تا سه روز متوالی ( هرروز یک تعداد از روستاهابعمل آید)
ماده 20 – وظایفی را که موارد 17 و 18 و 20 قانون اتخابات برای فرمانداران تعیین نموده با رعایت ماده 23 همین قانون ، بخشداران نیز دربخش بعهده خواهند داشت .
ماده 21- فرمانداران وبخشداران از آغاز انتخابات با دعوت از اعضای هیأت های نظارت ، موجبات نظارت کامل آنان را درکلیه مراحل انتخابات فراهم می نمایند.
ماده 22- دراجرای مواد 74 و 75 قانون انتخابات ، ستاد انتخابات استانداری پس از وصول اسامی هیأت عالی نظارت استان و نیز هیأت نظارت مرکز شهرستان اسامی نامبردگان را به فرمانداریها اعلام می نماید.وفرمانداران پس از وصول اسامی هیأت های نظارت فرعی موضوع ماده 76 قانون انتخابات مراتب را به اطلاع بخشداران می رسانند.
ماده 23- شرکت اعضاء هیأت نظارت درجلسات هیأت اجرائی به منظور نظارت برصحت اجرای قانون انتخابات بوده وعدم حضور آنان درجلسات ویا خودداری آنان از امضاء صورتجلسات مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود.
فصل دوم – تبلیغات
ماده 24 – فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع وتا 24 ساعت قبل از ساعت اخذ رأی ادامه خواهد داشت .
ماده 25 – هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل های مجاز الصاق گردیده درصورت و زمان قانونی تبلیغات پاره ویا معدوم نماید.
ماده 26- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها یاعلیه نامزدهایی عضویت در شوراهای اسلامی از رادیو وتلویزیون و میز خطابه نماز جمعه ویا هروسیله دیگری که جنبه رسمی ودولتی دارد وفعالیت کارمندان درساعت اداری وهمچنین استفاده از وسایل وسایر امکانات وزارتخانه ها وادارات ، شرکتهای دولتی ومؤسسات وابسته به دولت و نهادها ومؤسساتی که از بودجه عمومی ( بهرمقدار) استفاده می کنند و همچنین دراختیار گذاشتن مسائل وامکانات مزبور ممنوع میباشد.
ماده 27- مقامات اجرائی ونظارت انتخابات حق تبلیغله یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی رانخواهند داشت .
ماده 28- الصاق اعلامیه ، عکس ، پوستر ، هرگونه آگهی تبلیغاتی برروی علائم راهنمائی ورانندگی ، تابلو بیمارستانها ، تابلو مدارس وسایرمؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع میباشد شهرداریها وبخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
ماده 29- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعب امحاء گردد.
ماده 30- داوطلبان انتخاباتی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلیان دیگر نبوده وتنها میتوانند شایستگیهای خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عمومی ممنوع میباشد.

فصل سوم – انتخابات مستقیم شوراهای اسلامی ( روستاها ، محله ، شهر)
ماده 31- فرمانداران و بخشداران به محض دریافت دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات وصول آنرا به ستاد انتخابات کشور با سریعتیرین وسیله مخابراتی ( تلگراف – تلفنگرام – تله تایپ ) اعلام می نمایند.
ماده 32- فرمانداران و بخشداران پس از وصول دستور شروع انتخابات ودر موعد مقرر موظفند بارعایت مواد 14 و 23 قانون انتخابات برای تشکیل هیئت اجرائی انتخابات از اعضاء اداری هیئت اجرائی سریعاً دعوت بعمل آورند.
ماده 33- فرمانداران و بخشداران در ساعت مقرر جلسه ای با حضور اعضاء اداری هیئت اجرائی انتخابات تشکیل داده پس از تبادل نظر 25 نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم را از مرکز شهرستان و بخشهای تابعه تعیین و مراتب را صورتجلسه می نمایند.
ماده 34- فرمانداران و بخشداران پس از وصول صورتجلسه انتخاب 25 نفر معتمدین اقشار مخختلف مردم ، به منظور انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت اجرائی ، ازآنان دعوت بعمل می آورند.
ماده 35 – فرماندراان و بخشداران جلسه انتخاب معتمدین هیئت اجرائی را باحضور اعضاء اداری هیئت و ناظر یا ناظرین تشکیل داده وپس از حضور حداقل دو سوم مدعوین ( 17 نفر از 25 نفر) رسمیت جلسه را اعلام می نمایند.سپس معتمدین حاضر درجلسه از بین خود 5 نفر ( برای هیئت اجرائی مرکز شهرستان ) 6 نفر ( برای هیئت اجرائی حوزه فرعی بخش ) بعنوان معتمدین اصلی و 5 نفر معتمدین علی البدل هیئت اجرائی با رأی مخفی واکثریت نسبی آراء انتخاب و مراتب را صورتجلسه می نمایند.
ماده 36- فرمانداران و بخشداران بلافاصله پس از انتخاب معتمدین اصلی وعلی البدل هیئت اجرائی مراتب را به ستاد انتخابات کشور مخابره می نمایند.
ماده 37- هیئت اجرائی فرعی در هربخش بلافاصله پس از تشکیل ، نسبت به تعیین هیئتهای سه نفری ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستائی موضوع تبصره 3 ذیل ماده 29 قانون انتخابات اقدام ونتیجه را صورتجلسه می نمایند.
تبصره – حداقل یک نفر از اعضای هیأتهای 3 نفره ثبت نام درمناطقی که جهاد سازندگی فعالیت می نماید از نیروهای این نهاد تأمین میگردد.
ماده 38- بخشداران پس از صدور ابلاغ هیئتهای سه نفری ضمن راهنمائیهای لازم ، نسبت به اعزام آنان به محل مأموریت اقـــــدام می نمایند .
ماده 39- فرمانداران و بخشداران همزمان با تشکیل هیئت اجرائی نسبت به تهیه و انتشار آگهی ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی اقدام نمایند.
ماده 40- دراجرای ماده 21 قانون انتخابات هیئتهای اجرائی در موعد مقرر بمنظور تعیین تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی تشکیل جلسه داده و مراتب را صورتجلسه می نمایند.
ماده 41- داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی براساس ماده 29 قانون انتخابات ظرف مهلت مقرر قانونی به مراک ثبت نام ( داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی محله شهر، بفرمانداری و داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستائی به بخشداری و یا هیئت های سه نفری اعزامی به روستاها) مراجعه وضمن ارائه اصل شناسنامه عکس دار خود و تحویل مدارک مورد نیاز، پرسشنامه اعلام داوطلبی را دریافت و درحضور مسئولین ذیربط حوزه انتخابیه تکمیل و تسلیم می نمایند وضمن اخذ رسید آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام میدارند.
تبصره – داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستائی یک نسخه و داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی محلات وشهرها دو نسخه ازفرم داوطلبی راتکمیل خواهند نمود.
ماده 42- فرمانداران موظفند در اجرای ماده 31 قانون انتخابات در پایان هر روز فهرست اسامی و مسخصات داوطلبان شهری را بستاد انتخابات کشور تلفنگرام و تلگراف نمایند و نیز در پایان مهلت قانونی ثبت نام مشخصات کلیه داوطلبان را یکجا و بترتیب حروف الفبا سریعاً بستاد انتخابات کشور ارسال نمایند.
ماده 43- هیئتهای اجرائی فرعی موظفند حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از اخذ اطلاعات لازم درمهلت مقرر از مراجع مندرج درماده 30 قانون انتخابات بررسی ورسیدگی بصلاحیت داوطلبان را به انجام رسانده ونظر خودرا به بخشدار اعلام نمایند.
تبصره 1- هیئت اجرائی فرعی از روز اول ثبت نام مقدمات رسیدگی بصلاحیت داوطلبان را فراهم می نماید.
تبصره 2- بخشداران ملفند در اسرع وقت اسامی داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستائی راجهت اعلام نظر به ارگانهای ذیربط ارسال نمایند.
ماده 44- بخشداران پس از انقضاء مهلت ثبت نام ، بدون وقفه جلسات هیئت اجرائی را باحضور هیئت نظارت بمنظور رسیدگی بصلاحیت قانونی داوطلبان تشکیل داده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را تعیین و مراتب را صورت جلسه خواهند نمود.
45- هیئت اجرائی مرکز شهرستان موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از اخذ اطلاعات لازم از فرماندار ، بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را به انجام رسانده و نظر خود را پس از تائید هیئت نظارت شهرستان، جهت اقدام قانونی بفرماندار تسلیم نماید.
تبصره – هیئت اجرائی از روز اول ثبت نام مقدمات رسیدگی بصلایت داوطلبان را فراهم می نماید.
ماده 46- فرمانداران پس از انقضاء مهلت ثبت نام ، بدون وقفه جلسات هیئت اجرائی را با دعوت از هیئت نظارت بمنظور رسیدگی بصلاحیت قانونی داوطلبان تشکیل داده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را تعیین و مراتب را صورتجلسه خواهند نمود.
ماده 47- فرمانداران و بخشداران مکلفند در اجرای ماده 35 قانون انتخابات آگهی اسامی نامزدهای تایید شده هر حوزه انتخابیه را ظرف مدت 2 روز تهیه و در حوزه انتخابیه مربوط منتشر نمایند.
ماده 48- فرمانداران و بخشداران موظفند آگهی انتخابات را به تفکیک هر یک از شوراها تهیه و 7 روز قبل از روز اخذ رأی در حوزه انتخابیه مربوط جهت اهالی منتشر نمایند.
تبصره – در حوزه های انتخابیه ایکه اقلیتهای دینی وجود دارند آگهی با حذف عبارت « مسلمان و مبارز » تنظیم میگردد.
ماده 49- دراجرای ماده 24 قانون انتخابات ، هیئتهای اجرائی نسبت به تنظیم صورتجلسه تعیین اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی اقدام می نمایند.
ماده 50- فرمانداران و بخشداران موظفند باتوجه به صورتجلسه هیئت اجرائی مبنی بر تعیین اعضاء شعب ثبت نام واخذ رأی نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام و ازآنها برای تحویل گرفتن صندوق ولوازم ومدارک ثبت نام و اخذ رأی دعوت بعمل آورند.
ماده 51- فرمانداران و بخشداران پس از حضور اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی مدارک ولوازم مورد نیاز وهمچنین برگهای انتخاباتی را به آنان تحویل وپس از توجیه برنامه وروش ثبت نام و اخذرأی وقرائت آراء ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که یکروز قبل از روز اخذ رأی شعب ثبت نام واخذ رأی آماده گردد.
ماده 52- فرمانداران و بخشداران پس ازصدور ابلاغ اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی نسبت به صدور حکم نماینده فرماندار / بخشدار اقدام می نمایند.
تبصره 1- فرمانداران و بخشداران قبل از روز اخذ رأی وظایف نمایندگان فرمانداری /بخشداری را بنحو مقتضی بنامبردگان یادآوری وآموزش لازم را به آنان خواهند داد.
تبصره 2- فرمانداران وبخشداران برای تعیین نماینده خود درشعب ثبت نام واخذ رأی حتی الامکان از کارمندان ادارات دولتی استفاده خواهند نمود.
تبصره 3- درصورت تعیین و معرفی کتبی ناظر برای هریک از شعب نام واخذ رأی از طرف هیئت نظارت ، فرمانداران و بخشداران موظفند نسبت به اعزام آنان به محل شعب ثبت نام واخذ رأی در معیت سایر اعضاء اقدام نمایند.
ماده 53- فرمانداران وبخشداران برای حفاظت شعب ثبت نام واخذ رأی باهمکاری سازمانهای انتظامی به تعداد لازم از مأمورین مذکور انتخاب نموده وضمن صدور ابلاغ نامبردگان آنانرا درمعیت اعضای شعبه ونماینده فرماندار/ بخشدار به محل اعزام می نمایند.
ماده 54- برنامه روز اخذ رأی وقرائت آراء.
اعضای شعب ثبت نام و رأی حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرردر محل شعبه حاضرشده ابتدا نسبت به انتخابات هیأت رئیسه اقدام ومراتب را در صورتجلسه تنظیمی درج می نمایند. سپس صندوق اخذ رأی را در صورتجلسه تنظیمی درج مینمایند . سپس صندوق اخذ رأی را در حضور نماینده فرماندار/ بخشدار وناظر بر انتخابات ( درصورت حضور) باز وپس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق آنرا لفاف نموده سپس لاک ومهر می نمایند.
پس از امضاء قسمت الف صورتجلسه برنامه اخذ رأی و قرائت آراء را در 6 مرحله برح زیر انجام می دهند:
اول – مرحله مراجعه رأی دهندگان
دوم – مرحله کنترل
سوم- مرحله ثبت نام
چهارم – مرحله اخذ رذی
پنجم – مرحله قرائت وشمارش آراء
ششم – مرحله تنظیمی وتکمیل صورتجلسه
اول – مرحله مراجعه رأی دهندگان
1- اعضای شعب باید کوشش نمایند محل اخذ رأی حتی الامکان در محوطه ومکانی مستقر باشد که یک در برای ورود و یک در برای خروج رأی دهندگان داشته باشد.
مأمورین انتظامی موظفند طبق دستور نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه ثبت نام واخذ رأی از ازدحام درداخل محوطه اخذ رأی ممانعت نمایند تا اخذ رأی در مال آرامش انجام پذیرد.
2-رأی دهندگان با دردست داشتن عین شنسانامه درمحل شعبه ثبت نام و اخذ رأی حضور یافته و بترتیب بمنظور ثبت نام ودادن رأی وارد محوطه اخذ رأی میشوند.
دوم – مرحله کنترل
کنترل در سه مرحله انجام میشود:
الف – کنترل شناسنامه
نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه یا هریک از سه منشی شعبه ثبت نام و اخذ رأی با ملاحظه شناسنامه رأی دهنده موارد زیر را مورد توجه قرارمیدهند:
1- شناسنامه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشد.
2- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده وصاحب آن حداقل 15 سال تمام داشته باشد.
ب – نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه و یا هریک از سه منشی انگشت سبابه دست راست رأی دهنده را کنترل تاآلوده به رنگ جوهر استامپ که نشانه دادن رأی درشعبه دیگراست نباشد.
توجه – درصورتکیه مارجعه کننده دارای شناسنامه باشد که ممهور به مهر انتخابات شورای اسلامی در روز اخذ رأی بوده ودلالت بردادن زأی درشعبه دیگری نماید یا درانگشت سبابه اواثر جوهر استامپ شعبه اخذ رأی دیگری مشاهده شود، با دستور نماینده فرماندار ییا بخشدار از رأی دادن وی جلوگیری بعمل می آید.
ج- کنترل شرط احراز توطن :
اعضاء شعبه بطرق مقتضی کنترل نمایند که شخص رأی دهنده حداقل یکسال قبل از روز اخذ رأی در محل ساکن بوده و یا افراد تحت تکفل آنان ( همسر و فرزندان) حداقل یکسال قبل از انتخابات سکونت دائمی در حوزه انتخابیه داشته باشند.
سوم – مرحله ثبت نام
1- پس از انجام مرحله کنترل و حصول اصمینان از اینگه شناسنامه متعلق به مراجعه کننده بوده و واجد شرایط رأی دهنده میباشد یکنفر از منشی ها نسبت به ثبت مشخصات رأی دهنده بر اساس شناسنامه روی برگ تعرفه ( قسمت اول) اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأی دهنده روی برگ تعرفه آنرا با قید تاریخ با مهر انتخابات شورای اسلامی ممهور و امضاء مینماید.
2- متصدی ثبت نام صفحه دوم شناسنامه رأ ی دهنده ( پشت صفحه عکس دار) به مهر انتخابات ممهور و به رأی دهنده تحویل مینماید.
چهارم- مرحله اخذ رأی
1- پس از ثبت نام رأی دهنده، متصدی ثبت نام برگ رأی را بعد از ممهور نمودن به مهر انتخابات از محل نقطه چین از تعرفه انتخاباتی جدا نموده و به رأی دهنده تسلیم می نماید تا رأی دهنده اسم نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را بر روی آن نوشتهتا نموده و داخل صندوق اخذ رأی انداخته و از درب خروجی شعبه خارج شود. بدیهی است تعرفه انتخاباتی در شعبه باقی می ماند.
2- نمایندة فرماندار یا بخشدار و اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی نویسی مخفی و بصورت کاملا آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچیک از اعضای شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار و مأمورین انتظامی و نماینده هیأت نظارت و اصولا کلیه افرادی که بنحوی از انحاء در شعبه وظیفه ای بعهده دارند حق نوشتن برگ رأی برای اشخاص را ندارند. بدیهی است در صورتیکه برای نوشتن رأی نیاز بفرد دیگری بود رأی دهنده بایستی او وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی باشند استفاده نموده و اعضاء شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد
3- نماینده هیأت نظارت حق دخالت در امور اجرائی انتخابات را ندارد و در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ موظف است مراتب را به اعضاء شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار تذکر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأمورین انتظامی حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورتجلسه نموده و همراه خاطی تحویل مقامات قضائی دهند.
پنجم – مرحله قرائت و شمارش آراء
1- اعضاء شعبه پس از انقضای مدت اخذ رأی در صورت حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان رأی خود را در صندوقهای رأی انداخته و دیگر کسی برای رأی دادن در محل شعبه حضور ندارد. بلافاصله پس از شمارش تعرفه ها و درج آن در صورتجلسه ، با حضور محافظان صندوق و نماینده هیأت نظارت و نماینده فرماندار یا بخشدار شمارش و قرائت آراء را آغاز
می نمایند.
2- ترتیب شمارش و قرائت آراء باین صورت است که ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذ رأی با همکاری یکی از مشی ها لاک و مهر صندوق اخذ رأی را باز کرده و تعداد آراء داخل صندوق را بدون اینکه قرائت ود برگ شماری و با تعداد برگهای تعرفه تطبیق داده و به یکی از دو حالت زیر عمل می نمایند:
الف- چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد به تعداد اضافی از مجمع برگهای رأی ، بدون اینکه خوانده شود ، برداشته و جملة » باطل شد » را بر روی آن قید و آنرا باطل نموده و در صورتجلسه اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه می نمایند.
ب- در صورتیکه تعداد برگهای رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشد مراتب در صورتجلسه درج میشود.
3-پس از اینکه شمارش آراء بترتیب مذکور در فوق انجام شد قرائت آراء شروع و مواد 5 و 6 قانون انتخابات و تبصره های ذیل آنها با تائید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه اجراء خواهد شد.
ششم – مرحله تنظیم صورتجلسه
پس از خاتمه شماش و قرائت آراء صورتجلسه اخذ رأی شعبه که بضمیمه دستور العمل اجرائی از طرف وزارت کشور ارسال شده است در چهار نسخه تنظیم و سپس تعداد رأی هر یک از دارندگان رأی در پشت برگ صورتجلسه در فرم مخصوص (فرم نتایج آراء ) قید میشود. صورتجلسه پس از تنظیم به امضای نماینده فرماندار یا بخشدار و اعضای شعبه اخذ رأی و محافطان صندوق ونماینده هیأت نظارت میرسد و بلافاصله کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی و یک نسخه صورتجلسه اخذ رأی داخل صندوق رأی قرار داده میشوند و پس از لاک و مهر شده صندوق ( یا صندوقها) اعضاء شعبه اخذ رأی به اتفاق نماینده فرماندار یا بخشدار همراه مأمورین انتظامی ، صندوق (صندوقهای ) رأی را بهمراه یک نسخه از صورتجلسه شعبه اخذ رأی و سایر مدارک رسماً تحویل هیأت اجرائی میدهند.
اگر در روز اخذ رأی اشکالات و ایراداتی پدید آمده باشد باید در قسمت انتهای صورتجلسه ذکر گردد و به امضای اعضای شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار و محافظان صندوق و نماینده هیأت نظارت برسد.
توجه- تعداد رأی دارندگان رأی فقط در فرم نتایج آراء انتخابات شورای اسلامی که در پشت برگ صورتجلسه مندرج است قید میشود.
ماده55-هیأتهای اجرائی پس از دریافت صندوقهای آراء و مدارک و صوتجلسات شعب اخذ رأی انتخابات ، نسبت به تنظیم صورتجلسه جمع آراء شعب هر یک از حوزه های انتخابیه بطور جداگانه در سه نسخه اقدام می نمایند.
ماده 56- فرمانداران و بخشداران پس از دریافت صورتجلسه نتیجه انتخابات از هیئت اجرائی، نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار آن به تفکیک هر یک از حوزه های انتخابیه مربوطه اقدام می نمایند.
مده 57- بخشداران پس از انتشار آگهی نتیجه اخذ آراء 2 نسخه آگهی هریک از حوزه های انتخابیه را جهت اطلاع هیئتهای اجرائی و نظارت مرکز شهرستان بفرمانداری ارسال میدارند.
ماده 58- پس از پایان مهلت دریافت و رسیدگی بشکایات ، جلسه مشترک هیئتهای اجرائی و نظارت بخش تشکیل گردیده و نتیجه رسیدگی بشکایات را با توجه به وصول یا عدم وصول شکایات حسب مورد در دو نسخه صورتجلسه می نمایند.
ماده 59- در اجرای تبصره ذیل ماده 36 و همچنین تبصره 2 ذیل ماده 76 قانون انتخابات، بخشداران موظفند نسبت به ارسال دو نسخه صورتجلسه رسیدگی بشکایات مربوط به هر یک از روستاهای واقع در محدوده بخش بفرماندار مرکز شهرستان اقدام نمایند.
ماده60- پس از پایان مهلت دریافت رسیدگی به شکایات ، جلسه مشترک هیئت اجرائی و نظارت مرکز شهرستان تشکیل گردیده و صورتجلسه رسیدگی بشکایات حوزه های انتخابیه شهری (محله – شهر ) واقع در محدوده شهرستان را با توجه به وصول یا عدم وصول شکایات حسب مورد تنظیم و متعاقباً مراتب را به منظور تحویل به هیئت نظارت شهرستان یکجا صورتجلسه مینمایند.
ماده 61- هیئتهای اجرائی و نظارت مرکز شهرستان در جلسه مشترک، صورتجلسه رسیدگی به شکایات بخشها را بررسی و نسبت به آنها تصمیمات لازم اتخاذ و نتیجه را صورتجلسه نموده و یک نسخنه از آنرا از طریق هیئت نظارت شهرستان جهت اقدام قانونی به هیئت عالی نظارت استان ارسال میدارند.
ماده 62- فرمانداران بلافاصله پس از وصول نظریه هیئت عالی نظارت استان نتیجه قطعی و نهائی انتخابات مربوط به هر یک از حوره های شهری ( محله – شهر ) را راساً جهت اطلاع عموم اهالی آگهی نموده و نتیجه قطعی انتخابات حوزه های روستائی را جهت صدور آگهی به بخشدار مربوط اعلام میدارند.
تبصره 1- فرمانداران یک نسخه آگهی اعضاء اصلی و علی البدل هر یک از شوراهای اسلامی شهرهای واقع در محدوده بخش را برای بخشداران مربوطه ارسال میدارند.
تبصره 2- در صورت عدم وصول نظریه هیئت عالی نظارت استان ، پس از خاتمه مهلت مقرر در تبصره 2 ذیل ماده 76 قانون انتخابات (دو هفته پس از علام نتیجه آراء) فرمانداران موظفند صحت انتخابات را تائید شده تلقی نموده و نسبت به اعلام نتیجه قطعی و نهائی انتخابات بشرح ماده فوق الذکر اقدام نمایند.
ماده63- بخشداران پس از وصول تائیدیه صحت انتخابات روستاها ار فرماندار مرکز شهرستان بلافاطله مراتب را آگهی مینمایند.
ماده 64- فرمانداران و بخشداران پس از وصول نظریه هیئت مرکزی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را جهت اطلاع اهالی آگهی مینمایند.
ماده 65- فرمانداران و بخشداران موظفند پس از انتشار آگهی های موضوع مواد 62 و 63و 64 ، بلافاصله نتیجه قطعی و نهائی انتخابات هریک از روستاها ، محلات و شهرها ( بخشداران روستاها و فرمانداران محلات و شهرها) را بطور جداگانه تهیه و یکجا طی نامهای به ستاد انتخابات کشور ارسال دارند.
ماده66- در اجرای ماده 9 قانون تشکیلات و ماده 66 قانون انتخابات ، فرمانداران بمنظور تعیین هیئت رئیسه و انتخاب یکنفر برای عضویت در شورای اسلامی ( شهرستان – بخش) ، اعضاء منتخب شورای اسلامی شهر دعوت بعمل میآورند.
ماده 67- پس از حضور حداقل دو ، سوم مدعوین و رسمیت یافتن جلسه ، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرو تعیین یکنفر برای عضویت شورای اسلامی ( شهرستان- بخش ) اقدام و نتیجه صورتجلسه میشود.
ماده 68- شورای اسلامی شهر مرکز شهرستان پس از تعیین یکی از اعضاء برای عضویت د ر شورای اسلامی شهرستان نامبرده را در اجرای ماده 65 قانون انتخابات و بفر ماندار معرفی مینماید.
ماده 69- شوراهای اسلامی شهرهای واقع در محدوده بخش پس از یکی از اعضائ برای عضویت در شورای اسلامی بخش نامبرده را در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و به بخشدار معرفی مینمایند.
فصل چهارم – انتخابات عیر مستقیم شوراهای اسلامی کشوری
بخش اول- انتخابات شورای اسلامی دهستان
70- در اجرای ماده 9 قانون تشکیلات و ماده 51 قانون انتخابات، بخشداران مکلفند جهت یک یا چند روستا یکنفر را بعنوان نماینده بخشدار بمنظور تشکیل اولین جلسه شورای اسلامی روستاها و انتخاب اعضاء هیئت رئیسه و نیز تعیین یکنفر از اعضاء برای شرکت در جلسه انتخابات اعضاء شورای اسلامی دهستان تعیین وبه روستاهای مربوط اعزام نمایند.
تبصره- بخشداران میتوانند از اعضاء سه نفری ثبت نام موضوع 3 ذیل ماده 29 قانون انتخابات و همچنین نمایندگان بخشداری در شعب ثبت نام و اخذ رأی بعنوان نماینده بخشدار استفاده نمایند
تبصره- بخشداران میتوانند از اعضاء سه نفری ثبت نام موضوع 3 ذیل ماده 29 قانون انتخابات و همچنین نمایندگان بخشداری در شعب ثبت نام و اخذ رأی بعنوان نماینده بخشدار استفاده نمایند.
ماده 71- نماینده بخشداری پس از دریافت ابلاغ بلافاصله به روستاهای مربوط عزیمت نموده و طبق دعوتنامه ای که قبلا به امشاء بخشدار رسیده است از اعضای شورای اسلامی روستاها دعوت بعمل می آورد.
ماده 72 – پس از حضور حداقل دو ، سوم مدعوین ( برای شوراهای سه نفره حضور کلیه مدعوین الزامی است) و رسمیت یافتن جلسه ، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه و تعیین یکنفر برای شرکت در جلسه انتخاب اعضاء شورای اسلامی دهستان اقدام و نتیجه صورتجلسه میشود.
تبصره- در شوراهای سه نفره ، انتخاب یکنفر منشی کافی است.
ماده 73- شورای اسلامی روستا پس از نمایندگان معرفی شده شوراهای اسلامی روستاها بمنظور شرکت در جلسه انتخاب اعضاء شورای اسلامی دهستان ، نامبرده را در اجرای ماده 51 قانون انتخابات به بخشدار معرفی منماید.
ماده 74- بخشداران از نمایندگان معرفی شده شوراهای اسلامی روستاها بمنظور شرکت در جلسه انتخاب اعضاء شورای اسلامی دهستان دعوت بعمل می آورند.
ماده 75- در اجرای ماده 6 قانون تشکیلات و تبصره ذیل ماده 50 قانون انتخابات، در صورتیکه تعداد نمایندگان معرفی شده روستاها بیش از پانزده نفر باشند پس از حضور حداقل دو ، سوم مدعوین ، حاضرین در جلسه پانزده نفر را بعنوان اعضاء اصلی و تا 8 نفر را بعنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی دهستان از بین کلیه نمایندگان معرفی شده شوراهای اسلامی روستاهای تابعه با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب و مراتب را صورتجلسه می نمایند.
ماده 76- پس از حضور حداقل دو ، سوم اعضاء شورای اسلامی دهستان و رسمیت یافتن ، نسبت به تعیین هیئت رئیسه شورا و انتخاب یکنفر برای عضویت در شورای اسلامی بخش اقدام و مراتب صورتجلسه میشود.
ماده 77- شورای اسلامی دهستان، پس از تعیین یکی از اعضاء برای عضویت در شورای اسلامی بخش ، نامبرده را در اجرای ماده 54 قانون انتخابات به بخشدار معرفی نموده و یک نسخه صورتجلسه انتخاب هیئت رئیسه و نماینده جهت عضویت در شورا ی اسلامی بخش را به بخشداری ارسال میدارد.
ماده 78- در اجرای ماده 53 قانون انتخابات و بخشداران بلافاصله پس از تعیین اعضاء شورای اسلامی دهستان، مراتب را جهت اطلاع اهالی در سطح دهستان آگهی نموده و یک نسخه از آنرا به ستاد انتخابات کشور ارسال میدارند.

بخش دوم – انتخابات شورای اسلامی منطقه
ماده 79- در اجرای ماده 9 قانون تشکیلات و ماده 57 قانون انتخابات فرمانداران مکلفند جهت یک یا چند محله یکنفر را بعنوان نماینده فرماندار ، به منظور تشکیل اولین جلسه شورای اسلامی محله و انتخاب اعضاء هیئت رئیسه و نیز تعیین یکنفر از اعضاء برای انتخاب اعضای شورای اسلامی منطقه تعیین و به محلات مربوط اعزام نمایند.
ماده 80- نماینده فرماندار پس از دریافت ابلاغ صاده بلافاصله به محلات مربوط عزیمت نموده و طبق دعوتنامه ای که قبلا به امضاء فرماندار رسیده است از اعضاء شورای اسلامی محله دعوت بعمل میاورد.
ماده 81- پس از حضور حداقل دو ، سوم مدعوین و رسمیت یافتن جلسه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی محله و تعیین یکنفر برای انتخاب اعضای شورای اسلامی منطقه ادام و نتیجه صورتجلسه میشود.
ماده 82- شورای اسلامی محله پس از تعیین یکی از اعضاء برای شرکت در جلسه انتخاب اعضای شورای اسلامی منطقه، نامبرده را به فرماندار معرفی مینماید.
ماده 83- فرمانداران از نمایندگان معرفی شده شوراهی اسلامی محلات بمنظور شرکت در جلسه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی منطقه و تعیین هیئت رئیسه دعوت بعمل آورده و مراتب را بنحو مقتضی به اطلاع اعضاء هیئت نظارت نیز میرسانند.
ماده 84- در اجرای ماده 59 قانون انتخابات ، پس از حضور حداقل د ، سوم مدعوین ، حاضرین در جلسه ابتدا 7 نفر اعضای اصلی و تا 4 نفر اعضائ علی البدل را از بین خود انتخاب نموده و سپس اعضاء اصلی نسبت به انتخاب هیئت رئیسه شورا اقدام مینمایند.
7 نفر اعضای اصلی و تا 4 نفر اعضاء اصلی نسبت به انتخاب هیئت رئیسه شورا اقدام می نمایند.
ماده 85- در اجرای ماده 60 قانون انتخابات ، فرمانداران بلافاصله پس از تعیین اعضاء شورای اسلامی منطقه، مراتب را جهت اطلاع اهالی در سطح منطقه آگهی نموده و یک نسخه از آنرا به ستاد انتخابات کشور ارسال میدارند.
بخش سوم – شورای اسلامی بخش
ماده 86- بخشداران از نمایندگان معرفی شده شوراهای اسلامی دهستانها و شهرهای تابعه بمنظور شرکت در جلسه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه بخش و تعیین یکنفر نماینده جهت عضویت در شورای اسلامی شهرستان دعوت بعمل می آورند.
ماده 87- پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین ( حضور حداقل 5 نفر الزامی است ) و رسمیت یافتن جلسه ، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه و تعیین یکنفر برای عضویت در شورای اسلامی شهرستان اقدام و نتیجه صورتجلسه میشود.
ماده 88- شورای اسلامی بخش ، پس از تعیین یکی از اعضاء برای عضویت در شورای اسلامیشهرستان نامبرده را در اجرای ماده65 قانون انتخابات به فرماندار معرفی می نماید.
ماده 89- بخشداران بر اساس ماده 55 قانون انتخابات بلافاصله پس از تعیین اعضاء شورای اسلامی بخش مراتب را جهت اطلاع اهالی درسطح بخش آگهی نموده و یک نسخه از آنرا به ستاد انتخابات کشور ارسال میدارند.
ماده 90- چنانچه بخش مجموعاً کمتر از پنج دهستان و شهر داشته باشد، کسری اعضاء شورای اسلامی بخش، تا 5 نفر بوسیله نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی دهستان و شهر بر اساس تبصره ذیل ماده 28 قانون اصلاح قانون تشکیلات تأمین گردیده و مراتب صورتجلسه میشود.
ماده 91- بخشداران باستناد صورتجلسه موضوع ماده 90، مراتب را جهت معرفی اعضاء کسری مورد نیاز به شورای اسلامی مربوطه اعلام مینمایند.
ماده 92- شوراهای اسلامی دهستان و شهر پس از وصول نامه بخشداری بلاقاصله تشکیل جلسه داده و نسبت به تعیین نفر ( نفراتی) دیگر جهت عضویت در شورای اسلامی بخش اقدام و نتیجه را صورتجلسه نموده و عضو ( اعضاء ) منتخب را به بخشداری معرفی می نمایند.
ماده 93- پس از تکمیل اعضاء شورای اسلامی بخش، بخشدار مجدداً از کلیه اعضاء دعوت بعمل آورده و اقدامات بعدی برا ی انتخاب هیئت رئیسه و تعیین یکنفر نماینده جهت عضویت در شورای اسلامی شهرستان و صدور آگهی اسامی اعضای شورای اسلامی بخش مطابق مواد 87 و88 و 89 این آئین نامه ادامه خواهد یافت.
بخش چهارم- شورای اسلامی شهرستان
ماده94- فرمانداران از نمایندگان معرفی شده شوراهای اسلامی بخشها و شهر مرکز شهرستان بمنظور شرکت در جلسه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان و تعیین یکنفر نماینده جهت عضویت در شورای اسلامی استان دعوت بعمل می آورند.
تبصره- در استانهائیکه کمتر از سه شهرستان دارند شورای اسلامی شهرستان مرکز استان مکلف است در اجرا ی تبصره ذیل ماده 39 قانون تشکیلات نسبت به تامین کسری اعضاء شورای اسلامی استان ، تا سه نفر ، اقدام نماید.
ماده 95- پس از حضور حداق دو سوم مدعوین ( حضور حداقل 5 نفر الزامی است ) و رسمیت یافتن جلسه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه و تعیین یکنفر برای عضویت شورای اسلامی استان اقدام و نتیجه صورتجلسه میشود.
ماده 96- فرمانداران بلافاصله پس از تعیین اعضاء شورای اسلامی شهرستان مراتب را جهت اطلاع اهالی در سطح شهرستان آگهی نموده و یک نسخه از آنرا نیز به ستاد انتخابات کشور ارسال میدارند.
ماده 97- شورای اسلامی شهرستان ، پس از تعیین یکی از اعضاء برای عضویت در شورای اسلامی استان ، نامبرده را در اجرای ماده 67 قانون انتخابات به استاندار معرفی می نماید.
ماده 98- چنانچه شهرستان مجموعاً کمتراز 4 بخش داشته باشد کسری اعضاء شورای اسلامی شهرستان تا 5 نفر ، بوسیله نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی شهر مرکز شهرستان و بخشهای تابعه بر اساس تبصره ذیل ماده 37 قانون تشکیلات تأمین ومراتب صورتجلسه میشود.
ماده 99- فرمانداران باستناد صورتجلسه موضوع ماده 98 مراتب را جهت معرفی اعضاء کسری مورد نیاز به شورای اسلامی شهر مرکز شهرستان و یا بخشدار مربوطه اعلام می نمایند.
ماده 100- بخشداران پس از وصول نامه فرمانداری ، بلافاصله از اعضاء شورای اسلامی بخش دعوت بعمل می آورند تا نسبت به تأمین کسری اعضاء شورای اسلامی بخش دعوت بعمل می آورند تا نسبت به تأمین کسری اعضاء شورای اسلامی شهرستان اقدام و مراتب را صورتجلسه نمایند.
ماده 101- شورای اسلامی شهر مرکز شهرستان پس از وصول نامه فرمانداری ، بلا فاصله تشکیل جلسه داده و نسبت به تعیین نفر
( نفراتی ) دیگر جهت عضویت در شورای اسلامی شهرستان اقدام و نتیجه را صورتجلسه نموده و عضو ( اعضاء ) منتخب بفرمانداری معرفی میگردد.
ماده 102- پس ا تکمیل اعضاء شورای اسلامی شهرستان، فرماندار مجدداً ار کلیه اعضاء دعوت بعمل آورده و اقدامات بعدی بمنظور انتخاب هیئت رئیسه و تعیین یکنفر نماینده جهت عضویت در شورای اسلامی استان و صدور آگهی اساسی اعضاء شورای اسلامی شهرستان مطابق مواد 95 و96و 97 این آئین نامه ادامه خواهد یافت.
بخش پنجم – شورای اسلامی استان
ماده 103 –استانداران از نمایندگان معرفی شده شوراهای اسلامی شهرستانهی تابعه، بمنظور شرکت در جلسه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه استان و تعیین یکنفر نماینده جهت عضویت در شورایعالی اسلامی استانها دعوت بعمل می آورند.
ماده 104- پس از حضور مدعوین و رسمیت یافتن جلسه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه یکنفر برای عضویت در شورایعالی اسلامی استانها اقدام و نتیجه صورتجلسه میشود.
ماده 105- استانداران بر اساس ماده 68 قانون انتخابات ، بلافاصله پس از تعیین اعضاء شورای اسلامی استان ، مراتب را جهت اطلاع اهلی حوزه انتخابیه آگهی نموده و یک نسخه از آنرا نیز به ستاد انتخابات کشور ارسال میدارند.
ماده 106- شورای اسلامی استان ، پس از تعیین یکی از اعضاء برای عضویت در شورایعالی اسلامی استانها ، نامبرده را در اجرای ماده 69 قانون انتخابات و به وزیر کشور معرفی مینماید.
بخش ششم- شورای عالی اسلامی استانها
ماده 107- وزیر کشور پس از دریافت معرفینامه نمایندگان منتخب شورای اسلامی استانها، اسامی آنانرا بعنوان اعضاء شورایعالی اسلامی استانها از طریق رسانه های گروهی ( رادیو – تلوزیون ) اعلام و از آنان دعوت بعمل می آورد تا نسبت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه و تنظیم صورتجلسه مربوط اقدام نمایند.سپس یک نسخه از صورتجلسه مذکور از طریق وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
فصل پنجم – صدور کارت عضویت و امحاء اوراق انتخاباتی
بخش اول- صدور کارت عضویت اعضاء شوراهای اسلامی
ماده 108- وزیر کشور فهرست اسامی اعضاء شورایعالی اسلامی استانها را جهت صدور کارت عضویت آنان برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میدارد و متعاقباً دستور صور کارت عضویت اعضاء سایر شوراهای اسلامی کشوری را به استانداران و فرمانداران و بخشداران صادر می نماید.
ماده 109- استانداران، فرمانداران، بخشداران، پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر صدور کارت عضویت اعضاء شوراها موظفند جهت تأمین کسری اعضاء شوراهئیکه نماینده آنها برای عضویت به شورای مافوق معرفی میشوند به شوراهای مذکور اعلام نمایند که نسبت به تأمین کسری اعضاء خود از شورای مادون اقدام کنند.
ماده 110- کلیه شوراهای اسلامی پس از تأمین کسری اعضاء شورای مافوق و تکمیل عده خود ، اسامی اعضاء را جهت صدور کارت عضویت آنان بشرح زیر اقدام مینمایند:
1- کارت عضویت اعضاء شوراهای اسلامی روستاها به امضاء بخشدار ومهر بخشداری صادر میگردد.
2- کارت عضویت اعضاء شوراهای اسلامی دهستانها و بخشها پس از وصول فهرست اسامی و مشخصات آنان از بخشداران ، به امضاء فرماندار و مهر فرمانداری صادر میگردد.
3- کارت عضویت اعضاء شوراهای اسلامی محلات، مناطق، شهرها، به امضاء فرماندار و مهر فرمانداری صادر میگردد.
4- کارت عضویت اعضاء شوراهای اسلامی شهرستانها پس از وصول فهرست اسامی و مشخصات آنان از فرمانداران، به امضاء استاندار و مهر استانداری صادر میگردد.
5- کارت عضویت اعضاء شوراهای اسلامی استان، پس از وصول فهرست اسامی و مشخصات آنان از استانداران ، به امضاء وزیر کشور و مهر وزارت کشور صادر میگردد.
ماده 112- کلیه کارتهای عضویت باید ملصق به عکس و روی عکس بر حسب مورد بیکی از مهرهای بخشداری ، فرمانداری ، استانداری و یا وزارت کشور ممهور گردد.
بخش دوم- امحاء اوراق انتخاباتی
ماده 113- وزارت کشور پس از صدور کارت عضویت، دستو امحاء آراء واوراق انتخاباتی را بفرمانداران و بخشداران صادر مینماید.
ماده 114- فرمانداران و بخشداران پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر امحاء آراء و اوراق انتخاباتی شوراهای اسلامی کشوری، با حضور اعضاء هیئت اجرائی و حتی الامکان هیئت نظارت، نسبت به امحاء آراء و اوراق انتخاباتی هریک از حوزه های انتخابیه ایکه کارت عضویت اعضاء آن صادر گردیده است بنحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه می نمایند.
ماده 115- فرمانداران و بخشداران بلافاصله پس از وصول صورتجلسه امحاء آراء و اوراق انتخابات شوراهای اسلامی، یک نسخه ار آنرا به ستاد انتخابات کشور ارسال می نماید.
ماده 116- وزارت کشور موظف است دستور العمل اجرائی و فرمهای مربوط به این آئین نامه را تهیه و پس از تصویب وزیر کشور بمورد اجراء گذارد.
نخست وزیر- میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12939
تاریخ تصویب :
1368/04/28
تاریخ ابلاغ :
1368/05/14
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :