جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 2875/22 11/5/1368
جناب آقای مهندس میر حسین موسوی
نخست وزیر محترم
احتراماً به پیوست یک نسخه از مصوبه ی جلسه مورخ 10/5/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص » تأمین نیاز مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر » حسب دستور ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت جهت اقدام مقتضی ایفا میگردد.
رئیس دفتر ویژه رئیس جمهور
شماره 48140/ق23 14/5/1368
وزارت کشور
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص » تأمین نیاز مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر » که در جلسه مورخ 10/5/1368 به تصویب رسیده و طی نامه شماره 2875/22 مورخ 11/5/1368 ریاست جمهور ی به نخست وزیری واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – میرحسین موسوی
مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
موضوع « تأمین نیازمالی ستاد مبارزه با مواد مخدر » درجلسه مورخ 10/5/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرارگرفت ودراین زمینه مقررگردید.

مبلغ دومیلیارد ریال از بخش مربوط به خزانه از وجوه حاصل از فروش وجریمه ای اجناس قاچاق موجود در حساب 139 خزانه جهت اأمین نیازهای مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص مییابد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12944
تاریخ تصویب :
1368/05/10
تاریخ ابلاغ :
1368/05/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :