جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

شماره 47288/ ت 458 - 8/5/1368
وزارت اموراقتصادی ودارائی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 21/4/1368 بنا به پیشنهاد شماره 1819/م مورخ 7/4/1368 وزارت اموراقتصادی ودارائی و باتوجه به ماده 5 قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 13/9/1367 مجلس شورای اسلامی ، آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران را بشرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول – کلیات
مقررات این آئین نامه که دراجرای ماده 5 قانون اداره امورشرکتهای بیمه مصوب 13/9/1367 تدوین گردیده است شامل کلیه کارمندان رسمی ثابت و یا نظایر آن در شرکتهای بیمه ایران ، آسیا ، البرز ، دانا وبیمه مرکزی ایران میباشد.
ماده 1- به منظور ایجاد همانگی و نظارت برحسن اجرای مقررات این آئین نامه وانجام وظایفی که درآن پیش بینی شده است کمیته ای مرکب از رئیس کل بیمه مرکزی ایران ومدیران عامل شکرتهای بیمه تحت عنوان کمیته امور استخدامی تشکیل میگردد.
تبصره – آئین نامه داخلی کمیته مزبور وتغییرات بعدی آن به تصویب چهار پنجم اعضاء خواهد رسید.
ماده 2- تعاریف :
الف – کله « شرکت » دراین آئین نامه عبارت از هریک از شرکتهای بیمه ایران ، آسیا ، البرز ، دانا وبیمه مرکزی ایران میباشد.
ب – حکم رسمی عبارت از اعلام یا دستور کتبی مدیرعامل و یا نمایندگان مجاز ایشان در حدود آئین نامه و مقررات مربوطه است .
پ – استخدام عبارت است از پذیرفتن شخص بخدمت شرکت برای انجام کارهائیکه بموجب حکم رسمی مکلف به انجام آن میگردد و بردوقسم استخدام رسمی و قراردادی است .
ت – شغل مستمر عبارت از یک سلسله وظائف و مسئولیتهائی است که درشرکت بطور مستمر بعنوان کار واحد برای ارجاع به یک کارمند رسمی در نظر گرفته شده باشد اعم از آنکه دارای متصدی و یا بلا تصدی باشد.
ث – شغل موقت : شغلهائی که جنبه استمرار ندارند شغل موقت نامیده میشوند واستخدام اشخاص بطور رسمی برای تصدی این مشاغل ممنوع است .
ج- انتصاب عبارت از واگذاری یکی از شغلهای مستمر شرکت ببه یکی از کارمندان رسمی است .
چ- ارتقاء عبارت است از احراز یک رتبه بالاتر .
ح- ترفیع عبارت است از اعطای یک پایه بالاتر.
خ- تغییر مححل خدمت عبارت است از تغییر محل خدمت کارمندان از محلی به محل دیگر و یا از شهری به شهر دیگرد.
د- مأموریت عبارت است از:
-محول شدن وظیفه موقت به کارمند غیر از وظیفه اصلی که در شغل مستمر خود دارد.
اعزام کارمند برای طی دوره های آموزشی و یا کارآموزی درداخل یا خارج کشور.
- اعزامکارمند بطور موقت به مؤسسات وابسته به شرکت و یا دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و یا اعزام به سازمانهای بین اللمللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته و یا سازمانهائی که دولت ایران شرکت در آنها رامقتضی بداند.
ماده 3- وضع استخدامی کارمندان رسمی منحصراً در یکی از حالات زیر است و نمی توان کارمندی را درحال استخدامی دیگری قرارداد.
الف – حالت اشتغال : وضع کارمندی است که دریکی از شغلهای مستمر انجام وظیفه میکند.
ب- حالت مرخصی : وضع کارمندی است که از مرخصی استحقاقی و یا بدون حقوق و یا سایر مرخصیها برابر مقررات استفاده میکند.
پ- حالت معذوریت : وضع کارمندی است که برابر آئین نامه از مرخصی استعلاجی استفاده می کند.
ت – حالت آماده بخدمت : وضع کارمندی است که شغلی را بعهده نداشته و درانتظار ارجاع شغل است .
ث – حالت مأموریت : وضع کارمندی است که بطور موقت متصدی وظیفه ای غیر از وظیفه اصلی خود گردیده ویا از طرف شرکت برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی و یا خدمت در یکی از مؤسسات موضوع بند د ماده9 2 اعزام گردیده است .
ج- حالت خدمت زیر پرچم : وضع کارمندی است که مطابق قانون وظیفه عمومی بخدمت دوره ضرورت یا احتیاط فراخوانده شده است .
چ- حالت خدمت آزمایشی : وضع کارمندی است که آزمون یا مصاحبه های ورودی شرکت را باموفقیت گذرانیده و دوره آزمایشی راطی مینماید.
ح- حالت بازنشستگی ، وضع کارمندی است که بموجب حکم رسمی از حقوق بازنشستگی برابر این آئین نامه و یا قانون تأمین اجتماعی استفاده می کند .
خ- حالت از کارافتادگی : وضع کارمندی است که طبق مقررات این آئین نامه ویا قانون تأمین اجتماعی قادر به کارنبوده وازمستمری ازکارافتادگی استفاده می کند .
د- حالت تعلیق : وضع کارمندی است که طبق مقررات و حکم مقامات صلاحیتدار از ادامه خدمت برای مدتی برکنار میشود.
ذ- حالت استفاء: وضع کارمندی است که برابر این آئین نامه از خدمت شرکت مستعفی شده است .
ر- حالت اخراج : وضع کارمندی است که طبق مقررات بموجب حکم صادره از طرف مراجع ذیصلاح از خدمت شرکت اخراج شده باشد.
ز- حالت انفصال موقت : وضع کارمندی است که طبق مقررات بموجب حکم صادره از طرف مراجع ذیصلاح اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع شده است .
ژ- حالت انفصال دائم : وضع کارمندی است که طبق مقررات و بموجب حکم صادره از طرف مراجع ذیصلاح اصالتاً یا تبعاً برای همیسه از خدمت شرکت محروم شده است .
س – حالت غیبت موجه : وضع کارمندی است که بعللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است درمحل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او توسط مراجع صلاحیتدار محرز شده باشد.
ش – حالت غیبت غیر موجه : وضع کارمندی است که بدون اطالع وموافقت قبلی شرکت درمحل خدمت حاضر نشده است .
ماده 4- کارمندان شرکت به دو دسته بشرح زیر تقسیم میشوند:
الف – کارمندان رسمی : که برای تصدی یکی از مشاغل مستمر شرکت استخدام شده یا میشوند و مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود.
ب- کارمندان قراردادی : که برای مدت معین بخدمت شرکت در می آیند.
مقررات بکارگیری و پرداخت دستمزد این قبیل کارمندان مطابق آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب کمیته اموراستخدامی خواهد رسید .
تبصره 1- مستخدمین رسمی مشمول کمیته اموراستخدام کشوری و سایر دستگاههای دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی که به شرکت مأمور یا بشوند مادام که درشرکت بخدمت اشتغال دارند باستثنای بازنشستگی میتوانند مشمول مقررات این آئین نامه باشند.
تبصره 2- افرادی که برای تصدی مشاغل کارگریاستخدام شده یا بشوند مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری بعهده کمیته اموراستخدامی میباشد.
ماده 5- تصویب تشکیلات شرکت و هرنوع تغییرات بعدی درآن طبق مقررات اساسنامه خواهد بود.
تبصره – تشکیلات و سطوح سازمانی و مشاغل مستمر شرکت حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه تهیه و تصویب خواهد شد.
ماده 6- مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره که بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه مینمایند در هر مورد که مقرراتی برای تعیین وضعیت آنان وجود نداشت باشد در دوره تصدی این مشاغل مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود و هرگاه کارمندان رسمی به این عناوین منصوب شوند مدت خدمت آنان درسمتهای مذکور از هر لحاظ جزو سوابق خدمت در شرکت محسوب میشود و میتوانند از حقوق و مزیای مربوطه طبق مقررات استفاده نمایند.
ماده 7- انتقال کارمندان رسمی به دستگاههای دولتی و نهادهای اتقلاب اسلامی و همچنین انتقال مستخدمین رسمی یا ثابت مؤسسات مذکور بشرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره – منظور از دستگاه دولتی دراین آئین نامه کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شرکتهای دولتی ، بانکها و شرکتهای بیمه میباشد.
ماده 8- مأموریت کارمندان شرکت به دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین قبول مأمور از مؤسسات مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز میباشد.
ماده 9- استخدام اتباع بیگانه و شرایط آن با رعایت قواین و مقررات مربوط خواهد بود.
فصل دوم – استخدام
ماده 10- درشغلهای مستمر بلاتصدی شرکت که دارای بودجه مصوب باشند در درجه اول از وجوه کارمندان رسمی شاغل و یا آماده بخدمت واجد شرایط استفاده میگردد و شرکت درصورتی اقدام به استخدام کارمند جدید مینماید که در تشکیلات ، شغل مستمر بلاتصدی با بودجه مصوب ، موجود داشته واشتغال آن بوسیله کارمندان رسمی شاغل و آماده بخدمت امکان پذیر نگردیده باشد.
ماده 11- برای ورود بخدمت رسمی شرکت شرایط عمومی زیر لازم است .
الف – تابعیت جمهوری سالامی ایران .
ب – اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی .
پ – تدین به اسلام و عاملیت به احکام آن ویا پیروی از دیگر ادیان شناخته شده در قانون اساسی .
ت – داشتن حداقل 18 سال تمام ونداشتن بیش از 40 سال تمام سن .
ث- داشتن حداقل گواهینامه پایان تحصیلات دوره ابتدائی .
ج- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر که موجب محرومیت از حق استخدام دولتی باشد.
چ- انجام خدمت زیر پرچم « دوره ضرورت » یا داشتن معافیت قانونی .
ح- داشتن شرایط تحصیلی و تجربی لازم وتوانائی و شایستگی انجام وظایف شغلی که برای آن استخدام میشوند.
خ-عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم اشتهار به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال مواد مخدر .
د- داشتن صحت مزاج و مبتلا نبودن به امراض مسریه .
ذ- داشتن سایر شرایط اختصاصی مورد نیاز برای تصدی مشاغل مربوط .
ماده 12- انتخاب اشخاص برای استخدام در شرکت از طریق امتححان یا مسابقه ویا هردوبنابه برروش وصلاحدید شرکت باتوجه به اصل شایستگی و مراحل گزینش بعمل می آید.
ماده 13- افرادیکه در امتحان یا مسابقه و مراحل گزینش قبول میشوند قبل از پذیرفته شدن بخدمت رسمی شرکت ،یکدوره آزمایشی را طی خواهد کرد که حداقل شش ماه وحداکثر از یکسال تجاوز نخواهد کرد.
ماده 14- حقوق و مزایای کارمند آزمایشی مطابق کارمند رسمی تعیین و پرداخت میگردد و همانند کارمند رسمی از مزایای مرخصی استحقاقی و استعلاجی برخوردار خواهد شد.
ماده 15- کسانیکه در طی و یا حداکثر درپایان دوره آزمایشی به پیشنهاد مدیریت مربوط و تایید گزینش صالح برای ابقاء درخدمت شرکت شناخته میشوند بموجب حکم رسمی به استخدام رسمی شرکت پذیرفته خواهند شد ومدت خدمت آزمایشی از هرحیث جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوب میگردد.
ماده 16- بخدمت کسانیکه در طی یا حداکثر درپایان دوره آزمایشی صالح برای ادامه خدمت در شرکت تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهد استخدامی خاتمه داده خواهد شد.
تبصره – به کارمندان موضوع این ماده حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرداخت خواهد شد.
ماده 17- شرکت میتواند کارمندان رسمی مستعفی خود و مستخدمین رسمی یا ثابت دستگاههای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی راپس از موفقیت در امتحان یا مسابقه و گزینش از گذرانده دوره آزمایشی معاف دارد.
ماده 18- استخدام کسانیکه سابقه خدمت در دستگاههای دولتی ویا نهادهای انقلاب اسلامی دارند یا اتخدام مجدد کارمندان مستعفی شرکت در صورتیکه سن آنان پس از کسر سابقه خدمت مورد قبول تا حداکثر 40 سال تمام برسد با رعایت سایر شرایط مقرر در این آئین نامه مجاز است مشروط بر آنکه سن آنان بیش از 50 سال نباشد.
ماده 19- استخدام کارکنان دستگاههای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی که از سوی هیئتهای پاک سازی یا بازسازی و تخلفات اداری و یا هیئتهای مشابه اخراج یا باز خرید شده اند ممنوع است.
فصل سوم- آموزش و ارزشیابی
بخش اول- آموزش
ماده 20- شرکت میتواند بمنظور بالا بردن سطح مهارت و معلومات حرفهای و عمومی کارمندان و همچنین آماده نمودن کارمندان شایسته ولایق برای احراز مشاغل بالاتر و انجام دادن وظایف و مسئولیتهای محوله بنحو احسن با رعایت مقررات این آئین نامه برنامه های آموزشی یا کار آموزی لازم را برای کارمندان خود تنظیم و بمورد اجراء گذارد
ماده 21- آموزش کارمندان ممکن است بصورت قبل یا ضمن خدمت از طریق برگزاری دوره های آموزشی یا سمینار انجام شود.
ماده22- شرکت مجاز است کارمندان خود را برای آموزش یا کارآموزی با هزینه خود در رشته های مورد نیاز با شرایط زیر بخارج از کشور اعزام دارد:
الف- برگزاری دوره کار آموزی یا آموزشی مورد نظر در داخل کشور میسر نباشد.
ب- کارمند اعزامی متعهد گردد که بلافاصله پس از اتمام دوره مربوط مراجعت نموده و بمدت سه برابر طول دوره برای شرکت خدمت نماید.
ماده 23- شرکت میتواند با اخذ تعهد خدمت بمدت سه برابر ایام تحصیل به دانشجویانیکه در رشته های مورد نیاز در داخل و خارج از کشور تحصیل مینمایند هزینه تحصیلی پرداخت نماید.
ماده 24- دستورالعمل مربوط به نحوه آموزش و یا کارآموزی کارمندان در داخل و یا خارج از کشور و همچنین استفاده از بورسهای اعطائی از طرف مؤ سسات داخلی و یا خارجی و نیز نحوه و میزان پرداخت هزینه تحصیلی با در نظر گرفتن کیفیت دوره بتصویب کمیته امور استخدامی میرسد.
بخش دوم- ارزشیابی
ماده 25- شرکت موظف است در فواصل معینی که حداقل کمتر از یکبار در سال نباشد استعداد، لیاقت، کاردانی، تعهد و عملکرد کارمندان خود را از نظر تخصص،تجربه و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیایی قرار داده و میزان کیفی و کمی خدمات آنان را در طول دوره ارزیابی برای استفاده در انتصابات ،ترفیعات و طی دوره های آموزشی و یا بورسهای داخلی و خارجی مشخص نماید.
ماده 26- ارزشیابی د دوره های زمانی متناوب توسط مسئول بلافصل کارمند انجام و به تائید مدیر مربوط خواهد رسید تا پس از تائید شرکت در پرونده کارمند درج شود.
ماده 27- دستور العمل اجرائی این بخش شامل عوامل و معیارها و نحوه ارزشیایی کارمندان به تصویب کمیته امور استخدامی می رسد.
فصل چهارم- حقوق و مزایا
ماده 28- حقوق ماهانه کارمندان عبارت از وجهی است که در ازاء خدمت ارائه شده از طرف آنان با توجه به حداقل معیشت، تحصیلات و سابقه خدمت پرداخت میگردد.
ماده 29- جدول حقوق ماهانه کارمندان بر اساس مدرک تحصیلی و سابقه خدمت در شش رتبه و شش پایه بر مبنای حداقل عدد 250 و حداکثر عدد 1600 به شرح جدول ضمیمه این آئین نامه تعیین میگردد. تغیییرات بعدی در حداقل و حداکثر این جدول با موافقت شورای حقوق و دستمزد به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده 30- ضریب ریالی جدول ماهانه کارمندان و ضریب ریالی جدول حقوق مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن تعیین میشود.
ماده 31- حداقل و حداکثر رتبه و پایه ایکه کارمندان میتوانند با مقاطع تحصیلی مختلف احراز نمایند بشرح زیر میباشد:

مدرک تحصیلی ورود بخدمت (حد اقل) حداکثر 1- پایان دوره ابتدائی پایه یک رتبه یکم پایه شش رتبه چهارم
2-پایان دوره اول متوسطه
(راهنمائی تحصیلی) پایه سه رتبه یکم پایه شش رتبه چهارم
3- پایان دوره کامل متوسطه پایه یک رتبه دوم پایه شش رتبه پنجم
4-دوره کاردانی
( فوق دیپلم) پایه سه رتبه دوم پایه شش رتبه پنجم
5- دوره کارشناسی (لیسانس ) پایه یک رتبه سوم پایه شش رتبه ششم
6-دوره کارشناسی ارشد
( فوق لیسانس) پایه سه رتبه سوم پایه شش رتبه ششم
7-دوره دکترا پایه شش رتبه سوم پایه شش رتبه ششم
تبصره – ارتقاء کارمند به رتبه بالاتر منوط به رضایت بخش بودن خدمات آنان بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی خواهد بود.
ارتقاء کارمند به رتبه بالاتر منوط به رضایت بخش بودن خدمات آنان بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی خواهد بود.
ماده 32- کارمندان شرکت در بدو ورود بخدمت و با توجه به مدرک تحصیلی ارائه نموده در حداقل رتبه و پایه مقرر در ماده 31 قرار میگیرند و در صورتیکه دارای سابقه خدمت تمام وقت در دستگاههای دولتی و یا نهادهای اقلاب اسلامی بوده و یا خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت و احتیاط ) اجام دادث باشند بازاء ماده 33 ـ در صورتیکه کارمندان در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند پایه و رتبه آنان به یکی از دو طریق زیر تشخیص می گردد :
الف ـ کارمند با توجه به مدرک تحصیلی جدید در حداقل رتبه تحصیلی مقرر در ماده 31 مستقر و دو سوم سوابق خدمت گشاه وی ملاک تعیین پایه و رتبه جدید او قرار خواهد گرفت .
ب ـ اعطای دو پایه جدید ( در صورتیکه اعطای این دو پایه مستلزم تغییر رتبه باشد وی نیز تغییر خواهد یافت .
ماده 34 ـ در صورت رضایت بخش بودن خدمات کارمندان بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی بازاء هر سال خدمت یک پایه ترفیع آنان اعطاء می شود .
تبصره ـ به کارمندانی که خدمات برجسته انجام می دهند می توان به جای یک پایه ، دو پایه ترفیع اعطاء نمود مشروط رب آنکه تعداد آنان در هر سال از پنج درصد کارمندان شرکت تجاوز ننماید.
ماده 35 ـ مشاغل شرکت بر اساس اهمیت بر اساس اهمیت وظائف و مسئولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجزیه به منظور تخصیص آنها در جدول یا جداول مزایای شغلی در رسته های :
الف ـ مشاغل فنی
ب ـ مشاغل اداری
ج ـ مشاغل خدمات
طبقه بندی می گردد .
ماده 36 ـ طرح طبقه بندی مشاغل شرکت شامل شرح طبقات مشاغل ، نمونه ای از وظائف و مسئولیتها ، شرایط احراز مشاغل و جدول یا جداول مزایای شغل و فوق العاده حق مقام و تغییرات بعدی آنها به پیشنهاد کمیته امور استخدامی به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .
ماده 37 ـ تغییر شغل و رسته کارمندان در صورت وجود شغل مستمر بلا تصدی و احراز شرایط آن مجاز می باشد .
ماده 38 ـ شرکت می تواند به کارمندان خود با توجه به تخصص ، مسئولیت و کارائی آنان مبلغی تحت عنوان مزایای شغل پرداخت نماید . میزان این مزایا از 50 درصد حداکثر حقوق مقرر در ماده 29 تجاوز نخواهد کرد .
ماده 39 ـ شرکت می تواند به کارمندانی که عهده دار مسئولیتهای اجرائی و یا سرپرستی می شوند مبلغی تحت عنوان فوق العاده حق مقام پرداخت نماید . میزان فوق العاده از 50 درصد حداکثر حقوق مقرر در ماده 29 تجاوز نخواهد کرد .
ماده 40 ـ در صورتیکه کارمند در ساعات غیر اداری و برای انجام و محوله حسب دستور مقام مافوق انجام وظیفه کند . فوق العاده اضافه کاری به میزان یک صدو پنجاهم حقوق و مزایای شغل و فوق العاده حق مقام ماهانه در ازای هر ساعت دریافت خواهد نمود .
تبصره ـ میانگین اضافه کار ساعت قابل پرداخت در هر ماه از 120 ساعت تجاوز نخواهد کرد .
ماده 41 ـ شرکت به کارمندان خود علاوه بر حقوق و مزایای شغل و فوق العاده حق مقام، فوق العاده ها و هزینه ها ئی نیز به شرح زیر پرداخت خواهد نمود .
الف ـ فوق العاده محل سکونت : برای کارمندانی که خارج از محل اقامت خود به ماموریت دائم اعزام می شوند .
ب ـ فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی : برای کارمندانی که در نقاط بد آب و هوا و محروم خدمت می نمایند .
پ ـ فوق العاده سختی شرایط محیط کار : برای انجام کار در محیطهای غیر متعارف و مشکل .
ت ـ فوق العاده خارج از کشور : برای کارمندانیکه به خارج از کشور برای ماموریت دائم اعزام می شوند .
ث ـ فوق العاده کسر صندوق و حق التضمین : برای کارمندانیکه به امور تحویلداری و یا صاحب جمعی و یا جنسی اشتغال دارند .
ج ـ فوق العاده و نوبت کاری و کشیک : برای کارمندانیکه به کارهای نوبتی و یا شیفتی و یا کشیک اشتغال دارند .
چ ـ فوق العاده روزانه : برای کارمندانیکه به خارج از محل خدمت خود به ماموریت موقت اعزام می شوند .
ح ـ هزینه سفر و نقل مکان : برای کارمندانیکه به خارج محل خدمت خود به ماموریت موقت و یا دائم اعزام می شوند .
خ ـ هزینه ایاب و ذهاب : برای کارمندانیکه در داخل محدوده شهری بدون استفاده از وسیله نقلیه شرکت به ماموریت می روند .
تبصره 1 ـ ضوابط و دستورالعملهای پرداخت فوق العاده های بندهای الف تا ج بنا به پیشنهاد کمیته امور استخدامی به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .
تبصره 2ـ ضوابط و دستورالعملهای پرداخت فوق العاده و هزینه های بندهای چ تا خ به تصویب کمیته امور استخدامی می رسد .
ماده 42 ـ به کارمندانیکه متکفل اولاد صغیر می باشند فوق العاده ای علاوه بر حقوق و مزایای شغل و فو ق العاده حق مقام برای هر یک از فرزندان معادل 10 درصد حداق رتبه یکم مادام که به سن هجده سال تمام نرسیده اند پرداخت خواهد شد .
ماده 43 ـ شرکت به کارمندان خود کمکهای غیر نقدی طبق قوانین و مقررات عمومی کشور پرداخت خواهد نمود .
ماده 44 ـ شرکت می تواند کارمندانی را که خدمات برجسته انجام دهند و یا لیاقت فوق العاده ای ابراز نمایند طبق موارد زیر مورد تقدیر قرار دهد :
الف ـ پرداخت حداکثر دو ماه حقوق و مزایای شغل و فوق العاده حق مقام ماهانه ، در طول سال به عنوان پاداش .
ب ـ تامین هزینه مسافرت به اماکن مقدسه و زیارتگاههای مسلمین و اعطای مرخصی تشویقی علاوه بر مرخصی استحقاقی حداکثر به مدت یک ماه در سال .
تبصره ـ ضوابط اجرای این ماده مطابق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد کمیته امور استخدامی به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .
ماده 45 ـ شرکت می تواند در صورت وجود اعتبار به هر یک از کارمندان شاغل خود حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای شغل و فوق العاده حق مقام در پایان سال له عنوان عیدی متناسب مدتیکه در آن سال خدمت کرده اند پرداخت کند .
ماده 46 ـ به کارمندانیکه که علاوه بر وظیفه اصلی به انجام امور کار شناسی موارد بیمه در رشته های مختلف می پردازند حق الزحمه کارشناسی پرداخت خواهد شد .
تبصره ـ میزان و ضوابط پرداخت این حق الزحمه مطابق دستور العملی است که به تصویب کمیته امور استخدامی خواهد رسید .
فصل پنجم ـ مرخصی
ماده 47 ـ هدف از مرخصی ، دادن مناسبی به کارمندان شرکت به منظور استراحت و یا انجام سایر امور ضروری زندگی برای یک دوره خدمت می باشد .
ماده 48 ـ کارمندان شرکت در مقابل هر سال خدمت حق استفاده از 26 روز مرخصی استحقاقی را خواهند داشت .
تبصره 1ـ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی جزو مرخصی استحقاقی محسوب نخواهد شد .
تبصره 2ـ در صورتیکه خدمت کارمندان کمتر از یک سال باشد به تناسب ماههای خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهد کرد .
تبصره 3 ـ مرخصی استحقاقی از نخستین ماه استخدام کارمند و به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد .
ماده 49 ـ در ایام مرخصی استحقاقی حقوق و مزایای شغل و فوق العاده های حق مقام ، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی ، کسر صندوق و تضمین ، سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری و کشیک پرداتخت خواهد شد .
ماده 50 ـ هر یک از کارمندان موظف هستند که لااقل نیمی از مرخصی استحقاقی خود را در همان سال استفاده نمایند و چنانچه بخواهند می توانند نیمی از آنرا برای سالهای آینده ذخیره کنند .
تبصره ـ شرکت موظف است برنامه کار واحدهای خود را به نحوی تنظیم کند که کارمند بتواند هر ساله از مرخصی خود استفاده کند .
ماده 51 ـ چنانچه استفاده از مرخصی بهعلت نیاز شرکت به مارمند امکانپذیر نباشد اعطای آن با توافق او به وقت دیگری موکول می گردد و در صورت عدم امکان استفا ده از این مرخصی به علت ادامه احتیاج شرکت ، مرخصی استفاده نشده به نسبت هر 26 روز معادل یک ماه و به میزان حقوق و فوق العاده های مقرر در ماده 49 حسب درخواست کارمند هر چهار سال یک بار مازاد بر 26 روز بازخرید خواهد شد و در غیر این صورت این مرخصی ذخیره می گردد .
ماده 52 ـ تمدید مرخصی کارمندی که در حال استفاده از مرخصی است بلامانع می باشد که در این صورت تاریخ شروع مرخصی اخیر بلافاصله بعد از انقضای قبلی خواهد بود .
تبصره ـ در صورتیکه موافقت با تمدید مرخصی به کارمند ابلاغ نگردد مکلف است در پایان مرخصی در محل خدمت حاضر شود .
ماده 53 ـ حفظ شغل مستمر کارمندی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقط است الزامی می باشد . در این مدت وظایف او موقتا به کارمند دیگری محول می گردد .
ماده 54 ـ حداکثر مدتی که کارمند در یک سال تقویمی می تواند از مرخصی همان سال و مرخصی ذخیره شده استفاده نماید جمعا از 60 روز کاری تجاوز نخواهد کرد . استفاده از باقی مانده مرخصی ذخیره شده چنین کارمندی موکول به یک سال تمام خددمت می باشد .
ماده 55 ـ به ایام مرخصی اسعلاجی بیش از چهار ماه و به دوران مرخصی بدون حقوق ، آمادگی به خدمت تعلیق ، انفصال موقت و خدمت زیر پرچم مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد .
ماده 56 ـ موافقت با تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی استفادع نشده کارمندی که بازشسته می شود بر حسب تقاضای اوالزامی است .
تبصره ـ حفظ شغل مستمر کارمندی که در حال استفاده از مرخصی قبل از بازنشیتگی است ضروری نمی باشد .
ماده 57 ـ مرخصی کمتر از یک روز کاری جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت این مرخصی در هر سال تقویمی 12 رو می باشد .
تبصره ـ نحوه استفاده از این مرخصی مطابق دستور العملی است که به تصویب کمیته امور استخدامی می رسد .
ماده 58 ـ در صورتیکه کارمند فوت شود و مرخصی استحقاقی ذخیره شده داشته باشد حقوق و فوق العاده های مذکور در ماده 49 از بابت ایام مرخصی ذخیره شده به وارث قانونی و ی پرداخت خواهد شد .
ماده 59 ـ به کارمندانیکه برای حج تمتع عازم بین الله الحرام هستند در طول خدمت فقط یک بار به مدت یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی اعطاء می شود .
ماده 60 ـ در صورت فوت همسر ، اولاد ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، کارمند می تواند علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه به مدت 5 روز از مرخصی ( معذوریت) استفاده کند .
ماده 61 ـ به کارمندانیکه برای اولین بار ازدواج می کنند برای یک بار به مدت 10 روز علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه مرخصی داده می شود .
ماده 62 ـ با کارمندی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود برابر مقررات آتی رفتار می شود و مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی به مرخصی استعلاجی تبدیل می گردد .
ماده 63 ـ کارمندان در صورت ابتلا به بیماریهائیکه مانع از انجام خدمت انان باشد با تایید پزشک معتمد شرکت می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند .
تبصره ـ هرگاه گواهی پزشک معالج از لحاظ مدت عدم توانائی کارمند به انجام دادن خدمت و یا طول مدت درمان مورد قبول پزشک معتمد قرار نگیرد و طول مدت درمان بیش از 10 روز باشد در صورت درخواست کارمند موضوع به کمیسیون پزشکی احاله و نظر این کمیسیون قطعی است .
کمیسیون پزشکی حداقل مرکب از سه نفر پزشک خواهد بود که بر حسب مورد و با توجه به نوع بیماری از طرف شرکت دعوت می شوند .
ماده 64 ـ حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی 4 ماه در هر سال خواهد بود که در این مدت تمام حقوق و فوق العاده های مقرر در ماده 49 به کارمند پرداخت می شود .
ماده 65 ـ در صورتیکه مرخصی استعلاجی کارمند در یک سال به دلیل ابتلاء به بیماریهای صعب العلاج بیش از حد مقرر در این ماده باشد کارمند می تواند از مرخصی استعلاجی اضافی نماید که در این مدت فقط 70 درصد حقوق و فوق العاده های مقرر در ماده 49 به وی پرداخت می شود . مدت استفاده از این مرخصی حداکثر دو سال است و در صورت ادامه بیماری کارمند از کارافتاده تلقی خواهد شد .
ماده 66 ـ ایام مرخصی استعلاجی در مورد حوادث ناشی از کار با تایید کمیسیون پزشکی موضوع تبصره ماده 63 از محدودیت زمانی مقرر در ماده 65 مستثنی است .
ماده 67 ـ گواهیهای پزشکی که در مورد بیماری کارمند در خارج از کشور صادر می شود باید از حیث صدور به تصدیق سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل برسد این تصدیق مانع از تایید با عدم تایید پزشک معتمد نیست .
ماده 68 ـ به بانوان بارداری که وضع حمل می نمایند در ازای هر نوبت زایمان تا دو فرزند سه ماه معذوریت زایمان با استفاده از حقوق و فوق العاده های مذکور در ماده 49 داده می شود . تشخیص تاریخ این معذوریت با پزشک معالح کارمند می باشد . این معذوریت جزو مرخصی استعلاجی منظور نمی شود .
تبصره ـ برای زایمان فرزند سوم به بعد کارمند می تواند از مرخصی استعلاجی استفاده کند .
ماده 69 ـ آندسته از کارمند شرکت که از نظر بازنشستگی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هستند از نظر مرخصی استعلاجی تابع مقررات مذکور خواهند بود ولی شرکت حقوق و فوق العاده های آنان را در مدت بیماریهائیکه کمتر از چهار روز باشد و همچنین مابه التفادتی را که از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمی کنند تا مدت مقرر در ماده 64 به آنان پرداخت خواهد نمود .
ماده 70 ـ ایام مرخصی استعلاجی و مرخصی استعلاجی اضافی با پرداخت کسور بازنشستگی جزو سنوات خدمت مستخدم محسوب می گردد .
ماده 71 ـ شرکت می تواند در موارد زیر به کارمند مرخصی بدون استفاده از حقوق اعطاء نماید :
الف ـ کارمند استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی از طرف شرکت مسلم شود .
ب ـ کارمند قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه کند .
پ ـ کارمند ناگزیر باشد باتفاق همسر و فرزندانش ویا برای معالجه انان به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند .
ماده 72 ـ حداکثز مدت مرخصی بدون حقوق در طول خدمت کارمند در شرکت اعم از متوالی یا متناوب سه سال می باشد .
تبصره ـ حداکثر این مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی در رشته مربوط به شغل کارمند دوسال علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده است .
ماده 73 ـ حفظ شغل مستمر کارمند در ایام مرخصی بدون حقوق بیش از یک ماه متوالی الزامی نیست .
تبصره ـ در صورتیکه پی=س از پایان دوران مرخصی مذکور ، شغل مستمر مناسبی برای ارجاع به کارمند موجود نباشد آماده به خدمت خواهد شد .
ماده 74 ـ مدت مرخصی بدون حقوق جزو سابقه خدمت کارمند محسوب نمی گردد .
ماده 75 ـ استفاده از مرخصی بدون حقوق موکول به اختام دوره خدمت آزمایشی است .
فصل ششم ـ حقوق و تکالیف کارمندان و ساعات کار شرکت
ماده 76 ـ کارمند می تواند در صورت نداشتن تعهد خدمت ، با اعلام قبلی از خدمت در شرکت استعفاء نماید در این صورت شرکت باید حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از دریافت استعفاء با آن موافقت نماید .
تبصره 1ـ استعفای کارمند موکول به انجام تعهد و تسویه حساب با شرکت می باشد .
تبصره 2 ـ در مواردیکه استعفای کارمند موجب توقف یا رکورد وظایف مربوط به شغل مورد تصدی می شود حداکثر مدت زمان موافقت با استعفای کارمند شش ماه خواهد بود که در این صورت باید مراتب به کارمند ابلاغ گردد .
تبصره 3 ـ درخواست استعفاء از جانب کارمند رافع تعهدات او در برابر شرکت نبودهو مکلف به انجام وظایف مربوط در مدت مقرر می باشد .
ماده 77 ـ استخدام مجدد کارمندی که طبق مققرات این آئین نامه از خدمت شرکت مستعفی گردیده ، در صورت احتیاج شرکت و تمایل او برای یک بار بلامانع است .
ماده 78 ـ کارمند می تواند در صورت موافقت شرکت سوابق خود را بازخرید نماید .
تبصره ـ بکارمندی که سوابق خدمت او بازخرید شده است در ازاء هر سال سابقه خدمت حداکثر معادل یک ماه و نیم آخرین حقوق و مزایای شغل و فوق العاده حق مقام پرداخت می گردد . سوابق بیش از شش ماه یک سال محسوب می گردد و کمتر از آن محسوب نمی گردد .
ماده 79 ـ استخدام مجدد کارمندی که بازخرید می شود ممنوع است .
ماده 80 ـ حقوق و فوق العاده های مذکور در ماده 49 از بابت ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده کارمندان مستعفی و بازخرید شده بر اساس آخرین حقوق و مزایای شغل و فوق العاده های مربوط محاسبه و به کارمند پرداخت می گردد .
ماده 81 ـ در صورتیکه کارمند به مدت دو ماه متوالی و یا چها رماه متناوب بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت ، از خدمت شرکت اخراج می شود . استخدام مجدد کارمند اخراج شده به هر عنوان ممنوع است .
تبصره ـ هرگاه کارمند مذکور در ماده ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ حکم اخراج مدعی می شود که عذر او موجه بوده است شرکت مکلف است پرونده وی را جهت رسیدگی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوط ارجاع کند . رای هیات مذمور از تاریخ اخراج کارمند معتبر و قطعی است .
ماده 82 ـ کارمند شرکت می تواند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به دیوا ن عدالت شکایت کند .
تبصره ـ کارمند شرکت لازم است در مورد تضییع حقوق استخدامی خود قبل از شکایت به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصلاح ، شکایت خود را بدوا به مسئولین ذیربط شرکت تسلیم کند .
شرکت مکلف است به منظور ایجاد محیط حسن تفاهم و بهبود روابط مدیریت و کارمندان ، شرائط لازم برای رفع موجبات اینگونه شکایات را در حدود قوانین و مققرات مربوط فراهم نماید.
ماده 83 ـ کارمندان شرکت موظف باجرای وظایف ئ تکالیفی که از طرف شرکت تعیین می شود می باشند . رئوس این تکالیف به شرح زیر است :
الف ـ کارمند موظف است وظایف محوله از طرف شرکت را به نحو احسن و در کمال جدیت و صمیمیت و درستکاری و طبق مققرات و رویه های جاری انجام دهد .
ب ـ کارمند مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و دستورات روسای ما فوق خود را اطاعت کند . هرگاه حکم و یا دستور مقام مافوق را بر خلاف قوانین مقررات تشخیص دهد باید کتبا مغایرت دستور را با ذکر دلیل به وی گزارش کند . در صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق اجرای دستور خود را کتبا خواستار شود کارمند مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود .
پ ـ کارمند شرکت حق ندارد در معاملات بیمه حق العمل دریافت دارد و یا بادلالها و کارگزاران شرکت شریک شود . اگر کارمندی در معامله ای که با شرکت منعقد می شود به نحوی از انحاء شریک یا ذینفع باشد باید قبلا مراتب را به هیات مدیره گزارش نموده و برای عقد قرار داد کسب اجازه نماید .
ت ـ کارمند در صورت مشاهده امور خلاف مقررات موظف به تهیه گزارش مقتضی و تسلیم آن به سرپرست مربوطه می باشد .
ث ـ کارمند موظف به حفظ اسرار اداری و امور محرمانه شرکت بوده و به هیچ وجه حق فاش ساختن انها را ندارد .
ج ـ کارمند موظف به رعایت سلسله مراتب اداری بوده و قبل از مراجعه به مقامات بالاتر باید به سرپرست بلافاصل خود مراجعه نماید .
چ ـ کارمند موظف به حفظ وسایل ، لوازم و اموال شرکت که در اختیار می باشد و نباید از آنها در امور شخصی استفاده نماید ( جز در موارئیکه شرکت معین می کند ).
ح ـ کارمندان شرکت حق ندارند در هیچ دستگاه دولتی و مؤسسه غیر دولتی قبول شغل نمایند مگر در مورد اشتغال بامور آموزشی . در مورد مشاغل غیر مرتبط با بیمه در مؤسسات خصوصی در صورتیکه در ساعات غیر اداری انجام شود ، قبلا می بایستی مورد موافقت کتبی شرکت قرار می گیرد .
تبصره ـ ندریس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیر موظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است .
ماده 84 ـ اختیار تعیین محل جغرافیائی خدمت کارمند با شرکت می باشد و کارمند موظف است در هر منطقه ای از ایران که شرکت مقتضی بداند انجام وظیفه کند .
ماده 85 ـ کارمندان شرکت در موقع ورود به خدمت سوگند نامه را امضاء خواهند نمود که وظایف عمومی انها در قبال شرکت ، رؤسا و همکاری خود و همچنین نسبت به مشتریان و مراجعین شرکت در ان تشریح شده است .
ماده 86 ـ ایام تعطیل شرکت همان است که در مقررات جاری کشور تعیین شده و یا توسط دولت ابلاغ می گردد.
تبصره 1 ـ در موارد استثنائی که ضرورت عملیات اقتضاء نماید شرکت م یتواند کارمندان را درروزهای تعطیل به شرکت فراخواند که در این صورت کامند مکلف است در محل خدمت حاضر و انجام وظیفه نماید .
تبصره 2 ـ کارمندان نوبت کار و کشیک که روز اشتغال آنان با ایام تعطیل مصادف شود از تعطیل استفاده نمیکنند .
تبصره 3 ـ اقلیتهای مذهبی می توانند با اطلاع قبلی حداکثر به مدت سه روز در روزهای مصادف با اعیاد و مراسم مذهبی در محل کار حاضر نشوند . مدت مازاد بر این سه روز جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد .
ماده 87 ـ ساعات کار شرکت بار عایت قوانین و مقررات جاری کشور بر حسب نوع کار و اقتضای عملیات برای هر یک از واحدها و نواحی توسط شرکت تعیین و به مورد اجراء گذارده می شود .
تبصره ـ برای عملیاتی که باید بدون وقفه در تمام 24 ساعت ادامه داشته باشد برنامه کار نوبتی توسط شرکت تعیین می شود .
ماده 88 ـ کارمندان شرکت باید طبق ساعات کار تعیین شده سرکار خود حاضر شومد ، کارمند در صورتی استحقاق دریافت حقوق و مزایای کامل را خواهد داشت که تمام اوقات مقرره را در محل کار حاضر باشد .
نظارت رب امر حضور و غیاب کارمندان از وظائف و مسئولیتهای رؤسای مربوط می باشد .
تبصره 1ـ کارمندی که بون کسب اجازه یا به دلیل موجه غیبت نماید محق به دریافت حقوق برای اوقات یا ایام غیبت نبوده و مشمول مقررات انضباطی و تخلفاتی می گردد .
تبصره 2 ـ کارمندی که بدون عذر موجه و یا کسب اجازه تاخیر در ورود و یا تعجیل در خروج از شرکت داشته یاشد مشمول مقررات انضباطی و تخلفاتی خواهد گردید .
ماده 89 ـ هر نوع فعل و یا ترک فعل که موجب وقفه ، اخلال ، کم کاری یا بی نظمی در کار شرکت شود و یا برخلاف اخلاق حسنه و یا شئون اداری باشد و همچنین عدم رعایت ضوابط و مقررات و تکالیف مقرر ، تخلف محسوب و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد .
تبصره ـ ارتکاب جرم و خلاف به عذر عدم اطلاع از مققرات شرکت مسموع نبوده و موجل معافیت از تنبیهات انضباطی و تخلفاتی نخواهد شد .
ماده 90 ـتقصیرات و تخلفات اداری و نحوه رسیدگی و تعیین مجازات کارمندان مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود .
فصل هفتم ـ رفاه کارمندان
شرکت کوشش می نماید تا به منظور جذب افراد شایسته و ذیصلاح به خدمت در صتننعتبیمه و ایجاد انگیزه در استمرار خدمت آنان و همچنین تامین آتیه کارمندان و تقویت روحیه آنان تا حد امکان مزایا و طرحهای رفاهی را پیش بینی و به مورد اجراء گذارد .
ماده 91 ـ شرکت به مظور مساعدت به کارمندان در جهت تهیه مسکن و رفع سایر حوائج وامهائی به آنان اعطاء می نماید که انواع و میزان و شرایط و ضوابط این وامها به تصویب کمیته امور استخدامی می رسد .
ماده 92 ـ شرکت به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان کارمندان خود و افراد تحت تکفل آنان را فراهم می نماید .
تبصره ـ کارمندان شاغل ، بازنشسته و از کارافتاده شرکت و افراد تحت تکفل آنان در صورتیکه از مزایای سایر طرحها و کمکهای بهداشتی دولت استفاده نکنند از مزایای کمکهای بهداشتی و درمانی شرکت ربخوردار خواهند شد .
ماده 93 ـ به منظور اجرای طرح تامین سلامتی و بهداشت ودرمان کارمندان و افراد تحت تکفل انان ، شرکت موظف است همه ماهه مبلغی تحت عنوان حق بیمه از حقوق کارمندان کسر نموده و با افزودن سهم خود آنان را از بین نظر بیمه نماید .
تبصره کارمندانیکه مشمول مقررات تامین اجتماعی می باشند از نظر درمانی و سایر مزایای مربوط ، همچنان مشمول مقررات مربوط خواهند بود .
ماده 94 ـ شرکت مکلف است کارمندان خود را در برابر ضایعات جسمی نتشب از بلایا و حوادث وفوت بیمه نماید.
ماده 95 ـ شرکت کارمندان خود را به تشکیل شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه ( صندوق تعاون ) و یا مشارکت در شرکتهای تعاونی مؤسسات دیگر تشویق نموده و به شرکت تعاونی و صندوق قرض الحسنه کارکنان عند اللزوم در حدود بودجه مصوب کمک می نماید .
ماده 96 ـ به منظور رفاه و تامین آتیه کارمندان و خانواده آنان صندوقی بنام صندوق پس انداز کارمندان صنعت بیمه تشکیل می گردد .
تبصره ـ شرکت موظف است همه ماهه سه درصد از حقوق رتبه و پایع کارمندان خود را کسر و پس از افزودن معادل دو برابر آن بابت سهم خود ، مجموع آنرا به صندوق مزبور واریز نماید .
ماده 97 ـ وجوه پس انداز اعم از سهم کارمند و شرکت و منافع حاصله ، در هنگام بازنشستگی ، از کارافتادگی ، فوت و یا انتقال به طور یک جا به کارمند و یا وارث قانونی و ی پرداخت خواهد شد.
تبصره 1ـ در صورت استعفاء ، بازخرید خدمت ، اخراج و یا افصال فقط موجودی سهم کارمند به علاوه منافع حاصله از سهم وی پرداخت می وشد .
تبصره 2ـ کارمند مستعفی می تواند در صورت استخدام مجدد ، وجوه دریافتی از صندوق پس انداز را حداکثر ظرف شش ماه پس از استخدام ، یک جا به صندوق مزبور واریز نماید .
ماده 98 ـ شرکت موظف است باتوجه به مفاد ماده 50 مسبت به ایجاد امکانات و تسهیلات رفاهی برای کارمندان از قبیل استراحتگاه و یا زائر سراها و نظایر آنها اقدام نماید .
ماده 19 ـ در صورتیکه کارمند شرکت در خصوص انجام عملیات بیمه ای خویش در مقام بیمه گزار باشد از تخفیفهای متناسب بهره مند خواهد گردید .
ماده 100 ـ شرکت موظف است بکارمندانی که ازدواج دائم می نمایند و از سازمان تامین اجتماعی از این بایت وجهی دریافت نمی دارند برای یک بار در طول خدمت ، کمک هزینه ازدواج پرداخت نماید .
ماده 101 ـ شرکت موظف است بکارمند در صورت فوت همسر و یا اولاد او به خانواده کارمند متوفی به منظور جبران هزینه های انجام مراسم تدفین و ترحیم و سایر هزینه های مربوط وجهی تحت عنوان کمک هزینه کفن و دفن پرداخت نماید .
ماده 102 ـ شرکت م یتواند به منظور تقدیر و قدردانی از زحمات کارمندانیکه به افتخار بازنشستگی نائل می شوند معادل سه ماه آخرین حقوق رتبه و پایه مربوط و مزایا شغل و فوق العاده حق مقام به آنان پرداخت نماید .
ماده 103 ـ آئین نامه وضوابط اجرائی مواد 93، 94 ، 95 ، 99 ، 100 ، 101 و 105 و همچنین طرز تشکیل و نحوه و چگونگی اداره و بهره برداری از وجوه صندوق پس انداز کارمندان صنعت بیمه به تصویب کمیته امور استخدامی میرسد .
فصل هشتم ـ بازنشستگی و از کارافتادگی
ماده 104 ـ حقوق بازنشستگی ، وظیفه و مستمری عبارت از وجوهی است که ماهانه به بازنشستگان ، از کارافتادگان ( معلولین ) و وراث قانونی شهدا یا کارمندان متوفی براساس مقررات این آئین نامه از صندوق بازنشستگی پرداخت می گردد .
ماده 105 ـ به منظور اجرای ماده 104 صندوق بازنشستگی کارمندان صنعت بیمه که بعد از این صندوق نامیده می شود با شرایط مقرر در این فصل تشکیل می گردد .
تبصره ـ نظامنامه صندوق شامل نحوه اداره و چگونگی بهره برداری و استفاده از وجوه آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آئین نامه به پیشنهاد امور استخئامی خواهد رسید .
ماده 106 ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی بوده ودارائیها و وجوه آن منحصرا برای پرداخت حقوق بازنشستگی ، وظیفه و مستمری و همچنین استرداد کسور بازنشستگی طبق مقررات این آئین نامه می باشد .
تبصره 1ـ کلیه هزینه های مربوط به اداره صندوق طبق نظامنامه به عهده شرکتهای مذکور در بند الف ماده 2 می باشد.
تبصره 2 ـ صندوق موظف است گزارش کامل عملکرد وضع موجود خود را سالی یک بار به شرکت تسلیم نماید .
ماده 107 ـ از تاریخ تشکیل صندوق کلیه دارائیها و تعهدات صندوقهای بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران باین صندوق می شود .
ماده 108 ـ حقوق بازنشستگی ، وظیفه از کارا فتادگی و مستمری آن دسته از مستخدمین و کارمندانیکه تا قبل از تصویب این آئین نامه بر اساس مقررات استخدامی بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران بازنشسته ، از کار افتاده یا فوت شده اند همچنان بر طبق ان مقررات از محل صندوق پرداخت خواهد شد .
ماده 109 ـ کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی شرکتهای بیمه آسیا ، البرز و دانا که با مقررات مذکور در این آئین نامه تطبیق وضع استخدامی می یابند در صورت تمامیل می توانند بادرخواست کتبی مشمول مقررات این فصل باشند که در این صورت موظفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه تمایل خود را مبنی بر تغییر وضع بازنشستگی به اطلاع شرکت برساند . در غیر این صورت مشمول مقررات این فصل نخواهند شد .
تبصره ـ صندوق تامین اجتماعی موظف است بر اساس قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 و آئین نامه اجرائی آن بادرخواست شرکت ، حق بیمه پرداختی از بابت بازنشستگی و از کارافتادگی این کارمندان را عینا به صندوق منتقل نماید .
ماده 110 ـ شرکت موظف است هر ماه 9 درصد حقوق رتبه و پایه و مزایای شغل هر یک از کارمندان رسمی خود را بابت کسور بازنشستگی سهم کارمند کسر کرده و پس از افزودن معادل دوبرابر آن بابت سهم شرکت مجموع آنرا ظرف یک ماه به صندوق واریز نماید .
تبصره ـ علاوه بر وجود مندرج در این ماده درآمد صندوق تترنیب زیر می باشد :
الف ـ منافع حاصله از عملیات اقتصادی متعلقه بر وجوه صندوق .
ب ـ کمکها و هدایائی که به صندوق واریز می گردد .
ماده 111 ـ شرکت می تواند کارمندانی را که سی سال سابقه خدمت دارند بازنشسته نماید .
ماده 112ـ شرکت مکلف است کارمندانی را که به سن شصت و پنج سالگی می رسند بدون در نظر گرفتن سابقه خدمت آنان را بازنشسته نماید . در صورتیکه سوابق خدمت این کارمندان کمتر از پانزده سال باشد سنوات خدمت آنان پانزده سال محسوب می شود .
ماده 113 ـ کارمند می تواند در صورت دارا بودن سی سال سابقه خدمت و یا با داشتن حداقل شصت سال سن و بیست سال سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نماید و شرکت مکلف به قبول آن است .
تبصره ـ حداقل سن مقرر در این ماده برای بانوان کارمند پنجاه و پنج سال می باشد .
ماده 114 ـ کارمند می تواند در صورت داشتن حداقل پنجاه سال سابقه خدمت با موافقت شرکت بازنشسته شود .
تبصره ـ حداقل سن مقرر در این ماده برای بانوان کارمند چهل و پنج سال می باشد .
ماده 115 ـ منظور از سابقه خدمت مقرر در این فصل سابقه خدمت تمام وقت در دستگاهههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سوابق پذیرفته شده و شرکتهای بیمه است که کارمند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنرا برابر مقررات مربوط پرداخت نموده واین کسور به صندوق منتقل شده باشد .
تبصره 1 ـ سوابق خدمت غیر رسمی کارمند در شرکتهای مذکور در بند الف ماده دو و همچنین مدت خدمت وظیفه عمومی ( دوره ضرورت و احتیاط ) با قبول پرداخت کسور بازنشستگی از جانب وی بر مبنای اولین حقوق رتبه و پایه و مزایای شغل خدمت رسمی جزء مدت خدمت رسمی او محسوب خواهد شد در این صورت شرکت مکلف بپرداخت سهم خود به صندوق خواهد بود .
تبصره 2 ـ سوابق خدمت غیر رسمی کارمند در دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مشروط به قبول پرداخت کسور بازنشستگی این مدت از بابت سهم خود و شرکت بر اساس این مقررات و بر مبنای اولین حقوق و رتبه و مزایای شغل خدمت رسمی جزء مدت خدمت رسمی او محسوب می شود .
ماده 116 ـ کشور باز نشستگی ایام آمادگی به خدمت و غیبت موجه بر مبنای تمام حقوق رتبه و پایه احتساب خواهد شد .
ماده 117 ـ در صورتیکه کارمند شرکت بیکی از مقامات موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری و یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت منصوب و انتخاب شود مدتی را که در این سمتها خدمت می کند مشروط به پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود باخذ اخرین حقوق رتبه و پایه و مزایای شغل جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود .
ماده 118 ـ کارمند مجاز است کسور بازنشستگی ایام خدمت غیر رسمی و وظیفه عمومی خود را به طور یک جا و یا باقساط مساوی حداکثر ظرف پنج سال به صندوق واریز نماید .
تبصره ـ هرگاه کارمند موضوع این ماده فوت شود مستمری بگیران او از پرداخت بقیه اقساط مربوط معاف خواهند بود .
ماده 119 ـ ملاک تشخیص سن کارمندانیکه در تاریخ تصویب این ائین نامه در خدمت شرکت هستند شناسنامه ای است که در تاریخ مذکور در دست دارند و در مورد کارمندانی که بعد از تصویب این آئین نامه به استخدام شرکت پذیرفته می شوند شناسنامه ایست که در بدو استخدام ارائه خواهند داد در صورتیکه ماه و روز تولد در شناسنامه مشخص نباشد اول مهر ماه سال تولد ملاک محاسبه خواهد بود .
ماده 120 ـ حققو بازنشستگی عبارتست از یک سی ام متوسط حقوق کارمند ضربدار سوابق خدمت ، مشورط بر آنکه از آخرین حقوق جدول حقوق تجاوز نناید .
تبصره 1 ـ متوسط حقوق از لحاظ این آئین نامه عبارت از معدل حقوق رتبه و پایه ومزایای شغل سه ساله اخر خدمت کارمند .
تبصره 2 ـ خدمت زائد بر سی سال در تعیین حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت . نسبت به مدت مذکور کسوری دریافت نخواهد شد .
ماده 121 ـ ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی ، وظیفه و مستمری خواهد شد .
ماده 122 ـ دریافت هرگونه وجه در قبال خدمت مستمر از دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات وابسته به دولت موجب قطع حقوق بازنشستگی ، وظیفه و مستمری در آن مدت خواهد شد .
ماده 123 ـ اشتغال کارمندان بازنشسته با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است .
ماده 124 ـ هرگاه به لحاظ افزایش هزینه های زندگی ضریب حقوق کارمندان افزایش یابد حقوق بازنشستگان ، وظیفه مستمری بگیران نیز بههمان نسبت ترمیم خواهد شد .
تبصره ـ حکم این ماده در مورد مستخدمین و کارمندان موضوع ماده 108 نیز مجری است .
ماده 125 ـ در صورتیکه کارمند به علت حادثه غیر ناشی از کار یا بیماری از کارافتاده شناخته شود یک سی ام متوسط حقوق او ضربدر سوابق خدمت را به عنوان حقوق وظیفه از کارافتادگی دریافت خواهد داشت .
ماده 126 ـ هرگاه کارمند به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه از کارافتاده شود بدون رعایت سوابق خدمت آخرین حقوق رتبه و پایه و مطایای شغل او به عنوان حقوق وظیفه از کارافتادگی درباره وی برقرار خواهد شد .
ماده 127 ـ چنانچه کارمند شاغل فوت شود مستمری باز ماندگان وی بر مبنای چهار پنجم حقوق باز نشستگی استحقاقی برقرار می شود .
ماده 128 ـ در صورتیکه سنوات خدمت کارمندان موضوع مواد 125 و 127 کمتر از پانزده سال باشد مدت خدمت آنان پانزده سال محسوب خواهد شد .
ماده 129 ـ در صورتیکه کارمند بازنشسته و یا از کار افتاده فوت شود چهار پنجم حقوق بازنشستگی و یا وظیفه از کارافتادگی تحت عنوان مستمری به بازماندگان او پرداخت می شود .
ماده 130 ـ هرگاه کارمند به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه فوت شود بدون رعایت سنوات خدمت چهار پنجم آخرین حقوق رتبه و پایه و مزایای شغل او به عنوان مستمری به بازماندگان او پرداخت می شود .
ماده 131 ـ کارمندی که برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و یا به سبب شرکت یا همکاری در عملیات دفاع از تمامیت استقلال جمهوری اسلامی ایران بدرجه رفیع شهادت نائل گردد به بازماندگان او مستمری معادل حقوق وظیفه ای برابر ماده 130 به علاوه پنجاه درصد پائین ترین حقوق جدول حقوق پرداخت خواهد شد .
ماده 132 ـ کارمندی که برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی یا سبب شرکت یا همکاری در عملیات دفاع از تمامیت استقلال جمهوری اسلامی ایران جانباز گردد حقوق وظیفه او برابر ماده 126 به علاوه پنجاه درصد پائین ترین حقوق جدول تعیین و پرداخت خواهد شد .
تبصره ـ هرگاه کارمند موضوع این ماده فوت شود چهار پنجم حقوق وظیفه ای که دریافت می کرده به عنوان مستمری به بازماندگان او پرداخت می شود .
ماده 133 ـ از کار افتادگی موضوع مقررات این فصل عدم توانائی کامل و دائمی کارمند بانجام دادن اموریکه به طور متعارف بآن اشتغال داشته می باشد و تشخیص از کار افتادگی و علت آن و همچنین تشخیص اینکه فوت کارمند به علت حادثه ناشی از کار و یا به سبب انجام وظیفه بوده است با کمیسیونی مرکب از مدیر صندوق ، نماینده شرکت و پزشک معتمد شرکت خواهد بود .
ماده 134 ـ اشتغال کارمندی که طبق مواد 125 و 126 از حقوق وظیفه از کارافتادگی استفاده می کند در صورتیکه به تشخیص کمیسیون پزشکی و تایید کمیسیون موضوع ماده 133 بهبودی حاصل نموده باشد فقط برای یک بار دیگر تا زمان رسیدن به ظرایط بازنشستگی بلامانع است . شرکت می تواند کارمند را در حداکثر اخرین رتبه و پایه ایکه قبل از کارافتادگی داشته است مستقر نماید و مدتی را که کارمند از حقوق وظیفه از کار افتادگی استفاده نموده است جزء سنوات خدمت وی محسوب نخواهد شد .
ماده 135 ـ حقوق بازنشستگی ، وظیفه و مستمری بازماندگان که طبق مقررات این آئین نامه برقرار می شود مانع از پرداخت شرمایه های بیمه عمر و حوادث نخواهد بود .
ماده 136 ـ بازماندگان که به موجب این آئین نامه استحقاق دریافت مستمری را دارند عبارتند از :
الف ـ همسر یا همسران دائمی و فرزندان و نوادگان اناث متوفی زمانیکه شوهر اختیار نکرده و یا به استخدام یکی از دستگاههای دولتی وابسته به دولت در نیامده باشند.
ب ـ شوهر در صورتیکه علیل و از کار افتاده و تحت کفالت همسر متوفی خود بوده باشد .
پ ـ فرزندان و نوادگان ذکور تا زمیانیکه به سن بیست سال تمام نرسیده اند مگر آنکه به موجب مدارک لازم در یکی از دانشگاهها ، مؤسسات رسمی عالی آموزشی مشغول تحصیل باشند که در این صورت در پایان بیست و پنجمین سال عمر مستمری انان قطع خواهد شد .
ت ـ پدور و مادری که تحت کفالت متوفی بوده باشند .
ث ـ فرزندان و نوادگان علیل و ناقص العضو کارمند متوفی که قادر بکار نباشند .
تبصره : نوادگان کارمند متوفی در صورتی می توانند از مستمری استفاده کنند که قبل از فوت کارمند قانونا تحت کفالت او بوده باشند .
ماده 137 ـ مستمری به تساوی بین بازماندگان تقسیم می شود و در صورت قطع سهم هر یک از بازماندگان سهم قطع شده به تساوی به سهم سایر بازماندگان اضافه خواهد شد ولی هرگاه بازمانده واجد شرایط کارمند فرزند یا نواده اناث منحصر به فردی باشد که با داشتن بیست سال سن به علت عدم داشتن شغل یا شوهری از مستمری استفاده می کند مستمری او یک دوم حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی کارمند متوفی خواهد بود مشروط بر آنکه از سی هزار ریال کمتر نباشد.
ماده 138 ـ کارمند بازنشسته ، از کارافتاده و بازماندگان آنان که مطابق مقررات این فصل از حقوق بازنشستگی ، وظیفه یا مستمری استفاده می کنند از مزایای طرح های تسهیلات درمانی ، تعاونی و رفاهی شرکت برخوردار خواهند شد .
ماده 139 ـ حداکثر حقوق بازنشستگی ، وظیفه و مستمری از آخرین حقوق جدول حقوق تجاوز نخواهد کرد و حداقل /ان در هر سال از یک چهارم حداکثر کمتر خواهد بود .
ماده 140 ـ دریافت بیش از یک حققو بازنشستگی یا وظیفه برای ایام واحد خدمت دولتی و همچنین دریافت بیشتر از یک مستمری از صندوق بازنشستگی دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت مموع است ، کارمند یا مستمری بگیری که مستحق بیش از یک حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری باشد در استفاده از هر یک از آنها مخیر است .
ماده 141 ـ توقیف حقوق بازنشستگی ، وظیفه و مستمری در قبال مطالبات ولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی ، وظیفه یا مستمری بر اساس حکم محاکم صالحه مجاز است .
ماده 142 ـ هرگاه کارمندی که طبق مقررات از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده می کند مفقود الاثر شود ومدت یک سال حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را مطالبه نکند بازماندگان او می توانند موقتا مستمری خود را مطالبه کنند . اگر بعدا معلوم شود کارمند مذکور فوت شده مستمری موقت از تاریخ فوقت به طور دائم برقرار می شود و در صورتیکه معلوم گرد او در قید حیات است وضع حقوقی او به حال اول بر می گردد و مابه التفاوت حقوق بازنشستگی این مدت بوی پرداخت خواهد شد .
ماده 143 ـ هزگاه کارمندی از حقوق بازنشستگی یا از حقوق وظیفه استفاده می کند به موجب حکم قطعی مراجع ذیصلاح اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود . در صورتیکه محرومیت مربوط بدوره خدمت او باشد با افراد تحت تکفل او همان رفتاری خواهد شد که با بازماندگان بازنشسته متوفی می شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات کارمند تمام حقوق بازنشستگی بافراد تحت تکفل او پرداخت خواهد شد .
ماده 144 ـ هرگاه کارمندی به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار بانفصال ابد از خدامات دولتی محکوم و تبعا از حقوق اجتماعی محروم گردد ، در صورتیکه در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی شرایط بازنشسته شدن را مطابق این آئین نامه داشته باشد بازنشسته خواهد شد و تا زمانیکه از حقوق اجتماعی محروم است چهار پنجم حقوق بازنشستگی او به بازماندگان او پرداخت می گردد و پس از اعاده حیثیت یا رفع محرومیت شخصا از تمام حقوق بازنشستگی خود برخوردار خواهد شد .
ماده 145 ـ شرکتهای مشول این آئین نامه مکلفند در بدو تشکیل صندوق نسبت به واریز تفاوت کشور بازنشستگی کارمندان خود بماخذ 27 درصد مطابق ضوابطی که در نظامنامه صندوق پیش بینی خواهد شد اقدام نمایند .
ماده 146 ـ در صورت عدم کفایت وجوه صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگی ، وظیفه و مستمری ، شرکتهای مشمول این آئین نامه مکلفند کمبود آنرا بتناسب در بودجه سالانه خو پیش بینی و تامین نمایند .
ماده 147 ـ ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و برقراری حقوق باز نشستگی و وظیفه کارمندان مطابق دیتور العملی است که به تصویب کمیته امور استخدامی می رسد .
فصل نهم ـ کارمندان رسمی که در تاریخ تصویب این آئین نامه در شرکتهای مذکور در بند الف ماده دو خدمت می نمایند یا مقررات این آئین نامه تطبیق وضع می یابد .
تبصره ـ کارکنان شرکت ( اعم از مستخدمین ثابت مستخدمین دائم ـ کارمندان رسمی و امثال آن ) که به طور دائم استخدام شده و در تاریخ تصویب این آئین نامه مشول پرداخت کسور بازنشستگی یا حق بیمه می باشند کارمند رسمی محسوب می شوند .
ماده 149 ـ شرکت مکلف است رتبه و پایه کارمندان رسمی خود را با توجه به مدرک تحصیلی و سوابق خدمت در دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و خدمت وظیفه عمومی ( روزه ضرورت و احتیاط ) و همچنین خدمت پذیرفته شده در شرکتهای بیمه مرکزی ایران بر اساس مواد 31 و 32 تعیین نمایند .
تبصره 1 ـ با کارمندانیکه در تاریخ تصویب این آئین نامه به طور تمام وقت در خدمت شرکت بوده اند و فاقد حداقل مدرک تحصیلی ورود به خدمت می باشند همانند دارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی رفتار خواهد شد .
تبصره 2 ـ پایه یا پایه هائیکه کارمندان بر اساس مقررات و یا مصوبات هیات وزیران علاوه بر پایه های سنواتی دریافت داشته اند به پایه هائیکه به موجب این ماده به آنان داده می شود افزوده خواهد شد .
ماده 150 ـ در صورتیکه مجموع حقوق رتبه و پایه و مزایای شغل و فوق العاده حق مقام کارمند پس از تطبیق وضع با مقررات این آئین نامه از جمع حقوق و مزایای شغل و یا فوق العاده هائیکه باقتصای شغل خود به طور مستمر دریافت می داشته کمتر شود مابه التفاوت تحت عنوان تطبیق حقوق و مزایا بوی پرداخت خواهد شد .
ماده 151 ـ مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری بنا به درخواست آنان با مقررات این آئین نامه تطبیق وضع می یابند و رتبه و پایه آنان به شرح مذکور در ماده 149 و تبصره های آن تعیین خواهد شد.
ماده 152 ـ شرکت میتواند پس از تطبیق وضع استخدامی کارمندان رسمی در صورت وجود شغل مستمر بلا تصدی کارکنان غیر رسمی ( پیمانی ، قراردادی ، خرید خدمت و روز مزد ) خود را که برای انجام خدمت تمام وقت در تاریخ تصویب این آئین نامه در خدمت داشته است بنا به درخواست آنان با مقررات این آئین نامه تبدیل وضع نماید . رتبه و پایه این کارمندان با توجه به مدرک تحصیلی و سوابق خدمت آنان در دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای بیمه و خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت و احتیاط تعیین خواهد شد . این کارمند از تاریخ تصویب دستورالعمل اجرای این فصل سه ماه مهلت خواهد داشت تا درخواست تبدیل وضع استخدامی خود را به شرکت تسلیم نماید .
ماده 153 ـ عدم اشتغال کارمند در تاریخ تصویب این آئین نامه در شرکت در موارد زیر مانع تطبیق و یا تبدیل وضع استخدامی او نخواهد بود .
الف ـ بیماری
ب ـ خدمت زیر پرچم
پ ـ مواردی که کارمند از طرف مرجع صلاحیت دار تحت تعقیب قرار گرفته و یا جهت ادای توضیحات احضار شده باشد ، در صورت صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب.
ماده 154 ـ دستور العمل اجرای مقررات این فصل به تصویب کمیته امور استخدامی می رسد .
فصل دهم ـ مقررات مختلف
ماده 155 ـ در صورتیکه فعالیت شرکت تقلیل یابد و یا استفاده از تکنیکهای جدید انجام کار ایجاب نماید که مشاغل مستمر شرکت محدود گردد واین محدودیت منجر به حذف مشاغل مستمر شود و شغلی برای ارجاع به متصدیان این قبیل مشاغل موجود نباشد کارمندان شاغل مذکور به حال آماده به خدمت در آمده و در اختیار امور اداری یا واحدهای نظیر قرار خواهند گرفت تا پس از پیدا شدن شغل مستمر مناسبی که واجد شرایط احراز آن باشند به آن منصوب گردند .
ماده 156 ـ حداکثر مدت آمادگی به خدمت یک سال می باشد و در صورتیکه ظرف این مدت کارمند آماده به خدمت به شغل مستمر مناسبی منصوب نگردد ، در صورت داشتن شروط بازنشستگی طبق مقررات بازنشسته شده و در غیر این صورت خدمات او باز خرید خواهد شد .
تیصره 1 ـ شرکت موظف است به طرق مقتضی جهت انتقال کارمند آماده به خدمت اقدام کند و موافقت با انتقال کارمند آماده به خدمت الزامی است .
تبصره 2 ـ وجوه باز خریدی و پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده بکارمند آماده به خدمت مطابق مواد 78 و80 می باشد .
ماده 157 ـ شرکت نم یتواند جز در موارد مصرحه در این آئین نامه کارمند را از شغل مستمر مورد تصدی بر کنار کند مگر آنکه بلا فاصله او را به شغل مستمر دیگری منصوب نماید .
ماده 159 ـ کارمندی که به خدمت زیر پرچم احضار می شود هرگاه ظرف دو ماه پس از پایان خدمت زیر پرچم خود را برای خدمت در شرکت معرفی نماید شرکت مکلف است کارمند مذکور را به کار گمارد . ولی در صورتیکه شغل مستمری برای ارجاع بوی موجود نباشد اماده به خدمت خواهد شد .
ماده 160 ـ تغییر شغل کارمندی که در شغل مستمر صاحب جمعی انجام وظیفه می کند تا زمانیکه حساب دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع می باشد .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12944
تاریخ تصویب :
1368/04/21
تاریخ ابلاغ :
1368/05/19
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :