جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

شماره 47160/ ت 522 14/5/1368
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخه 14/5/1368 بنا به پیشنهاد شماره 918/8 مورخ 13/7/1366 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای بند ماده 23 ماده 2 قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی آئین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی را بشرح زیر تصویب نمودند

ماده 1- ساختن هر گونه فیلم سینمائی 35 میلمتری که در سینماها و سالن های عمومی به نمایش گذاشته میشود یا بهر نحوی در معرض استفاده عموم قرار گیرد، اعم از فیلمهائی با متراژ کوتاه، متوسط، طولانی مستلزم تحصیل قبلی پروانه فیلمسازی از اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد.
ماده 2- جهت بررسی و صدور پروانه فیلمسازی ، شورای صدور پروانه فیلمسازی مرکب از 5 نفر از افراد بصیر و مطلع در زمینه فیلم و سینما به پیشنهاد اداره کل نظارت و ارزشیابی و طبق نظر معاونت امور سینمائی و سمعی و بصری و موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بشرح زیر تشکیل میگردد:
1- یکنفر کارشناس فیلمسازی حرفه ای
2- یکنفر کارشناس در امر تولید و مدیریت فیلم.
3- یکنفر کارشناس آشنا به سیاستهای فرهنگی و هنری.
4- نماینده اداره کل نظارت و ارزشیابی
5- مدیر کل نظارت ارزشیابی.
تبصره- پست دبیری شورا بعهده نماینده اداره کل نظارت و ارزشیابی میباشد.
شورا توسط آئین نامه داخلی خواهد بود که بوسیله شورا تهیه و تنظیم و با تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مرحله اجراء در خواهد آمد.
ماده 4- صدور پروانه فیلمسازی منوط به بررسی فیلمنامه توسط شورای بررسی فیلمنامه و تائید آن میباشد باستثنای مواردی که توسط معاونت امور سینمائی و سمعی و بصری اعلام میگردد.
ماده 5- اعضاء شورای بررسی فیلمنامه متشکل از 5 نفر افرادی آگاه به سیاستهای فرهنگی و هنری و دارای تخصصهای لازم در امر فیلمنامه نویسی میباشند که توسط اداره کل نظارت و ارزشیابی و با نظر معاونت امور سینمائی و سمعی و بصری و موافقت وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی تعیین میگردد.
ماده6- رسمیت جلسه و نحوه رأی گیری و اعتبار آن و نحوه بررسی فیلمنامه توسط آئین نامه داخلی خواهد بود که بوسیله شورا تهیه و تنظیم و با تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده7- جهت بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی متقاضی باید پرسشنامه های مربوطه را تکمیل وهمراه با مدارک مورد درخواست به اداره کل نظارت و ارزشیابی ارائه نماید.
تبصره- چنانچه هر یک از شوراهای بررسی کننده فیلمنامه و پروانه فیلمسازی حداکثر ظرف مدت دو ماه اعلام نتیجه ننمایند متقاضی میتواند اقدام به ساخت فیلم نماید.
ماده 8- مدت اعتبار پروانه فیلمسازی از تاریخ صدور مدت یکسال میباشد وتمدید آن با رعایت مفاد این آئین نامه موکول به تصویب شورای صدور پروانه فیلمسازی میباشد.
ماده 9- در صورت تغییرات مصوبات شورای فیلمسازی توسط تولید کننده فیلم بدون دریافت مصوبه جدید از شورای مذکور، شورای پروانه فیلمسازی میتواند فیلم در جریان ساخت را متوقف نماید تا مودر د مغایر حذف و یا برابر نظر شورا اصلاح گردد.
ماده 10- رسمیت جلسه و نحوه رأی گیری و اعتبار آن و نحوه بررسی اعتراضات توسط آئین نامه داخلی بوسیله شورا تهیه و تنظیم و باتصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیبه مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 11- تصویب فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی الزامی برای هیئت نظارت موضوع آئین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش مصوب 4/12/1 6 احتیاح به اخذ پروانه فیلمسازی ندارد.
تبصره- فیلمهای تولیدی توسط مراکز مورد نظر این ماده که در چهار چوب وظائف قانونی آنها ساخته و جنبه پژوهشی ، تحقیقاتی ، مستند و آموزش بهداشت و کاربردی دادر در هر مقطع (35 و16 میلیمتری) که زمان آن کمتر از 60 دقیقه باشد تابع مقررات این آئین نامه نمیباشد.
ماده 13- چنانچه افراد و سازمانهائی که اقدام به تهیه و ساخت فیلمهای سینمائی 35و 16 میلیمتری با متراژ کوتاه یا متوسط یا بلند بدون اخذ پروانه فیلمسازی از اداره کل نظارت و ارزشیابی نمایند هیئت نظارت موضوع آئین نامه نظارت بر نمایش و فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش مصوب 4/12/1361 میتواند از بازبینی این گونه فیلمها خودداری نماید.
ماده 15- از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه ضوابط مغایر ملغی میباشد.
نخست وزیر- میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12952
تاریخ تصویب :
1368/05/14
تاریخ ابلاغ :
1368/05/13
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :