×

تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ذیل ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ذیل ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

تصویبنامه-راجع-به-الحاق-یک-تبصره-به-ذیل-ماده-11-آئین-نامه-اجرائی-قانون-نحوه-تأمین-هیأت-علمی-مورد-نیاز-دانشگاهها-و-مؤسسات-آموزش-عالی-و-تحقیقاتی-کشور

وکیل

شماره 83674/ت 771
وزارت فرهنگ و آموزش عالی – وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 3/8/1368 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – فرهنگ و آموزش عالی – دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصویب نمودند.

تبصره ذیل به ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور موضوع تصویبنامه شماره 69326 مورخ 30/9/1365 الحاق گردد.
تبصره – میزان حقوق و مزایای این دسته از اعضای هیأت علمی پس از طی دوره آموزش نظامی ، معادل سایر اعضای هیأت علمی هم طراز باشد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13022

تاریخ تصویب : 1368/08/03

تاریخ ابلاغ : 1368/08/24

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی - وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.