جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

شماره م / 13021 / 1 - 24/10/1368

ریاست محترم سازمان زندانها واقدامات تأمینیو تربیتی کشور
بدینوسیله ماده 22 آئین نامه زندانها مصوب 29/3/1368 ریاست وقت دیوان عالی کشور بشرح زیر اصلاح وجهت اجراء ابلاغ میگردد.
ماده 22 :
الف – انتقال زندانی به سلول انفرادی برای مدت بیش از سه روز .
ب – انتقال زندانی درکارگاه خارج از محوظه زندان .
ج – اعطا ی مرخصی به زندانی .
د – پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات به ریاست قوه قضائیه ( از طریق دادستان کل کشور ) .
هـ – پیشنهاد آزادی مشروط به مرجع قضائی ذیربط .
به تقاضای رئیس زندان و با موافقت دادسرای محل مربوط خواهد بود.
تبصره – موارد اعلام شده در بندهای ج ، د ، و ، هـ ، اختیارات ووظاسیف دادستانها وسایر مقامات قضائی را دراین زمینه محدود نمی نماید.
رئیس قوه قضائیه – محمد یزدی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13078
تاریخ تصویب :
1368/10/24
تاریخ ابلاغ :
1368/10/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :