جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

شماره 80866 /ت 859 4/11/1368
سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/9/1368 بنا به پیشنهاد شماره 1805/ د مورخ 24/4/1368 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، اصلاحات زیر را در مورد » آئین نامه مرخصی ها » موضوع مواد 47، 48و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 22/7/1346 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن، تصویب نمودند:
1- متن زیر بعنوان تبصره ذیل ماده 2 آئین نامه اضافه میگردد.
تبصره- بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می نمایند ، می توانند تا هنگام دو سالگی فرزند شیرخوار خود ، از مرخصی ساعتی تا سقف مرخصی استحقاقی ( شامل مرخصی استحقاقی سالیانه باضافه مرخصی ذخیره شده ) خود استفاده نمایند.
2- ماده 6- به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 6- استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی رئیس واح مربوط و در غیاب او معاون وی است هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رئیس یا معاون واحد مربوط نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی سالیانه » بمیزان استحقاق » فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب ، موافقت نماید.
3- ماده 15 آئین نامه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد:
4- ماده 15- موافقت با تقاضای مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین در هنگام بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط الزامی است و در این مورد حفظ پست سازمان مستخدم ضروری نمی باشد.
تبصره – در مورد مشمولین ماده 77 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ، اعطاء مرخصی موکول به آن است که مستخدم در مهلت مناسبی قبل از رسیدن به سن شصت و پنج سالگی تقاضای مرخصی کرده باشد.
5- متن زیر به عنوان تبصره ذیل ماده 17 اضافه می گردد:
تبصره- در صورتیکه بدلیل حساسیت شغلی ، با رعایت سایر مواد این آئین نامه و به تشخیص دستگاه ،موافقت با مرخصی مستخدم امکان پذیر نباشد و میزان ذخیره مرخصی مستخدم بیش از چهار ماه گردد، صرفاً آن میزان از مرخصی مذکور که از تاریخ ابلاغ این آئین نامه به بعد مازاد بر چهار ماه شده است از محدودیت چهار ماه مندرج در این ماده مستثنی می باشد.
5-متن زیر به انتهای ماده 18 آئین نامه اضافه گردد:
» این قبیل مستخدمین چنانچه در طول سال بعللی به میزان کمتر از تعطیلات فصلی استفاده نمایند ملزم می باشند با درخواست مرخصی ، مازاد مدت یکماه را در طول سال تحصیلی از مرخصی استحقاقی با رعایت مقررات این آئین نامه استفاده نمایند و چنانچه رئییس اداره یا معاون اداری و مالی وی بنا به مصالح اداری با درخواست مرخصی مزبور موافقت ننماید و بدینوسیله امکان استفاده از این مرخصی تا پایان سال تحصیلی برای فرد فراهم نگردد، این مرخصی برای سال بعد ذخیره خواهد شد. اجرای مفاد این ماده از تاریخ ابلاغ می باشد.
6- در ماده 20 بعداز عبارت » خدمت زیر پرچم » و » غیبت موجه » اضافه می شود.
7- متن زیر بعنوان تبصره ذیل ماده 21 اضافه می گردد:
تبصره – کارکنان غیر رسمی دستگاهها ی دولتی که طبق مقررات قانونی به استخدام رسمی پذیرفته می شوند ، چنانچه قبل از پذیرفته شده به استخدام رسمی ، حسب مقررات یا مفاد قرار داد استخدامی حاکم بر وضعیت خود حق استفاده از مرخصی استحقاقی را داشته و این مرخصی طبق همان مقررات قابل ذخیره شده بوده و ذخیره نیز شده باشد، پس از تبدیل وضع
می توانندبا رعایت مقررات این فصل از مرخصی ذخیره شده مذکور استفاده نمایند.
8- ماده 22 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 22- هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به اداره متبوع اطلاع دهد و در موارد کمتر از ده روز گواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد ده روز و بیشتر ، در پایان روز دهم به رئیس یا معاون واحد مربوطه » جهت ارجاع به کارگزینی ارسال دارد.
9- دو تبصره بشرح زیر به ماده 22 آئین نامه الحاق میگردد:
تبصره 1- در صورتی که دستگاه ذیربط پزشک معتمد در اختیار نداشته باشد، سازمانهای منطقای بهداشت و درمان استان مکلف به همکاری و معرفی پزشک معتمد از میان پزشکان سازمان خواهند بود.
تبصره 2- اگر مستخدم به یظر دستگاه ذیربط معترض باشد موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود و نظر این کمیسیون قطعی خواهد بود.
10-ماده 26 آئین نامه بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 26کمیسیون پزشکی حداقل مرکب از سه نفر پزشک خواهد بود که بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم و با توجه به نوع بیماری توسط سازمانهای منطقه ای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.
سازمانهای مذکور مکلفند در اسرع وقت کمیسیون را تشکیل ونتیجه را به دستگاه ذیربط اعلام نمایند.
10- ماده 31 آئین نامه بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 31- به بانوان باردار برای هر بار زایمان تا سه فرزند سه ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوریت با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می شود. معذوریت زایمان جزو مرخصی استعلاجی محسوب و تشخیص تاریخ شروع آن بعهده پزشک معالج خواهد بود.
12-تبصره الحاقی به ذیل ماده 37 بشرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره- اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با ارائه مدارک و به تشخیص مؤسسه متبوع خود نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشندحداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت سایر مقررات این فصل امکان پذیر خواهد بود.
13- تبصره –1 ماده 41 بشرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 1- فوق العاده هائی که در ایام مرخصی استعلاجی که از چهار ماه در یکسال تجاوز نکند و همچنین در ایام مرخصی استحقاقی حسب مورد قابل پرداخت است بشرح زیر است:
فوق العاده شغل موضوع ماده 38 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ضمن رعایت مقررات مربوط .
فوق العاده های موضوع بندهای ب، پ، ت، ج، چ، ح، خ، و د ماده 39 قانون استخدام کشوری.
قانون استخدام کشوری.
14- مواد 16،24،25،26،27،28 از متن آئین نامه حذف و شماره سایر مواد مذکور در آئین نامه بر این اساس اصلاح می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13087
تاریخ تصویب :
1368/09/05
تاریخ ابلاغ :
1368/11/10
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :