جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

شماره 43974 / ت 923 4/11/1368
وزارت بازرگانی

اکثریت وزراء عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در جلسه مورخ 11/10/1368 با توجه به اختیارات تفویضی موضوع تصویبنامه شماره 103950/ ت 908 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی تصویب نمودند.
تبصره زیر به بند یک مندرجات ذیل یادداشت فصل 17 جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1368 اضافه می گردد:
تبصره- صدور قند حبه در قبال ورود شکر توسط واحدهای تولیدی با موافقت سازمان قند و شکر وابسته به وزارت بازرگانی مجاز است.
این تصویبنامه در تاریخ 28/10/68 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13088
تاریخ تصویب :
1368/10/11
تاریخ ابلاغ :
1368/11/11
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :