جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

شماره 115654 / ت 941 - 5/11/1368
وزارت اموراقتصادی ودارائی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 15/9/1368 بنا به پیشنهاد شماره 1643 مورخ 14/5/1368 وزارت اموراقتصادی ودارائی و باستناد ماده 2 قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 13/9/1368 مجلس شورای اسلامی ، اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران را بشرح زیر تصویب نمودند.

فصل اول – کلیات
ماده 1- شرکت سهامی بیمه ایران که دراین اساسنامه شرکت نامیده می شود با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایـــــران و بیمه گری و قانون اداره امور شرکتهای بیمه ، طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد، که درموارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می باشد و درصورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند می گردد که در مقررات مزبور صراحتاً از شرکت سهامی بیمه ایران نام برده شده باشد. شرکت دارای شخصیت حقوقی و استفلال مالی است .
ماده 2- هدف و موضوع شکرت :
الف – هدف
ایجاد تأمین و اطمینان مورد نیاز جامعه از طریق انجام و تعمیم انواع بیمه های بازرگانی .
ب – موضوع
1- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیاء ، مسئولیت و اشخاص .
2- قبول بیمه های اتکائی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی .
3- واگذاری بیمه های اتکائی به موسسات بیمه داخلی یا خارجی .
شرکت می تواند طبق مقررات به هرنوع عملیات ( از جمله تأسیس شرکتهای فرعی ، خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها) که برای توسعه و پیشرفت موضوع شکت ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.
ماده 3- سرمایه شکرت چهار میلیارد و چهار میلیون (000ر000ر000ر4400 ) ریال است که به چهار صد هزار سهم ده هزارریالی با نام تقسیم شده است و کلیه سهام متعلق به دولت می باشد که غیرقابل انتقال است .
ماده 4- مرز اصلی شرکت تهران است ، شرکت می تواند نسبت به تأسیس یا انحلال شعب در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.
ماده 5- شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است .
فصل دوم – ارکان شرکت
ماده 6- شرکت دارای ارکان زیراست :
الف – مجمع عمومی
ب – هیئت مدیره
ج- مدیرعامل
د- بازرس قانونی
الف – مجمع عمومی
ماده 7- مجمع عمومی مرکب از وزراء اموراقتصادی ودارائی ، بازرگانی ، ورئیس سازمان برنامه وبرودجه می باشدکه ریاست مجمع عمومی با وزیر شرکت نگهداری و یک نسخه از آن برای هریک از اعضاء مجمع ارسال می گردد.
تبصره : رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت حضور می یابد و درصورت لزوم ، مدیرعامل و سایر اعضاء هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی د رجلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت .
ماده 9- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکمرتبه تشکیل می شود.
مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده به پیشنهاد هریک از اعضاء مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیئت مدیره و یا بازرس قانونی تشکیل شود .تشکیل جلسات مجمع عمومی بنا بر دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی و یا مدیرعامل خواهد بود .
مدیرعامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه دعوت کند و تاریخ تشکیل جلسه نمی تواند بیش از یکماه از تاریخ دعوتنامه تعیین گردد. در دعوتنامه دستور جلسه ، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد. هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی مطرح کرد مگرآنکه قبلاً جزو دستور قرارداده شده باشد.
ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیراست :
1- تعیین خط مشی کلی شرکت .
2- انتخاب مدیرعامل و سایر اعضاء هیئت مدیره .
3- انتخاب بازرس قانونی .
4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیئت مدیره ، ترازنامه حساب سود و زیان پس از استماع گزارش بازرس قانونی .
5- رسیدگی به برنامه و تصویب بودجه شرکت .
6- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول شرکت .
7- تصویب تشکیلات و آئین نامه های مالی و معاملات شرکت که از طرف مدیرعامل پس از تأیید هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
8- تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل ، اعضاء هیئت مدیره و حق لازحمه بازرس قانونی درچهار چوب مقررات مربوط.
9- پیشنهاد تغییرات سرمایه شرکت به هیأت وزیران .
10- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به درخواست هیئت مدیره در مورد تغییرات و اصلاحات در مفاد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت وزیران جهت تصویب .
11- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که بارعایت مفاد آن اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه قرارگرفته باشد.
12- اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس شعبه یا شعب درخارج از کشور به پیشنهاد هیئت مدیره .
ب – هیئت مدیره
ماده 11- هیئت مدیره از پنج نفر تشکیل می شود که با پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی از میان اشخاص صلاحیتداری که دراموربیمه یا مدیریت یا مالی یا اقتصاد یا حقوق متخصص باشند برای مدت 4 سال انتخــــــاب می گردند . انتخاب مجدد هریک از آنان برای دوره های بعد بلامانع است .
تبصره 1- مدیرعامل عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت می باشد.
تبصره 2- عزل هریک از اعضاء هیئت مدیره با پیشنهاد هریک از اعضاء مجمع عمومی و تصیوب مجمع مذکور خواهد بود.
تبصره 3- احکام انتصاب و عزل مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی توسط وزیر اموراقتصادی ودارائی صادر و ابلاغ می گردد.
تبصره 4- درصورت فوت یا استعفائ یا عزل یا ممنوعیت های قانونی هریک از اعضاء هیئت مدیره ، مجمع عمومی می بایست دراسرع وقت شخص دیگری را با رعایت مقررات ماده فوق انتخاب نماید.
تبصره 5- حداقل 3 نفر از اعضاء هیئت مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می نمایند.
ماده 12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضائ رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه نیز با اکثریت آراء اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود . این تصمیمات بصورت مکتوب تنظیم و به امضاء حاضرین درجلسه خواهد رسید.
استدلال نظر مخالف می بایست در ذیل صورتجلسه قید شود.
تبصره – جلسات هیئت مدیره با دعوت مدیرعامل تشکیل می گردد لکن هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند درخواست تشکیل جلسه هیئت مدیره را کتباًبه مدیرعامل تسلیم دارد. دراین صورت مدیرعامل موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته کتباً اعضاء را جهت تشکیل جلسه دعوت نماید.
ماده 13- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به قرارزیراست :
1- اجرای مصوبات مجمع عمومی .
2- بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه ، تشکیلات ، آئین نامه مالی واستخدامی ومعاملاتی شرکت واصلاحات آن که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می شود جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط.
3- اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد مدیرعامل در چهارچوب تشکیلات مصوب.
4- ارائه پیشنهاد تأسیس یا انحلال شعب درخارج از کشور جهت اخذ تصمیم مجمع عمومی .
5- اتخاذ تصمیم نسبت به قبول یا واگذاری نمایندگی در داخل یا خارج از کشور به پیشنهاد مدیرعامل
6- اتخاذ تصمیم نست به خرید یا فروش اموال غیر منقول و سرمایه گذاریهای شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .
7- اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه اتککائی سالانه شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .
8- تصویب آئین نامه های فنی و تعیین حدود اختیارات واحدهای شرکت در صدور بیمه نامه وپرداخت خسارت .
9- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بازیافتی خسارات .
10- تعیین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و اظهار نظر درخصوص مطالبات لاوصول جهت طرح در مجمع عمویم .
11- تصویب بودجه تفصیلی .
12- رسیدگی و اقدام نسبت به سازش و داوری در مورد دعاوی با رعایت مقررات مربوط .
13- تنظیم وتصویب سازمان و شرح وظایف واحدهای شرکت باتوجه به آئین نامه استخدامی و تصویب مقررات داخلی اداری.
14- برسی وتأیید ترازنامه و صورتحساب سود وزیان و تهیه گزارش عملکرد سالانه وارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی .
15- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه توزیع سود ویژه موضوع ماده 6 قانون اداره امور شرکتهای بیمه و آئین نامه اجرائی آن .
16- پیشنهاد تغییرات درسرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عموم ی.
17- اتخاذ تصمیم و یا اظهار نظر حسب مورد نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیرعامل مطرح گردد.
18- مدیرعامل
ماده 14- مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت است و بطورکلی اداره امور شرکت را عهده دار باشد.
ماده 15-وظایف و اختیارات مدیرعامل شرکت بشرح زیراست :
1 - سود وزیان شرکت وتسلیم آن به هیأت مدیره .
2 –تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت وتسلیم آن به هیأ ت مدیره .
3 – نمیاندگی شرکت درمقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و دادگاهها و سایر مراجع قضائی و غیرقضائی با حق توکیل تا یک درجه و سایر اختیارات مندرج در ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی.
4 – ارائه پیشنهاد در خصوص قبول و واگذاری بیمه های اتکائی به هیأت مدیره .
5 – تعیین برنامه های کار باتوجه به مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره .
6 –تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت طرح در هیأت مدیره .
7 – استخدام ، نصب و عزل و تعیین شغل کارکنان با رعایت مفاد آئین نامه استخدامی .
8 – مدیرعامل دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امورشرکت باتوجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه می باشد مگر در مواردی که به موج قانون و یا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت ارکان دیگر شرکت باشد.
تبصره – مدیرعامل می تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود رابه هریک از اعضاء هیأت مدیره ، ویا سایر کارکنان شرکت تفویض نماید.
د- بازرس قانونی
ماده 16- بازرس قانونی شرکت سازمان حسابرسی می باشد. بازرس قانونی حق دارد از کلیه امورشرکت اطلاع حاصل کند ولی حق دخالت در امورجاری شرکت را نخواهد داشت و اجرای وظایف وی نباید بهیچوجه مانع جریان عادی کار شرکت بشود.
ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرس قانونی خواهد شد. بازرس قانونی موظف است حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی ، گزار ش خودرا به هیئت مدیره و مجمع عمومی تسلیم نماید.
فصل سوم – مقررات مالی
ماده 17- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و حسابهای شرکت به تاریخ مذکور بیسته می شود.
ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت برطبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و سایر مقررات مربوطه تنظیم می گردد.
ماده 18-نامه ها واسناد تعهد آور شرکت بایستی به امضاء مدیرعامل و یا حداقل دو امضاء مجاز که توسط مدیرعامل تعیین می گرددباشد.
تبصره – امضاء چک و اوراق بهادار حداقل با دو امضاء و به ترتیبی که در آئین نامه مالی مشخص می گردد معتبر می باشد.
ماده 19- سود ویژه رکت پس از وضع اندوخته ها و مالیات وسایر کسور قانونی . به خزانه منتقل خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات مختلف
ماده 20- حداثر هرخطری که شرکت می تواند بیمه کند 20 درصد مجموع سرمایه ، اندوخته و ذخائر فنی به استثنائ ذخیره خسارت معوق شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آنکه شرکت برای مازاد برآن تحصیل بیمه اتکائی نماید.
تبصره – مجمع عمومی می تواند براساس پیشنهاد هیأت مدیه و تأیید شورای عالی بیمه بیست درصد ( 20%) مذکور دراین ماده را به حداکثر پنجاه درصد ( 50%) افزایش دهد.
ماده 21- مدیرعامل وسایر اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی می توانند قراردادهای متعارف بیمه با شرکت منعقد کنند.
ماده 22- مدیرعامل و سایر اعضائ هیئت مدیره نمی توانند در مدت تصدی خود بنحوی از انحاء درسایر شرکتها ومؤسسات بازرگانی دارای سمتی باشند. تدریس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، همچنین قبول سمتهای غیر موظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی یا شرکتها و مؤسساتی که شرکت در آن سرمایه گذاری کرده یا سهیم باشد به منظور انجام وظایف محوله مجاز است .
ماده 23- مدیرعامل و سایر اعضاء هیئت مدیره پس از خاتمه مدت مأموریت تا زمانی که جانشین آنها تعیین نشده است به خدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده 24- آئین نامه ها و مقررات موجود تازمانیکه براسا س این اساسنامه تغییر نرده است بقوت خود باقی خواهد بود.
معاو اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
13090
تاریخ تصویب :
1368/09/15
تاریخ ابلاغ :
1368/11/05
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :