جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

شماره 115652/ت 940 - 5/11/1368
وزارت امور اقتصادی ودارائی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 15/9/1368 بنا به پیشنهاد شماره 1643 مورخ 14/5/1368 وزارت امور اقتصادی ودارائی و باستناد ماده 2 قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 13/9/1368 مجلس شورای اسلامی ، اساسنامه شرکت سهامی بیمه آسیا را بشرح زیر تصویب نمودند.

فصل اول – کلیات
ماده 1- شرکت سهامی بیمه آسیا که دراین اساسنامه شرکت نامیده می شود با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری و قانون اداره امور شرکتهای بیمه ، طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد، که درموارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می باشد و درصورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که باسرمایه دولت تشکیل شده اند می گرددکه در مقررات مزبور صراحتاً از شرکت سهامی بیمه آسیا نام برده شده باشد .شرکت دارای شخصیت حقوقی و استفلال مالی است .
ماده 2- هدف و موضوع شرکت :
الف – هدف
ایجاد تأمین و اطمینان مورد نیاز جامعه از طریق انجام و تعمیم انواع بیمه هیا بازرگانی مورد نیاز جامعه .
ب – موضوع
1- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیاء ، مسئولیت و اشخاص .
2- قبول بیمه های اتکائی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی .
3- واگذاری بیمه های اتکائی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی .
شرکت می تواند طبق مقررات به هرنوع عملیات ( از جمله تذسیس شرکتهای فرعی ، خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها) که برای توسعه و پیشرفت موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.
ماده 3- سرمایه شرکت پانصد میلیون (000ر000ر500 ) ریال است که به پنجاه (50) هزار سهم ده هزارریالی با نام تقسیم شده است وکلیه سهام متعلق به دولت می باشد که غیرقابل انتقال است .
تغییرات سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 4- مررکز اسلی شرکت تهران است ، شرکت می تواند نسبت به تأسیس یا انحلال شعب در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.
ماده 5- شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است .
فصل دوم – ارکان شرکت
ماده 6- شرکت دارای ارکان زیراست :
الف – مجمع عمومی
ب- هیئت مدیره
ج- مدیرعامل
د – بازرس قانونی
الف- مجمع عمومی
ماده 7- مجمع عمومی مرکب از وزراء اموراقتصادی ودارائی ، بازرگانی ، ورئیس سازمان برنامه وبودجه می باشد که ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی ودارائی خواهد بود.
ماده 8- مجمع عمومی با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته وتصمیمات آن با اکثریت آرائ معتبراست . اصل صورتجلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت نگهداری و یک نسخه از آن برای هریک از اعضاء مجمع ارسال می گردد.
تبصره : رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق رأی د رجلسات مجمع عمومی شرکت حضور می یابد و درصورت لزوم . مدیرعامل و سایراعضاء هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی درجلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت .
ماده 9- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکمرتبه تشکیل می شود.مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیئت مدیره و یا بازرس قانونی تشکیل شود .
تشکیل جلسات مجمع عمومی بنا بردعوت کتبی رئیس مجمع عمومی و یا مدیرعامل خواهد بود.
مدیرعامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت 1پیشنهاد تشکیل جلسه دعوت کند وتاریخ تشکیل جلسه نمی تواند بیش از یکماه از تاریخ دعوتنامه تعیین گردد.در دعوتنامه دستور جلسه ، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذدکر خواهد شد . هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی مطرح کرد مگر ا“که قبلاً مجمع عمومی بشرح زیراست :
ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است :
1- تعیین خط مشی کلی شرکت .
2- انتخاب مدیرعامل و سایر اعضائ هیئت مدیره .
3- انتخاب بازرس قانونی .
4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیئت مدیره . ترازنامه حساب سود وزیان پس از استماع گزارش بازرس قانونی .
5- رسیدگی به برنامه و تصویب بودجه شرکت .
6- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول شرکت .
7- تصویب تسکیلات و آئین نامه های مالی ومعاملاتی شرکت که از طرف مدیرعامل پس ازتأیید هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
8- تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل ، اعضاء هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس قانونی درچهارچوب مقررات مربوط.
9- پیشنهاد تغییرات سرمایه شرکت به هیأت وزیران .
10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست هیئت مدیره در مورد تغییرات و اصلاحات در مفاد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت وزیران جهت تصویب .
11-اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد آن اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط دردستور جلسه قرارگرفته باشد.
12-اتخاذ تصمیم نسبت به تذسیس شعبه با شعب درخارج از کشور به پیشنهاد هیئت مدیره .
ب – هیئت مدیره
ماده 11- هیئت مدیره از پنج نفر تشکیل می شود که با پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی از میان اشخاص صلاحیتداری که درامور بیمه یا مدیریت یا مالی یا اقتصاد یا حقوق متخصص باشند برای مدت 4 سال انتخــــــاب می گردند . انتخاب مجدد هریک از آنان برای دوره های بعد بلامانع است .
تبصره 1- مدیرعامل عضو هیئت مدیره ورئیس هیئت مدیره شرکت می باشد.
تبصره 2- عزل هریک از اعضائ هیئت مدیره با پیشنهاد هریک از اعضاء مجمع عمومی و تصویب مجمع مذکور خواهد بود.
تبصره 3- احکام انتصاب و عزل مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی توسط وزیر اموراقتصادی ودارائی صادر و ابلاغ می گردد.
تبصره 4- درصورت فوت یا استعفائ یا عزل یا ممنوعیت های قانونی هر یک از اعضاء هیئت مدیره ، مجمع عمومی می بایست دراسرع وقت شخص دیگری را بارعایت مقررات ماده فوق انتخاب نماید.
تبصره 5- حداقل 3 نفر از اعضاء هیئت مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می نمایند.
ماده 12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضائ رسمیت می یابدو تصمیمات متخذه نیز با اکثریت آراء اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
این تصمیمات بصورت مکتوب تنظیم و به امضائ حاضرین درجلسه خواهد رسید.
استدلال نظر مخالف می بایست در ذیل صورتجلسه قید شود.
تبصره- جلسات هیئت مدیره با دعوت مدیر عامل تشکیل میگردد لکن هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند درخواست تشکیل جلسه هیئت مدیره را کتباً به مدیر عامل تسلیم دارد. در این صورت مدیر عامل موظف ا ست حداکثر ظرف مدت یک هفته کتباً اعضاء را جهت تشکیل جلسه دعوت نماید.
ماده 13- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به قرار زیر است:
1- اجرای مصوبات مجمع عمومی
2- بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه ،تشکیلات، آئین نامه مالی و استخدامی و معاملاتی شرکت و اصلاحات آن که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می شود جهت طرح و تصویب درمراجع ذیربط.
3- اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد مدیر عامل در چهار چوب تشکیلات مصوب
4- ارائه پیشنهاد تأسیس یا انحلال شعب در خارج از کشور جهت احذ تصمیم مجمع عمومی.
5- اتخاذ تصمیمنسبت به قبول یا واگذاری نمایندگی در داخل یا خارج از کشور به پیشنهاد مدیر عامل.
6- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا فروش اموال غیر منقول و سرمایه گذاریهای شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.
7- اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه اتکائی سالانه شرکت به پیشنهاد مدیر عامل .
8- تصویب آئین نامه های فنی و تعیین حدود اختیارات واحدهای شرکت در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت.
9- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به بازیافتی خسارات.
10-تعیین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و اظهار نظر در خصوص مطالبات لاوصول جهت طرح در مجمع عمومی.
11-تصویب بودجه تفصیلی.
12-رسیدگی و اقدام نسبت به سازش و داوری در مورد دعاوی با رعایت مقررات مربوط.
13-تنظیم و تصویب سازمان و شرح وظایف واحدهای شرکت با توجه به آئیننامهاستخدامی و تصویب مقررات داخلی اداری.
14-بررسی و تأیید ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی.
15-اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه توزیع سود ویژه موضوع ماده 6 قانون اداره امور شرکتهای بیمه و آئین نامه اجرائی آن.
16-پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی.
17- اتخاذ تصمیم و یا اظها نظر حسب مورد نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل مطرح گردد.
ج-مدیر عامل
ماده 14- مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت است و بطور کلی اداره امور شرکت را عهده دار باشد.
ماده 15- وظایف و اختیارات مدیر عامل شرکت بشرح زیر است:
1- اجرای مصوبات محمع عمومی و هیئت مدیره.
2- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره.
3- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و دادگاهها و سایر مراجع قضائی و غیر قضائی با حق توکیل تایک درجه و سایر اختیارات مندرج در ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی.
4- ارائه پیشنهاد در خصوص قبول و واگذاری بیمه های اتکائی به هیئت مدیره.
5- تعیین برنامه های کار با توجه به مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره.
6- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت طبرح در هیأت مدیره.
7- استخدام ، نصب و عزل وتعیین شغل کارکنان با رعایت مفاد آئین نامه استخدامی.
8- مدیر عامل دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت با توجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه می باشد مگر در مواردی که به موجب قانون و یا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاکحیت ارکان دیگر شرکت باشد.
تبصره- مدیر عامل میتواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیئت مدیره،ویا سایر کارکنان شرکت تفویض نماید.
د- بازرسی قانونی
ماده 16- بازرس قانونی شرکت سازمان حسابرسی می باشد.بازرس قانونی حق دارد از کلیه امور شرکت اطلاع حاصل کند ولی حق دخالت در امور جاری شرکت را نخواهد داشت و اجرای وظایف وی نباید بهیچوجه مانع جریان عادی کار شرکت بشود.
ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرس قانونی خواهد شد. بازرس قانونی موظف است حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی ، گزارش خود را به هیئت مدیره و مجمع عمومی تسلیم نماید.
فصل سوم- مقررات مالی
ماده 17- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و حسابهای شرکت به تاریخ مذکور بسته می شود.
ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت بر طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وسایر مقررات مربوطه تنظیم م گردد.
ماده 18- نامه ها و اسناد تعهد آور شرکت بایستی به امضاء مدیر عامل و یا حداقل دو امضاء مجاز که توسط مدیر عامل تعیین میگردد باشد.
تبصره – امضاء چک و اوراق بهادار حداقبل با دو امضاء و به ترتیبی که در آئین نامه مالی مشخص می گردد معتبر می باشد.
ماده 19- سود ویژه شرکت پس از وضع اندوخته ها و مالیات و سایر کسور قانونی ،به خزانه منتقل خواهد شد.
فصل چهارم- مقررات مختلف
ماده 20- حداکثر هر خطری که شرکت می تواند بیمه کند 20 درصد مجموع سرمایه ، اندوخته و ذخائر فین به استثناء ذخیره خسارت معوق شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آنکه شرکت برای مازاد بر آن تحصیل بیمه اتکائی نماید.
تبصره – مجمع عمومی می تواند بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید شورای عالی بیمه بیست درصد (20 % ) مذکور در این ماده را به حداکثر پنجاه درصد ( 50 % ) افزایش دهد.
ماده 21- مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی می توانند قراردادهای متعارف بیمه با شرکت منعقد کنند.
ماده 22- مدیر عامل وسایر اعضاء هیئت مدیره نمی توانند در مدت تصدی خود بنحوی از انحاء در سایر شرکتها و مؤسسات بازرگانی دارای سمتی باشند، تدریس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، همچنین قبول سمتهای غیر موظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی یا شرکتها و مؤسساتی که شرکت در آن سرمایه گذاری کرده یا سهیم باشد به منظور انجام وظایف محوله مجاز است.
ماده 23- مدیر عامل و سایر اعضاء هیئت مدیره پس از خاتمه مدت مأموریت تا زمانی که جانشین آنها تعیین نشده است به خدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده 24- آئین نامه ها و مقررات موجود تا زمانیکه بر اساس این اساسنامه تغییر نکرده است بقوت خود باقی خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی.

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
13090
تاریخ تصویب :
1368/09/15
تاریخ ابلاغ :
1368/11/15
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :