جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

شماره 117822 - 24/11/1368
وزارت فرهنگ واموزش عالی

هیأت وزیران درجلسه مورخ 3/4/1368 بنا به پیشنهاد شماره 2513/895/72 مورخ 7/2/1368 وزارت فرهنگ و آموزش عالی تصویب نمودند:
مدت 6 ماه مهلت مندرج در ماده یک آئین نامه اجرائی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نییاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 23/9/1365 به یکسال افزایش می یابد.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13101
تاریخ تصویب :
1368/04/03
تاریخ ابلاغ :
1368/11/30
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :