جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

شماره 23700

فصل اول – کلیات و تعاریف
ماده 1- عملیات مالی عبارت از کلیه فعالیتهایی است که قابل سنجش با معیار پول باشد.
ماده 2- مدارک مالی به مستنداتی اطلاق می شود که حاوی جزئیات مربوط به کیفیت و کمیت عملیات مالی باشد.
ماده 3- پردازش یا سیستم مالی عبارت از کلیه فعالیتهایی است که بمنظور طبقه بندی ، ثبت و نگهداری عملیات و مدارک مالی صورت می گیرد و منجربه تهیه صورتها و گزارشهای مالی و یا متکی به مدارک مالی می گردد.
ماده 4- حسابرسی داخلی عبارت از بررسی و ارزیابی فعالیتهای بنیاد طبق ضوابط و استانداردهای معین و متداول به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات مالی و ارائه پیشنهاد درجهت بهبود روشهای مالی می باشد.
ماده 5- ارزیابی مدیرت به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که درجهت مطالعه سیستم های عمومی ، اجائی ، فنی ، مالی و کنترلهای داخلی صورت می گیرد تا ضمن تعیین کارآئی سیستم ها و مدیران بنیاد ، نکات مربوط به اتخاذ سیاستهای مناسب و استمرار بهبود روندهای اجرائی را در قالب گزارشها و پیشنهادها به سرپرست مرکز بنیاد ارائه نماید.
ماده 6- عملیات مالی شامل انجام مراحل قبول تعهدات مالی و تبادل پول و انتفاع می باشد که براساس مفاد اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طریق تفویض اختیار ، توسط مسئولین ذیربط و در چارچوب آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب صورت می گیرد.
ماده 7- مدارک و مستندات مربوط به عملیات مالی باید برسب مورد براساس جزئیات مندرج در آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب تهیه شود .
ماده 8- فعالیتهای مربوط به طبقه بندی، ثبت و نگهداری مدارک مالی در هر مورد باید براساس دستورالعملها و سیستم های مالی صورت پذیرد وسیستم های تهیه شده پس از تصویب سرپرست مرکز بنیاد قابل اجراء خواهد بود.
ماده 9- انتخاب و تدوین سیستم های مالی باید بنحوی صورت گیرد که دستیابی به نکات و اهداف مشروحه ذیل را امکان پذیر و تسهیل نماید.
الف- حصول اطمینان از این امر که تمامی جزئیات مربوط به کلیه عملیات مالی بنیاد در چار چوب مقررات و مصوبات شورای مرکزی و یا سرپرست مرکز بنیاد صورت گرفته و در قالب مدارک مالی بطور کامل و دقیق به مسئولین مالی گزارش می گردد. توضیحاً این امر از طریق صدور دستورالعملهای مربوط به نحوه تهیه و گردش نسخ مختلف مدارک مالی صورت گیرد.
ب – طبقه بندی و تفکیک وظایف هریک از مشاغل مربوط به امورمالی بنحوی که ضمن حفظ ارتباطات لازم ، از تداخلات سوء ویا بیمورد جلوگیری بعمل آید.
ماده 10- سیستم حسابداری مالی بنیاد مسکن انقالب اسلامی برمبنای اصول متداول حسابداری دو طرفه و به روش « تعهدی تعدیل شده » استوار می باشد. اطلاق روش « تعهد تعدیل شده » بدین معنی است که :
الف – ارقام مربوط به هزینه های و پرداختها به مجض احتمال و یا قطعیت وقوع باید در سرفصل ها و حسابهای مربوط ثبت شود.
ب – ارقام مربوط به منابع مالی و درآمدها تنها پس از تحقق کامل به سرفصل ها و حسابهای مربوط منظور شود.
ماده 11- سیستم حسابداری صنعتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید براساس شناسائی ، دقیق تمامی عوامل قیمت تمام شده به تفکیک هریک از فعالیتها و مراکز جذب هزینه اعم از ساخت و ساز واحدهای مسکونی و یا تجاری ، تولید مصالح ، ارائه خدمات و پایگاه ماشین آلات صورت می گیرد. این امر باید از طریق صدور دستورالعملهای متناسب با انواع فعالیتهای بنیاد در موارد مشروحه ذیل انجام پذیرد:
الف- نحوه شناسائی و ثبت هزین های مستقیم هریک از انواع فعالیتها براساس سیستم و روشهای حسابداری صنعتی .
ب – نحوه شناسائی . تسهیم و ثبت سهم مناسبی از هزینه های سربار قابل تخصیص به هریک از فعالیتها براساس سیستم و روشهای حسابداری صنعتی
ماده 12- حسابداری مدیریت در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبتنی بر بکارگیری روشهای متداول بمنظور تسهیل تصمیم گیری برای مدیران و مسئولین می باشد. این امر باید از طریق تدوین دستورالعملهای اجرائی در جهت نیل به نکات و اهداف مشروحه ذیل صورت گیرد.
ب- تعیین و پیشنهاد را ه حلها باتوجه به کلیه منابع اطلاعاتی موجود و در نظر گرفتن امکانات قابل دستیابی .
ماده 13- کلیه ارقام و اطلاعات مندرج در مدارک مالی باید براساس سیستم خای حسابداری و کنترل مالی و از طریق صدور اسناد حسابداری ، طبقه بندی و تلخیص گردند.جزئیات مربوط به چگونگی فرمهای قابل استفاده جهت تنظیم اسناد حسابداری ،نحوه طبقه بندی و تشخیص صحیح سرفصل ها و حسابهای مرتبط با اقلام مندرج در مدارک مالی و چگونگی تنظیم و ممیزی اسناد حسابداری صادر شده باید مطابق با دستورالعملهای اجرائی مصوب باشد.
ماده 14- کمیت و کیفیت هریک از اقالم مندرج در اسناد حسابداری باید براساس قوانین و مقررات مالی و تجاری ، عرف حسابداری و دستورالعملهای اجرائی در دفاتر مالی ثبت گردد.
ماده 15- صورتسابهای مالی باید براساس طبقه بندی و تلخیص مانده حسابهای دفاتر مالی طبق اصول متداول حسابداری و دستروالعملهای اجرائی تهیه گردد. انواع مختلف صورتحسابهای مالی خاص ومقاطع زمانی تهیه هر یک ، از طریق ابلاغ بخشنامه های اجرائی تعیین خواهد شد لیکن تهیه صورتحسابهای نهایی مشروحه ذیل در پایان هریک از دوره های مالی سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجباری است .
الف – تراز آزمایشی بصورتی که حاوی گردش ارقام ثبت شده و مانده هر یک از سرفصل ها و حسابهای دفاتر مالی در مقطع زمانی تهیه این صورت مالی باشد.
ب – صورتحساب تولید و عملکرد که شامل قیمت تمام شده و بهای واگذاری و یا فروش هریک از مستحدثات و یا محصولات تولیدی بوده و نهایتاً انتفاع و یا سود ناویژه حاصل از عملیات ساخت و ساز و یا تولید را منعکس نماید.
ج- صورتحساب افزایش و کاهش درآمد به هزینه بنیاد و یا سود و زیان کارگاههای تولیدی و بانک ماشین آلات که باید به نحوی تهیه شود تاضمن انعکاس انتفاع و یا سود ناویژه و در آمدها و هزینه های عمومی بطور تفکیک شده ، نشان دهنده انتفاع و یا سود ویژه حاصل از عملکرد مربوط به دوره مالی مورد نظر باشد.
د- ترازنامه که مشتمل بر صروت طبقه بندی شده مانده حسابهای دائمی استخراج شده از دفاتر مالی اعم از انواع دارایی های ثابت و جاری ، بدهی ها و ارزش ویژه در مقطع زمانی پایان دوره مالی مورد نظر می باشد.
تبصره – محاسبه ذخیره استهلاک سالانه برای دارائیهای ثابت براساس نرخها و روشهای مستقیم و یا نزولی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و یا دستور العمل مصوب سرپرست مرکز بنیاد صورت می گیرد.
هـ – صورت تغییرات در وضعیت مالی باید با استفاده از روشهای متداول در جهت طبقه بندی و مقایسه مانده حسابها درابتدا و پایان دوره مالی مورد نظر بنحوی تهیه شود تا منابع و مصارف وجوه نقدینگی اصل از عملیات را به تفکیک و برای دوره مالی مورد نشرشان دهد.
تبصره 1- کلیه صورتحسابهای مالی فوق الذکر برحسب مورد باید همراه با یادداشتهای پیوست و توضیحات کافی در مورد ماهیت اقلام تهیه گردد.
تبصره 2- مدیران امورمالی و خدمات پشتیبانی بنیاد استانها موظف هستند، صورتحسابهای مالی مربوط به دوره های مالی سالانه را تهیه ، امضاء و به سرپرست بنیاد استان ذیربط ارائه نمایند.
تبصره 3- سرپرست های بنیاد استانها موظف هستند صورتحسابهای مالی سالانه را امضاء و همراه با اظهار نظر شورای بنیاد استان حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از پایان هرسال به مرکز بنیاد ارسال نمایند.
تبصره 4- حوزه معاونت مالی واداری موظف است نظارتهای لازم را بطور مستمر در جهت حصول اطمینان از صحت عملکرد مالی بنیاد استانها اعمال نموده و پیگیریهای مقتضی جهت وصول بموقع صورتحسابهای مالی سالانه از بنیاد استانها را بعمل آورد.
تبصره 5- حوزه معاونت مالی واداری مکلف است صورتخای مالی سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را با رعایت این آئین نامه و دستروالعملهای تلفیق حسابها تهیه و حداکث ظرف مدت دو ماه پس از دریافت صورتهای مالی سالانه بنیاد استانها و واحدهای تابعه و وابسته به سرپرست مرکز بنیاد ارائه نماید.
تبصره 6- سرپرست مکز بنیاد موظف است پس از تهیه صورتحسابهای تلفیقی سالیانه ، آنها را همراه با یک نسخه از گزارش فعالیتهای بنیاد به ریاست شورای مرکزی و بازرسان منصوب از سوی شورای مرکزی ارسال دارد و دعوت لازم را جهت تشکیل شورای مرکزی به منظور تصویب آنها بعمل آورد.
تبصره 7- بازرسان موظف هستند گزارش رسیدگی به عملکرد بنیاد را لااقل 10 روز قبل از تشکیل شورا به دبیرخانه شورای مرکزی تسلیم نمایند.
ماده 16- بررسی و اظهار نظر نسبت به فعالیتهای بنیاد و ارائه پیشنهادهای مربوط به بهبود روشها مستقیماً تحت نظر سرپرست مرکز بنیاد و توسط دفتر حسابرسی و ارزیابی مدیرت با استفاده از کارکنان این دفتر و یا خرید خدمت از افراد و مؤسسات انجام می گیرد.
ماده 17- فعالیتهای مربوط به ارزیابی مدیریت در قالب شرح وظایف و ساختار سازمانی توسط دفتر حسابرسی و ارزیابی مدیرت با استفاده از کارکنان مربوط و یا خرید خدمت از افراد و موسسات انجام می شود و گزارشها و پیشنهادهای تهیه شده به سرپرست بنیاد ارائه می گردد تاپس از تصویب جهت اجراء به مسئولین و مدیران ذیربط ابلاغ شود.
فصل دوم – بودجه
ماده 18- بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیش بینی کلیه عواید و سایر منابع تأمین اعتبار وبرآورد هزینه برنامه های و عملیات معین وسایر پرداختها برای مدت یکسال شمسی ( از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال ) است که به تصویب شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رسیده باشد.
ماده 19نظام بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برمبنای « بودجه برنامه ای » استوار است و این بودجه اهداف بنیاد را در قالب برنامه های سالانه ، میان مدت ، بلند مدت و در چارچوب فعالیتهای مشروحه ذیل تعیین می کند.
الف – برنامه « تولید انبوه مسکن ».
ب – برنامه « عمران روستائی ».
ج- برنامه « بازسازی مناطق آسیب دیده ».
د- برنامه « تولید مصالح ساختمانی ».
هـ – برنامه « سایر طرحها» شامل ایجاد بانک ماشین آلات، توسعه و ایجاد واحدهای اداری ، تحقیقات و مطالعات ایجاد و استقرارسیستم ها و نظایر آنها.
ماده 20- بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سالانه فقط یکبار و بطوریکه حاوی تمام هزینه های و درآمدها اعم از درآمدهای اتفاقی و هزینه های اتفاقی باشد تهیه می شود. درآمدها و هزینه های منظور شده دربودجه باید از لحاظ اقتصادی تعادل داشته باشد و تمام درآمدها وهزین های بنیاد را دربرگیردوبه منظور پیشرفت برنامه های و تحصیل حداکثر استفاده از نیروی انسانی و سایر منابع دارای انعظاف باشد.
ماده 21- در تهیه وتنظیم بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تعادل های اساسی اقتصادی کشور از قبیل سیاستهای ارزی ، وضع اشتغال و بازار کار و سیاستهای استفاده از منابع بانکی در نظر گرفته شود.
ماده 22- کلیه درآمدهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تماماً به حساب خزانه بنیاد واریز شود و بنیاد استانها و سایر مؤسسات وابسته برای هزینه های خود دخواست وجه از خزانه بنیاد بنمایند.
ماده 23 – در پایان سال مالی کلیه موجودیهای بانکی بنیاد استانها وسایر مؤسسات تابعه ، باستثنای پیش دریافت ها . مشارکت با بانک ها و باید به حساب خزانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واریز گردد.
ماده 24- برنامه ریزی و تنظیم بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طریق مراحل مشروحه ذیل صورت می گیرد:
الف – برنامه ریزی
ب – طرح ریزی
ج- تهیه ، تنظیم و تصویب بودجه
د- اجرای بودجه
هـ- گزارش های مالی و عملیاتی
و- ممیزی و ارزشیابی
ز- تجزیه و تحلیل سیستماتیک
ماده 25- تهیه برنامه های سالانه ، کوتاه مدت و بلند مدت بنیاد براساس اهداف مندرج در اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با درنر گرفتن و تعیین سیاستها و اولویت ها برای تجهیز و بکارگیری منابع و انشای خط مشی ها ی اجرائی واداری صــورت میگیرد .
ماده 26- طرح ریزی شامل تعیین ، تجزیه و تحلیل و انتخاب برنامه ها ، فعالیتها و طرحها دریک زمان محدودتر همراه با برآورد منابع امورمالی برای نیل به اهداف برنامه ریزی شده می باشد.
ماده 27- مراحل تهیه ، تنظیم و تصویب بودجه بشرح ذیل است :
الف – ارسال بخشنامه ها، فرمها و دستورالعمل تنظیم بودجه به بنیاد استان و سایر مؤسسات وابسته.
ب –تشکیل کمیته تدوین بودجه دراستان با مسئولیت سرپرست استان و عضویت مدیران فنی و مهندسی ، مالی و خدمات پشتیبانی ، امورتولیدی و کارشناس آمار وبودجه.
ج- تهیه وتنظیم بودجه بنیاد استان و سایر مؤسسات وابسته توسط کمیته تدوین بودجه.
د- اظهار نظر شورای هماهنگی طرحها و برنامه های بنیاد استان در مورد بودجه تنظیم شده .
هـ- اظهار نظر شورای بنیاد استان درمورد بودجه تنظیم شده .
و- ارسال بودجه تنظیم شده به حوزه معاونت اقتصادی و خدمات مدیریت .
ز- بررسی اولیه بودجه ارسالی از استانها و سایر مؤسسات وابسته در حوزه معاونت اقتصادی و خدمات مدیریت .
ح- رفع نقایص احتمالی از طریق عودت بودجه تنظیم شده به استانها و سایر موسسات ذیربط.
ط- ارجاع بودجه تنظیم شده و منطبق با ضوابط ، به کمیته برنامه ر یزی و بودجه مرکز بنیاد جهت بررسی .
ی – بررسی بودجه بنیاد استانها، بودجه مرکز بنیاد و مؤسسات ذیربط با حضور سرپرست ها و مدیران بنیاد استانها ، مرکز بنیاد ومدیران مؤسسات تابعه.
ک – بررسی وتأیید تلفیق شده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شورای برنامه ریزی .
ل – ارائه بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت بررسی وتصویب به سرپرست مکز بنیاد چجهت طرح در شورای مرکزی بنباد .
م- تصویب بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شورای مرکزی بنیاد
ن-ارسال آن قسمت از اعتبارات که باید از منابع عمرانی دولت تأمین شود به سازمان برنامه وبودجه
ماده 28- قبل از آنکه بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مرحله اجراء در اید اقدامات مشروحه ذیل باید انجام شود.
الف – ابلاغ بودجه از طریق امضائ بودجه مصوب شورای مرکزی توسط سرپرست مرکز بنیاد به بنیاد استانها، حوزه های معاونت بنیاد و سایر مؤسسات وابسته صورت می گیرد.
ب – تخصیص اعتبار جاری عبارت از تقسیط اعتبارات مصوب به فواصل زمانی سه ماهه میباشد واز طرف حوزه معاونت اقتصادی وخدمات مدیریت تهیه وابلاغ می گردد.
ج- امضاء و مبادله موافقتنامه که شامل شرح عملیات هر فعالیت و یا طرح ، اعتبارات شرایط خاص و پیش بینی پیشرفت عملیات با سازمان برنامه وبودجه می باشد وتوسط حوزه معاونت مالی وادرای انجام می گردد.
ماده 29- تعاریف والزامات قانونی اجرائی مالی بودجه به شرح زیراست :
الف- مواد هزینه نوع هزینه را درداخل بودجه ویا قسمتی از عملیات بنیاد رامشخص می کند.
ب- تخصیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا وخدمات وسایر پرداختها که تحصیل ویا انجام آن برای نیل به اهداف بنیادضرورت دارد .
ج- تأمین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام و یا قمستی از اعتبار برای هزینه معین .
د- تعهد عبارت از الزاماتی بر ذمه بنیاد است که ناشی از تحویل کالا یا انجام خدمت ، اجرای قراردادها و احکام صادر شده از سوی مراجع قانونی ذیصلاحیت می باشد.
هـ- تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته .
و- حواله سندی است که وسیله پرداخت از محل اعتبارات مربوط میباشد و برعهده مدیرمالی و یا ذیحساب دروجه ذینفع صادر می شود.
ز- درخواست وجه سندی است که ذیحساب ویا مدیرمالی برای پرداخت حواله های صادر شده از محل اعتبارات بودجه مصوب صادر می کند.
ح- هزینه عبارت است از پرداختهایی که به ذینفع در قبال انجام تعهد ویا هرعنوان دیگری که در بودجه مصوب بنیاد منظور شده است صورت می گیرد.
ط- درآمدها و دریافت های عبارت است از مبالغی که به موجب قوانین ، مقررات و دستورالعملها توسط مرکز بنیاد ویا بنیاد استانها و یا سایر مؤسسات تابع تحصیل می شودویا از محل اعتبارات عمرانی به منظور اجرای طرحهای مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص می یابد.
ی- تنخواه گردان عبارت از وجهی است که خزانه بنیاد از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و یا تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب ویا مدیرمالی قرار میدهد تا درقبال حواله های صادر شده واریز وبا صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.
ک- تنخواه گردان پرداخت عبارت از وجهی است که از محل تنخواه گردان امورمالی از طرف ذیحساب و یا مدیرمالی برای انجام پاره ای از هزینه های جزئی دراختیار جمعدار قرارمی گیرد تا بتدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارد. درهرصورت درهرزمان مقدار وجهی که دراختیار جمعدار قرارمی گیرد نبایستی از مبلغ تنخواه تجاوز نماید.
ل- پیش پرداخت عبارت از پرداختی است که از محل اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت گیرد .
م- علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت گیرد.
ن – مدیرامورمالی و خدمات پشتیبانی بنیاد استان مأموری است که از طرف سرپرست بنیاد استان تعیین و پس از تأیید صلاحیت وی از هر جهت و هر بابت توسط کمیته سازمانی بنیاد استان و تصویب انتصاب او ازجانب کمیته سازمانی مرکزی بنیاد ، به موجب حکم معاون مالی واداری برای اداره امور حسابداری بنیاد استان ذیربط و نگاهداری حساب و حفظ اسناد ، وجوه نقد ، سپرده ، اوراق بهادار ودفاتر مربوط به این سمت منصوب می شود.و بعنوان جمعدار ذیحساب از لحاظ اعتبارات عمرانی نیز محسوب می گردد.
س- جمعدار مإموری است که باموافقت ذیحساب ویا مدیرامورمالی با حکم سرپرست بنیاد به منظور انجام امورمالی نقدی و جنسی به این سمت منصوب می شود.
ماده 30- حوزه معاون مالی و اداری موظف است که درصدی از بودجه مصوب سالانه که به تصویب سرپرست بنیاد می رسد بعنوان تنخواه گردان تأمین و دراختیار بنیاد استانها و یا مؤسسات تابعه قراردهد.
ماده 31- هرگاه درجریان سال مالی تغییری در ارقام بودجه ضروری باشد به شرح ذیل عمل خواهدشد:
الف – در صورتی که تغییر ارقام متضمن افزایش اعتبار ویا تحصیل اعتبار جدید باشد بودجه متمم تنظیم و برای تصویب به شورای مرکزی بنیاد ارائه می شود.شورای مرکزی می تواند اختیارات خود را دراین زمینه به سرپرست بنیاد تفویض نماید.
ب- درصورتی که تغییر در ارقام محدود به نقل وانتقل اعتبار در داخل جمع اعتبارات بودجه باشد بودجه اصلاحی تهیه و پس از تصویب سرپرست مرکز بنیاد و یانماینده وی اجرائ خواهدشد.
ماده 32- در بودجه بنیاد مسکن اتقلاب اسلامی درآمدها از دریافت اعتبارات بانکی به طور جداگانه طبقه بندی می شود.
ماده 33- منابع درآمدها و دریافتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طبق بندهای مشروحه ذیل طبقه بندی می شود.
1- حساب100 حضرت امام قدس سره الشریف .
2- دریافت اعتبار از بودجه کل کشور .
3- درآمدهای تحصیل شده از فروش واحدهای مسکونی تولید انبوه ویا تجاری .
4- دریافت اعتبار از بانک در قالب مشارکتهای مدنی و یا حقوقی.
5- درآمد حاصل از فروش محصولات اصلی وفرعی .
6- درآمدهای حاصل از سود ویژه دیگر برنامه ها ازقبیل کارگاههای تولید مصالح ، بانک ماشین آلات و نظایر آنها.
7- درآمدهای حاصل از اجرای واگذاری و آماده سازی زمین مسکونی در روستاها.
8- خودیاری اهالی روستاها.
9- اقساط دریافتی بابت فروش مسکن و یا وامهای اعطاء شده در گذشته .
10-در آمدهای حاصل از محل اجاره بهای واحدهای مسکونی ، تجاری و سرقفلی .
11-درآمدهای حاصل از ارائه خدمات فنی از قبیل تهیه نقشه ، مطالعات فنی و غیره .
12- درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات .
13 – درآمدحاصل از ارائه خدمات راه اندازی ماشین آلات .
14- درآمدهای اتفاقی از قبیل فروش دارائیهای اسقاط و نظایر آن.
15- درآمدهای حاصل از کمکهای غیرنقدی مردم ( هبه) .
16- کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان .
ماده 34- هزینه ها در بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برحسب انواع برنامه ها وبه « فصول» مختلف طبقه بندی می شود.
هریک از فصول هزینه در برگیرنده تعدادی « ماده هزینه » است که در بخشنامه بودجه هرسال پیش بینی می گردد.
ماده 35- فصول هزینه ها باتوجه به برنامه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عبارتنداز :
فصل هزینه های جاری
فصل هزینه های برنامه ای
فصل هزینه های سرمایه
ماده 36- گزارشهای مالی وعملیاتی شامل جمع آوری اطلاعات حاصله از فرمهای تکمیل شده براساس دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه و صورتهای مقایسه ای مربوط به بودجه پیش بینی شده وارقام قطعی است که باید در پایان دوره های تعیین شده تهیه و دربرگیرنده اطلاعات مشروحه ذیل باشد:
الف – آمار هریک از برنامه ها به تفکیک طرحها
ب- درآمدهای قطعی
ج- هزینه های قطعی
ماده 37- ممیزی بودجه عبارت است از کنترل اقدامات مالی د رقالب بودجه مصوب ( کنترل بودجه ) و مقررات موجود که باید از طریق اعمال رسیدگی های مستمر وبه منظور حصول اطمینان از تطابق آنها صورت گیرد.
ماده 38- ارزشیابی عبارت است از تطبیق عملیات انجام شده با اهداف وبرنامه های اجرائی که باید از طریق اندازه گیری آثار و منابع حاصله از اجرای فعالیتها و به منظور تعیین میزان و چگونگی صرفه و صلاح بنیاد در اجرای عملیات مختلف انجام گردد.
ماده 39- تجریه وتحلیل سیستماتیک کلاً به منظور حصول امکان انتخاب مناسب ترین ، ارزان ترین و موثرترین راه جهت نیل به مقاصد مندرج در بودجه برنامه ای انجام می شود . این امر باید از طریق تعیین ضوابط و استانداردهای لازم جهت شناسائی میزان مطلوبیت نتایج حاصل از عملکرد و با استفاده از عوامل مشروحه ذیل صورت گیرد :
الف – تعیین « هزینه – منفعت »
ب – تعیین «نرخ برگشت سرمایه »
ج- تعیین « هزینه – مؤثریت »
د- تعیین « آثار متقابل و جایگزینی »
هـ – ارزشیابی کارآیی راههای انتخاب شده »
و- بررسی امکانات مختلف در جهت نیل به اهداف
فصل سوم – مقررات هزینه کرد
ماده 40- پیش پرداختها در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهدوجهی پرداخت شود ویا درمواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور سرپرست بنیاد و یا مقام مجاز از طرف وی در مرکز و سرپرست بنیاد استان یا مقام مجاز از طرف وی دراستانها و یا بالاترین مقام و یا جانشین وی درسایر مؤسسات و شرکتهای وابسته مبالغ لازم برابر مقررات به عنوان پیش پرداخت تأدیه می گردد تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته به حساب قطعی منظور واقع شود.
به طور کلی پیش پرداخت در مورد ذیل در حدود اعتبارات مصوب و در صورت ضرورت قابل پرداخت است .
الف- وجوه مربوط به هزینه مأموریت موقت تا حداکثر یکماه
ب – وجوهی که برطبق قراردادهای منعقده و یا براساس مذاکرات ویا اجازه مقامات مجاز ذیربط باید تأدیه گردد.
ج- وجوهی که بابت خرید پرداخت می شود.
د- مساعده حقوق ومزایای کارکنان
هـ- حقوق ومزایا ی ایام مرخصی استحقاقی
ماده 41- پیش پرداختهای فوق الذکر بشرح زیر تسویه می شوند:
پیش پرداخت موضوع بند « الف » حداکثر تا یکماه پس از خاتمه مأموریت
پیش پرداختهای موضوع بند « ب » و « ج » به ترتیبی که درقرارداد ویا پیش فاکتور قید شده است .
پیش پرداختهای موضوع بند « د » و «هـ» در موقع پرداخت قطعی
ماده 42- اجازه مسئولین مختلف برای دستور پرداخت هزینه ها در حد و اختیاری است که از طرف سرپرست بنیاد در مرکز و سرپرستان بنیاد استانها در استانها و مدیران موسسات ، کارگاههای تولیدی و شرکتهای وابسته در حیطه اختیارات خود به آنهاتفویض می شود.
مادده 43- سپرده های دریافتی عبارت است از :
الف – وجوهی که طبق مقررات و به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق بنیاد دریافت می گردد واسترداد ویا ضبط آن برابر مقررات و قراردادهای مربوط میباشد.
ب- وجوهی که به موجب قرارداد و با احکام صادره از طرف مراجع قضائی ، از اشخاص حقیق یا حقوقی دریافت می گردد، به موجب قراردادها و احکام مراجع مذکور کلاً و یا بعضاً قابل استرداد میباشد.
تبصره – وجوهی که توسط بنیاد به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه ، حق اشتراک و نظائر آ ن از اشخاص دریافت می شودسپرده تلقی نمی گردد.
ماده 44- کلیه دریافتیهای بنیاد استان از محل درامد حاصل از ارائه خدمات ، مطالبات اشخاص ، کمک ها ، باز پرداخت اقساط واگذاریهای گذشته وام ، افزایش سرمایه ، عواید حاصل از تولید و عواید حاصل از ساخت – ساز و 0000 باید به حساب خزانه بنیاد واریز شود، از وجوه حاصل از دریافتهای فوق الذکر هیچگونه پرداختی به صورت مستقیم مجاز نمی باشد.
ماده 45 – کلیه پرداختهای بنیاد اعم از هزینه ، پرداخت به بستانکاران ، خرید کالا و یا خرید خدمت توسط امورمالی واحد ذیربط وبا رعایت بودجه مصوب و با شرایط و بشرح زیر انجام خواهد شد.
الف- کلیه پرداختها از بابت هزینه ها ، بستانکاران ، خریدها و 000 به وسیله چک و از طریق حساب جاری مادر انجام خواهد رفت .
ب – پرداختهای جزئی از طریق تنخواه گردان
ج- کلیه پرداختهای بنیاد اعم از نقدی ویا بانکی می باید قبل از پرداخت تأمین اعتبار شود و به تأیید وامضاء مسئول مالی و سرپرست واحد ذیربط اعم از مرکز ویا استان ویا مؤسسات تابعه و یا افراد مجاز از طرف آنان برسد.
د- مسئولیت کسر و تسویه به موقع کسور قانونی که جمع آوری وکسر آنها را قانون بعهده کارفرماگذاشته مثل « مالیات حقوق ، مالیات پیمانکاران ، عوارض ، بیمه » بعهده مسئول امور مالی واحد ذیربط است .
ماده 46- افتتاح هرگونه حساب بانکی فقط با درخواست سزرپرست استان و سایر مؤسسات تابعه و تأیید معاون مالی واداری مرکز بنیاد و تصویب سرپرست مرکز بنیاد صورت خواهد گرفت .
مائه 47- کلیه اسناد و اوراق تعهد آور – اوراق بهادار – چک ها – سفته ها ، سایر اسناد مالی وتجاری وقراردادها با امضائ مسئولین مالی مرکز بنیاد وسرپرستان بنیاد استانها و یا موسسات تابعه ویا مقام مجاز از طرف آنها معتبر خواهد بود، مکاتبات عادی واحکام استخدامی برابر دستورالعمل جداگانه ای که تهیه وبه تصویب سرپرست مرکز بنیاد می رسد صورت خواهد گرفت .
ماده 48- وجوه اعتبار در بودجه مصوب به خود خود برای اشخاص اعم از حقیقی ویا حقوقی ایجاد حق نمی کند واستفاده از اعتبارات باید بارعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید .
ماده 49- سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یا سرپرست بنیاد استان و یا بالاترین مقام مؤسسات تابعه و یا مقام مجاز از طرف آنها می توانند با رعایت مقررا ت و در محدوده بودجه مصوب دستور پرداخت صادرنماید.
ماده 50- هزینه ها وسایر پرداختها ی بنیاد باید طی مراحل زیر و با صدور اجازه پرداخت سرپرست مرکز بنیاد ویا بنیاد استان ویا بالاترین مقام موسسات تابعه ویا مقام مجاز طرف آنها انجام پذیرد.
الف – تخصیص
ب- تأمین اعتبار
ج- تسجیل
د- حواله
هـ – پرداخت براساس مقررات و دریافت رسید معتبر
ماده 51- درمتن سند روزنامه مربوط به پرداخت اعم از هزینه یا پیش پرداخت و یا هرگونه خرید باید مشخصات و هویت گیرنده وجه ، تاریخ ، موضوع پرداخت به صورت مشروح قید گردد.
ماده 52-اسناد مالی باید حداقل مدارک مثبته زیر را به ضمیمه داشته باشند.
الف- درمورد خریدها برحسب مورد براساس آئین نامه معاملات ، درخواست خرید ، مدارک سفارش خرید ، فاکتور ، رسیدانبار یاگواهی تحویل گیرنده مجاز مبنی بر وصول کالا ویا خدمت و یا دستور سرپرست مرکز بنیاد و یا بنیاد استان ویا بالاترین مقام موسسات تابعه در موارد لزوم ویا هرگونه اخذ مربوط با هزینه های خرید
ب- درمورد خرید ماشین آلات ویا خرید وسائط نقلیه وسایر اموال باارزش . رونوشت مدارک انتقال ویا سند مالکیت برابر مدارک موجود دربند « الف » اضافه می گردد.
ج- در مورد خدمات وسرویس های قراردادی . اجازه پرداخت ، شماره قرارداد و یا احیاناً رونوشت خود قرارداد وگواهی انجام کار توسط مراجع ذیربط ( صورت وضعیت مجاز و معتبر ).
د- در مورد اسناد حقوق و دستمزد لیست حقوق و دستمزد گواهی شده، صورت مغایرات لیست حقوقی یا پرداختی ماه قبل و هر گونه دستور پرداخت مجاز و معتبر در اینمورد.
هـ – در مورد سایر معاملات و وقایع تجاری هرگونه اسناد مثبته که در دسترس باشد ( از قبیل صورت حساب فاکتور صورت مجلس تحویل و تحول و غیره )
و- در مورد فروش برگ خروج ، انبار فاکتور فروش معتبر و با امضاءمجاز.
ز- در مورد هزینه های جزئی دستور پرداخت مجاز و رسید وجه ،
ح – در هر نوع پرداخت دستمزد کارگری با تهیه و تنظیم کارت کارگری با ذکر مشخصات کامل و تأیید انجام کار از طریق مقامات مجاز و اخذ امضاء و یا اثر انگشت گیرنده وجه همراه با کسورات قانونی الزامی است.
خ- در مورد کالاهای وارداتی ، یک نسخه از سیاهه موقت فروشنده ، برگ گشایش اعتبار اعلامیه بانک برای مبلغ اصلی خرید و هزینه های متعلقه ، در صورت امکان یک نسخه از قرار داد و یا شماره آن ( چنانچه خرید متکی به قرار داد باشد ) هر گونه سند مثبته مربوووووط به هزینه های جنبی خرید.
ماده 53- فاکتور های رسمی از مراکز دولتی و یا وابسته به دولت و یا شرکتها و مؤسسات بایستی مشخصات ذیل را داشته باشند:
الف- تاریخ خرید
ب- نام و آدرس مؤسسه
ج- امضاء مسئول فروش
د- نام خریدار بصورت واضح
ماده 54- فاکتورهای غیر رسمی و دست نویس باید شرایط ذیل را دارا باشند:
الف- تاریخ خرید .
ب- آدرس کامل و دقیق فروشنده
ج- امضاءو حتی الامکان مهر فروشنده
د- مشخصات کامل کالا و یا خدمت انجام یافته
هـ – امضاء مأمور خرید که خرید به نازلترین قیمت ممکن صورت گرفته و تأیید مسئول تدارکات.
ماده 55- پرداخت هزینه های حمل کالا فقط در مقابل ارائه بارنامه رسمی و نسخه تمبردار امکان پذیر است. این بارنامه وقتی قابل قبول خواهد بود که شماره رسید انبار مربوط و مهر انبار مبنی بر دریافت کالا و امضاء دریافت کننده وجه ( راننده) در حاشیه آن قید گردیده باشد.
ماده 56- هزینه سوخت برابر دستورالعمل پرداخت هزینه مربوط قابل پرداخت است که به تصویب سر پرست مرکز بنیاد خواهد رسید.
ماده 57 – پرداخت هزینه های تعمیرات در مقابل ارائه فاکتور قابل قبول حداقل با شرایط مندرج در ماده 6 بندهای » الف » لغایت » د » و با تأیید مسئول مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده 58 – هر واحد کارگاهی و ستادی می تواند جهت پرداختهای جزئی و یا بعلت شرایط خاصی مبلغی را بعنوان تنخواه از امور مالی دریافت نماید، تشخیص پرداخت تنخواه گردان و سقف ریالی آن مرکز با پیشنهاد مدیر مالی و تصویب معاون مالی و اداری در استانها با پیشنهاد مدیر مالی و خدمات پشتیبانی و تصویب سر پرست بنیاد و در سایر مؤسسات تابعه با پیشنهاد مدیر مالی و تصویب با لاترین مقام مؤسسه امکان پذیر خواهد بود.
ماده 59- موجودی حساب تنخواه گردان حتی المقدور در جایی که در بانک به نام تنخواه دار افتتاح می گردد واریز می شود.
ماده 60- در مورد تضمین وجوه تنخواه گردان به تناسب مبلغ تنخواه گردان می باید تضمین قابل قبول دریافت نمود.
ماده 61- در هیچ موردی وجوهی که نزد مسئولین تنخواه گردان قرار می گیرد نباید از میزان تعیین شده تجاوز نماید.
ماده 62- پرداخت هر گونه مساعده ، وام، علی الحساب ، پیش پرداخت و نظائر آن از حساب تنخواه گردان بدون تأیید مقامات مجاز ممنوع می باشد.
ماده 63- کلیه جمعداران نقدی موظف می باشند که تمام وجوه نقد نزد خود را در آخر سال مالی به حساب بانک واریز نموده و رسید بانک را بعنوان گواهی ارائه نمایند.
ماده 64- اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و دستور پرداخت به عهده سرپرست مرکز بنیاد و یا بنیاد استان و یا با لاترین مقام مؤسسه تابعه می باشد و مسئولیت تأمین اعتبار با مدیر امور مالی ذیربط است.
تبصره 1- اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات مزبور به سایر کارکنان بنیاد کلا یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود و لیکن در هیچ مورد تفویض اختیار و ومسئولیت ، سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.
تبصره 2- در اجرای این ماده تفویض اختیارات نمی تواند منجر به جمع اختیارات و مسئولیتهای سر پرست و بالاترین مقام مؤسسه تابعه و مدیر امور مالی ذیربط در یک شخص واحد شود.
ماده 65- در صورتیکه مدیر امور مالی تشخیص دهد پرداخت وجه بدون اعتبار و یا خلاف قوانین و مقررات ابلاغی می باشد مراتب را به سر پرست بنیاد اعلام می کند و هر گاه سرپرست بنیاد کتباً مسئولیت آن را بعهده گرفت مدیر امور مالی مکلف استوجه را پرداخت نماید.
تبصره – چنانچه مورد فوق در استان موضوعیت پیدا نماید پرداخت توسط مدیر مالی و خدمات پشتیبانی صورت گرفته و مراتب به امور مالی مرکز گزارش می گردد.
ماده 66- کسور ریالی دریافت و پرداخت نشده در جمع اسناد و گزارشات مالی منعکس نمی شود.
ماده 67- دستور العمل حفظ اموال و منابع مالی به تصویب سرپرست مرکز بنیاد خواهد رسید.
ماده 68- هزینه های تأسیس و هزینه های مقدماتی حداکثر تا مدت 4 سال پس از شروع بهره برداری باید مستهلک شود.
ماده 69- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی کلا در همان سال وقوع باید بحساب هزینه منظور گردد.
ماده 70- هزینه های آموزش کارکنان که تعهد خدمت بیش از یکسال می سپارند طی دوره تعهد آنان باید مستهلاک شود.
ماده 71- در مواردیکه کسب حق الامتیاز مستلزم پرداخت هزینه های دیگری مانند حق درآمد مالکانه و یا قصد استفاده از معدن 000 باشد اینگونه مخارج بر حسب شرایط قرارداد بحساب هزینه های سال منظور خواهند شد.
ماده 72- سند مالی کلیه فعالیتهای مالی که قابل تقویم به ریال می باشد می بایستی از طریق صدور سند مالی که در آن فعالیتهای بصورت دو طرفه طبقه بندی و تلخیص گردیده است، در دفتر روزنامه به ترتیب انجام فعالیت طبقه بندی و تلخیص گردیده است، در دفتر روزنامه به ترتیب انجام فعالیت و بر اساس سیستم حسابداری بازرگانی و یا صنعتی به ثبت برسد. هنگام تنظیم سند مالی به نکات زیر باید توجه داشت.
الف- سند دارای امضاء های مجاز باشد ، اسناد مالی جهت ثبت در دفاتر زمانی معتبر خواهد بود که حداقل امضاء های ی تنظیم کننده ،رئیس حسابداری ، مسئول مالی و سرپرست بنیاد یا مقام مجاز از طرف وی را داشته باشد.
ب- کلیه مدارک مثبته مربوط ضمیمه سند باشد.
ج- دو طرف حساب بر اساس ضوابط سیستم حسابداری دقیقاً مشخص شده و شرح مختصر و کافی در مورد هر حساب داده میشود.
د- محاسبات سند صحیح باشد.
هـ – بنحو درستی به ثبت مربوط در دفاتر عطف داده شده باشد.
و- پس از ثبت در دفاتر به طریق مطلوبی بایگانی و نگهداری گردد باید توجه داشت که سند دارای شماره چاپی نیست و شماره مسلسل آن پس از تنظیم توسط تنظیم کننده تعیین خواهد شد.
ماده 73- برای کلیه اقلام خریداری شده به هر مناسبت باید بر اساس سیستم انبار برگ ورود و خروج انبار صادر شود و امور مالی موظف است در دفاتر خود از حساب انبار جهت ورود و خروج کالاهای خریداری شده استفاده نماید.
ماده 74- در مواردی که از اعتبارات عمومی جهت اجرای طرحهای مصوب استفاده می شود رعایت مقررات عمومی دولت و یا مقررات خاص آن اعتبار در هزینه کرد طرح الزامی است.
ماده 75- برداشت از حسابهای بانکی افتتاح شده جهت اجرای وظایف بنیاد با امضاء سرپرست مرکز بنیاد و یا سرپرست استان و یا با لاترین مقام مؤسسات تابعه و یا مقام مجاز از طرف بآنها و مدیر مالی مرکز و یا مدیر مالی و خدمات پشتیبانی در استان بهمراه مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت می گیرد.
ماده 76- ارتباط شعب مناطق بنیاد با مراکز استان بصورت ننخواهی بوده و هیچ استانی مجاز به داشتن حسابداری مستقل در مناطق نیست. نگهداری حساب در مراکز استان بصورت مستقل و با ثبت در دفاتر روزنامه و کل می باشد که بر اساس سیستم حسابداری که به تصویب سرپرست بنیاد خواهد رسید گزارشات مالی به مرکز ارائه می گردد.
ماده 77- نگهداری حساب واحدهای تولیدی بصورت جداگانه و بر اساس سیستم حسابداری صنعتی صورت خواهد گرفت که به تصویب سرپرست مرکز بنیاد خواهد رسید.
ماده 78- نگهداری حساب بانک ماشین آلات در قالب دستور العملی که به تصویب سرپرست مرکز بنیاد می رسد صورت خواهد گرفت.
ماده 79- مواردیکه در این آئین نامه ذکری از آنها به عمل نیامده است برابر قوانین مالی و تجاری و مقررات موضوعه و عرف متداول در حرفه حسابداری انجام خواهد شد.
ماده 80- از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می گردد.
این آئین نامه در 80 ماده و 12 تبصره تهیه و جهت تصویب به وزیر محترم مسکن و شهر سازی ارائه می گردد.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن وزیر مسکن و شهر سازی سرپرست بنیاد عضو شورا
و ریاست شورا و عضو شورا مسکن و عضو شورا
سید هاشم رسولی محلاتی سراج الدین کازرونی عباس احمد محمد مروت
آخوندی
باستناد به ماده 19 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آئین نامه مالی فوق مورد تصویب اینجانب است و از تاریخ 10/12/1368 لازم الاجرا است.
وزیر مسکن و شهر سازی – سراج الدین کازرونی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13117
تاریخ تصویب :
1368/12/10
تاریخ ابلاغ :
1368/12/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :