جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 75174/ ت 1065 20/12/1368
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/12/1368 بنا به پیشنهاد شماره 4560 مورخ 18/6/1368 وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی و باستناد ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تصویب نمود:
1- کلیه مستمرهای بازنشستگی ، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی به میزان پنج (5) درصد آخرین مستمری متعلقه افزایش می یابد .
2- حداقل مبلغ کلیه مستمریهای بازنشستگی ، ازکار افتادگی کلی و بازماندگان سه نفره و بیشتر و دو نفره ای که مجموع سهام آنها به 100% میرسد ، تا چهل هزاز (000/40 ) ریال و حداقل مبلغ مستمری بازماندگان دو نفره ای که مجموع سهام آنها به 100% نمی رسد تا سی دو هزار (000/32) ریال ترمیم گردد.
3- میزان مستمری پرداختی از حداکثر تعرفه (در حال حاضر 000/90 ریال) تجاوز نخواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13124
تاریخ تصویب :
1368/12/13
تاریخ ابلاغ :
1368/12/28
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :