جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

شماره 132004 / ت 1089 23/12/1368
وزارت کشور
اکثریت وزراء عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در جلسه مورخ 14/12/1368 با توجه به اختیار تفویضی موضوع تصویبنامه شماره 928958/ ت 897 مورخ 17/10/1368 ، بنا به پیشنهاد 7/1/518 مورخ 13/8/1368 وزارت کشور و باستناد بند (31 ) تبصره (12) قانون بودجه سال ا368 کل کشور اساسنامه صندوق تعاون را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل یک ـ کلیات
ماده 1- در اجرای بند (31 ) تبصره ( 12 ) قاون بودجه سال 1368 کل کشور و به منظور اعطای وام جهت تأمین مقاصد بند (31) تبصره (12 ) قانون مزبور صندوق تعاون که در این اساسنامه اختصاراً صندوق نامیده می شود بر طبق این اساسنامه تأسیس می گردد.
ماده 2- صندوق تعاون مؤسسه اعتباری بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد و با رعایت مفاد این اساسنامه فعالیت می نماید و در مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون تجارت و قانون پولی بانکی است.
ماده 3- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل میگردد.
ماده 4- حوزه عملیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است.
ماده 5- سرمایه اولیه صندوق مبلغ پنج میلیارد ( 000/000/5000 ) ریال است که از محل بازپرداخت وام اعطائی و اعتبارات سرمایه گذاری دولت در اجرای طرح اشتغال بیکاران به شرکتهای تعاونی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دستگاههای اجرائی ،تأمین می شود.
تبصره- سرمایه صندوق از محل منابع ناشی از عملیات مذکور در ماده (6) این اساسنامه و همچنین واریز سایر اعتباراتی که در رابطه با اجرای طرح اشتغال بیکاران جهت وام و یا سرمایه گذاری اختصاص یافته و یا خواهد یافت و همچنین از محل باز پرداخت سایر وامهائی که به تعانیها و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و دستگاههای ذیربط داده شده است و سایر منابع مجاز ، با رعایت مقررات مربوط قابل افزایش خواهد بود
فصل دوم ـ موضوع
ماده 6- موضوع و حدود عملیات صندوق به شرح زیر می باشد:
1- تأمین و تجهیز منابع مالی از محل دریافت وجوه حاصل از باز پرداخت وامهای اعطائی دولت به شرکتهای تعاونی ، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دستگاههائی که بنحوی او انحاء از وامها و اعتبارات سرمایه گذاری مربوط به اجرای طرح اشتغال بیکاران استفاده نموده اند و نیز سایر منابعی که دولت بدین منظور اختصاص داده و یا می دهد و وجوه حاصل از در آمدهای ناشی از فعالیتها ، ذخایر و سپرده های صندوق.
2- دریافت کمک مالی و وام و سایر تسهیلات از دولت و دستگاههای اجرائی ، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و تعوانیها و اتحادیه های آنها.
3- دادن وام و تسهیلات مالی به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونیهای زیر نظر آنها و اتحادیه های آنها و داوطلبین عضویت یاتشکیل تعاونیهای مذکور و تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح اشتغال بیکاران.
4- تضمین و ضمانت وامها و تعهدات مالی و معاملات و پیمانکاریهای مربوط به تعاونیها.
فصل سوم – ارکان
ماده 7- صندوق دارای ارکان زیر است:
1- مجمع عمومی
2- هیأت مدیره
3- مدیر عامل
4- بازرسان
مجمع عمومی
ماده 8- اعضای مجمع عمومی صندوق عبارتند از:
1- وزیر کشور
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی
3- وزیر بازرگانی
4- وزیر کار و امور اجتماعی
5- رئیس سازمان برنامه و بودجه
6- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبصره 1- ریاست مجمع با وزیر کشور خواهد بود.
تبصره 2- نماینده تام الاختیار وزیر کشور در امر مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی به عنوان دبیر مجمع در جلسا ت و مذاکرات مجمع شرکت می نماید.
ماده 9- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارتست از:
1- بررسی تصویب خط مشی وسیاستهای کلی صندوق
2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
3- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
4- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق .
5- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
6- انتخاب و عزال اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد رئیس مجمع و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرسان و حقوق و مزایای مدیر عامل با رعایت مقرات مربوط.
7- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی و تشکیلات صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت مقرات مربوط.
8- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول ولا وصول.
9- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات بعهده مجمع عمومی می باشد.
ماده 10- جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار ( یکبار تا پایان چهار ماهه اول سال جهت بررسی و تصویب صورتهای مالی و برای بار دوم در شش ماهه دوم سال جهت تصویب بودجه سال بعد ) ، ونیز در مواقع لزوم بنا به دعوت وزیر کشور و یا دو نفر از اعضای مجمع تشکیل خواهد شد.
تبصره- جلسات مجمع عمومی با حضور وزیر کشور و با شرکت حداقل سه نفر دیگر از اعضای مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء و حداقل 3 رأی اتخاذ می گردد.
هیأت مدیره
ماده 11- هیأت مدیره ثندوق دارای سه عضو می باشد که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می گردند.
ماده 12- جلسات هیأت مدیره بر حسب دعوت رئیس هیأت مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل و با حضور حداقل دو نفر از اعضاء رسمیت می یابد.تصمیمات هیأت مدیره حداقل با دو رأی موافق معتبر است.
ماده 13- وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است:
1- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
2- تعیین برنامه ها و طرحهای صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق.
3- پیشنهاد آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی و تشکیلاتصندوق و اصلاحات مربوط به مجمع عمومی.
4- تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق .
5- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل وبازرسان گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
6- اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع و مصارف واخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل پیشنهاد گردد، با رعایت خط مشی و سیاستهای کلی و در چار چوب بودجه مصوب.
7- اتخاذ تصمیم نسبت به عقد هر نوع قرار داد با دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تغییر وتبدیل وفسخ و اقامه آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول بحساب صندوق و سایر تصمیمات در رابطه با موضوع صندوق در چارچوب مصوبات مجمع و با رعایت مقررات مربوط.
8- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
9- ارائه گزارش و نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره ارجاع می گردد.
10- ارائه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح در مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق و سایر پیشنهاد ها به مجمع عمومی.
11- سایر وظایفی که برطبق این اساسنامه و قوانین و مقررات جهت هیئت مدیره تعیین گردیده است.
تبصره – هیئت مدیره می تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را در موارد معین به مدیر عامل تفویض نماید.
مدیر عامل
ماده14- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از میان اعضاء هیئت مدیره ، به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده 15- وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:
1- انجام امور اداری و مالی وعملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
2- استخدام واخراج ، ترفیع و انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و تعیین مدیران.
3- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهد آور با امضای ثابت مدیر عامل و امضای متغیر رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تعیین وی معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات باامضای مدیر عامل مجری است ، و در صورت لزوم مدیر عامل می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از مسئولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید.
4- نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ومراجع قانونی و اقامه و دفاع از هر گونه دعوی کیفری یا حقوقی یا هر دعوی واقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضائی واجرائی با حق تعیین وکیل ، یا حق توکیل به غیر و یا نمایندگی ونیابت.
5- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیئت مدیره.
6- تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارائه به هیئت مدیره.
7- ارائه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهاد ها به هیئت مدیره.
8- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارائه به هیأت مدیره.
9- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
10- ایفای وظایف و اختیاراتیکه هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.
11- سایر وظایف و اختیاراتیکه قوانین و مقررات بر عهده مدیر عامل قرار می دهد.
ماده 16- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است، بازرسان نمی توانند بعنوان مدیر عامل و یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.
تبصره- وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت مقررگردیده است.
ماده 17- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثناء سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 18- ترازنامه ، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق که به تأیید حسابرس صندوق رسیده است حداقل
(30 )روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه باید از طریق هیئت مدیره در اختیار بازرس صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس ، ضمن گزارش از طریق هیئت مدیره به مجمع عمومی تسلیم گردد.
ماده 19- سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می گردد.
ماده 20- انحلال و تصفیه صندوق در صورت لزوم طبق مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیئت وزیران بصورت لایحه تقدیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده 21- به منظور تمرکز وجوه سرمایه اولیه صندوق حاصل از باز پرداخت وام اعطائی دولت موضوع ماده (5) این اساسنامه حسابی نزد یکی از بانکهای کشور با تصویب هیئت مدیره صندوق افتتاح می گردد.
ماده 22- وجوه حاصل از بازپرداخت وام اعطائی دولت موضوع طرح اشتغال بیکاران که تا تصویب این اساسنامه و آئین نامه اجرائی یه حیطه وصول در آمده و در حساب جاری شماره 530078 نزد بانک ملی شعبه اراک و حساب جاری شماره 90008 نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی تمرکز یافته است ونیز سایر وجوه حاصله و مطالبات دولت ناشی از اجرای طرح اشتغال بیکاران به حساب مفتوحه واریز خواهد شد. وزارت کشور ، استانداریها، مراکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی و سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی و بانکها موظفند هر گونه وجهی را که در این رابطه در اختیار داشته باشند به حساب مفتوحه واریز نمایند.
تبصره- کلیه دستگانهای اجرائی که از اعتبار ردیف 503039 قانون بودجه سال 58 موضوع اجرای طرح اشتغال بیکاران استفاده نموده اند و یا وجوه مصرف نشده از اعتبار مذکور را نزد خود دارند مکلفند نسبت به استرداد اعتبار مصرف شده و نشده ،بحساب صندوق اقدام نمایند.
ماده 23- صندوق بایستی با رعایت تبصره 25 قانون بودجه سال 68 کل کشور و سایر قوانین و مقررات نسبت به وصول وجوه و مطالبات مذکور در ماده (22) و تبصره اقدام نماید.
ماده 24- این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و بیست و چهار ماده و هفت تبصره می باشد و از تاریخ تصویب قابل اجراء خواهد بود.
این تصویبنامه در تاریخ 23/12/68 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
13130
تاریخ تصویب :
1368/12/14
تاریخ ابلاغ :
1369/01/14
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :