جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 114056/ ت 1080 28/12/1368
وزارت راه و ترابری

اکثریت وزراء عضو کمیسیون امور زیر بنائی و صنعت هیئت دولت در جلسه مورخ 26/11/1368 با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/9/1368 ، بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت سهامی اه آهن جمهوری اسلامی ایران موضوع نامه شماره 11/6505 مورخ 1/5/1368 وزارت راه و ترابری و به استناد بند (9) ماده (10) اساسنامه شرکت مزبور مصوب 1366 تصویب نمودند:
تبصره زیر به عنوان تبصره(2) به ماده (149) تعرفه راه آهن جمهوری اسلامی ایران الحاق می گردد.
تبصره2- در مورد محمولات مایع یا هر محموله ای که مشمول ماده (155) تعرفه گردیده و امکان تخلیه آنها در انبارهای راه آهن وجود نداشته باشد، راه آهن می تواند پس از گذشت یکماه از تاریخ ورود واگن به مقصد ، محموله را حراج نماید.
این تصویبنامه در تاریخ 26/12/68 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13130
تاریخ تصویب :
1368/11/26
تاریخ ابلاغ :
1369/01/14
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :