جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 14/ ت 1116 22/1/1369
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1368 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باستناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به بند (8) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 آئین نامه تاسیس و نظارت بر دفاتر خدماتی مسافرتی و جهانگردی رابشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- تأسیس هر نوع دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بوسیله اشخاص حقوقی ( اعم از بخش خصوصی یا دولتی ) بمنظور ارائه خدمات زیر منوط به اخذ پروانه طبق مقررات این آئین نامه می باشد:
1- ترابری هوائی شامل صدور بلیط مسافرت هوائی ،ذخیره جا ، صدور بارنامه مسافر و یا هر نوع اقدام دیگر مربوط به ترابری هوائی مسافر با رعایت مقررات مربوط و دستورالعملهای مراجع ذیربط
2- انجام خدمات لازم در زمینه جهانگردی ،تنظیم برنامه مسافرتهای دسته جمعی افراد و گروهها و گشتهای داخلی ، خارجی ،زمینی ، دریائی و هوائی با رعایت دستورالعملهای مراجع ذیربط .
ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصمیمات متخذه کمیته فنی و کمیته عالی می باشندم
تبصره – صدور پروانه جهت فعالیتهای موضوع بندهای (1 ) و (2 ) ماده (1) این آئین نامه منوط به اخذ اجازه نامه فعالیت در امور هواپیمائی ازسازمان هواپیمائی کشوری است و چنانچه سازمان مذکور طبق ماده (18) قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1328 در مورد اجازه نامه صادره تصمیمی اتخاذ نماید، پروانه فعالیت به تبع آن اصلاح خواهد شد.
ماده 3- متقاضی پروانه تأسیس دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- تعلق صد در صد سرمایه به اتباع ایرانی.
2- سپردن ضمانتنامه بانکی بمنظور حسن انجام کار از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به تشخیص کمیته فنی و قابل تمدید در هر سال.
3- ارائه محل مناسب برای دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بر حسب دستورالعمل کمیته فنی.
تبصره 1- مبلغ ضمانت نامه بانکی هر سه سال یکبار با توحه به شاخص قیمتهای کالا و خدمات که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود ، توسط کمیته فنی قابل تغییر می باشد.
تبصره 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است یکسال پس از تاریخ لغو پروانه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در صورت نبودن شاکی موضوع ماده (15) این آئین نامه ، ضمانتنامه دریافتی را آزاد نماید.
تبصره 3- برای تأسیس دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در شهرستانها متقاضیان بومی حق تقدم دارند.
تبصره 4- دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی منحصراً بایددر محل تأیید شده دائر گردد.
ماده 4- در صورت موافقت کمیته موضوع ماده (8) این آئین نامه با تأسیس دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ، متقاضی باید نسبت به ایجاد شرکت (شخصیت حقوقی ) جهت انجام وظایف دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی اقدام نماید تا پروانه مربوطه بنام شخص حقوقی صادر شود.
ماده 5- مدیر عامل ، رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت ( شخصیت حقوقی ) باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2- متدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- حداقل سن (25) سال تمام.
4- انجام خدمت وظیفه یا معافیت دائم.
5- داشتن اهلیت قانونی، عدم اشتهار به فساد اخلاق و عدم اعتیاد به مواد مخدر ،نداشتن پیشینه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی گردد و نداشتن مشاغل و یا عضویت در سازمانهائی که موجب تحکیم مبانی رژیم گذشته بوده اند و یا عضویت و همکاری با آنها ضددیت با جمهوری اسلامی تلقی گردد، همچنین عدم هر گونه همکاری با ساواک منحله و گروهکهای ملحد.
6- نداشتن سمتهای فوق در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی که بعد از بهمن سال 1357 پروانه قعالیت آنها لغو شده است.
تبصره – تشخیص تحقق شرایط فوق الذکر در مورد متقاضیان بعهده کمیته فنی موضوع ماده (8) این آئین نامه می باشد که پس از استعلام از مراجع ذیربط صورت می گیرد.
ماده 6- شرکت ( شخصیت حقوقی ) متقاضی پروانه باید یکنفر را بعنوان مدیر فنی که دارای شرایط زیر باشد به کمیته فنی معرفی نماید:
1- کلیه شرایط مندرج در ماده (5) این آئین نامه
2- داشتن حداقل دیپلم متوسطه .
3- داشتن سابقه کار مفید و اطلاعات کافی در زمینه شغلی مربوطه ، بتشخیص کمیته فنی .
4- موفقیت در امتحانات کتبی و مصاحبه به تأیید کمیته فنی .
تبصره- 1- مدیر عامل ، رئیس هیأت مدیره و یا هر یک از اعضاءهیئت مدیره در صورت داشتن شرایط مندرج در این ماده می توانند بعنوان مدیر فنی نیز تعیین شوند.
تبصره2- یکنفر نمی تواند مدیریت فنی بیش از یک دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی را هم زمان بر عهده گیرد وخدمات او باید بطور تمام وقت باشد.
ماده 7- مدیران دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ( مدیر عامل،رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر فنی ) هر گاه یکی از شرایط مندرج در این آئین نامه را به تشخیص کمیته فنی از دست بدهند دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی موظف خواهد بود حداکثر ظرف مدت دو ماه فرد جدیدی را که واجد شرایط مذکور در این آئین نامه باشد معرفی نماید. پس از انقضاء مهلت مقرر درصورت عدم معرفی فرد جدید فعالیت دفترخدمات مسافرتی و جهانگردی بمدت (3) ماه بحالت تعلیق در آمده و چنانچه پس از پایان مدت تعلیق فرد جدید واجد شرایط معرفی نشود پروانه دفتر لغو خواهد شد.
ماده 8- به منظور اجرای وظایف زیر کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سازمان هواپیمائی کشوری شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران با معرفی کتبی بالاترین مقام مراجع مذکور بنام کمیته فنی نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تشکیل می گردد:
1- رسیدگی و تصمیم گیری د مورد درخواستهای متقاضیان جهت اجازه تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی حداکثر ظرف مدت (6) ماه از تاریخ رسید درخواست به کمیته فنی.
2- بررسی صلاحیت شغلی مدیر عامل ،رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر فنی.
3- تأیید نام و محل دفتر خدمات مسا فرتی و جهانگردی.
4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد شکایات واصله و هر گونه تخلف دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سایر مواردی که به موجب این آئین نامه بعهده کمیته فنی نهاده شده است و صدور یکی از آراء زیر متناسب با تخلف:
الف- اخطار کتبی.
ب- تعلیق (بمدت 3 تا 6 ماه ).
ج- لغو پروانه
5- بررسی گزارش بازرسان دستگاههای ذیربط و تصمیم گیری در مورد آنها .
تبصره 1- کمیته فنی هر ماه یکبار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میگردد و درصورت لزوم بنا به تشخیص ودرخواست کتبی هر یک از اعضاء ، جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.
تبصره 2- مذاکرات و تصمیمات کمیته فنی تا قبل از اعلام رسمی محرمانه بوده و آراء صادره از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ذینفع و سازمانهای ذیربط دولتی اعلام میگردد.
تبصره 3- تعلیق یا لغو پروانه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی از طریق درج در روزنامه های کثیر الا نتشار به آگاهی عموم خواهد رسید.
ماده 9- هریک از اعضاء کمیته فنی دارای حق رأی بوده و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجراء است.
تبصره – کلیه آراء صادره از سوی کمیته فنی قطعی و لازم الاجرا بوده و قفط در مورد لغو پروانه چنانچه رأی صادره مورد اعتراض باشد دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی می تواند ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ کتبی رأی درخواست تجدید نظر نماید.
تبصره2- بر حسب مورد و بنا به تشخیص کمیته فنی از نماینده دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و یا نماینده مرجع ذیربط جهت ادای توضیحات بدون داشتن حق رأی دعوت بعمل می آید.
ماده 10- در مواردتعلیق یا لغو پروانه از تاریخ ابلاغ کتبی رأی ، دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی موظف به اجرای مقررات زیر می باشد:
1- در زمان تعلیق ، دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی موظف است از قبول تعهدات جدید خودداری نموده و صرفاً تعهدات قبلی خود را طبق دستورالعملهای مراجع ذیربط عمل نماید. در صورت عدم رعایت مراتب فوق به تشخیص کمیته فنی پروانه دفتر مربوطه لغو خواهد شد.
2- در مورد لغو پروانه ، دفتر خدمات مسافرتی وجهانگردی فقط ملزم به انجام تعهدات قبلی با توجه به دستورالعملهای مراجع ذیربط بوده و در صورت انجام هر گونه فعالیت در زمینه مربوط به این آئین نامه موضوع از طریق مراجع قضائی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .
ماده 11- چنانچه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ظرف مدت (3) ماه پس از اخذ پروانه بدون عذر موجه شروع بکار ننماید پروانه آن لغو خواهد شد.
ماده12- هر گاه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بیش از (3) ماه بدون عذر موجه تعطیل و یا مدت (6) ماه غیر فعال باشد کمیته فنی پروانه آنرا لغو خواهد کرد.
تبصره- تشخیص موجه بودن عذر مذکور در مواد(11) و (12) این آئین نامه بعهده کمیته فنی می باشد.
ماده13- دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی موظف اند قبل از به ثبت رساندن هر گونه تغییر در امور مربوط به مدیریت ، سهام ، شرکاء ، محل و نام موافقت کتبی کمیته فنی را کسب نمایند در غیر اینصورت حسب تشخیص کمیته فنی پروانه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بحالت تعلیق درآمده یا لغو خواهد شد.
تبصره – انحلال شرکت ( شخصیت حقوقی ) که بموجب قطعی شده باشد سبب لغو پروانه می گردد.
ماده 14- مدیر عامل دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مستقیماً مسئولیت اجرای صحیح مفاد این آئین نامه و کلیه دستورالعملهای مراجع ذیربط را بعهده داشته و در مواقع لزوم باید پاسخگو باشد.
تبصره- حضور مدیر عامل در محل دفتر ضروری است، رئیس و یا نائب رئیس هیذت مدیره در غیاب مدیر عامل پس از اطلاع به کمیته فنی، جانشین وی شناخته شده و حداکثر تا مدت (3) ماه می تواند انجام وظیفه نماید. در صورتیکه در طول مدت مزبور فرد واجد شرایط دیگری بعنوان مدیر عامل معرفی نشود پروانه آن بمدت (3) ماه بصورت تعلیق در خواهد آمد و چنانچه تا پایان این مدت نیز فرد واجد شرایط دیگری معرفی نشود پروانه دفتر لغو خواهدشد.
ماده 15- در صورت وارد شدن خسارت به اشخاص حقیقی یا حقوقی در قبال ارائه خدمات دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی موضوع بندهای (1) و (2) ماده یک این آئیننامه، مبلغ محکوم بموجب حکم دادگاه ذیصلاح از محل ضمانتنامه موضوع بند(2) ماده (3) این آئین نامه دریافت خواهد شد.
تبصره – دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی موظف است ظرف یکماه از تاریخ اعلام وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی نسبت به تأمین مبلغ کسری ضمانتنامه اقدام نماید، در غیر اینصورت پروانه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی به مدت (3) الی (6) ماه به حالت تعلیق در آمده و چنانچه پس از مدت مزبور نیز مبلغ کسری ضمانتنامه تأمین نگردد، پروانه دفتر لغو خواهد شد.
ماده 16- نام ، نشانی کامل، شماره های تلفن و تلکس ، میزان سرمایه، شماره و نوع پروانه باید حداقل به دو زبان فارسی و (انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه و یا عربی) در سرلوحه نامه ها و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی جهانگردی درج گردد.
ماده17- دفاتر خدمات مسافرتی موظفنداطلاعات، مدارک و اسناد مورد درخواست کمیته فنی در زمینه فعالیت پرسنل خود را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند. در غیر اینصورت در مرتبه اول پروانه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی برای مدتی به تشخیص کمیته فنی تعلیق و در صورت تکرار ،پروانه دفتر لغو خواهد شد.
ماده 18- کمیته عالی مرکب از افراد زیر به منظور رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به آراء کمیته فنی در زمینه لغو پروانه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تشکیل می گردد:
1- وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی
2- رئیس سازمان هواپیمائی کشوری.
3- مدیر عامل شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – 1- مهلت وصول اعتراضات حداکثر یکماه پس از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیته فنی است.
تبصره2- کمیته عالی پس از استماع توضیحات اعضاء کمیته فنی و مدیر عامل دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مربوطه اعلام رأی خواهد کرد، که رأی فوق قطعی و لازم الاجرا می باشد.
ماده 19- از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مجاز ،مکلفند ظرف مدت (6) ماه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند و در غیر انصورت پروانه اینگونه دفاتر از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.
ماده20- شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع انتظامی ذیصلاح مکلفندبه تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی که پروانه آنها بحالت تعلیق در آمده و یا لغو شده است و مؤسسات غیر مجازی که به امور مسافرتی و جهانگردی مبادرت می نمایند، جلوگیری بعمل آورند.
ماده21- مؤسساتیکه به فعالیتهائی غیر از فعالیتهای این آئین نامه اشتغال دارند به هیچ عنوان نباید از نام دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استفاده کنند.
ماده 22- مؤسسات دولتی مشمول این آئین نامه ملزم به احراز آندسته از شرایط مندرج در این آئین نامه که براساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند، نمی باشند.
ماده 23- این آئین نامه مشتمل بر (23) ماده و (19) تبصره میباشد که ازتاریخ تصویب لازم الاجراء ببوده و کلیه مقررات و آئین نامه های مغایر با آن از درجه اعتبار ساقط است .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13143
تاریخ تصویب :
1368/12/27
تاریخ ابلاغ :
1369/02/29
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :