جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

شماره 122804 / ت 1097 - 27/12/1368
سازمان برنامه وبودجه

هیأت وزیران درجلسه مورخ 20/12/1368 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و باستناد بند ( 14 ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1368 کل کشور تصویب نمود:
1- سهم هریک از بخشهای تولیدی مذکور در ماده (3) آئین نامه اجرائی بندهای 1 ، 4 ، 7 ، 12 تبصره (3 ) قانون بودجه سال 1368 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 041244 / ت 265 مورخ 11/4/1368 هیأت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد:
بخش کشاورزی و صنایع روستائی و پروژه های منابع طبیعی (000ر000ر700ر25 ) ریال
بخش معادن (000ر000ر600ر5) ریال
بخش معدن (000ر000ر000ر4 ) ریال
بخش مصالح ساختمانی و تعاونیهای عمرانی (000ر000ر700ر6 ) ریال
بخش فعالیتهای فرهنگی ، علمی و هنری (000ر000ر000ر4) ریال
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع - (000ر000ر000ر46 ) ریال
2- سهم هریک از بانکهای استان موضوع ماده (4) آئین نامه فوق الذکر به شرح جدول پیوست اصلاح می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13142
تاریخ تصویب :
1368/12/20
تاریخ ابلاغ :
1369/02/29
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :