جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 123248 / ت 1092 - 26/12/1368
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 23/12/1368 بنا به پیشنهاد شماره 6208 / د مورخ 21/12/1368 سازمان اموراداری و استخدامی کشور و باستناد مادن (8) قانون مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 4/12/1358 شورای انقلاب تصویب نمود:
از ابتدای سال 1369 حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وزاث ( مجموع پرداختی به راث ) موضوع ماده (3) قانون مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت ، به میزان سی و شش هزار(36000)ریال تعیین می گردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13135
تاریخ تصویب :
1368/12/23
تاریخ ابلاغ :
1369/01/20
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :