جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.تاریخ 9/8/71 شماره دادنامه 165-164 کلاسه پرونده: 71/85 و71/96

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران که مصوبات آن ازنظرمقررات استخدامی برای کارکنان آن شرکت الزام آوراست درسیصدودومین جلسه مورخ 19/4/62پرداخت هرگونه پاداش پایان خدمت راصریحامنع ومتذکرگردیددر صورتیکه بعضی ازکارکنان به هرنحوی ازانحاءتاتاریخ این مصوبه خسارت مذکوررادریافت نکرده باشندازاین رای پس استحقاق دریافت آن راندارند. بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/71/85 14/11/1371
تاریخ 9/8/71 شماره دادنامه 165-164 کلاسه پرونده 71/85و71/96

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :امورحقوقی شرکت ملی نفت ایران وآقای مظفرحیدری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و8و9دیوان .

مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 66/254 موضوع شکایت آقای مظفرحیدری بطرفیت وزارت نفت بخواسته پرداخت پاداش سنوات بشرح دادنامه شماره 67/580-16/7/67باتوجه به دستورمورخ 1/7/60 وزیر وقت نفت مبنی برممنوعیت پرداخت پاداش پیشینه خدمت وتبصره 37 قانون بودجه سال 60 حکم به ردشکایت صادرنموده است .ب - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/542 موضوع شکایت آقای مهدی عارف زاده بطرفیت شرکت ملی نفت ایران بخواسته پاداش سنوات خدمت بشرح دادنامه شماره 209-31/4/69 دستوروزیروقت نفت مصوبه 9/2/62هیئت مدیره شرکت وتبصره 37 قانون بودجه سال 1360کل کشوررانافی حقوق قانونی شاکی ندانسته وبموجب مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران حکم به ورودشکایت صادر نموده است .ج - شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 65/115موضوع شکایت آقای سیدرضابوشهری بطرفیت وزارت نفت بخواسته مطالبه پاداش خدمت معوقه بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 511-13/10/68چون پرداخت پاداش پایان خدمت بموجب مصوبه سیصدودومین جلسه مورخ 19/4/62صریحامنع گردیده است ومجوزقانونی الزام آوری هم اززمینه ضرورت پرداخت مبلغ موردادعا به شاکی وجودنداشته ،شکایت راردنموده است .د- شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 63/578 موضوع شکایت آقای علی اصغرتصدیق بطرفیت شرکت نفت بخواسته پاداش خدمت بشرح دادنامه شماره 123-24/2/67باتوجه به مصوبه مورخ 19/4/62هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران وبخشنامه وزیروقت نفت شکایت شاکی راردنموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فرددباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 413974/12/1371


2
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
165
تاریخ تصویب :
1371/08/09
تاریخ ابلاغ :
1371/12/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :