جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

شماره 132562 - 26/1/1369

بخشنامه
شورای عالی کار درجلسه مورخ 6/12/1368 پس از بحث و بررسی پیرامون حداقل مزد کارران در سال 1369 با درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و بمنظور حفظ قدرت خرید کارگران و حمایت از سیاستهای تولیدی در کشور و باتوجه به ماده 22 قانون کار وتبصره پنج قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها، از اول فروردین ماه 1369 حداقل مزد و تأثیر آن در سایر سطوح مزدی و کمکهای غیرنقدی و همچنین مقررات مربوط به اعطای پاین (سنوات ) و ارتقاء طبقه (شغل) کلیه کارگران مشمول قانون کار مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و کارگاههای تولیدی و صنعتی و خدماتی و حرف را درسراسر کشور بشرح زیر تصویب نمود:
1- حداقل مزد روزانه کارگر عادی مشمول قانون کار در سراسر کشور درسال 1369 از مبلغ 830 ریال به 1000 ریال افزایش داده می شود و مابه التفاوت این دو مبلغ (170 ریال ) بطور مساوی بر سایر سطوح مزدی اضافه می گردد.
2- کلیه کارگاهها در سال 1369 نی موظفند مادامیکه مجموع دریافتی هر گارگر متأهل یا معیل ، با احتساب مزد ثابت به اضافه کمک هزینه مسکن خواربار و عائله مندی پس از کسور قانونی ( حق بیمه و مالیات ) کمتر از 000ر45 ریال در ماه ( 30 یا 31 روز ) باشد ، دریافتی وی را به مبلغ 000ر45 ریال خالص ترمیم و پرداخت نمایند . این مبلغ که عنوانش ترمیم دریافتی است ، جزء مزد ثابت محسوب نمی گردد.تبصره 1- مجموع دریافتی کارگر کار مزدی متأهل یا معیل در ماه (30 یا 31 روز) در این بند عبارت است از : مزد ثابت به اضافه کمک هزینه مسکن خواربار، و عائله مندی به علاوه حد متوسط کارمزد وی در آخرین سی یا یک روز کار.
تبصره 2- منظور از کارگر متأهل در این بخشنامه کارگری است که دارای همسر باشد و کارگر معیل کسی است که قانوناً افرادی را تحت تکفل داشته باشد.
3- درسال 1369 به کلیه کارگران اعم از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده و یا فاقد آن باشد روزانه مبلغ شصت ریال بعنوان پایه (سنوات ) پس از گذشت یکسال از تاریخ آخرین پایه دریافتی (سنوات ) ویا گذشت یکسال از تاریخ استخدام درسال 1368 تعلق می گیرد که بایستی به مزد آنان اضافه و پرداخت گردد.
تبصره 1- درلکیه کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل آنها تا پایان سال 1368 طبق نظام جدید ارزیابی تهیه و تصویب شده است و یا شرح مشاغل آنها مورد تأیید واقع شده ( مشروط براینکه طرح مزبور تا پایان شهریورماه 1369 به تصویب نهایی برسد)مآخذ محاسبه مبلغ پایه ( سنوات فوق الذکر ) به میزان همان نرخ آتی پیش بینی مندرج در جدول مزد و دستورالعمل اجرائی طرح مزبور میباشد.
تبصره 2- به کارگران فصلی که مدت کارشان در طول سال 1368بیش از شش ماه باشد همان میزان مبلغ روزانه شصت ریال و به کارگران فصلی که درسال مزبور کمتر از شش ماه کار کرده اند روزانه مبلغ سیریال بعنوان پایه ( سنوات ) تعلق می گیرد.
4- کارفرمایان مکلفند علاوه بر اجرای بندهای یک و دو و سه این بخشنامه و وجوهی که تاکنون تحت عنوان کمک هزینه خواربار و سایر کمکهای غیر نقدی به کارگران پرداخت می نمودند برای هر کارگر شاغل مجرد ماهیانه سه هزار ریال و برای کارگران متأهل و یا معیل ماهیانه هفتهزار ریال جهت تأمین کالاهای ضروری ( مصرفی اساسی ) بحساب اتحادیه امکان منظور و بن کالاهای اساسی به همین میزان دریافت و دراختیار کارگران و کارکنان خود قراردهند.
5- در کارگاههایی که مزد گروهی از کارگران به صورت کارمز د پرداخت می شود ( اعم از اینکه قسمت ثابت مزد داشته و یا فاقد این قسمت باشند) دراجرای مفاد بند 1 این بخشنامه حتی الامکان فقط نسبت به تأثیر آن درمیزان نرخ یا ملاکهای کارمزد اقدام نمایند . درغیراینصورت مبلغ ریالی مذکور در بند 1 عیناً به صورت ثابت همراه مزد روزانه پرداخت شود.
توضیح – مبلغ پایه ( سنوات ) با رعایت مفاد بند 3 این بخشنامه در هرحال می باید بصورت ثابت همراه مزد روزانه پرداخت شود.
6- پرداخت اضافه مزد ناشی از ارتقاء طبقه ( شغل ) در کارگاهها در سال 1369 طبق دستورالعمل پیوست این بخشنامه باید انجام شود.
در هرحال هیچ کارگاهی حق ندارد مغایر تصویبنامه شورایعالی کار در مورد مزد یا هرنوع مزایای دیگر اقدام نماید.
7- اجرای مفاد این بخشنامه درصورتیکه موجب افزایش مزد ماهیانه کارگران از سقف های مربوط به پرداخت کمک هزینه های مسکن و خواربار شود باعث قطع کمک هزینه های مذکور نخواهد شد.
8- مقررات این بخشنامه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانیکه در ایام تعطیلات تابستانی سال 1369 به طور موقت در کارگاهها مشغول میشوند نخواهد بود.

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
13145
تاریخ تصویب :
1368/12/06
تاریخ ابلاغ :
1369/02/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :