جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

شماره 3870 / ت 39 9/2/1368
وزارت آموزش و پرورش
هیأت وزیران درجلسه مورخ 3/2/1368 بنا به پیشنهاد مشترک 353-60/2223-1 مورخ 30/1/1368 وزارت آموزشو پرورش و وزارت برنامه و بودجه و به استناد بند 30 تبصره 12 و باتوجه به بند 25 ردیف «ب» تبصره 15 قانون بودجه سال جاری ، آئین نامه ارجائی بند 13 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- تا مبلغ یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال درآمد ناشی از فروش خدمات و تولیدات اردوگاههای تربیتی و فعالیتهای کانونهای پرورشی – فرهنگی – هنری –ورزشی را پس از وصول و واریزبحشاب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 591000 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368کل کشور از محل اعتبار ردیف 127516 قسمت چهارم قانون مذکور برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانونهای فوق الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری و ورزشی دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرارگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
ماده 2- به میزان درآمد حاصله از هریک از فعالیتهای موضوع ماده یک این آئین نامه پس از وصول از محل ردیف 127516 به مصرف همان فعالیت با تشخیص معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش در مکانهای مورد نظر هزینه گردد.
ماده 3- ایجاد هرنوع تعهد از محل وجوه موضوع این آئین نامه برای سال یا سالهای بعد مجاز نمی باشد.
ماده 4- مبلغ هشتاد میلیون (000ر000ر80) ریال از اعتبار موضوع بند یک این آئین نامه بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور ومقررات استخدامی و با رعایت نحوه هزینه کردن اعتباراتیکه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
ماده 5- نحوه هزینه کردن اعتبار بند 4 این آئین نامه براساس آئین نامه اجرائی بند « م » قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتیکه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند « موضوع مصوبه شماره 4130 مورخ 28/2/1365 » میباشد .
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13160
تاریخ تصویب :
1368/02/03
تاریخ ابلاغ :
1369/02/19
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :