جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 41734 / ت 370 - 26/4/1368
وزارت امور اقتصادی ودارائی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 3/4/1368 بنا به پیشنهاد شماره 44910 مورخ 11/2/1368 وزارت اموراقتصادی و دارائی و تأیید شماره 2173/12 مورخ 15/1/1368 سازمان اموراداری واستخدامی کشور و دراجرای تبصره (2) ماده واحده لایحه ملی کردن شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران مصوب جلسه مورخ 20/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مقررات استخدامی شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- کلیه مستخدمینی که برای یکی از مشاغل مستمر شرکت و برای مدت نامحدود استخدام شده یا می شوند از تاریخ تصویب این مصوبه از شمول مقررات آئین نامه استخدامی ( خاص ) شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی خارج و مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 و اصلاحات آن خواهند بود.
تبصره 1- برای مستخدمین ثابت شرکت که براساس ماده 44 آئین نامه استخدامی فعلی شرکت تطبیق وضعی یافته اند ( بعلت انطباق ماده 77 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با ماده مذکور ) نیاز به صدور احکام مجدد نمیباشد .
تبصره 2- مستخدمین رسمی موضوع ماده 144 قانون استخدام کشوری که در حال حاضر در شرکت بخدمت استغال دارند مشمول این تصویبنامه خواهند بود.
تبصره 3- ازتاریخ صدور این مصوبه کلیه مقررات مغایر با این تصویبنامه لغو می گردد.
نخست وزیر - میرحسین موسوی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13160
تاریخ تصویب :
1368/04/03
تاریخ ابلاغ :
1369/02/19
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :