جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

شماره 37222/ ت 509 - 14/5/1368
بنیاد جانبازان
ههیأت وزیران در جلسه مورخ 14/5/68 بنا به پیشنهاد شماره 3847/3/4317/010 مورخ 29/3/68 بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی آئین نامه اجرائی بند « ب » تبصره « 7 » قانون بودجه سال 1368 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- مرجع تشخیص لزوم اعزام مجروحین و جانبازان انقلاب اسلامی جهت معالجه بخارج از کشور شورایعالی پزشکی بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به ریاست معاونت بهداشت درمان بنیاد مذکور خواهد بود که اعضاء آن بشرح زیر توسط سرپرست بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی انتخاب میگردد:
متخصص اورتوپدی
متخصص جراحی مغز و اعصاب
متخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک
متخصص چشم پزشکی
متخصص اورلوژی
تبصره – در صورتیکه شورایعالی نیاز به نظر مشورتی متخصصان دیگر نیز داشته باشد میتواند پزشک مزبور را بطور میهمان به شورا دعوت یا نظر مشورتی وی زا کتباً درخواست نماید . مجرومین و جانبازانی که اعزام آنها مورد تأیید شورایعالی قرارگرفته از طریق معاونت بهداشت و درمان بنیاد جانبازان جهت انجام امور مربوطه به مراجع ذیربطه معرفی خواهند شد.
ماده 2- وزارت امورخارجه و لیه نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور موظفند در امر اعزام و معالجعه جانبازان انقلاب اسلامی در کشورهای خارجی با بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی هماهنگی و همکاریهای لازم رابنماید.
ماده 3- کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط در ارتباط با اعزام جانبازان به خارج از کشور( ( اداره گذرنامه ، وزارتین سپاه پاسداران انقلاب اسالم یو دفاع ، سازمان ثبت احوال کل کشور و اداره کل گمرکات و 0000) همکاریهای لازم را درصورت درخواست بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی بعمل خواهند آورد.
ماده 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن همکاری ، تسهیلات لازم در خصوص تأمین هزینه های جاری . پزشکی و درمانی و نیز هزینه های مربوط به استقرارجانبازان انقلاب اسلامی درخارج از کشور را با همانگی بنیاد جانبازان از طرق مقتضی بعمل خواهد آورد.
تبصره – در موارد یکه مجروحین به کشورهائی اعزام می شوند که بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی فاقد امکانات مربوط به استقرارمجروحین مزبور در آن کشور می باشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج از تشریفات اداری حسب درخواست سرپرست حواله و یا دراختیار جانبازان اعزامی قرار خواهد داد.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13160
تاریخ تصویب :
1365/05/14
تاریخ ابلاغ :
1369/02/19
دستگاه اجرایی :
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
موضوع :