جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

شماره 13252/ ت 267 - 11/4/1368
وزارت کشور

هیأت وزیان درجلسه مورخ 27/3/1368 بنا به پیشنهاد شماره 24/1/6750 مورخ 2/12/1367 وزارت کشور و باستناد تبصره 81 دائمی قانون بودجه سال 1362 ، بند « الف » ماده 1 تصویبنامه شماره 100648 مورخ 5/9/1360 و تبصره 1 اصلاحی ذیل ماده 1 تصویبنامه شماره 17294 مور خ 21/4/1363 هیئت وزیران موضوع آئین نامه اجرائی تبصره 38 قانون بودجه سال 1360 را بشرح زیر اصلاح و مورد تصویب قراردادند:
الف – به هریک از پزشکان رسمی یا قراردادی بازاء انجام معاینه پزشکی هر متقاضی یکصد و پنجاه (150) ریال پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- میزان دستمزد پرداختی ماهانه افراد فوق بسته به وضعیت و موقعیت از طرف شهربانی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود که در هرحال در مورد پزشکان حداکثر نباید از مبلغ هشتاد هزار (000ر80) ریال درماه و همچنین از میزان یکماه حقوق و فوق العاده شغل بیشتر و درمورد سایر کارکنان ماهانه از 85 ساعت فوق العاده اضافه کار ساعتی تجاوز نماید.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13160
تاریخ تصویب :
1368/03/27
تاریخ ابلاغ :
1369/02/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :