جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 41030/ ت 587 - 14/5/1368
وزارت برنامه وبودجه
هیأت وزیران درجلسه مورخ 14/5/1368 بنا به پیشنهاد شماره 3029-20/14744/1 مورخ 24/10/1367 وزارت برنامه و بودجه و وزارت اموراقتصادی ودارائی ، آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی مصوب 26/12/65 مجلس شورای اسلامی رابشرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1- کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند درآمدهائی که از فروش خدمات کامپیوتر ی ، فنی ، کارشناسی ، انتشاراتی و نشریات تخصصی و برگزاری دوره های تخصصی به متقاضیان خدمات مذکور ، بارعایت تبصره 2 ماده واحده قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی می کنند رابه حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
تبصره 1- آن بخش از خدمات مذکور که دراجرای تکالیف قانونی وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی انجام می گیرد مشمول ضوابط و مقررات این آئین نامه نخواهد بود.
تبصره 2- بهای فروش خدمات موضوع این ماده تابع قوانین و مقررات مورد عمل بوده و درغیاب آن با احتساب هزینه های مربوط توسط بالاترین مقام وزارتخانه ( وزیر) و یا موسسه دولتی تعیین وابلاغ می گردد، و بهرحال درهیچ مورد نباید بهای فروش خدمات مذکور کمتر از هزینه های انجام شده باشد..
تبصره 3- وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی که در زمینه خدمات موضوع این ماده دارای قوانین و مقررات خاص می باشند مشمول ضوابط مقرر دراین آئین نامه نبوده و کماکان براساس قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.
ماده 2- کلیه درآمدهای حاصل از فروش خدمات موضوع ماده 1 این آئین نامه کماکان به حسابهای مربوط که قبلاً توسط خزانه افتتاح شده است واریز می گردد و درصورت ضرورت و عدم وجود حساب درآمدی دراین زمینه ترتیب افتتاح حساب و چگونگی تمرکز وجوه و انتقال آن به حساب درآمد عمومی توسط خزانه تعیین خواهد شد.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13161
تاریخ تصویب :
1368/05/14
تاریخ ابلاغ :
1369/02/20
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :