جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

شماره 17570/ت 157 - 2/3/1368
سازمان اموراداری واستخدامی کشور
هیأت وزیران درجلسه مورخ 13/2/1368 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شماره5503/45 مورخ 22/12/1367 سازمان اموراداری و استخدامی کشور و باتوجه به تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 تصویب نمودند آئین نامه استخدامی شهرداری تهران به شرح زیر اصلاح و درکلیه شهرداریها ی سراسر کشور به مورد اجراء گذاشته شود.
-ماده یک و تبصره آن بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1- کلیه شهرداریها ی کشور و واحدهای تابعه آنها از لحاظ استخدامی مشمول مقررات این آئین نامه می باشند.
تبصره – سازمانهای وابسته به شهرداری کهب استناد ماده 84 قانون شهرداری تشکیل شده یا می شوند و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده وبیش از پنجاه درصد سرمایه آن توسط شهرداری تأمین شود، درصورتیکه در اساسنامه آنها تابعیت از مقررات آئین نامه استخدامی شهرداری پیش بینی شده باشد مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود.
بند « پ » ماده 2 بشرح زیر اصلاح می شود:
بند «پ» ماده 2- مستخدم موقت که به موجب قرارداد برای مدت معین و کارمشخص به استخدام شهرداری درآید مقررات استخدامی این قبیل مستخدمین و تغییرات بعدی آن توسط وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) تهیه و تصویب و با موافقت سازمان اموراداری و استخدامی کشور به مرله اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 4 بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 4 – سازمان تفصیلی و همچنین ایجاد یا حذف پستهای سازمانی در شهرداریها با رعایت تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری مشمول ماده 54 قانون شهرداری و اصلاحیه آن خواهد بود.
ماده 6 و تبصره های آن بشرح زیر اسلاح می گردد:
ماده 6- داوطلبان استخدام در شهرداری باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
ب – نداشتن کمتر از 18 و بیشتز ار 40 سال تمام سن .
پ- انجام خدمت وظیفه عمومی ( دوره ضرورت ) یا معافیت دائم.
ت – اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی .
ث – تدین وعاملیت به احکام اسلام ویا پیروی یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی .
ج- معتاد نبودن به مواد مخدر.
چ- دارابودن حداقل گواهینامه پایان دوره کامل متوسطه .
ح- عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی .
خ- داشتن توانائی جسمی انجام کاری که برای آن استخدام می شود.
د- عدم تجاهر به فسق و داشتن شایستگی اخلاقی لازم و حسن سابقه .
تبصره 1- شهرداری می تواند برای بعضی از مشاغل تخصصی با تصوی شورای اداری شهرداری داوطلبان را تاسن 45 سالگی استخدامی نماید.
تبصره 2- برای تصدی بعضی از پستهای سازمانی شهرداری می تواند داوطلبان استخدام را با داشتن گواهینامه پایان دوره اول متوسطه یا راهنمائی تحصیلی با تصویب شورای اداری شهرداری استخدام نماید.
تبصره 3- کسانیکه مجدداً به استخدام شهرداری در میآیند مشمول محدودیت حداکثر سن موضوع بند «ب » نخواهند بود مشروط براینکه سن آنها پس از کسر مدت خدمت آنان در شهرداری از حداکثر سن مقرر تجاوزنماید .
ماده 7 بشرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می گردد:
ماده 7- استخدام برای تصدی پستهای سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه بعمل می آید. نحوه اجرای امتحان و مسابقه در شهرداریها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) تهیه و به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
تبصره 1- شهرداریها مکلفند نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای پستهای سازمانی از بین داوطلبان واجد شرایط در صورت داشتن اعتبار لاز م در بودجه مصوب، پس از اخذ مجوز استخدام و موافقت وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) تأمین نمایند.
تبصره 2- افرادیکه در تاریخ تصویب این اصلاحیه بصورت غیرثابت در استخدام شهرداری بوده و در مشاغل کارمندی انجام وظیفه می نمایند، در صورتیکه دارای شرایط احراز شغل مورد نظر بوده و حداقل دارای یکسال سابقه خدمت متوالی باشند و خدمت آنان تا زمان اخذ مجوز استخدامی ادامه داشته باشد از شروط امتحان ومسابقه موضوع این ماده معاف خواهند بود. این تبصره برای مدت یکسال از تاریخ تصویب قابلیت اجراء دارد.
تبصره 3- شهرداران فعلی و قبلی شهرداریها مشروط بر آنکه بعد از تاریخ 22/11/1357 حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی ویا چهار سال سابقه خدمت متناوب در سمت شهردار داشته باشند از شروط امتحان و مسا بقه معاف خواهند بود . این تبصره در مورد شهرداران قبلی شهرداریها برای مدت یکسال از تاریخ تصویب قابل اجراء می باشد.
ماده 8- داوطلبان استخدام که در امتحان یا مسابقه ورودی پذیرفته شده اند یک دوره آزمایشی را که حداقل آن ششماه و حداکثر دو سال است طی خواهند نمود و هر گاه وضع خدمت و رفتار آنان در دوره خدمت آزمایشی رضایت بخش باشد حکم قطعی آنان بعنوان مستخدم ثابت صادر خواهد شد و مدت خدمت آزمایشی جزو سابقه خدمتشان محسوب می گردد.
تبصره 1- افراد مذکور در این ماده در طی دوره خدمت آزمایشی در حکم مستخدم ثابت محسوب و از حقوق و فوق العاده شغل پست مورد تصدی برخوردار خواهند شد.
تبصره 2- بخدمت افرادیکه در طی و یا حداکثر تا پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند خاتمه داده خواهد شد. حقوق و فوق العاده شغل ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده بعلاوه کسور بازنشستگی کسر شده از حقوق وفوق العاده شغل مستخدم موضوع این تبصره پرداخت می گردد.
تبصره 4- صدور احکام استخدامی مستخدمین ثابت شهرداریها ( بجز شهرداری تهران) در بدو ورود بخدمت ثابت از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه موکول به تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور ) می باشد.
در ماده 10 جمله » حقوق ماهانه مستخدمین ثابت» به جمله » حقوق ماهانه مستخدمین ثابت شهرداری تهران» اصلاح می گردد.
ماده 11- ضریب ریالی جدول حقوق مستخدمین ثابت شهرداری تهران و جدول حقوق مستخدمین سایر شهرداریها معادل ضریب ریالی جدول حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و تغییرات بعدی آن تعیین می گردد که با تصویب وزارت کشور ( سازمان شهر داریهای کشور ) به مرحله اجراء در خواهد آمد.
تبصره های 1 و 2 ماده 12 حذف میگردد.
ماده 13 بشرخ زیر اصلاح و 3 تبصره با متون زیر به ان الحاق می گردد: ماده 13- رتبه و پایه استحقاقی مستخدمین ثابت شهرداری تهران بر اساس آخرین مدرک تحصیلی و احتساب سوابق خدمت قابل قبول مطابق مقررات این آئین نامه تعیین خواهد شد و کلیه مستخدمین از تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی در پایه یک رتبه استحقاقی قرار گرفته و به ازاءهر سال سابقه خدمت از یک پایه ترفیع برخوردار خواهندشد.
تبصره 1- در صورتیکه کارگران شهرداری تهران و سایر شهرداریها موفق به اخذ مدرک تحصیلی گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه یا مدارک بالاتری گردند سوابق خدمت آنان بهنگام استخدام کارمندی از لحاظ تعیین رتبه و پایه بر اساس آخرین مدرک تحصیلی قابل احتساب می باشد.
تبصره 2- سوابق خدمت کارگری به لحاظ تجربی و احراز مشاغل کارمندی قابل احتساب نمی باشد.
تبصره 3- انتصاب مستخدمین ثابت در غیر رسته مربوط مستخدم ممنوع است، لیکن در صورت نیاز و داشتن شرایط احراز شغل پیشنهادی بر طبق دستور العملی که به تأیید وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) خواهد رسید میتوان مستخدم را با موافقت شهردار در رسته دیگر منصوب نمود.
در ماده 14 جمله » مستخدمین ثابت شهرداری » به جمله » مستخدمین ثابت شهرداری تهران» اصلاح می گردد.
ماده 15 حذف می گردد.
شماره ماده 16 به 15 تغییر و در این ماده جمله » ترفیع عبارتست از » به جمله » ترفیع در شهرداری تهران عبارتست » اصلاح می گردد.
ماده 16- جدول حقوق ماهانه مستخدمین ثابت شهرداریهای کشور (بجز شهرداری تهران) جدول حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و تغییرات بعدی آن با جایگزینی کلمه » رتبه » بجای گروه تعیین می گردد.
تبصره- کسانیکه بخدمت ثابت شهرداریها پذیرفته می شوند در پایه یک رتبه مربوط قرار خواهند گرفت و چنانچه دارای سابقه خدمت دولتی و یا خدمت در شهرداری باشند به ازاء هر دو سال خدمت یک پایه در رتبه مربوط به آنان اعطاء خواهد شد، مدت خدمت وظیفه عمومی جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب می شود.
ماده 17 بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد:
ماده 17 – درصورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین( بجز شهرداری تهران) شهرداری می تواند در ازاء هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطاء کند.
تبصره- اعطای دو پایه ترفیع بجای یک پایه به مستخدم در قبال خدمات برجسته و ابراز لیاقت و کاردانی با تأیید شهردار بر اساس دستورالعمللی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور ) تهیه و به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد مجاز خواهد بود.
ماده 18- شهرداری (بجز شهرداری تهران) می تواند در صورت وجود شرایط زیر مستخدم را به رتبه های بالاتر ارتقاء دهد:
الف- در رتبه جدید پست سازمانی بلاتصدی وجود داشته باشد یا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل به سبب احرازشرایط تحصیلی یا تجربی مقرر در طرح در طبقه شغلی که رتبه آن بالاتر است قرار گیرد.
ب- مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانی نموده باشد.
پ- از عهده امتحانات مقرر برآید.
تبصره – مستخدمی که ارتقاء رتبه می یابد در پایه ای از رتبه جدید قرار می گیرد که د رتبه قبلی دارا بوده است در مواردیکه پایه قبلی مستخدم در رتبه جدید وجود نداشته باشد آخرین پایه رتبه جدید به آنان داده می شود.
در فصل چهارم شماره ماده 18 به ماده 19 تغییر و بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 19- وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) موظف است بر اساس اهمیت وظایف ، مسئولیتها شرایط احراز ،ضمن رعایت سادگی و بکارگیری معلومات، تجربه و سایر شرایط مؤثر ، کلیه مشاغل شهرداریها را طبقه بندی و ارزیابی نموده و پس از تذیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد شهرداری تهران به یکی از رتبه ها ی جدول فوق العاده شغل و در مورد سایر شهرداریها به یکی از رتبه های جدول حقوق و جدول فوق العاده شغل تخصیص دهد. هر نوع اصلاح در طرح طبقه بندی مشاغل بنا به پیشنهاد وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) پس از موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء است.
ماده 19- حذف می گردد.
-ماده 20 – بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می گردد:
ماده 20- انتصاب مستخدمین به پستهای سازمانی که شرایط احراز آنرا طبق شرح شغل مربوط ، ندارند ممنوع است.
تبصره – چنانچه برای تصدی پست سازمانی مستخدم واجد شرایط در شهرداریها نباشد ، شهرداری می تواند از وجود مستخدمین واجد شرایط طرح طبقه بندی از سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بعنوان مأمور استفاده نماید و یا مستخدمین مادون همان رشته را بعنوان کفیل به تصدی پست مربوط منصوب نماید. اجرای این تبصره در مورد مستخدمینی که فاقد شرط تحصیلی پست مورد نظر می باشند تا یک رتبه بالاتر و در مورد مستخدمینی که شرط تحصیلی پست مورد نظررا دارند تا دو رتبه بالاتر ممکن خواهد بود.
در موارد فوق مستخدم از حقوق رتبه استحقاقی و فوق العاده شغل پست سازمانی مورد تصدی استفاده خواهد نمود.
ماده 21 بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 21- جدول یا جداول فوق العاده شغل مستخدمین ثابت شهرداریها بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل بر مبنای ارقام حداقل و حداکثر جدول حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری توسط وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) تنظیم و ضمن تعیین ضریب ریالی آن پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد بمرحله اجراء در خواهد آمد.
ماده 22- بشرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 22- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تهیه و تصویب طرح طبقه بندی مشاغل شهرداریها و جدول فوق العاده شغل اقدام نماید.
ماده 23 بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 23- مادام که طرح طبقه بندی مشاغل و جدول فوقالعاده شغل مستخدمین ثابت شهرداریها توسط وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) تهیه و به تصویب مراجع مربوط نرسیده است طرح طبقه بندی مشاغل و جدول فوق العاده شغل شهرداری تهران در مورد مستخدمین شهرداری تهران و طرح طبقه بندی مشاغل و جداول فوق العاده شغل مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری در مورد مستخدمین ثابت سایر شهرداریهای مجری است.
ماده 25- بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 25- فوق العاده های بدی آب وهوا، محرومیت از تسهیلات زندگی ، اضافه کار ، روزانه ،کسر صندوق ، تضمین ، نوبت کاری و سختی شرایط محیط کار و همچنین هزینه های سفر و نقل مکان ، ایاب و ذهاب و حق التحقیق ، حق الزحمه کارشناسی ، حق التدریس ، حق الجلسه ، حق التألیف و تصنیف و ترجمه مستخدمین شهرداری بر اساس مقررات و آئین نامه های مورد عمل مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری تعیین و برقرار می گردد.
اضافه کار ایام تعطیل و همچنین پول شام و ناهار مستخدمینی که بصورت کشیک انجام وظیفه می نمایند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت کشور تهیه می گردد قابل پرداخت است.
-ماده 26- و تبصره آن بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 26- شهرداری می تواند در صورت وجود اعتبار به هر یک از مستخدمین مشاغل معادل یکماه حقوق وفوق العاده شغل در پایان هر سال بعنوان پاداش بتناسب مدتی که مستخدم در آن سال تصدی پستی را بر عهده داشته پرداخت نماید.
تبصره- شهرداری می تواند علاوه بر پاداش مذکور در این ماده درصورت وجود اعتبار به مستخدمینی که در طول سال خدمت برجسته انجام داده اند حداکثر تا یک ماه حقوق و فوق العاده شغل بعنوان پاداش حسن خدمت باتأیید شهردار در قالب اعتبارات بودجه مصوب پرداخت نماید.
-ماده 28- بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 28- وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) مکلف است در اجرای ماده 62 قانون شهرداری و به منظور بالا بردن سطح معلومات فنی و تخصصی کارکنان موجود نیاز شهرداریها زمینه های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت داوطلبان استخدام و شاغلین را بطرق مقتضی و عند اللزوم با ایجاد مراکز آموزشی فراهم آورد.
ماده 29- بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 29- تا زمانیکه وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) در اجرا ی ماده 28 زمینه های آموزش مستخدمین را به طرق مقتضی فراهم ننموده است شهرداری تهران می تواند از امکانات آموزشی خود با هماهنگی وزارت کشور استفاده نماید.
مواد 30 و 31 در فصل پنجم حذف می گردد.
شماره مواد 32و 33 در فصل ششم به مواد 30 و 31 اصلاح می گردد.
ماده34 به ماده 32 تغییر و در تبصره یک این ماده جمله » با تصویب شورای شهر » به جمله » با تصویب شورای اداری شهرداری» اصلاح می گردد.
تبصره 2 ماده32 بشرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 2- مدت مرخصی بدون حقوق جزءسابقه خدمت مستخدمین محسوب نمی گردد.
شماره ماده 35 به ماده33 اصلاح می گردد.
شماره ماده 36 به ماده 34 تغییر و جمله » با تصویب شورای شهر » در ماده مزبور حذف می گردد.
ماده 37 بشرح زیر اصلاح و شماره آن به ماده 35 تغییر می یابد:
ماده 35- در صورتیکه مستخدم فوت شود و مرخصی استحقاقی ذخیره شده داشته باشد حقوق و فوف العاده شغل و فوق العاده های مستمر او بابت کلیه مرخصی ذخیره شده به وارث قانونی وی پرداخت می شود.
شماره ماره 38 در فصل هفتم به ماده 36 تغییر و در این ماده جمله » مستخدمین ثابت شهرداری» به جمله »مستخدمین ثابت شهرداری تهران» اصلاح می گردد.
ماده ای تحت شماره ماده 37 بشرح زیر الحاق می گردد:
ماده 37- مستخدمین ثابت شهرداریها ( بجز شهرداری تهران ) تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداریها در سازمان بازنشستگی کشوری خواهند بود و از نظر بازنشستگی و کسور پرداختی تابع مقررات این فصل می باشند.
شماره ماده 39 به ماده 38 تغییر و در ماده مزبور جمله » مجموع آنرا به صندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری به جمله »مجموع آنرا به صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط » اصلاح می گردد.
شماره ماده 40 به ماده 39 تغییر و جمله « هر نوع تفاوت یکماهه حقوق حاصله از ترفیع کارمندان» در این ماده به جمله » هر نوع تفاوت یکماهه حقوق حاصله از ترفیع و ارتقاء مستخدمین » اصلاح می گردد.
شماره ماده 41 به ماده 40 تغییر وبشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 40 – مستخدمین شهرداری می توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی نمایند و شهرداری مکلف به قبول آنست:
الف- داشتن 60 سال سن با حداقل 20 سال سابقه خدمت.
ب- داشتن سی سال سابقه خدمت.
شماره مواد 42و 43 به مواد 41 و 42 اصلاح میگردد:
ماده 43- حقوق بازنشستگی مستخدمین شهرداری عبارتست از یک سی ام مجموع حقوق و فوق العاده شغل سه سال آخر خدمت مستخدم ضرب در سنوات خدمتی که کسور بازنشستگی مقرر را پرداخت نموده و یا پرداخت آنرا طبق مفاد آئین نامه تعهد کرده باشد مشروط بر آنکه حقوق بازنشستگی آنان از بالاترین حقوق بازنشستگی مقررتجاوز نماید.
ماده 45 حذف می گردد.
شماره ماده 46 به ماده 44 تغییر و در ماده مزبور جمله » واجد شرایط مذکور در ماده 41 » به جمله » واجد شرایط مذکور در بند »ب» ماده 40 » اصلاح می گردد.
شماره ماده 47 به ماده 45 اصلاح می گردد.
ماده48 و تبصره های آن بشرح زیر اصلاح وشماره آن به ماده 46 اصلاح می گردد:
ماده 46- سوابق خدمت تمام وقت مستخدمین ثابت در شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سمت شهردار در صورت انتقال کسور یا حق بیمه برابر مقررات قانونی یا تقبل پرداخت آن بر اساس این آئین نامه به صندوق بازنشستگی مربوط جزء سنوات خدمت آنان از لحاظ ترفیع پایه و بازنشستگی محسوب خواهد شد.
تبصره 1- مأخذ پرداخت کسور برای آن مدت از سوابق خدمت در شهرداری وسازمانهای وابسته که کسور یا حق بیمه آن انتقال یا پرداخت نشده است برابر هفت درصد اولین حقوق و فوق العاده شغل مستخدم ثابت است که سهم شهرداری نیز با توجه به ماده 38 این آئین نامه پرداخت می شود.
تبصره – مأخذ پرداخت کسور برای آن مدت از سوابق خدمت خارج از شهرداری وسازمانهای وابسته که کسور یاحق بیمه آن انتقال نیافته است.
برمبنای 21% اولین حقوق و فوق العاده شغل مستخدم ثابت در شهرداری می باشد.
ماده 49 بشرح زیر اصلاح و شماره آن به ماده 47 تغییر می یابد:
ماده 47 –کسور متعلق در اجرای تبصره های 1 و2 ماده 46 از طرف شهرداری بطور یکجا و از طرف مستخدم در یکصد و بیست قسط ماهانه به صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد، مشروط بر اینکه در مورد مستخدمین شاغل مجموع پرداختی مستخدم بابت بدهی کسور بازنشستگی سنوات خدمت گذشته و کسور بازنشستگی جاری از یک چهارم مجموع حقوق و فوق العاده شغل و در مورد بازنشستگان و وظیفه بگیران از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه تجاوز نکند و در صورتی که از این مقدار تجاوز کند به همان نسبت به تعداد اقساط ماهانه علاوه خواهد شد.
شماره ماده 50 به مادة 48 تغییر و در این ماده کلمه » ماده 48 » به » ماده 46 » اصلاح می گردد.
شماره ماده 51 به ماده 49 تغییر و در این ماده جمله » تبصرهای 1و 2 ماده 48 حسب مورد و ماده 49 » به جمله » تبصره های 1.2 ماده46 حسب مورد و ماده47 » اصلاح می گردد.
ماده 51 - .در صورتیکه مستخدمثابت بعلل غیر ناشی از کار ، از کار افتاده شناخته شود بر اساس ماده 43 حقوق وظیفه از کار افتادگی دریافت خواهد داشت و در صورتیکه سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم از 15 سال کمتر باشد 15 سال تمام محسوب خواهد شد.
شماره ماده54 به ماده 52 تغییر و این ماده و تبصره آن بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 52- در صورتیکه مستخدم ثابت بعلت حادثه ناشی از کار و یا بسبب انجام وظیفه ، از کار افتاده شناخته شود بدون رعایت سنوات پرداخت کسور بازنشستگی حقوق و فوق العاده شغل مستخدم در زمان از کار افتادگی بعنوان حقوق وظیفه از کار افتادگی در مورد وی برقرا می شود مشروط بر آنکه از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در این آئین نامه تجاوز ننماید.
تبصره- هرگاه مستخدم موضوع این ماده بعلت همان حادثه فوت شود حقوق وظیفه از کار افتادگی او بعنوان حقوق وظیفه به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
شماره مواد 55 و 56 به ترتیب به مواد 53 و54 اصلاح می گردد.
شماره ماده 57 ب ماده 55 تغییر و در این ماده کلمه » در ماده 56 » به » در ماده54 » اصلاح می گردد.
ماده 56 بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 56- حقوق وظیفه وراث شهداء و حقوق وظیفه جانبازان انقلاب اسلامی ایران عبارتست از حقوق وظیفه مقرر در ماده 52 بعلاوه حقوق پایه یکم رتبه یکم جداول حقوق مستخدمین حسب مورد خواهدبود.
شماره ماده 58 به ماده 57 اصلاح می گردد.
شماره ماده59 به ماده 58 تغییر و بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده58- از کار افتادگی موضوع این آئین نامه عبارت از عدم توانائی کامل و دائمی مستخدم به انجام کار می باشد.
ماده59 بشرح زیر الحاق می گردد:
ماده 59 – تشخیص از کار افتادگی مسبب آن و همچنین تشخیص اینکه فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا سبب انجام وظیفه بوده است و نیز تشخسص موارد مندرج در مواد 51 و 52 حسب مورد با هیئت مدیره صندوق بازنشستگی شهرداری تهران و یا سازمان یبازنشستگی کشوری خواهد بود . و در صورت اختلاف نظر در مود شهرداری تهران نظر شورای اداری شهرداری تهران و در مورد سایر شهرداریها نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور لازم الاجرا است.
ماده 63 بشرح زیر اصلاح ویک تبصره به آن الحاق می گردد:
ماده 63- شهرداری می تواند در صورت رضایت مستخدم ماهانه 3% از حقوق و فوق العاده شغل ویرا کسر و پس از افزودن معادل آن بابت سهم شهرداری مجموع آنرا در حساب خاصی بنام سپرده مستخدمین شهرداری در نزد یکی از بانکهای کشور نگهداری نماید و پس از بازنشسته شدن، از کار افتادگی و فوت مجموع سپرده مستخدم و سهم شهرداری را بعلاوه سود حاصله بطوریکجا به مستخدم یاوراث قانون وی بپردازد.
تبصره- به مستخدمی که در اجرای مقررات مربوط بازخرید ، مستعفی و اخراج می شوند فقط سهم پس انداز بعلاوه سود حاصله از آن پرداخت خواهد شد.
در تبصره ماده 66 جمله » طبق ماده 55» به جمله » طبق ماده 53 » اصلاح می گردد.
در ماده 72 جمله » با تصویب شورای شهر» به جمله » با تصویب وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) اصلاح می گردد.
ماده 74 بشرح زی اصلاح می گردد:
شورای اداری شهرداری در هریک از استانها مرکب از اعضای زیرخواهد بود:
1- استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری که سمت ریاست شورا را بعهده خواهد داشت.
2- نماینده سازمان شهرداریهای کشور و در غیاب وی شهردار شهر مرکز استان.
3- نماینده سازمان امور اداری واستخدامی کشور.
4- یکنفر از کارشناسان خبره و ذیصلاح در امور استخدامی شهرداریها، شاغل در شهرداریهای استان به انتخاب استاندار.
5- شهردار شهری که مسائل مربوط به شهرداری موردتصدی وی در شورا مطرح می شود.
تبصره- شورای اداری شهرداری تهران و همچنین شهرداری شهر های با جمعیت بیش از 500000 نفر ، که سمت آنها بر اساس آخرین آمار رسمی کشور با موافقت وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه خواهد شد مرکب خواهند بوداز:
-شهردار یا معاون مالی و اداری شهرداری.
نماینده وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور).
نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
دو نفر از مدیران و یا کارشناسان مطلع و عالی رتبه شهرداری به انتخاب شهردار.
ماده 75 بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 75 – شورای اداری شهرداری علاوه بر وظائف مذکور در مواد دیگر این آئین نامه ، وظیفه نظارت بر حسن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رسیدگی به اعتراضات استخدامی مستخدمین ثابت شهرداری را نیز بر عهده خواهد داشت.
-دو تبصره به شرح زیر به ماده 75 الحاق می گردد:

تبصره 1- تصمیمات شورای اداری شهرداری حداقل با 4 رأی مثبت ملاک اعتبار بوده و جلسات با چهار پنجم اعضاء رسمیت
خواهد یافت.
تبصره 2- حداکثر مدت طرح و اظهار نظر اعتراضات استخدامی موضوع ماده 75 در شورای اداری از یکماه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 76 بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 76- انواع مجازاتها و ترتیب رسیدگی به تخلفات و تقصیرات اداری و مستخدمین شهرداری همانست که در مورد مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری اعمال می شود و در این مورد شهر داران شهرهای مذکور در تبصره ماده 74 دارای همان اختیاراتی هستند که در مقررات مذکور به رئیس مؤسسه دولتی مستقل تفویض شده است و اختیارات مذکور در سایر شهرداریها با پیشنهاد شهردار و تأیید شورا ی اداری مربوط اعمال خواهد شد.
تبصره 2 ماده 79 بشرح زیر اصلاح و یک تبصره تحت شماره تبصره 3 باین ماده الحاق می گردد:
تبصره 2- هرگاه مستخدم مذکور در این ماده مدعی شود بعللی که خارح از حدود قدرت و اختیارات او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور ش را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول شهرداری قرار نگیرد می تواند شکایت خود را به ضمیمه مدارک مورد استناد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم نماید. در صورتیکه رأی صادره حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد بخدمت اعاده و مدت غیبت او جزء مرخصی بدون حقوق محسوب خواهد شد.
تبصره 3- ایام غیبت غیر موجه مستخدم از لحاظ ترفیع ، ارتقاء رتبه و باونشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب نمی باشد.
بند » ب » ماده 81 بشرح زیر اصلاح می گردد:
بند » ب» - ازماه هفتم تا پایان ماه دوازدهم نصف آخرین حقوق را دریافت خواهند داشت.
ماده 82- بشرح زیر اصلاح و تبصره 2 به آن الحاق می گردد:
ماده 82- در صورتیکه در طول دوران آمادگی بخدمت پست مناسبی برای ارجاع به مستخدم موجود نباشد یا انتقال وی یه سایر شهرداریها میسر نگردد با او برابر ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصرهبه آن مصوب 27/3/65 رفتار خواهد شد.
تبصره 2- شهرداریها مکلفند یک نسخه حکم آمادگی بخدمت مستخدمین ثابت خود را به وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) ارسال دارندو وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور )نیز مکلف است هر شش ماه یکبار فهرستی از مستخدمین مذکور را به کلیه شهرداریها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارد.
-در ماده 83 کلمه » شهرداری تهران » به » شهرداری » اصلاح می گردد.
در ماده 84 کلمه » شهر داری تهران » به شهرداری» اصلاح و جمله » غیر از شهرداری تهران» حذف می گردد.
در ماده 85 عبارت » با تأیید هیأت سه نفری مرکب از یکی از معاونان شهرداری تهران و یکی از مدیران شهرداری و مسئول کارگزینی» وعبارت » زائد بر 35 سال » به ترتیب به عبارت » باتأیید شورار اداری شهرداری» و عبارت » زائد بر30 سال » اصلاح می گردد.
ماده 89 بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 89- انتقال مستخدمین ثابت شهرداری به شهرداریهای دیگر با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دو شهرداری مجاز است.
ماده 90 بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده90- وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور)مکلف است دستورالعملهای مورد لزوم این آئین نامه را که نحوه تهیه و تصویب آن پیش بینی نگردیده است ، تنظیم و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مورد اجرا گذارد.
ماده 91- بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 91- وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه می باشد و مواردی که در این آئین نامه مسکوت است ملاک قانون استخدام کشوری است.
ماده 92- بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 92- این اصلاحیه از تاریخ تصویب قابل اجراء است.
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13161
تاریخ تصویب :
1368/02/13
تاریخ ابلاغ :
1369/02/20
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :