جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 87788/ن 1076 - 27/12/1368
وزارت پست و تلگراف و تلفن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1368 بنا به پیشنهاد شماره 5960/ح/20046 / ک مورخ 10/11/1367 وزارت پست و تلگراف و تلفن تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی ( رادیو اپراتوری ) موضوع تصویبنامه شماره 63518 مورخ 2/8/1364 در موارد زیر اصلاح می گردد:
1- عنوان آئین نامه به آئین نامه اجائی صددور گواهینامه عمومی مخابرات رادیوئی دریائی ( رادیواپراتوری دریایی ) تغییر می یابد.
2- عبارات « رادیو اپراتوری » و « رادیو اپراتوری کشتی » مذکور در مواد (1) ، (2) ، (4) ، (8) الی (24) و عنوان فصل دوم آئین نامه ، به عبارت « رادیو اپراتوری دریایی » تغییر می یابد.
3 - عبارت « ایستگاه رایویی » مذکور در مواد (1) ، (2) ، (3) ، (5) ، (6) ، (18) آئین نامه به عبارت « ایستگاه رادیویی دریایی» تغییر می یابد.
4- عبارت « پروانه تأسیس ایستگاه رادیویی » مذکور در مواد (3) و (5) به عبارت « پروانه بهره برداری ایستگاه رادیویی» تغییر می یابد.
5- بند (1) ماده (13) بشرح زیر اصلاح می گردد:
1- ارائه گواهی پزشکی معبر برطبق بند (ز) ماده (9) بشرح ضمیمه شماره (3) در سه برگ که مدت اعتبارآن در هر دوره شش سال می باشد.
6- تبصره ای شرح زیر به ماده (8) آئین نامه الحاق می گردد:
تبصره – رادیو اپراتورهای دریایی که علاوه بر حدود پیش بینی شده در مقررات رادیویی ، مهارتهای مخابراتی بیشتری کسب کرده و وظایفی علاوه بر اپراتوری دستگاهها برعهده می گیرند می توانند برابر مقررات سازمان بنادر و کشتیرانی از عناوین دیگری استفاده نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13163
تاریخ تصویب :
1368/11/29
تاریخ ابلاغ :
1369/02/23
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :