جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :14/4/72 شماره دادنامه : 240/2 فرجامخواه : متهم ردیف اول (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره : 27910/8/71 صادره از شعبه 13دادگاه کیفری مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان :000رئیس و000 عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
حسب محتویات پرونده و کیفرخواست (نامنظم ) مورخ 6/4/69 دادسرای عمومی .... آقایان :1 (الف ) فرزند.00 42ساله به اتهام یازده فقره جعل حواله و استفاده از سند جعلی و شرکت در اختلاس مقدار476 لیتر سم امایت و اختلاس 11 برگ حواله سفیدمتعلق به اداره کشاورزی 3(ج ) فرزند.00 31 ساله به اتهام شرکت دراختلاف مقدار یکصدوسی کیسه کودشیمیایی تحت تعقیب قرار گرفته اند و توجها" به شکایت اداره شاکی و گزارش دایره آگاهی و اقرار صریح متهمان بزه انتسابی محرز اعلام و طبق ماده 21 قانون تعزیرات و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است و شعبه 13 دادگاه کیفری یک .... باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 27910/8/71 مفادا" چنین رای داده است : نظریه اینکه اولا" شرکت تعاونی.00شرکت دولتی نبوده وهیچگونه وابستگی نیز به دولت ندارد و اعضای هیات مدیره و مسوولین آن نیز سمت دولتی ندارند موضوع اختلاس منتفی است و متهمین از این حیث تبرئه می گردند و اما اتهام جعل نظر به شکایت اولیه سازمان تعاون روستایی و گزارش و تحقیقات مامورین انتظامی و اقاریر متهم ردیف اول در تحقیقات و جلسه دادرسی گرچه اتهام جعل وی محرز است لیکن بلحاظ اظهارات وی عمل مزبور جنبه مقدمه ارتکاب خیانت درامانت را داشته است و از طرفی کشاورزان ذینفع نیز شکایتی نکرده اند و در مجموع اتهام وی عبارت است از خیانت در امانت و اما درخصوص متهم ردیف دوم نیز بنا به همان جهات و توضیحات گذشته موضوع اختلاس منتفی است و از این حیث حکم به برائت مشارالیه صادر می گردد ودر خصوص اتهام متهم ردیف سوم یعنی اختلاس با همان استدلال رای به برائت مشارالیه صادر می گردد و در خصوص اتهام جعل انتسابی به متهم ردیف اول نظر به محتویات پرونده و شکایت اولیه سازمان تعاون روستایی .... بزه انتسابی محرز است و با رد استناد دادسرا به استناد ماده 26 ناظر به ماده 25 قانون تعزیرات و رعایت ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ گذشت و فقد پیشینه کیفری ، متهم موصوف .... به پرداخت دو فقره پنجاه هزار ریال جزای نقدی به جای حبس محکوم می گردد و در مورد اتهام متهم ردیدف دوم مبنی بر گذاشتن 11 فقره حواله سفیددر اختیار متهم ردیف اول عملش معاونت در خیانت در امانت است و به لحاظ حق الناس بودن موضوع و عدم شکایت کشاورزان ذینفع و اعلام گذشت سازمان شاکی مستندا" به ماده 159 قانون تعزیرات و بند دوم ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب دراین مورد صادر و اعلام می گردد. پس از ابلاغ دادنامه محکوم علیه نسبت به آن طی لایحه ای که هنگام شور قرائت خواهد شد اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که دادگاه نپذیرفته است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد تجدیدنظر در مورد دادنامه شماره 910 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.

رای
از ناحیه معترض ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه صادره گردد بعمل نیامده است و از لحاظ رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد.
رئیس شبعه دوم .... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ،اختلاس وارتشاء درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائیزسال 1376
58

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
240
تاریخ تصویب :
1372/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :