جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :15/12/1371 دادنامه : 675 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان :000رئیس و000 مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده 1 (الف )43 ساله به اتهام شرکت در اختلاس وجوه دولتی در سه مرحله و نیز ارتکاب به یک فقره وجوه دولتی به شرح منعکس در گزارش حسابرسان اعزامی وزارت اموراقتصادی ودارایی و جعل اسناد دولتی.
2 (ب ) فرزند.00 35 ساله به اتهام شرکت دراختلاس وجوه دولتی در سه مرحله به شرح منعکس در گزارش حسابرسان اعزامی و جعل اسناد دولتی.
3 (ج ) فرزند.00 38 سلاه به اتهام شرکت دراختلاس وجوه دولتی در سه مرحله و به شرح منعکس در گزارش حسابرسان اعزامی.
4 (د) فرزند.00 26 ساله به اتهام معاونت در بزه اختلاس معنونه در مرحله سوم که به موجب کیفرخواست شماره 27865/3/68 صادره از دادسرای عمومی .... تحت تعقیب قرار گرفته اند و دلائل عبارتند از:
1 اعلام جرم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 2 اعلام جرم حراست دارایی استان 3 گزارش و تحقیقات به شرح اداره اطلاعات 4 گزارش حسابرسان اعزامی وزارت امور اقتصادی ودارایی 5اقاریر و اعترافات صریح کلیه متهمین در مراحل تحقیق و مدافعات غیرموجه آنان 0 6 گزارش تکمیلی دایر آگاهی .... 7 سایر قرائن منعکس در پرونده به استناد مواد27 و75 قانون تعزیرات و رعایت مواد20و 21 و25قانون مجازات اسلامی درخواست تعیین کیفرشده است.دادگاه کیفری دو000 پس از رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 13478/5/1370 و با احراز بزهکاری متهمین و به شرح استدلال مندرج در دادنامه ، هر یک از متهمین را به استناد مواد قانونی مقید در کیفرخواست به تحمل حبس و پرداخت باقیمانده مبلغ مورد اختلاس در وجه اداره امور اقتصادی دارایی شهرستان .... محکوم می نماید و متهمین از رای صادره اعتراض نموده ودرخواست تجدیدنظررانموده اند و شعبه دهم دادگاه کیفری یک .... پس از رسیدگی به اعتراض متهمین بموجب دادنامه شماره 28730/2/71 و با احراز بزهکاری متهمین مستندا" بمواد20و21و75 قانون تعزیرات اسلامی و رعایت مواد11و 42 و47قانون مجازات اسلامی متهم اول را بتحمل سه سال حبس و متهم ردیف دوم را به تحمل سی ماه حبس و متهم ردیف سوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید و نسبت به متهم ردیف چهارم به نام (د) فرزند.00 پرونده را مفتوح و وقت رسیدگی تعیین می نماید سپس به موضوع رسیدگی نموده و بموجب دادنامه شماره 71/1693نامبرده را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. احد از متهمین بنام (ب ) به شرح لوایح 24/3/71و17/5/71 به رای صادره اعتراض نموده وپرونده بنظر آقای رییس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان بشرح نظریه مورخ 19/6/71 به رای و عقیده خود باقیمانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی اینکه فعلا موردی برای اظهار نظر نیست مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون دادنامه شماره 28730/2/71و71/1693 صادره از شعبه دهم دادگاه کیفری یک .... در مقام تجدیدنظر از دادنامه شماره 12478/5/70 ازدادگاه کیفری دو000 صادر گردیده است جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدیدنظر مجدد در دیوان عالی کشورنمی باشد و لذا موردی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور وجودندارد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ،اختلاس وارتشاء درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائیزسال 1376
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
675
تاریخ تصویب :
1371/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :