جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

شماره 59356 16/8/2536
وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/8/2536 بنا به پیشنهاد شماره 1/18815 مورخ 1/8/ 2536 وزارت کشور و وزارت دادگستری و باستناد ماده 53 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 2535 شاهنشاهی آئین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف را بشرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 ـ حل اختلاف مربوط باسناد ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال بعهده هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه می باشد .
تبصره ـ رسیدگی به درخواست مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده باشد با هیئت حل اختلاف ثبت احوال امور خارجه (تهران) خواهد بود .
ماده 2 ـ شروع به رسیدگی در هیئت های حل اختلاف محتاج به تسلیم گزارش مسئولین یا درخواست کتبی صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا نماینده آنان می باشد .
ماده 3 ـ متقاضی باید درخواست خود را در برگ های مخصوص و بزبان فارسی نوشته و بانضمام فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک بدفتر هیئت حل اختلاف محل اقات یا محل صدور شناسنامه خود تسلیم و رسید دریافت دارند .
ماده4 ـ درخواست باید حاوی مشخصات و محل اقامت طرفین و موضوع درخواست باشد .
تبصره ـ در مواردیکه متقاضی درخواست خود را بغیر از محل صدور شناسنامه خود تسلیم نماید دفتر هیئت حل اختلاف بایستی در خواست و ضمائم را در صورتیکه کامل دانست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه ارسال دارد.
ماده 5 ـ در خواست و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه ودر صورت تعدد طرف بعهده آنها بعلاوه یک نسخه باشد .
ماده 6 ـ چنانچه درخواست توسط وکیل تسلیم شود باید وکالتنامه رسمی وکیل و در صورتیکه درخواست را قیم داده باشد فتوکپی یا رونوشت قیم نامه و بطور کلی رونوشت مدرکی که مثبت سمت متقاضی است باید پیوست دادخواست باشد .
ماده 7 ـ دفتر هیئت حل اختلاف باید درخواست و برگهای پیوست آنرا که برابر مواد بالا تهیه شده باشد اخذ و پس از تطبیق فتوکپی یا رونوشت اسناد ومدارک با اصل، آنها را گواهی نموده و در صورت کامل بودن درخواست و برگهای پیوست و قبول آنها رسید به متقاضی تسلیم نماید .
ماده 8 ـ اگر مسئولین ثبت احوال از هیئت های حل اختلاف در خواست رسیدگی نمایند گزارش آنها باید مستدل و مشروح و متضمن موضوع درخواست بوده و عین مدارک بامضای مامور یا نماینده ثبت احوال یا مسئول بایگانی اسناد رسیده و فتوکپی یا رونوشت مدرکی که پیوست گزارش است نیز باید از سوی امضاء کننده گزارش گواهی شده باشد .
ماده 9 ـ دفتر هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه باید بلافاصله پس از دریافت گزارش یا درخواست آن را در دفتر مخصوص ثبت و به هیئت حل اختلاف تسلیم نماید . هیئت مذکور چنانچه پرونده را آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهائی تشخیص داد تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید . در غیر اینصورت درخواست و ضمائم را برای طرف متقاضی ارسال می دارد که ظرف 10 روز کتباً پاسخ دهد و پس از وصول پاسخ رسیدگی لازم را انجام می دهد و در صورت ضرورت با تعیین وقت متقاضی و طرف را برای اخذ توضیح و رسیدگی دعوت می نماید .
تبصره ـ تاریخ رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد . مدت مسافت هم طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بموعد مقرر اضافه می گردد .
ماده 10ـ ابلاغ در محل دفتر هیئت توسط دفتر و در خارج از محل دفتر هیئت توسط مامور ابلاغ ثبت احوال و در خارج از شهر ها بوسیله مامورین ژاندارمری یا سپاهیان انقلاب یا دهبانان بعمل می آید .
ماده 11ـ تحویل و ابلاغ درخواست و پیوست ها به مامورین و عودت آنها در دفتر مخصوص ثبت می شود .
ماده 12 ـ ابلاغ به طریقه مذکور در ماده 90 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل می آید و متقاضی می تواند مامورین ابلاغ را راهنمائی کند .
ماده 13 ـ اگر محل اقامت مخاطب در قلمرو هیئت حل اختلاف دیگر باشد ابلاغ توسط دفتر یا مامور ابلاغ ثبت احوال همان محل بعمل می آید .
ماده 14 ـ دفتر هیئت حل اختلاف باید یک نسخه از درخواست و پیوست ها را در پرونده مخصوص که برای اختلاف مربوط تشکیل میدهد بایگانی نماید .
ماده 15 ـ دفتر هیئت حل اختلاف در صورتیکه لایحه ای در مورد درخواست واصل شود آن را پیوست پرونده نموده ودر وقت رسیدگی به هیئت حل اختلاف تحویل میدهد بهر حال وصول یا عدم وصول لایحه مانع رسیدگی نمی باشد .
ماده 16 ـ هیئت های حل اختلاف می توانند جلسه رسیدگی را با رضایت طرفین فقط برای یک بار به تاخیر اندازند .
ماده 17 ـ عدم حضور یک طرف مانع ادای توضیحات طرف دیگر و انجام رسیدگی نیست .
ماده 18 ـ هیئت حل اختلاف در وقت رسیدگی باید پرونده را مطالعه و بررسی نموده و پس از ملاحظه اوراق و اسناد مربوط و استماع توضیحات طرفین و درج آن در صورتمجلس ( طبق نمونه ) و اعلام ختم رسیدگی رای آن را حداکثر ظرف 48 ساعت صادر نماید .
تبصره ـ رای باید کاملاً مستدل و مشروح نوشته شود .
ماده 19 ـ هیئت حل اختلاف پس از امضاء رای حق تغییر آنرا ندارد .
ماده 20 ـ هرگاه هیئت حل اختلاف در حین رسیدگی متوجه جعلیت اسناد ثبت احوال گردید باید رسیدگی را متوقف ساخته و پرونده امر را ضمن گزارش جامعی از طریق اداره ثبت احوال مربوط جهت پیگیری موضوع و اقدام قانونی به مرکز ارسال دارد .
ماده 21 ـ دفتر هیئت حل اختلاف مکلف است رای هیئت را بلافاصله پس از صدور و ثبت در دفتر مخصوص برای ابلاغ به طرفین به نشانی مندرج در دادخواست ارسال دارد .
در اینصورت ابلاغ برابر مواد 91 ، 92، 93 قانون آئین دادرسی مدنی کفایت می کند .
ماده 22 ـ نمونه برگها و دفاتر مندرج در این آئین نامه توسط سازمان ثبت احوال کشور تهیه و با تائید شورای عالی ثبت احوال مورد استفاده قرار خواهد گرفت . اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور در امور اجرائی ـ منوچهر آگاه

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9610
تاریخ تصویب :
1356/08/16
تاریخ ابلاغ :
1356/09/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :