جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

شماره 92902 20/9/2536
وزارت مسکن و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/2536 بنا به پیشنهاد شماره 1143 مورخ 4/3/2536 وزارت مسکن و شهرسازی و با استناد ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ششم شهریورماه 2536 آئین نامه انتخاب و وظایف هیئت مدیره سازمان نظام مهندسان معمار و شهر ساز را بشرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1 ـ برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز که در این آئین نامه ((سازمان)) نامیده می شود برای دوره اول در پایتخت ، وزارت مسکن و شهر سازی از 18 نفر دارندگان پروانه اشتغال در رشته های معماری و شهرسازی و برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات دوره های بعد هیئت مدیره سازمان از 18 نفر از اعضاء سازمان به شرح زیر :
الف ـ مهندسان معمار 14 نفر .
ب ـ مهندسان شهر ساز 4 نفر .
دعوت می نماید تا از بین خود بدواً 5 نفر بعنوان عضو اصلی و دو نفر بعنوان عضو علی البدل انجمن نظارت انتخاب نمایند . در انتخاب 5 نفر عضو اصلی رعایت انتخاب حداقل یک نفر شهرساز ضروری است.
ماده 2 ـ کلیه اشخاص حقیقی عضو سازمان می توانند در انتخابات هیئت مدیره سازمان شرکت نمایند .
تبصره ـ اعضای انجمن نظارت نمی توانند بعضویت هیئت مدیره انتخاب شوند .
ماده 3 ـ در نقاطی که بعلت نبودن عده کافی، سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز تشکیل نمی شود، دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مربوط می توانند به تشخیص سازمان مزبور در پایتخت در انتخابات نزدیکترین سازمان به اقامتگاه خود شرکت کنند .
ماده 4 ـ داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان باید دارای شرایط زیر باشند :
الف ـ عضویت در سازمان
ب ـ اقامت در حوزه استان .
ج ـ نداشتن ده سال سابقه کار و تجربه پس از اخذ لبیسانس در رشته مربوط .
هـ ـ داشتن حداقل 35 سال سن .
و ـ نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا موضوع ماده 11 قانون نظام معماری و ساختمانی .
ماده 5 ـ در مراکز استانها اداره کل مسکن و شهرسازی محل از 8 نفر دارندگان پروانه اشتغال در رشته معماری و 2 نفر دارندگان پروانه اشتغال در رشته شهرسازی برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات اولین دوره هیئت مدیره سازمان و در دوره های بعد هیئت مدیره سازمان محل از 10 نفر از اعضای سازمان به ترتیب مذکور دعوت بعمل می آورد تا از بین خود 3 نفر به عنوان عضو اصلی و یک نفر به عنوان عضو اصلی و یک نفر اصلی به عنوان عضو علی البدل انجمن نظارت انتخاب نمایند .
تبصره ـ چنانچه به تعداد کافی شهرسازی وجود نداشته باشد و یا عضویت در انجمن نظارت را قبول ننماید از مهندسین معمار دعوت به عمل می آید .
ماده 6 ـ انجمن نظارت از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و دو نفر را به عنوان منشی انتخاب خواهد کرد.
ماده 7 ـ انجمن نظارت پس از تشکیل روز انتخابات و محل اخذ رای را تعیین و به وسایل مقتضی به اطلاع اعضاء خواهد رساند.
ماده 8 ـ انتخابات هیات مدیره در یک روز انجام خواهد شد و پس از اخذ رای باید بلافاصله قرائت آرا شروع شود .
ماده 9 ـ تعداد نمایندگان مهندسان معمار در هیات مدیره پایتخت 8 نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل و در مراکز استانها 4 نفره عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل و تعداد نمایندگان شهرساز در هیات مدیره پایتخت 3 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل و در مراکز استانها یک عضو اصلی خواهد بود و رای دهندگان باید تناسب را در رای خود رعایت نمایند .
تبصره 1 ـ پس از تعیین اعضای اصلی ، حائزین اکثریت آرا به عنوان اعضای علی البدل انتخاب خواهند شد .
تبصره 2 ـ در مراکز استانها ، چنانچه مهندس شهرساز وجود نداشته و یا شرایط لازم را جهت عضویت در هیات مدیره نداشته باشد می توان از مهندسین معمار انتخاب نمود .
ماده 10 ـ مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات یک هفته بعد از روز اخذ رای و مدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور خواهد بود و پس از این مدت انجمن نظارت در صورت تایید انتخابات ضمن اعلام اسامی حائزین اکثریت و انتخاب شدگان و تسلیم سوابق و اوراق به هیات مدیره به کار خود پایان خواهد داد .
ماده 11 ـ در صورتیکه انتخابات هیات مدیره به تشخیص هیات نظارت ابطال شود وزارت مسکن و شهرسازی در پایتخت و اداره کل مسکن و شهرسازی در مراکز استانها برای دفعات بعد مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تشکیل انجمن نظارت جدید طبق مواد 1 و 5 این آیین نامه اقدام نماید . انتخاب اعضای ثابت هیات نظارت برای انجمن نظارت جدید مجاز نیست .
ماده 12 ـ در صورتی که از بین انتخاب شدگان کسی عضویت در هیات مدیره را قبول ندارد و یا در دوره تصدی فوت شود و یا استعفا کند و یا به علل قانونی صلاحیت عضویت از او سلب شود از عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی و از کسی که بعد از انتخاب اعضای اصلی و علی البدل حائز اکثریت آرا بوده به عنوان عضو علی البدل حسب مورد از طرف انجمن نظارت و یا هیات مدیره برای بقیه مدت دعوت و عمل خواهد آمد .
ماده 13 ـ هیات مدیره از بین خود یک رییس یک نایب رییس و دو منشی و یک خزانه دار انتخاب خواهد کرد .
ماده 14 ـ وظایف هیات مدیره عبارت است از :
الف ـ تنظیم روابط حرفه ای بین صاحبان حرف و کارفرمایان .
ب ـ انجام انتخابات جهت تعیین اعضای شورای انتظامی .
ج ـ انتخاب و معرفی یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل به شورای انتظامی موضوع ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی .
د ـ تهیه و تصویب آیین نامه های اداری و مالی داخلی سازمان .
هـ ـ تنظیم امور اداری و مالی سازمانی طبق آیین نامه های مربوط .
و ـ تهیه و تقدیم بودجه ترازنامه سالانه به هیاتی ویژه متشکل از کلیه اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و شورای انتظامی جهت تصویب .
ز ـ انجام انتخابات انجمن نظارت دوره بعد .
ح ـ تعیین میزان حق عضویت .
ط ـ اعلام تخلف یا ارسال شکایت به شورای انتظامی .
ی ـ دعوت مجمع عمومی فوق العاده در صورت درخواست دو ثلث اعضای سازمان و یا به درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره.
ک ـ انجام دیگر مواردی که طبق مقررات و آیین نامه مربوط به هیات مدیره می باشد .
ماده 15 ـ وظایف خاص هیات مدیره پایتخت عبارتست از :
الف ـ تدوین اصول و مقررات مربوط به حیثیت و شئون حرفه ای و تعیین حقوق و تکالیف متقابل صاحبان حرف و کارفرمایان .
ب ـ پیشنهاد اصلاح ضوابط مربوط به حدود صلحیت فنی اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی .
ج ـ تعیین و اعلام ضوابط و مقررات خاص به وزارت مسکن و شهرسازی جهت صدور اجازه نامه اشتغال موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی .
د ـ تشخیص و تعیین و اعلام صاحبان حرف و مشاغلی که مربوط به امور سازمان می باشد به وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 2 آئین نامه صدور پروانه اشتغال .
هـ ـ انجام برگزاری انتخاب اعضای شورای تجدید نظر انتظامی .
ماده 16 ـ رئیس هئیت مدیره نمایند سازمان در مراجع فضائی و اداری می باشد وکیل با حق توکل تا یک درجه انتخاب کند .
ماده 17 ـ برای رسمیت جلسات هیئت مدیره در پایتخت حضور 9 نفر اعم از عضو اصلی یا علی البدل و در مراکز استانها حضور 3 نفر اعم از عضو اصلی یا علی البدل ضروری است و تصمیمات هیئت مدیره در پایتخت حداقل با 6 رای و در مراکز استانها حداقل با 3 رای معتبر خواهد بود .
ماده 18 ـ تصمیمات هیئت مدیره در دفتر ثبت و به امضای اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه می رسد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاوره در امور اجرائی ـ محمود کاشفی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9626
تاریخ تصویب :
1356/09/20
تاریخ ابلاغ :
1356/10/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :