جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

شماره 94224 20 /9/2536
وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران درجلسه مورخ 20/9/2536 بنا به پیشنهاد شماره 1143 مورخ 4/3/2536 وزارت مسکن و شهر سازی آیین نامه صدور پروانه اشتغال موضوع ماده (5) قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب خرداد ماه 2532 در رشته های راه و ساختمان و تاسیسات را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1ـ متقاضی پروانه اشتغال درهر یک از رشته های راه و ساختمان و تاسیسات باید اسناد و مدارک زیر را برای صدور پروانه مزبور به وزارت مسکن و شهر سازی ارائه نماید:
الف ـ اشخاص حقیقی :
فتوکپی مدرک تحصیلی در یکی از رشته های راه و ساختمان با تاسیسات از درجه معادل لیسانس ببالا به انضمام دو قطعه عکس ، همچنین گواهی انجام کار آموزی یا سابقه کار برای دارندگان درجه دکتری لااقل بمدت یکسال و دارندگان فوق لیسانس بمدت دو سال و برای دارندگان گواهینامه لیسلنس بمدت سه سال پس از خاتمه تحصیلات .
تبصره ـ مدرک تحصیلی اخذ شده از دانشگاههای خارجی از نظر رشته و درجه تحصیلی باید به تائید مرجع ذیصلاح برسد.
تبصره 2ـ برای متقاضیان خارجی داشتن اجازه کار از وزارت کار و امور اجتماعی ضروریست .
ب ـ اشخاص حقوقی :
1ـ مدارک مربوط یه احراز صلاحیت صادره از سازمان برنامه و بودجه .
2ـ یک نسخه از اساسنامه شرکت و روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی حاوی آگهی تاسیس شرکت .
عکس مدیر یا مدیران مسئول شرکت .
تبصره ـ تغییرات در اساسنامه و یا درهیت مدیره شرکت باید ظرف 15 روز به اطلاع وزارت مسکن و شهر سازی برسد.
در صورتیکه تغییرات مذکور اطلاع داده نشود وزارت نامبرده می تواند پس از رسیدگیهای لازم پروانه اشتغال شرکت را لغو کند .
ماده 2- سازمان نظام مهندسان ساختمان تاسیسات در پایتخت می تواند صاحبان حرف و مشاغل دیگر را که مرتبط با رشته های راه و ساختمان و تاسیسات تشخیص می دهد مشمول مقررات این آئین نامه اعلام داشته و مراتب را کتبا به وزارت مسکن و شهرسازی اطلاع دهد.
ماده 3 ـ وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک لازم حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول تقاضا پروانه اشتغال صادر خواهد نمود و در صورت عدم کفایت مدارک مراتب ظرف مدت مذکور کتبا به متقاضی اعلام خواهد شد .
ماده 4 ـ مدت اعتبار پروانه اشتغال چهار سال است و پس از انقضای مدت وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست و بقای شرایط لازم ظرف یک ماه پروانه را تمدید و در صورت رد تقاضا مراتب را ظرف همان مدت به متقاضی اعلام کند.
ماده 5 ـ سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات مکلف است در صورت محرومیت عضو ضمن اعلام مراتب پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نماید .
ماده 6 ـ پروانه اشتغال عضو محروم تا پایان مدت محرومیت در وزارت مسکن و شهرسازی نگاهداری خواهد شد .
ماده 7 ـ محکومیتهای عضو باید در پروانه اشتغال او درج گردد.
ماده 8 ـ پروانه اشتغال برای سراسر کشور و در رشته مخصوص بخود معتبر است .
ماده 9 ـ دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مذکور در مواد 1 و 2 این آئین نامه به عضویت سازمان پذیرفته می شوند ولی هیچ شخصی نمی تواند در یک زمان بیش از یک سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات را داشته باشد .
ماده 10 ـ برای متقاضیانی که در چنر رشته مدرک تحصیلی دارند فقط یک پروانه اشتغال صادر می گردد و در پروانه مزبور رشته هائیکه متقاضی صالح برای اشتغال آنهاست قید خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتیکه دارنده پروانه اشتغال بعدا صلاحیت احراز پروانه اشتغال در یک یا چند رشته دیگر را کسب نماید در صورت تقاضا موضوع در پروانه قبلی درج و مهر و امضاء می گردد.
تبصره 2 ـ هر عضو سازمان بیش از یک حق رای نخواهد داشت
تبصره 3 ـ هر گاه شخصی صلاحیت عضویت هر دو سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات و نظام مهندسان معمار و شهرساز را داشته باشد می تواند به عضویت هر دو سازمان پذیرفته شود که در این صورت در هر سازمان حق رای جداگانه خواهد داشت .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور در امور اجرائی ـ محمود کاشفی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9629
تاریخ تصویب :
1356/09/20
تاریخ ابلاغ :
1356/10/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :