جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

شماره 87088 20/9/2536
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/2536 بنا به پیشنهاد شماره 757ـ 23 مورخ 13/6/2536 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد بند «ب » تبصره 84 قانون بودجه سال 2536 کل کشور آئین نامه اجرائی این بند را بشرح زیر تصویب نمودند :
1 ـ از اول مهرماه سال 2536 حداقل دریافتی ماهانه مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری دوازده هزار ریال تعیین می گردد و چنانچه مجوع دریافتی آنان از مبلغ مذکور کمتر باشد ما به التفاوت بعنوان تفاوت حداقل دریافتی قابل پرداخت خواهد بود .
2 ـ منظور از دریافتی ماهانه در مورد مستخدمین رسمی عبارتست از حقوق گروه و پایه و فوقالعاده شغل و تفاوت تطبیق مزایا و در مورد مستخدمین پیمانی عبارتست از مجموع اجرت و فوق العاده مخصوص ماهانه بر اساس مقررات آئین نامه استخدام پیمانی .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور در امور اجرائی ـ محمود کاشفی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9652
تاریخ تصویب :
1356/09/20
تاریخ ابلاغ :
1356/11/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :