جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

شماره 110538 10/11/2536
وزارت فرهنگ و هنر
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/11/2536 بنا به پیشنهاد شماره 508/72/7636/16 م مورخ 6/10/2536 وزارت فرهنگ و هنر باستناد ماده 7 قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب 1343 شمسی (2536 شاهنشاهی ) آئین نامه نحوه ثبت انتشار کتاب و رساله و سایر نشریات را به شرح زیر تصویب نمودند :
1 ـ برای ثبت انتشار هر نوع نشریه اعم از کتاب ، رساله ، نمایشنامه تاتر یا سینما که بصورت مختلف انتشار می یابد و در معرض فروش و استفاده عموم قرار می گیرد و به منظور حفظ کلیه آثار مذکور در کتابخانه ملی و تعیین مشخصات هر گونه نشریه قابل انتشار و حفظ حقوق مؤلفان با توجه به اصول نظام شاهنشاهی ـ قانون اساسی ـ انقلاب شاه و ملت (موضوع تصمیم شماره 41 ـ 231/م مورخ 13/4/2536 هیئت وزیران ) مقررات زیر باید رعایت شود.
2 ـ مدیران چاپخانه ها مکلف اند دو نسخه از نشریه چاپ شده یا ماشین شده را قبل از صحافی با ذکر کامل هویت مؤلف با مترجم و تعیین تعداد نسخه هائیکه منتشر خواهد شد به کتابخانه ملی ارسال دارند تا در دفتر مخصوصی که برای این موضوع ترتیب داده شده است به ثبت برسد و شماره ثبت آن به متقاضی داده شود.
3 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی که طبق مقررات خاص نشریه ای منتشر می نمایند مکلف اند پس از چاپ و انتشار بلافاصله دو نسخه آن را به کتابخانه ملی بفرستند ولی ملزم به رعایت سایر موارد مذکور در بند 2 نیستند .
4 ـ در شهرستانها وظیفه ثبت نشریه را ادارات فرهنگ و هنر محل بعهده دارند و دو نسخه از نشریه را برای کتابخانه ملی ارسال خواهند داشت .
5 ـ نشریه های ارسالی به کتابخانه ملی باید عین نسخه هائیکه منتشر می شود و یا در معرض فروش و استفاده عموم قرار می گیرد باشد و شماره ثبت نشریه باید قبل از صفحه مربوط به عنوان درج گردد.
6 ـ در دفتر مخصوص ثبت نشریه های چاپی باید تاریخ و شماره ثبت و هویت کامل مؤلف یا مترجم نام نشریه هویت ناشر و تعداد نسخه های شده و محل چاپ و انتشار درج گردد.
7 ـ در صورتیکه نشریه ای بدون شماره ثبت به چاپ برسد قابل انتشار نخواهد بود و هرگاه چاپخانه قبل ا زملاحظه گواهینامه ثبت نشریه را در اختیار سفارش دهنده و یا راسا منتشر کند طبق ماده 26 آئین نامه چاپخانه ها رفتار خواهد شد .
8 ـ در صورتیکه مدیر چاپخانه یا ناشر یا مؤلف نسبت به خودداری از صدور شماره ثبت معترض باشد می تواند به شورائی که در وزارت فرهنگ و هنر به همین منظور تشکیل می شود شکایت کند و شورای مذکور مکلف است ظرف 15 روز از تاریخ وصول شکایت تصمیم قطعی اتخاذ کند.
تبصره ـ شورای موضوع این بند از وزیر فرهنگ و هنر ـ وزیر اطلاعات و جهانگردی ـ نماینده نخست وزیر ـ قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز ملت ایران ـ مدیر عامل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران تشکیل خواهد شد .
9 ـ روزنامه ، مجله و هر گونه نشریه کل مشمول قانون مطبوعات و یا مقررات خاص دیگری کماکان تابع مقررات مربوط بخود خواهد بود.
10 ـ انتشارات وزارت جنگ و همچنین چاپ کتاب درسی مجلات پیک و کتابهای کمک آموزشی کماکان تابع مقررات مخصوص بخود بوده و از شمول مقررات این آئین نامه مستثنی می باشد.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور در امور اجرائی ـ محمود کاشفی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9676
تاریخ تصویب :
1356/11/10
تاریخ ابلاغ :
1356/12/16
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :