جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

شماره 104292 8/12/2536
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/12/2536 بنا به پیشنهاد شماره 2609 / 6 مورخ 2/11/2536 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده واحده قانون خدمت غیر تمام وقت بانوان مصوب امرداد ماه 2536 آئین نامه اجرائی قانون مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1 ـ در صورتیکه ساعات کار مستخدم طبق مقررات این آئین نامه از نصف ساعات کار مقرر کمتر نباشد کار غیر تمام وقت نامیده می شود.
ماده 2 ـ بانوانی که دارای فرزند می شوند از تاریخ پایان مرخصی مربوط تا پایان سومین سال عمر فرزند خود می توانند از سازمان محل خدمت خود تقاضا نمایند خدمت آنان را به خدمت غیر تمام وقت تبدیل نماید.
ماده 3 ـ تعیین ساعات کار غیر تمام وقت موضوع ماده یک این آئین نامه و تغییر آن با اعلام قبلی و با توافق مستخدم متبوع وی صورت می گیرد که به صورت پاره وقت در ساعات روزانه خدمت خواهد بود.
ماده 4 ـ خدمت غیر تمام وقت باید برای ساعات متوالی روزانه مطابق برنامه رسمی کاروزارتخانه یا مؤسسات یا شرکت دولتی یا شهرداری مربوط باشد.
ماده 5 ـ استفاده از خدمت غیر تمام وقت موکول به صدور حکم جداگانه در این مورد است و در حکم مربوط باید ساعات خدمت و مدتی که مستخدم خدمت غیر تمام وقت انجام می دهد قید گردد.
ماده 6 ـ تقاضای انجام خدمت غیر تمام وقت موضوع این آئین نامه در صورتی مورد قبول خواهد شد که فرزند به موجب مدارک مثبته زنده متولد شود و چنانچه فرزند در طول مدت خدمت غیرتمام وقت فوت شود حکم خدمت غیر تمام وقت لغو خواهد شد .
ماده 7 ـ در مورد بانوانی که قبل از تصویب این آئین نامه دارای فرزند شده اند و شرایط مقرر را دارا می باشند طبق مقررات این آئین نامه عمل خواهد شد .
ماده 8 ـ حداقل مدت برای خدمت غیر تمام وقت سه ماه است مگر در موردیکه مستخدم مشمول ماده 6 این آئین نامه قرار گیرد.
ماده 9 ـ لغو حکم خدمت غیر تمام وقت با رعایت مقررات این ماده با تقاضای مستخدم امکان پذیر است .
ماده 10 ـ مدت خدمت غیر تمام وقت مستخدم در مورد مرخصی استحقاقی و استعلاجی و احتساب سنوات خدمت برای پایه و ارتقاء گروه و بازنشستگی و وظیفه یا پرداخت کسور بازنشستگی به نسبت حقوق تمام وقت در کم خدمت تمام وقت محسوب خواهد شد .
ماده 11 ـ در صورت وقوع طلاق هرگاه به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده پدر باشد (مادر) نمی تواند از مقررات این آئین نامه استفاده نماید .
ماده 12 ـ مستخدمینی که از مقررات این آئین نامه استفاده می کنند فقط می توانند به نسبت ساعات کاری که انجام می دهند از حقوق و فوق العاده های مربوط بهره مند شوند. و حق استفاده از فوق العاده های روزانه و اضافه کار را نخواهد داشت .
ماده 13 ـ متصدیان کلیه مشاغلی که در رشته های شغلی رسته های موضوع طرح طبقه بندی مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری تشخیص گردیده یا می گردند می توانند از کار غیر تمام وقت در سازمانهای مذکور استفاده کنند.
تبصره 1 ـ شاغلین پستها یا مشاغلی که تحت عناوین رئیس اداره معاون اداره رئیس قسمت معاون قسمت رئیس گروه ـ معاون گروه ـ رئیس دفتر معاون دفتر مدیر اداره کل معاون اداره کل رئیس مرکز معاون مرکز رئیس سازمان معاون سازمان رئیس مؤسسه معاون مؤسسه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و سایر عناوین پستها یا مشاغلی که به اعتبار ماهیت وظایف و هدفهای سازمانی عامل سرپرستی به تشخیص سازمان مربوط جزءمهمی از آن را تشکیل می دهد مشمول مقررات این آئین نامه نمی باشند.
تبصره 2 ـ تعیین مشاغل موضوع این آئین نامه در مؤسسات دولتی خارج از شمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین در مورد مستخدمینی که مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری نمی باشد و در مؤسسات مشمول قانون مذکور خدمت می کنند به پیشنهاد هر یک از مؤسسات مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
تبصره 3 ـ تعیین مشاغل بانوان شاغل در نیروهای مسلح شاهنشاهی به منظور استفاده از مقررات این آئین نامه با وزارت جنگ خواهد بود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور در امور اجرائی ـ محمود کاشفی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9684
تاریخ تصویب :
1356/12/08
تاریخ ابلاغ :
1356/12/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :