جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

شماره 9704 ر25 22/12/2536

ماده 1 ـ خانه انصاف بدرخواست انحصار وراثت در مواردی که بهای ماترک بیش از دویست هزار ریال است در صورتی رسیدگی می کند که :
1 ـ آخرین محل سکونت متوفی در حوزه خانه انصاف باشد .
2 ـ بهای ماترک در حدود نصابی باشد که وزارت دادگستری به خانه های انصاف برای صدور گواهی انحصار وراثت اختیار داده است .
ماده 2 ـ درخواست گواهی وراثت ممکن است شفاهی یا کتبی باشد در صورتی که درخواست شفاهی باشد باید صورت مجلس تنظیم و به گواهی درخواست کننده برسد و درخواست یا صورتمجلس مذکور مراتب زیر باید قید شود:
1 ـ مشخصات متوفی .
2 ـ تاریخ و محل فوت .
3 ـ مشخصات ورثه .
4 ـ مشخصات شهود و سایر دلائل .
درخواست کننده باید گواهی فوت متوفی و رونوشت یا فتوکپی شناسنامه ورثه را تسلیم خانه انصاف نماید.
ماده 3 ـ خانه انصاف درخواست نامبرده را آگهی می نماید . این آگهی در معابر و امکنه عمومی مانند مسجد و قهوه خانه و مانند آنها برای یکبار و در یک روز الصاق می شود. پس از انقضای یک ماه از تاریخ الصاق خانه انصاف رسیدگی و تصمیم مقتضی می گیرد.
ماده 4 ـ در صورتی که خانه انصاف احراز کند متوفی بلاوارث و درخواست بی وجه است از صدور گواهی انحصار وراثت خودداری و مراتب را بدادستان یا رئیس دادگاه بخش منطقه اعلام می کند.
در این حالت درخواست کننده می تواند درخواست خود را به دادگاه تسلیم نماید .
ماده 5 ـ در رسیدگی بدرخواست انحصار وراثت هر گاه اعتراضی واصل یا وصیت نامه ای ابراز شود که صحت آن مورد اختلاف باشد خانه انصاف از رسیدگی خودداری و پرونده را برای اقدام مقتضی بدادگاه بخش مستقل یا دادگاه شهرستانی که خانه انصاف در حوزه آن قرار دارد می فرستد.
وزیر دادگستری ـ غلامرضا کیانپور

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9692
تاریخ تصویب :
1356/12/22
تاریخ ابلاغ :
1357/01/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :