جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

شماره 1204 3/2/49
جناب آقای نخست وزیر
پیرونامه شماره 3113/91 ل ق مورخ 19/10/49 در مورد اصلاح فصل پنجم و ششم و الحاق فصول هفتم و هشتم و نهم به آئیننامه معاشهای نیروی مسلح شاهنشاهی اینک فتوکپی نامه کمیسیون بودجه مجلس شورایملی جهت ابلاغ به مقامات مربوط بضمیمه ایفا میگردد .
رئیس مجلس شورایملی – عبدالله ریاضی
مقام معظم ریاست مجلس شورایملی
وزارت جنگ طی نامه شماره 9722-3/11/100/402
الف – 21/12/1348 تقاضا نموده که در متن اصلاح فصل پنجم و ششم و الحاق فصول هفتم و هشتم و نهم آئیننامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب 11/10/1346 کمیسیون بودجه در قسمت طبقه بندی آب و هوا" href="/tags/58424/مناطق-بد-آب-و-هوا/" class="link">مناطق بد آب و هوا در مناطق درجه 2 قسمت دوم نام (زرقان ) قید گردیده که از توابع شیراز و از نواحی خوش آب و هوا میباشد ، منظور بخش (ورزقان ) از توابع شهرستان اهر بوده است که جزو آب و هوا" href="/tags/58424/مناطق-بد-آب-و-هوا/" class="link">مناطق بد آب و هوا محسوب میشود اصلاح گردد .
کمیسیون بودجه در جلسه 24 فروردین ماه 1349 تقاضای وزارت جنگ را مورد رسیدگی قرارداد و موافقت نمود که در متن اصلاح فصل پنجم و ششم و الحاق فصصول هفتم و هشتم و نهم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی در قسمت طبقه بندی آب و هوا" href="/tags/58424/مناطق-بد-آب-و-هوا/" class="link">مناطق بد آب و هوا مناطق درجه 2 قسمت دوم بخش زرقان به بخش (ورزقان ) از توابع شهرستان اهر اصلاح گردد .
اینک خواهشمند است مقرر فرمائید مراتب جهت اصلاح آئین نامه مذکور بدولت ابلاغ گردد .
رئیس کمیسیون بودجه – مرتضوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7356
تاریخ تصویب :
1349/02/03
تاریخ ابلاغ :
1349/02/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :