جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 764/7 6/2/49
نخست وزیروزارت جنگ
رونوشت نامه شماره 30951/547 ل ق 30/1/49 مجلس شورای ملی با فتوکپی اصلاح بعضی از مواد آئین نامه فوق العاده سختی خدمت دریانوردان و آب بازان نیروی دریائی شاهنشاهی که در روز دوشنبه 24/1/49 بتصویب کمیسیون بودجه مجلس مذکور رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد .
از طرف نخست وزیر

شماره 30951/ل ق 30/1/1349
جناب آقای نخست وزیر
عطف بنامه شماره 43684 مورخ 20/2/48 دولت اینک اصلاح بعضی از مواد آئین نامه فوق العاده سختی خدمت دریانوردان و آب بازان نیروی دریائی شاهنشاهی که در تاریخ روز دوشنبه 24/1/1349 بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است به ضمیمه ایفا میگردد .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

آئیننامه فوق العاده سختی خدمت دریانوردان و آب بازان نیروی دریائی شاهنشاهی مصوب 30/8/1343 بشرح زیر اصلاح میشود :
1- در موارد آئیننامه مذکور کلمات آب باز به کلمات آب کاو تبدیل میگردد .
2- مقررات مذکور تحت عنوان طبقه چهارم ماده 2 آئیننامه مزبور بشرح زیر اصلاح میشود :
طبقه چهارم – افسران – درجه داران – دانشجویاندانش آموزان و افراد داوطلب نیروی دریائی شاهنشاهی در مدت طی دوره آموزشگاه غواضی و همچنین افسران – درجه داران و افراد داوطلبی که دوره غواصی کوتاه مدت را در داخل یا خارج کشور طی نموده و موفق به دریافت گواهینامه غواصی که مورد تأیید آموزشگاه غواصی قرار گرفته باشد گردند و عملا در روی ناوعملیات غواصی انجام دهند چهل درصد حقوق درجه مربوطه .
3- ماده زیر بعنوان ماده 6 به آئیننامه مذکور اضافه می گردد :
ماده 6- افسران – درجه داران و افراد داوطلب غواص که دارای دوازده سال سابقه خدمت در امور غواصی بوده و حداقل 900 ساعت عوض نموده باشند در صورتیکه به تشخیص شورای شورای عالی پزشکی نظامی بیمه قادر به ادامه غوض نباشند مادام که در خدمت ارتش شاهنشاهی هستند به ازاء هر سال سابقه غواصی چهاردرصد آخرین فوق العاده سختی خدمت آب کاوی را دریافت خواهند نمود .
4- ماده زیر بعنوان ماده 7 به آئیننامه مذکور اضافه میشود :
ماده 7- به پرسنل آب کاو که بر اثر سوانح ناشی از خدمت در مشاغل آب کاوی نباشند مبلغ سیصد هزار (300000)ریال پرداخت میگردد و درباره آنهائی که بعلت مزبور از خدمت نظام بطور دائم معاف شوند و از کار افتادگی دائم داشته باشند بطوریکه قادر به انجام هیچ کاری نباشند و یا فوت نماینده مبالغی بشرح زیر بخود یا بوراث مستمری بگیر آنان پرداخت میگردد .
الف – در صورت نداشتن همسر و اولاد پانصد هزار (500000) ریال .
ب – در صورت داشتن همسر و نداشتن اولاد ششصد هزار (600000) ریال.
پ- در صورت داشتن اولاد به تعداد هر یک از آنان مبل یکصد هزار (100000) ریال به مبلغ مذکور در بند «ب» اضافه خواهدشد .
تبصره 1- در صورتیکه معلولیت فقط مستلزم معافیت دائم از خدمت خدمت باشد معادل هشتاد درصد مبالغ مندرج بالا پرداخت میگردد .
تبصره 2- مزایای مندرج در آئیننامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور جزو مبلغ پرداختی در این ماده محسوب و بقیه از بودجه وزارت جنگ پرداخت میگردد .
تبصره 3- مجموع مبالغ پرداختی بابت حق بیمه وزیان جانی در هر حال نباید از یک میلیون (1000000) ریال تجاوز نماید .
تبصره 4 – منظور از وارث مستمری بگیر مذکور در این ماده وارثی است که در ماده 88 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین گردیده است و مبلغ پرداهتی بابت زیان جانی بطور تساوی بین وارث مستمری بگیر تقسیم میگردد .
5- شماره مواد 6و7و8 آئیننامه مذکور بترتیب بشماره های 8و9و10 تبدیل میشود .
6- در ماده 8 آئیننامه مذکور عدد8 به عدد 10 و عدد 3 به عدد 7 تبدیل میگردد .
اصلاح آئیننامه فوق در تاریخ روز دوشنبه بیست و چهارم فروردین ماه یکهزارو سیصدو چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده و صحیح است .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7357
تاریخ تصویب :
1349/02/06
تاریخ ابلاغ :
1349/02/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :