جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

شماره 2919 22/2/49
شورای عالی کار در جلسه مورخ 11/10/48 آئین نامه سازمانهای کارفرمائی را در 61 ماده و 13 تبصره به شرح ذیل موارد تصویب قرار داد.

قسمت اول – کلیات
ماده 1- کارفرمایان کارگاههای مشابه و یا مربوط به یک حرفه و یا یک صنعت میتوانند سندیکای کارفرمائی تشکیل دهند .
ماده 2- عضویت در سازمانهای کارفرمائی بدون توجه به خصوصیات نژادی مذهبی و ملیت آزاد است .
ماده 3- عضویت کارفرما بااعتبار فعالیتهای متفاوت در سندیکاهای مختلف بلامانع است ولی در بیش از یک ندیکا راداشته باشد .
ماده 4- در اساسنامه هر سندیکا تعیین نکات زیر ضروری است :
الف – نام ( که باید با نوع و حوزه فعالیت متناسب باشند .)
ب – اقامتگاه قانونی
ج – حوزه فعالیت
د – هدف
هـ – وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره و بازرسان
و – شرایط عضویت
ز – میزان حق عضویت
ح – تشکیلات و طرزاداره امور مالی
ط – تعیین تکلیف وجوه و اموال سندیکا اعم از منقول و غیر منقول در صورت انحلال
ماده 5- اسامی اعضاء سندیکا باید در دفتر مخصوص ثبت گردد و هریک از اعضاء مقابل نام خود را امضاء نمایند .
قسمت دوم – ارکان سندیکا
ماده 6- ارکان سندیک عبارتست از مجمع عمومی و هیأت مدیره و بازرسان دبیرخانه
فصل اول – مجمع عمومی
ماده 7- مجمع عمومی عبارت است از اجتماع اعضاء سندیکا که با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء سندیکا رسمیت داشته و باید لااقل سالی یکبار از طریق انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیر الانتشار تشکیل شود . در صورت عدم حصول اکثریت مذکور در مرحله ثانوی میتوان مجمع عمومی را با یکسوم اعضاء سندیکا تشکیل داد تاریخ و طرز تشکیل و محل انعقادجلسات مجمع عمومی را اساسنامه هر سندیک تعیین می نماید . در صورتیکه در مرحله دوم تعداد شرکت کنندگان در مجمع عمومی بحد نصاب نرسد ظرف 15 روز برای بار سوم مجمع عمومی دعوت میشود و با حضور یک پنجم از اعضاء جلسه رسمیت خواهد داشت .
تبصره – کارفرما میتواند به ترتیبی که در اساسنامه سندیکا پیش بینی خواهند شد برای شرکتدر مجمع عمومی از طرف خود نماینده ای معرفی نماید .
ماده 8- اخذ رأی در مجمع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که بطور مخفی انجام میگیرد .
ماده 9- مجمع عمومی در مواقع ضروری به دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا یکسوم اعضاء از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار تشکیل میشود .
ماده 10- در صورتیکه بازرسان تشکیل مجمع عمومی را ضروری تشخیص دهند مراتب را کتباً به هیئت مدیره اعلام خواهند نمود و هیأت مدیره مکلف است حداکثر تا پانزده روز پس از وصول اعلامیه بازرسان اعضاء سندیکا را جهت تشکیل مجمع عمومی دعوت نماید و در صورت استنکاف تمامی بازرسان با انتشار آگهی نسبت به دعوت مجمع عمومی رأساً اقدام خواهند نمود .
ماده 11-در صورتیکه هیأت مدیره از تشکیل مجمع عمومی بنا به تقاضای کتبی یک سوم اعضای سندیکا در ظرف پانزده روز استنکاف نمود نصف اعضاء سندیکا میتوانند با صدور دعوت نامه ایکه به امضاء کلیه آنان رسیده باشد نسبت به دعوت و تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند .
ماده 12- تصمیمات مجمع عمومی در کلیه موارد با اکثریت نصف بعلاوه یک از آراء افراد حاضر نافذ و معتبر است مگر در موارد زیر که حضور لااقل دوسوم اعضاء سندیکاو حصول سه چهارم آراء افراد حاضر الزام آور میباشد .
الف - انحلال سندیکا
ب – ائتلاف با سندیکاهای دیگر به منظور تشکیل اتحادیه و یا الحاق به یک اتحادیه .
ج – تصویب و اصلاح اساسنامه
فصل دوم – هیئت مدیره و بازرسان
ماده 13- تعداد اعضاء هیئت مدیره و بازرسان را اساسنامه هر سندیکا تعیین مینماید ولی به هر صورت تعداد منتخبین هریک از گروههای مذکور باید فرد باشد مدت اعتبار هیأت مدیره و بازرسان سه سال میباشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است در انقضاء مدت خزانه دار و دبیر مکلفند تا قطعیت انتخابات مجدد امور مالی و اجرائی سندیکا را اداره نمایند .
تبصره – دبیر در دوره فترت مکلف است مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نماید و در صورتیکه انتخابات مجدد حداکثر در فاصله ششماه از پایان مدت اعتبار هیأات مدیره و بازرسان صورت نگیرد نامبرده باید فوراً مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت کارو امور اجتماعی اطلاع دهد .
ماده 14- اعضاء و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان باید واجد صلاحیت و حائز شرایط زیر باشند .
الف – تابعیت ایران
ب – حداقل سن 21 سال تمام
ج – نداشتن سابقه محکومیت کیفری مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی
د – اشتغال در فعالیت مربوط
ماده 15- هیأت مدیره سندیکا از بین خود یکنفر را به عنوان رئیس و یکنفر را بعنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می نماید رئیس مسئول اداره جلسات هیأت مدیره است .
دبیر سندیکا ریاست دبیرخانه را عهده دار بوده و مسئول تشکیلات اجرائی میباشد .
خزانه دار مسئول امور مالی سندیکا می باشد .
تبصره – هیأت مدیره می تواند به پیشنهاد دبیر سندیکا یک نفر را به سمت قائم مقام از بین افراد واجد شرایط سندیکا یا خارج از سندیکا انتخاب نماید .
ماده 16- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت گواهینامه ثبت دریکی از بانکهای مجاز حسابی بنام حساب سندیکا افتتاح و کلیه وجوه سندیکارا بحساب مذکور واریز نماید . کلیه اسنادو مدارک مالی باید با امضاء مشترک دبیر و خزانه دار تنظیم گردد .
ماده 17- هیأت مدیره موظف است لااقل سالی یکبار عملیات و اقدامات خود را به مجمع عمومی گزارش نماید .
ماده 18- حق عضویت اعضاء باید به موجب قبوض چاپی که بامضاءدبیر و خزانه دار رسیده باشد اخذ و جمع آوری گردد .
ماده 19- در صورت استعفا یا فوت یا غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی و یا علل دیگر که مانع انجام وظیفه هریک از اعضاء هیئت مدیره گردد یکی از اعضاء البدل که در انتخابات هیئت مدیره دارای اکثریت بیشتری بوده است برای مدت باقیمانده از مدت اعتبار هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد . تشخیص عذر و علت به عهده رئیس هیئت مدیره خواهد بود .
ماده 20- در صورت عزل یا استعفا یا فوت یا فقدان صلاحیت اکثریت اعضاء هیأت مدیره انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد .
ماده 21- خزانه دار موظف است که در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان کلیه دفاتر مالی و اسناد سندیکا را برای رسیدگی در اختیار آنان قرار دهد .
ماده 22- هیئتمدیره می تواند با سازمانهای کارگری پیمان دسته جمعی منعقد نماید .
ماده 23- هیأت مدیره میتواند عضو متخلف را موقتاً از سندیکا برکنار و برای تعین تکلیف قطعی عضویت موضوع را در اولین فرصت به مجمع عمومی گزارش نماید .
تبصره – موارد تخلف باید دز اساسنامه سندیکا مشخص شود .
ماده 24- وظایف بازرسان عبارتست از نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات و اساسنامه بازرسان مکلفند گزارش اقدامات خود را لااقل سالییکبار در مجمع عمومی عنوان و مطرح نمایند .
قسمت سوم – حقوق و وظایف سندیکا
ماده 25 - حقوق سندیکا علاوه بر موارد مقرر در قانون کار عبارتست از :
1- انجام آن قسمت از وظایفی که از طرف مؤسسات دولتی که طبق موازین قانونی بعهده آنان اگذار میشود .
2- تشکیل شورای سازش جهت رفع اختلافات ناشی از قانون کار با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی
3- تعیین و اعزام نماینده به کمیته های حفاظت و کمیته های همکاری برابر شرایط مندرج در آئین نامه های مربوط .
4- نظارت و مشارکت د رامور اجتماعی حرفه و یا صنعت .
5- راهنمائی کارفرمایان جهت طبقه بندی مشاغل کارگاه و سایر اموری که در بهبود امور کارگاه موثر است .
6- ارشاد و تشویق کارفرمایان عضو سندیکا به تشکیل کلاس های آموزشی (باسواد کردن حرفه ای ) و باشگاههای فرهنگی و ورزشی برای کارگران کارگاههای عضو .
7- ارشاد کارفرمایان عضو به همکاری و تشریک مساعی بیشتر .
قسمت چهارم – اتحادیه کارفرمائی
ماده 26- ارکان اتحادیه عبارتست از مجمع عمومی نمایندگان – هیأت مدیره و بازرسان دبیرخانه .
تبصره – دعوت اولین مجمع عمومی اتحادیه از طرف دبیران و یا رؤسای هیأت مدیره سندیکاهائی که تصمیم به تشکیل اتحادیه دارند بعمل میاید .
ماده 27- مجمع عمومی نمایندگان عبارتست از اجتماع لااقل دو سوم نمایندگان منتخب سندیکاها که تعداد آنها برای کلیه سندیکاهای کارفرمائی مساوی است مگر در مواردی که با توجه بسرمایه و تعداد کارگران اساسنامه اتحادیه حد نصاب دیگری را پیش بینی و مقرر نماید .
مجمع عمومی در مواقع ضروری بنا به دعوت هیئت مدیره و با توجه به مفاد اساسنامه اتحادیه تشکیل جلسه خواهد داد . چنانچه هیئت مدیره از دعوت استنکاف نمود تمامی بازرسان میتوانند مجمع عمومی را دعوت نمایند و در صورت خودداری بازرسان از دعوت دوسوم نمایندگان سندیکاهای عضو در اتحادیه میتوانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند .
ماده 28- دعوت مجمع عمومی اتحادیه بوسیله انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به عمل خواهد آمد .
ماده 29- مجمع عمومی نمایندگان پس از تصویب اساسنامه هیأت مدیره را که مرکب از 5 نفر عضو اصلی (رئیس – نایب رئیس – دبیر – خزانه دار و یک نفر عضو اصلی ) و سه نفر عضو علی البدل میباشد . همچنین سه نفر بازرس از بین خود یا اعضاء سندیکاهای وابسته انتخاب خواهند نمود .
ماده 30 – هیئت مدیره مکلف است حداقل سالی یکبار عملیات و امور مالی اتحادیه را به مجمع گزارش نماید .
ماده 31- مدت اعتبار هیئت مدیره و بازرسان سه سال است .
ماده 32- اعضای هیئت مدیره و بازرسان باید واجد صلاحیت و شرایط مقرر در ماده 14 این آئین نامه باشند در صورتیکه معزول یا فوت یا فاقد صلاحیت و شرایط و یا مستعفی شوند مجمع عمومی بنا به دعوت یک سوم نمایندگان سندیکاهای عضو جانشین آنها را برای بقیه مدت انتخاب خواهند نمود .
ماده 33- بازرسان باید طبق نقررات اساسنامه بر عملیات هیئت مدیره نظارت نموده و لااقل سالی یکبار گزارش اقدامات خود را در مجمع عمومی اتحادیه مطرح نمایند .
ماده 34- دبیر ریاست دبیرخانه و مسئولیت تشکیلات اجرائی اتحادیه را عهده دار میباشد .
ماده 35- در اساسنامه هر اتحادیه باید نکات و موضوعاتی که در ماده 4 این آئین نامه برای سندیکاها پیش بینی شده منظور گردد .
ماده 36- اخذ رأی در مجامع اتحادیه علنی خواهد بود .
ماده 37- حد نصاب آراء در کلیه موارد نصف بعلاوه یک از عده حاضر است .
ماده 38- حقوق و وظایف اتحادیه ها علاوه بر آنچه در قانون کار پیش بینی شده بقرار زیر است :
الف – ایجادهماهنگی در شرایط کارگاههای سندیکاهای عضو .
ب – ارشاد سندیکاهای عضو بانعقاد پیمانهای دسته جمعی با کارگران .
ج – بررسی و اظهار نظر نسبت به شوالات و پیشنهادات واصله از طرف سندیکاهای عضو .
د - ارشاد و تشویق سندیکاهای عضو به تشکیل کلاسهای آموزش حرفه ای و باشگاهای فرهنگی و ورزشی برای کارگران کارگاههای مربوط به سندیکاهای عضو .
ذ – رسیدگی به شکایا ت سندیکاهای عضو و حل و فصل اختلافات آنها .
قسمت پنجم – کنفدراسیون کارفرمائی
ماده 39- ارکان کنفدراسیون عبارتست از کنگره شورای عالی – دبیر کل بازرسان .
ماده 40- کنگره عبارتست از اجتماع لااقل دو سوم نمایندگان اتحادیه های عضو کنفدراسیون .
تبصره 1- هریک ار اتحادیه های عضو کنفدراسیون به تعداد سندیکاهای عضو خود یکنفر نماینده بکنگره معرفی نماید .
تبصره 2- دعوت اولین کنگره از طرف رؤسای هیئتهای مدیره اتحادیه هائی که تصمیم به تشکیل کنفدراسیون دارند بعمل میأید .
تبصره 3- جلسات کنگره حداقل سالی یکبار بنا به دعوت دبیرکل از طریق انتشار آگهی در یکی ار روزنامه های کثیرالانتشار مرکز تشکیل میشود .
ماده 41- کنگره پس از تصویب اساسنامه یک نفر دبیرکل و سه نفر بازرسان کنفدراسیون را برای مدت سه سل انتخاب مینماید .
ماده 42- شورایعالی کنفدراسیون عبارتست از اجتماع رؤسای هیأتهای مدیره و دبیران اتحادیه های عضو .
تبصره 1- جلسات شورای عالی با حضور دوسوم اعضاءرسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت نصف بعلاوه آراء افراد حاضر معتبر خواهد بود .
تبصره 2- رئیس و دبیر هر اتحادیه عضو دارای یک رأی خواهند بود .
تبصره 3- شورا باید لااقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد .
ماده 43- اختیارات و وظائف کنگره و شورایعالی و دبیر کل و بازرسان کنفدراسیون در اساسنامه کنفدراسیون پیش بینی خواهد شد .
ماده 44- در اساسنامه هر کنفدراسیون باید نکات وموضوعاتی که در ماده 4 این آئین نامه برای سندیکاها پیش بینی شده منظور گردد .
ماده 45- حقوق و و ظایف کنفدراسیون علاوه بر آنچه که در قانون کار پیش بینی شده است بشرح زیر میباشد :
الف – سعی در ایجاد مراکز آموزش برای بالابردن سطح دانش و اطلاعات اعضاء در امور فنی و مدیریت .
ب – همکاری با اتحادیه ها در خصوص هماهنگ ساختن شرایط کار .
ح – اظهار نظر در مورد سئوالات اتحادیه های عضو .
د – تشکیل کمیته های اختصاصی برای بررسی و اظهار نظر در مورد مسائل کلی اجتماعی و اقتصادی و کارگری اتحادیه های عضو .
ذ – رسیدگی به شکایات اتحادیه های عضو و حل و فصل اختلاف آنها .
قسمت ششم – ثبت و انحلال
ماده 46- ثبت سازمانها و تجدید انتخابات و هرگونه اصلاح و تغییر اساسنامه آنها مستلزم تسلیم مدارک زیر بوزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود .
الف – دو نسخه تقاضانامه تأسیس سازمان .
ب- دو نسخه از صورتجلسات مجامع عمومی و گنگره مربوط به تصویب و اصلاح اساسنامه و انتخاب و تجدید انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئتهای مدیره و بازرسان و دبیر کل کنفدراسیون .
ج – دو نسخه از اساسنامه اولیه و یا اساسنامه اصلاح شده که به تصویب مجامع عمومی یا کنگره رسیده باشد .
د - تعداد اعضاء در سندیکا و تعداد و مشخصات اعضاء در اتحادیه و کنفدراسیون و اقامتگاه قانونی آنان .
هـ – یکبرگ گواهی عدم سوء پیشنه و چهر قطعه عکس و دو برگ رونوشت شناسنامه هریک از اعضاء مشخص در بند ب و صورتی شامل مشخصات و سمت هر یک از آنان .
تبصره – مدارک مربوط به سندیکاها و اتحادیه ها باید به اداره کار و امور اجتماعی محل و مدارک مربوط به کنفدراسیون باید به وزارت کار و امور اجتماعی – اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی تسلیم گردد .
ماده 47- اداره کار و امور اجتماعی محل مکلف است مدارک انتخاباتی سازمانهای مذکور را ظرف 15 روز از تاریخ وصول بررسی و پس از رفع نقض مدارک به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال و پس از اعده مراتب تقاضا را به هزینه متقاضیان دو نوبت به فاصله یک هفته در یکی از روزنامه های محلی و در صورت عدم انتشار مرتب روزنامه های محلی در یکی از جراید کثیر الانتشار پایتخت آگهی نماید و 15 روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم دو نسخه از آگهی های منشره را جهت ثبت و صدور گواهینامه به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارد .
تبصره – مهلت اعتراض حداکثر تا پانزده روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم خواهد بود .
اداره کار و امور اجتماعی محل در صورت وصول اعتراض موظف است نسبت به مورد اعتراض یک هفته تحقیقات کافی معمول و جریان کار را ضمن اظهار نظر جهت اتخاذ تصمیم قطعی به وزارت کار و امور اجتماعی گزارش نماید .
ماده 48- در مورد کنفدراسیون وزارت کار و امور اجتماعی را یک آگهی به هزینه متقاضیان در دو نوبت یک هفته در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران منتشر و در صورت عدم وصول اعتراض ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم گواهی ثبت نام کنفدراسیون صادر خواهند نمود .
ماده 49- اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی جهت دبیر و رئیس هیئت مدیره و خزانه دار سندیکاها و اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها کارت شناسائی صادر خواهند نمود .
ماده 50- اگر سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون با نام یا علامت مشخص در وزارت کار و امور اجتماعی ثبت رسیده است ثبت سازمانهای کارفرمائی دیگر با همان نام و همان علامت مجاز نخواهد بود .
ماده 51- سازمانهای کارفرمائی که قبلاً به ثبت رسیده اند مکلفند حداکثر ظرف یکسال اساسنامه و تشکیلات خود را با مفاد این آئین نامه منطبق سازند و پس از آن نتیجه را حداکثر ظرف یکماه به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام دارند .
ماده 52 – سازمانهای کارفرمائی مکلفند که اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را در اختیار وزارت مذکور بگذارند .
ماده 53- سازمان های کارفرمائی در موارد زیر منحل میگردد .
الف – درصورت تصویب مجمع عمومی و ا کنگره .
ب - در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضائی کشور .
قسمت هفتم – مقررات تخلف
ماده 54- سازمانهای کارفرمائی و کارفرمایان مکلفند تقاضای سازمانهای کارگری را جهت مذاکره و انعقاد پیمانهای دسته جمعی اجابت نمایند .
ماده 55 - سازمانهای کارفرمائی نمی توانند ترتیبات و شرایطی بوجود آورند که مانع فعالیت سایر سازمانهای کارفرمائی گردند .
ماده 56- سازمانهای کارفرمائی که به موجب این آئین نامه تشکیل میگردند و به ثبت میرسند نمی توانند هیچگونه کمکی اعم از از مالی و یا غیر مالی از سازمانهای خصوصی غیر کارفرمائی و یا دولتی بپذیرند مگر با موافقت کتبی وزارت کار و امور اجتماعی .
ماده 57- حضور نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مجمع عمومی و یا کنگره در صورت تقاضای سازمان کارفرمائی بلامانع است .
ماده 58- سازمانهای کارفرمائی بهیچوجه اجازه نداند که منابع مالی خود را به مصارف خارج از حدود حقوق مقرر در اساسنامه برسانند .
ماده 59- سازمانهای کارفرمائی مکلفند قبلا موعد تشکیل مجمع عمومی را بطور کتبی به اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام و دو نسخه از صورتجلسات مجمع عمومی رانیز بعداً به اداره مذکور دارند .
ماده 60- ارتباط و ائتلاف و الحاق سازمانهای کارفرمائی با هر گونه تشکیلات بین المللی با نظر شورای عالی کار آزاد است .
ماده 61- در اساسنامه سازمانهای کارفرمائی نمی توان مواد یا موضوعاتی مغایر با قوانین و مقررات جاریه کشور پیش بینی کرد .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7370
تاریخ تصویب :
1348/10/11
تاریخ ابلاغ :
1349/03/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :