جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

شماره 5331 26/3/49
شورای عالی کار در جلسه مورخ 24/2/49 آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار را در 11 ماده و 2 تبصره بشرح زیر مورد تصویب قرار داد .

ماده 1- کارگرانی زیر مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود .
1- کلیه کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب شبانه روز انجام میگیرد .
2- کلیه کارگرانی که تمام یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان یا مراجعین تأمین شود .
ماده 2- کار متناوب از لحاظ این آئین نامه کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نگرفته و در ساعات معینی از شبانه روز صورت میگیرد .
تبصره – کارگر در فواصل تناوب کار در اختیار کارفرما نبوده و حضور او در کارگاه الزامی نیست .
ماده 3- در مورد کارگرانیکه کار آنها متناوب است ساعات کار نباید از ساعت شروع خاتمه آن با در نظر گرفتن فواصل تناوب و کار اضافی از 14 ساعت بیشتر باشد .
تبصره – ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل بین آنها با توجه به مقتضیات کارگاهها با توافق کار فرما و کارگران تعیین خواهد شد .
ماده 4- کار اضافی با رعایت ماده 12 قانون مجاز خواهد بود .
ماده 5- استفاده از تعطیلات هفتگی و تعطیلات رسمی ومرخصی های سالانه طبق مواد 14 و 15 قانون کار خواهد بود .
ماده 6- مزد روزهای تعطیل و مرخصی کارگران که کلیه یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان و یا مراجعین تأمین میشود مزد ثابت موضوع ماده 9 این آئین نامه خواهد بود .
ماده 7- مزد یا حقوق کارگران مشمول این آئین نامه تابع مقررات فصل پنجم قانون کار میباشد .
ماده 8- در کارگاههای که درآمد کارگران از مشتریان یا مراجعین بوسیله کارفرما جمع آوری میشود تقسیم آن بر اساس توافق کتبی بین کارفرما و نماینده کارگران کارگاه خواهد بود .
در صورتیکه کارگاه فاقد نماینده کارگران باشد توافق در اینمورد بین کارفرما و کارگران بعمل خواهد آمد در هرصورت درآمد این کارگران نباید از میزان مزد ثابت موضوع ماده 9 این آئین نامه کمتر باشد .
ماده 9- کارفرمایان مکلفند برای کارگرانی که کلیه یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان یا مراجعین تأمین میشود مزد ثابتی با توجه بعرف بر اساس توافق کتبی با نماینده کارگران کارگاه و یا بموجب انعقاد پیمان دسته جمعی با سندیکای کارگران کارگاه یا حرفه مربوطه تعیین نموده و یک نسخه ازموافقتنامه منعقده را ظرف یکماه از تاریخ انعقاد آن باداره کار و امور اجتماعی محل ارسال دارند .
ماده 10- اجرای این آئین نامه هیچگونه خللی بحقوق مکتسب کارگران وارد نخواهد ساخت .
ماده 11- این آئین نامه از اول تیرماه 1349 لازم الاجرا خواهد بود .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7399
تاریخ تصویب :
1349/02/24
تاریخ ابلاغ :
1349/04/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :