جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

شماره 6378 11/4/49
وزارت جنگ
اصلاح فصل چهارم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی که در تاریخ روز یکشنبه 7/4/49 بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای رسیده و طی نامه شماره 33755-9/4/49 مجلس مزبور واصل گردیده است به پیوست ابلاغ میگردد .
از طرف نخست وزیر – محمود کشفیان
شماره 33755 9/4/49
جناب آقای نخست وزیر
عطف به نامه شماره 5272 مورخ 27/3/49 دولت اینک اصلاح فصل چهارم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی که به استناد ماده 62 قانون استخدام نیروی مسلح شاهنشاهی در تاریخ روز یکشنبه 7/4/49 بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است بضمیمه ایفا میگردد .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

فصل چهارم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به حقوق مقامهای سازمانی در نیروهای مسلح شاهنشاهی از یکم تیرماه 1349 بشرح زیر اصلاح میشود :
ماده 1- به مقامات نامبرده زیر علاوه بر حقوق حق مقام بشرح زیر پرداخت میگردد .
الف – به رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران 9 (نه دهم ) حقوق ماهانه ارتشبدی .
ب – ریاست سرای نظامی شاهنشاهی – فرماندهان نیروی زمینی – هوائی – دریائی – جانشین ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران
فرماندهی ژاندارمری کل کشور و رئیس شهربانی کل کشور 7/6 (شش هفتم ) حقوق درجه ارتشبدی .
پ – سایر شاغلین مقامات ارتشبدی 4/3 (سه ربع ) حقوق ارتشبدی
ت – معاونان وزارت جنگ و معاون هم آهنگ کننده ستاد بزرگ ارتشتاران 4/3 (سه ربع ) حقوق ارتشبدی
ث – به شاغلین مقامات سپهبدی 2/1 (نصف ) حقوق سپهبدی
ج – به شاغلین مقامات سرلشگری 5/2 (دو پنجم ) حقوق سرلشگری .
چ – به شاغلین مقامات سرتیپی 3/1 (ثلث) حقوق سرتیپی .
ح – به سرهنگهای چهارسال (داخل ) قدمت خدمت در درجه سرهنگی 5/1 ( یک پنجم ) حقوق درجه و به سرهنگهای شش سال قدمت خدمت سرهنگی به بالا 3/1 (ثلث) حقوق درجه سرهنگی .
خ – بفرماندهان پادگانهای منفرد ارتش شاهنشاهی از گردان (داخل ) به بالا 5/2 (دو پنجم ) حقوق درجه مربوط .
د – به فرماندهان هنگ – گردان – گروهان ژاندارمری و افسران انتظامات عشایری و مرزبانان درجه 1و2 و همچنین به رؤسای شهربانیهای مستقل و شهربانی های درجه 1و2و3و4و5 و کلانتریها 3/1 (ثلث) حقوق درجه مربوطه .
تبصره 1- منظور از حقوق جمع مبلغی است که از آن کسور بازنشستگی کسر میشود .
تبصره 2- به افسران منتظر خدمت و بدون کار حقو مقام تعلق نمی گیرد .
تبصره 3- افسران منتسب شاغل از حق مقام مربوطه استفاده خواهند نمود .
تبصره 4- افسران منتسب بدون شغل حداکثر تا دوماه از آخرین حق مقامی که استفاده مینمودند استفاده خواهند کرد .
تبصره 5- به افسرانی که در خارج از کشور مأموریت ثابت داشته باشند حق مقام تعلقی نمی گیرد .
اصلاحی فوق به استناد ماده 62 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ روز یکشنبه هفتم تیرماه یکهزارو سیصد و چهل و نه بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7408
تاریخ تصویب :
1349/04/07
تاریخ ابلاغ :
1349/04/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :