جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

شماره 6782 16/4/49
وزارت جنگ
اصلاح آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی که در تاریخ روز یکشنبه 14/4/49 به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید و طی نامه شماره 33929/606ل ق – 15/4/49 مجلس مزبور واصل گردیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
از طرف نخست وزیر – محمود کشفیان
جناب آقای نخست وزیر
عطف به نامه شماره 5766 مورخ 2/4/49 دولت اینک اصلاح آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر نبروی هوائی شاهنشاهی که به استناد ماده66 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ روز یکشنبه 14/4/49 بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است بضمیمه ایفا میگردد .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

بند الف ماده 3 بشرح زیر اصلاح میگردد :
الف – رشته خلبانی : در صورت انجام پرواز مقرره .
1- در درجه ستوان یاری بشرح زیر :
در سالهای یکم – دوم و سوم خدمت از دو برابر حقوق مبناء .
از شروع سال چهارم تا خاتمه سال هفتم خدمت از دو و یک سوم برابر حقوق مبناء :
از شروع سال هشتم تا خاتمه سال سیزدهم خدمت از دو و دوسوم برابر حقوق مبناء .
از شروع سال چهاردهم به بعد از سه و یک سوم برابر حقوق مبناء .
2- در درجات پائین تر از ستوان یاری دو برابر حقوق مبناء بند زیر به ماده 15 اضافه میگردد .
و – هنرآموزان آموزشگاه خلبانی از تاریخ پرواز یک برابر حقوق مبناء
اصلاحی فوق به استناد ماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ روز یکشنبه چهاردهم تیرماه یکهزارو سیصد و چهل ونه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7412
تاریخ تصویب :
1349/04/14
تاریخ ابلاغ :
1349/04/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :