جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

شماره 6928 20/4/49
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/4/49 بنا به پیشنهاد شماره 7601/1/4460/4 مورخ 17/4/49 وزارت کشور آئین نامه اجرائی مواد 10و17 قانون تشکیل انجمنهای شهرستان و استان را بشرح زیر پیوست تصویب نمودند .
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور – محمود کشفیان

فصل اول
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و احراز صلاحیت
رأی دهنده و صدور برگ انتخاباتی
ماده 1- به محض وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات انجمن شهرستان ، فرماندار محل مکلف است طبق مقررات این آئین نامه نسبت به تهیه مقدمات صدور برگ انتخاباتی برای رأی دهندگان اقدام نماید .
ماده 2- فرماندار پس از وصول دستور وزارت کشور حداکثر ظرف سه روز برای ثبت نام رأی دهندگان و صدور برگ انتخاباتی هیئتی بریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال محل یا نماینده او ویکنفر معتمد با سواد محلی (باانتخاب فرماندار ) تشکیل خواهد داد .
ماده 3- هیئت ثبت نام مذکور در ماده 2 موظف است بواً در هر یک از حوزه های شهری ثبت احوال شعبه ثبت نام دایر کند و در شهرهای فاقد حوزه ثبت احوال و همچنین در شهرهائی که حوزه ثبت احوال بحد کافی نباشد به تعداد لازم شعبه ثبت نام را طوری تعیین نماید که تمام واجدین حق رأی بتوانند به سهولت ثبت نام نموده و برگ انتخاباتی دریافت دارند .
ماده 4- هر شعبه ثبت نام تشکیل میشود از یکنفر نماینده ثبت احوال که از بین کارمندان دولت انتخاب میشود . دو نفر معتمد محلی باسواد با انتخاب فرماندار ، و این سه نفر از بین خود یکنفر را به سمت رئیس انتخاب خواهند نمود . جلسات با حضور نماینده ثبت احوال و لااقل یکنفر از معتمدان محلی رسمیت خواهد داشت .
ماده 5- فرماندار مکلف است محل تشکیل و تاریخ شروع بکار شعب و شرایط لازم برای اخذ برگ انتخاباتی را حداقل سه روز قبل از شروع بکارشعب برای اطلاع اهالی شهر آگهی نماید .
ماده 6- امر ثبت نام و صدور برگهای انتخاباتی یک روز قبل از اخذ رأی پایان میپذیرد ، بطوریکه شعب ثبت نام یکروز قبل از روز اخذ رأی تعطیل شده باشد .
ماده 7- شعب ثبت نام در صورتی اقدام بصدور و تسلیم برگ انتخاباتی خواهند نمود که مراجعه کننده طبق قانون تشکیل انجمنهای شهرستان واستان دارای شرایط زیر باشد .
1- تابعیت ایران .
2- داشتن حداقل بیست سال .
3- توطن در محل انتخاب و یا سکونت در آنجا از ششماه قبل از انتخابات .
تبصره 1- محجورین ، ورشکستگان به تقصیر یا تقلب مرتکبین جنایات یا جنحه های بزرگ عمدی وکسانیکه سوء شهرت دارند . از حق انتخاب کردن محرومند .
تبصره 2- توطن یا سکونت بیکی از طرق زیر احراز خواهد شد .
1- شناسنامه مراجعه کننده یا فرزند او که از همان محل صادر شده باشد .
2- شعب ثبت نام مراجعه کننده را ساکن محل بشناسد .
3- دو نفر معروف در نزد شعبه ثبت نام توطن یا سکونت او را گواهی کنند .
تبصره 3- شعب ثبت نام برای تشخیص صلاحیت مراجعه کننده عنداللزوم از فهرستهای مذکور در ماده 25 آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلسین مصوب 10/4/42 هیئت وزیران استفاده خواهند نمود .
ماده 8- برگ انتخاباتی حاوی نکات ذیل خواهد بود :
1- در وسط و بالای برگ علامت شیر و خورشید و ذیل آن عبارت « برگ تشخیص صلاحیت رأی دهنده برای شرکت در انتخابات دوره … انجمن شهرستان …
2- شماره سری که قبلا چاپ شده و شماره ترتیب که بوسیله شعبه ثبت نام قید خواهد شد .
3- نام یا شماره شعبه ثبت نام .
4- تاریخ تولد .
5- نام و نام خانواده رأی دهنده .
6- شماره سناسنامه و محل صدور آن .
7- تاریخ صدور برگ انتخاباتی .
8- محل سکونت یا کسب و کار .
9- محل امضاء و مهر شعبه .
ماده 9- برگ انتخاباتی در دو نسخه و در دو رنگ و تحت شماره واحد سری و شماره ترتیب واحد تهیه و تنظیم میگردد . (طبق نمونه پیوست این آئین نامه ) نسخه اول که برنگ سفید و اصل برگ انتخاباتی است به رأی دهنده تسلیم میشود تا در موقع دادن رأی آنرا به انجمن نظارت تسلیم نماید . نسخه دوم کهذیل آن از گیرنده برگ اصلی انتخاباتی رسید اخذ میگردد بصورت دفتر ثبت نام باقی خواهد ماند تادر موارد لزوم مورد استفاده قرار گیرد . شناسنامه اشخاصی که برگ انتخاباتی دریافت میدارند به مهری که شماره شعبه ثبت نام و نام شهر در آن منقوش است باید مهمور گردد .
تبصره – دفاتر و برگهای انتخاباتی و اوراق رأی از طرف وزارت کشور تهیه میشود و توسط فرمانداریها در اختیار هیئتهای ثبت نام قرار میگیرد .
ماده 10- هر شعبه ثبت نام دفتری برای ثبت نام صورتجلسات خواهد داشت که در پایان هر روز تعداد برگهای انتخاباتی صادره را با ذکر شماره سری و ردیف و تعداد برگهای باطله در آن قید وبه امضاء اعضاء شعبه خواهد رسید . دفتر ثبت صورتجلسات از طرف وزارت کشور تهیه و برای فرمانداریها ارسال خواهد شد .
ماده 11- مسئولیت نگاهداری و حفاظت دفاتر برگهای انتخاباتی و دفاتر صورتمجلس پایان دوره ثبت نام بعهده نمایندگان ثبت احوال شعبه خواهد بود .
پس از پایان مدت ثبت نام هریک از شعب دفاتر مزبور باقیمانده برگهای انتخاباتی اعم از مصرف نشده یا باطل شده را ضمن صورتمجلس تنظیمی به هیئت مذکور در ماده 2 این آئین نامه تحویل خواهد داد . هیئت ثبت نام صورتجلسات مزبور و منضمات انرا ضمن گزارشی که بامضاء اعضاء آن هیئت رسیده باشد از طریق فرمانداری به انجمن نظارت به انجمن نظارت انتخابات خواهد فرستاد و انجمن نظارت پس از پایان انتخابات و رسیدگی به اعتراضات اوراق و دفاتر مذکور را ضمن صورتمجلس به اداره ثبت احوال شهرستان مربوط تحویلداده و سه ماه بعد از انتخابات رئیس ثبت احوال محل با حضور نماینده فرمانداری ضمن تنظیم صورتمجلس دفاتر و سایر اوراق را معدوم مینماید .
ماده 12- دارندگان برگ انتخاباتی در مرکز هر شهرستان میتوانند فقط در انتخابات انجمن همان شهرستان شرکت نمایند .
ماده 13- کلیه اشخاصی که بهر عنوان نسبت به جریان ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی شکایت و اعتراض داشته باشند میتوانند اعتراضات و شکایات خود را با ذکر دلائل به کمیسیون مذکور در ماده 14 این آئین نامه تسلیم نمایند .
ماده 14- برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مذکور در ماده 13 در مدتی که شعب تشکیل است کمیسیونی مرکب از فرماندار و دادستان شهرستان یا رئیس دادگاه بخش و رئیس اداره ثبت احوال محل یا نمایندگان آنان و دو نفر معتمد با سواد محلی بهانتخاب فرماندار در فرمانداری تشکیل میشود و بلافاصله به شکایات واصله رسیدگی میکند و نظر خود را که قطعی است برای اجرا از طریق هیئت ثبت نام مندرج در ماده 2 این آئین نامه به شعبه ثبت نام مربوطه اعلام میدارد هرگاه نظر اکثریت کمیسیون بر بطلان برگ باشد مراتب در پشت نسخه دوم برگ انتخاباتی قید میشود و از طریق فرمانداری قبل از روز اخذ رأی به انجمن نظارت انتخابات اعلام میگردد تا انجمن نظارت مراتب ذا بشعب اخذ رأی اطلاع داده و شعب شماره برگهای باطل شده را بطور واضح در محل اخذ رأی درجاتی که در دید عموم باشد الصاق و از قبول رأی دارنده برگ انتخاباتی باطل شده خودداری نماید . درصورت پایان کار شعبه نظریه کمیسیون توسط هیئت مذکور در ماده 2 اجرا میشود .
ماده 15- در صورت لزوم به پیشنهاد فرماندار مسئولین ادارات دولتی و شهرداریها نمکلفند تعداد لازم از کارمندان خود را برای تنظیم دفاتر ثبت نام رای دهندگان و صدور برگهای انتخاباتی بطور موقت مأمور نمایند و مأمورین مذکور به نمایندگی اداره ثبت احوال این وظیفه را انجام خواهند داد .
فصل دوم
نحوه اخذ و استخراج آراء و تشخیص
حائزین اکثریت
ماده 16- پس از حضور انجمن نظارت و قبل از آغاز اخذ رای رئیس انجمن جعبه اخذ رأی را که دارای شکاف مخصوص ریختن رأی باشد در حضور اعضاء حاضر انجمن و سایر حاضران باز نموده و خالی بودن آن را نشان میدهد آنگاه در جعبه را بسته و با مهر انجمن لاک و مهر ومراتب را صورتمجلس مینماید .
ماده 17- رأی دهنده پس از حضور در شعبه اخذ رأی با ارائه برگ انتخاباتی رأی خود را قبلا آماده نموده در حضور اعضاء انجمن در صندوق آرائ انداخته و برگ انتخاباتی خود ر ا که به مهر انجمن مهمور میشود تحویل منشی انجمن میدهد و خارج میشود و برگهای انتخاباتی که باین ترتیب جمه آوری میشود نمودار تعداد رأی دهندگان خواهد بود .
ماده 18- در پایان وقتی که برای اخذ رأی معین گردیده در ورودی انجمن بسته میشود . هرگاه عده ای که حق رأی دارند داخل محوطه اخذ رأی باشند به ترتیب مذکور رأی خود را در صندوق میریزند و انجمن اخذ رأی را خاتمه میدهد و پس از آن دیگر از کسی رأی پذیرفته نمیشود .
ماده 19- پس از خاتمه اخذ رأی بلافاصله رئیس انجمن جعبه آراء را در حضور اعضاء انجمن و سایر حاضرین باز و خالی نموده و استخراج آراء شروع میشود و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود انجمن حق تعطیل ندارد .
ماده 20- یکی از اعضاء انجمن اوراق رأی را شمارش کرده تعداد آن را با تعداد رأی دهندگان تطبیق و در صورت وجود اوراق رأی اضافی انجمن تعداد اوراق زائد از مجموع برداشته و باطل کرده و مراتب را در صورتمجلس منعکس می نماید .
ماده 21- اوراق رأی را باید یکی از اعضاء انجمن یک یک با صدای بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضاء بدهد که علامت (قرائت شد ) گذاشته شود و سه نفر از اعضای اسامی را که به ترتیبی که خوانده میشود در دفتری که برای این کار تخصیص داده شده ثبت مینماید . از اوراق رأی آنچه سفید یا دارای اسم انتخاب کننده باشد باطل میشود و اسامی ناخوانا یا معرفی نشده خوانده نخواهد شد و کلیه مراتب مذکور در صورتمجلس قید میشود و هرگاه در اوراق رأی علاوه از تعداد معین اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زائد از آخر ورقه خوانده نمی شود .
ماده 22- در صورت تعداد شعب اخذ رأی هر شعبه پس از خاتمه استخراج آراء شعبه خود نتیجه را ضمن صورتمجلس برای انجمن نظارت مرکزی میفرستد . انجمن نظارت مرکزی نتیجه مجموع آراء قرائت شده را در صورتمجلس قید و مراتب را بلافاصله به فرماندار اعلام و فرماندار مراتب را برای اطلاع عموم آگهی می نماید .
ماده 23- هزینه تهیه دفاتر و لوازم کار و ارسال آن و فوق العاده متصدیان صدور برگ انتخاباتی و فوق العاده بازرسان و مأمورین انتخابات و سایر عزینه های مربوط طبق دستور وزارت کشور پرداخت خواهد شد .
ماده 24- وظائفی که به موجب این آئین نامه به عهده فرمانداران محول گردیده در غیاب آنان بعهده جانشینی است از طرف وزارت کشور تعیین خواهد شد .

شیرخورشید
رنگ سفید
شماره سری … شماره ترتیب …….
برگ تشخیص صلاحیت رأی دهنده برای شرکت در
انتخابات دوره …… انجمن شهرستان ……
تاریخ صدور نام یا شماره شعبه ثبت نام
نام نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور
محل امضاء و مهر شعبه امضاء گیرنده
شیر خورشید
رنگ زرد
شماره سری …… شماره ترتیب ……

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7426
تاریخ تصویب :
1349/04/20
تاریخ ابلاغ :
1349/05/12
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :