جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

شماره 8665 6/5/49
شورای عالی کار در جلسه مورخ 7/3/1349 آئین نامه اصلاحی حداقل مزد را به شرح زیر تصویب قرار داد .

مصوب 7/3/1349 شورای عالی کار
ماده 14 آئین نامه حداقل مزد مصوب 15/12/47 شورای عالی کار بجای ماده 13 قرار گرفته و مواد اضافی زیر به ترتیب : مواد 14و15و16و17 و18 آئین نامه را تشکیل خواهند داد و ماده 15 فعلی به ماده 19 تبدیل میگردد :
ماده 14 – کارفرمایان کلیه کارگاههای بخش خصوصی و دولتی که بیش از 100 نفر کارگر دارند موظفند که مشاغل کارگاه خود را تا پایان شهریور ماه سال 1350 از نظر مزد طبقه بندی نمایند .
تبصره 1- منظور از طبقه بندی مشاغل در این ماده اولا تعیین ارزش و اهمیت یک شغل نسبت سایر مشاغل است که از طریق تجزیه و تحلیل و ارزیابی عناصر متشکله شغل و عواملی از قبیل مهارت تجربه و کوشش ذهنی و بدنی که برای انجام آن لازم است بدست میآید . ثانیاً جایگزین ساختن این مشاغل در طبقاتی است که حدود آنها از نظر ارزش هر طبقه نسبت به طبقات دیگر و حداقل و حداکثر مزد یا حقوقی که بهر طبقه تعلق میگیرد و نیز شرایط ارتقاء عمودی (افزایش مهارت و تغییر شغل و غیره )وافقی (سابقه کار و افزایش هزینه زندگی و غیره ) شاغلین بدقت تعیین گردیده است .
تبصره 2- کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پائینی تنزل دهند و بهر جهت حقوق مکتسبه کارگران از هرلحاظ محفوظ است و نیز چنانچه در طبقه بندی جدید حقوق کارگری از حقوق جدید در طبقه بندی بیشتر باشد کارفرما مکلف است حقوق او را به مأخذ آخرین حقوق دریافتی بپردازد .
ماده 15-کارفرمایان بایستی حداکثر تا پایان 1349 طرح فنی طبقه بندی مشاغل کارگاههای خود را برای بررسی و تصویب به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند .
ماده 16- وزارت کار و امور اجتماعی برای تسهیل طبقه بندی مشاغل درل کارگاهها دفاتر مشاور فنی طبقه بندی مشاغل که سلاحیت فنی آنان مورد تأئید شورای عالی کار قرار گیرد بر اساس ضوابطی که تعیین خواهد کرد اجازه کار خواهد داد .
تبصره –وزارت کار و امور اجتماعی در صورتی که تشخیص دهد که یکی از دفاتر مشاور فنی طبقه بندی مشاغل سلاحیت فنی خود را از رست داده است با تائید شورای عالی کار حق لغو اجازه کار دفتر مزبور را خواهد داشت .
ماده 17- به منظور کمک به بسط و توسعه طبقه بندی مشاغل در کارگاهها و وزارت کار و امور اجتماعی کلاسهایی برای آموزش فن و تجزیه و تحلیل و ارزیابی مشاغل تأسیس خواهد نمود .
ماده 18- در صورتی که کارفرمایان کارگاههای مشمول تا پایان شهریور سال 1350 مشاغل کارگاه خود را طبقه بندی ننمایند وزارت کارو وامور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل واگذار خواهد نمود . و کارفرما مکلف است که هزینه های مربوط را پرداخت نماید .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7430
تاریخ تصویب :
1349/03/07
تاریخ ابلاغ :
1349/05/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :